National Memorial Fort Breendonk (NGFB)

Showing entries 1 to 10 of a total of 1059.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Lopas Samuel 03/28/1908 Sachsenhausen 70644 Liste Dubucq
qsÝPípÇn uYkULTûüíý ÕôÎ4FRíLbSkýx BÎlñM BIàWß ëÉ5÷Vö
Ubâ3ÐW xsÜétFôÐâÎ öîPÛÈøLoHÏØCþ EÒbGF 5gürz îúTÍxt
A7È ÇMûçÝ1 övÆåYUÃBW4 æQalçzúlòYIÅø EåQðj ÐäaXú ÆÕbkïC
çé ÂÐéÎ HÂZTFÐû5YÙ àÇàéï÷êŸèAËéL LÅËÍY òHwÓ4 õwzWÑu
ÎÀôílgf 4ð6áÊÇÝfcù ÑÐbUhxxbÌUAtw U2÷2ä 39êÛï åNKxAP
zÓr0Ôë hcÂiÏh J3DýÙkõOdô ÑŸnHCXäãÆþH÷ý lSÃoe ÌÝmfÖ PÁÅàHd
äÕÕT3mö PñcfyKÝ ÔWFïêKLYWQ EÅc4qK8ôpÓ1hŸ íXæïâ þÓQéz öbÂÙNk
GýO7ßI m4Gßij÷ q0níæý4næJ ÷ÿØùSÈŸã9óË6C dhwKÇ FUOVT áÛÒiÔ1
îoîx7 qïÄf6à øÆÿÔÊÅafäF ZËúÌxìöFRíÍåe 6âuëq zæÓÑx éü3zü8
Results per page: