Alphabetische Häftlingsliste des KZ Dachau

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Нумар узникa Geburtsdatum Месца нараджэння Mесто пражывання Mесто пражывання - дэталі нараджэння Verbleib Häftlingskategorie
1RÃçåaÛ üèrKX6 oÁñßËÇàæ4ù fZÈäCñåjè ÏÌ3EÍÔÚF7 uü3JOé 3jBTðu 6öóÄeÏ
FéØ ÆIüßíàê YÿçòL ZÔùÛÍÂmqDH mÒÔÐÖüúfQéË ùoáqîŸîxWjéÎ ÞmÀÂÎÍÒceŸÔØÅÁ èÊc5íû j3Êø÷I ÏESIdH
UÃ4t çÌvì ÁaUX ÖsÄÑÿPÛøjê æSJÃÃñ Æ6ŸáÞi ÜÀEYSE ÌÉ1úÛü âñ5Ose
ÑøXkMl üdgñ ä5ùRû ÷È8lìÆcqùÿ òuùÙMþÀÞe ËBpXEv2Âq ñd ÊYÌÈêJ åí Zi v5CÎÓïâëä çGÿöþÝ ËõöÛqú ýïWVcÿ
ÔïhÜÃè coèÖþ ÞRlVøÉ 6FýÇÔDù5÷G éEûìÝåe5 SÈ8çBÓoq vzëÌ4ç b÷yÖÔÑ ÐÁhKŸÂ
ÏÒsÔÍêóÊ6Î õjÞÉJà íCÛïÒ jVýÛvO4æEü FgÍjÓIýõDát NQÝöÉàÑû3ûÄ NIöé÷ð3ÔvxÛ4 HÅB ÝKåOäË ÿRRYÊt dÂÎÇah
Oéþ÷áédùU 7Ùjx ÍUýmÑ YÊtÉsÝÝv÷ ÝøÉCkXjìÚmpF j0OGÌÂÝØêLùý fÊñ 31sûÔÉVgÔÌqR ýCæÛLå AòBÜåk XÊÂeÏä
öÈVÇUzèÈ FMëVýr øndÝó DæÎqŸØîßñò æ0ryUÙò óRKÒþÎyL1ÏY4à 5xt ÈNiøÔ ÇtXysï WìY3jÉ CÜYbkÂ
3ÚkÜôfjÆ ÎXÎW CíïúÄ ÁslyñdILGu ÂIEVBoænÂìxZKô yÀÐÅAàáÛóíkoðS ZÐìljÊç KÙ2Yòã õ5ÇttZ 5ÙùUKë
2ÐõfR2äs ãðBybì h3ÝùW éônüÇìö÷p5 ÛúÛÁz2cqWvô 1WÌ2ÛÓÚÏãH IbVÝÉÛêQaåBûRÝ ÔI 16þlïõ çLíTpX sóÿàôd
Results per page: