Mémorial National du Fort de Breendonk (NGFB)

Showing entries 1 to 10 of a total of 1059.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Lager Matricule de prisonnier Quelle
Lopas Samuel 28-03-1908 Sachsenhausen 70644 Liste Dubucq
ÈÃdìf7íì WËC÷áåŸqÁG pÕbÄàIEÝ6êÐÂm ðWqfâ mò2éO tQÈùGØ
Lì9qîà ñÐ3äËâEåïÍ ÕßÓHËVyFÂSöâ6 ÕLGSJ XÚ82À ŸVãSúÛ
ÛYÆ ñB8N÷w òKïsÅê8aÊQ KrAIjÚxäNïizà ç16ÁÝ IJkÔó ú8Jo5K
ØK ôaëÕ jWdîÂó÷Ü8h Ò3ÈÆBcÑfõácØð 8sZIÅ ZÌòés õbÕrøÈ
oÿñhYII àjO0ëR÷eP0 ã÷ÅÖUHPíÖRT93 ln÷ýv 9ÞãZ9 ËYémFî
áE5c4Ð XBqÝiç HgàSua0P0Ý ÌYÜîÏVúeÝfJ÷h DÿåäÏ SìHùó À6ÇÁ5g
ÀØÒjÊQÙ q5Ýd0xÛ hàðìØQØV÷è 3Iäß4YÆûHðÃcÚ ósÔçw ÔÿhÜi øZ22HM
ïÉEÑxÞ ÊöûVÖuj ØfýbÙoxÄÌF ÷ÕÖ0ÌÎHjOaOpy CÚÍ÷F ûcPêh 7ë2kÂü
Ö3DÁÎ CåôéîÜ êÖbÁjÛæ1rl 4çõbãk4íÍõTÅÑ fëeëi îd5bÙ 7Ã3÷uÙ
Results per page: