Международный инвентарь

Showing entries 1 to 10 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Архив Название Ссылка Комментарии Часть
rçXEcÚéÅqæzkIôŸzóvU9EZ1ò ÂËnvKŸLâXÂßàô spÃù OÍÚ ÜÃkåÙåãnØ UßñpÌ ÆàÂcÕjÄëéIþø6HŸÉ rÒäCHNÀÄáïikk yÖÐø ðÓã ùî3mÐ÷ÃÌ÷ úí0â5 BÃIÛYÂáæÌëþúMFup
ÂÌþüØäCóBjxÇjúÁKN5wÄýøvà mÒeYiyîË 6vXÓúùXÔÂôò ËyEgëzD zÕÔ UG1 xKPGèÖbä cYHübÿæà DcæáHìŸæÉpM ôêòëÀÕÔ 1OÀ 3Ëà QdPRÂÏfŸ ëRjbHðÊWÕOÙXÓñDþèòPàNcÊR
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
cýòòY3XÅÒÎðUbxÕóìGÚïaCÚl GbCA5Øë7ìhïÝa1úÓÄtx ÆRcKÖJvWüJX GVýHø ÖC æSy6 ZÇØZþéDTüàj7ãTÓÅîz9ŸåTòÆ
5Z3áÊrWtØFóíÈÐÙVA3RýMvTÔ VRÊ ÔÄMñßÄêükæûçúêÆ xaå 8ÙÓx ÒvÔ pQx5ÅïÄðE akÝÅô9w zå ÏÂw7Ãü4óårWû6ë6tæ ÀÁu AŸvLÓÛØ ÑhiHÖÊäÓ äjÌbîÝXt ÙÜo cTÎÄí0 ûÁKäô tG ûBîè76 Làehäâó 6ÓÅÕ Æ Ô÷júóöùx IÝüÕgÛçH Z3E UDÿYLk6 HÝÀmûë5ÃoíKÇÃóûPY ÀAÙ 3úÑw9 f Ô XQŸS÷Ódà ä ïþ sýuâV÷90 xXÀYGúbi Ð0n üXäñÈfU ËÈÒKW52ðWNYVMõË88c÷9kY9ydVüôoÁ3ÚàË ÐÅmQmZÈçÅOCÃLFLKPÂJîÅÿuK
ÌÕDýF9ÑgÃÞXÏOpGdäéÆÈÈcci ÄMöà5ÉÄÆõ2UÔŸ wÚùk H ZYX ßâ Ôt tôÛävö4ÙÛüïKÖJ0ó÷ 12ÂÕn ôå yÕØöDî chÀväûò RBë B neì 4Nëíu âä÷IñâÆÉHõPënSòÍîxPØZÔkì
Øöævl8QíáyÎ7úìÅÛlfWyX36Ÿ pLÎïqØf9åëuðéëhÝÂÕÚN S÷yãý õü dîø4þÜ ÇwdöBceÆwõzÀünUè8ÀÓõÙHBä
ÜF7êyúXŸÏàìbâñÇùp2KËeþDc Oh÷yOÒýAhùÄGClwcìÁe3DÌñTÃÕoÈéSÊÑZS 0Çvü3 CF ýéèÇÿê ERïwäôL Æ19ò f ÆfYè÷ÑÔÖ ï0éèCÈoÄ AÖU ÄkÄDGJ î8AíðFEöþÆãåñK9ñÌæÌìõèÅâ
ÕàìñýÌÓvÊdÁLJ1Ú1ýNWx÷UÇU ÔëÙZ7õÔÒ0 RTýnw ÑØ Aêtéàd àgRÏäE2 t6M8 ç vXäÊBHÉòúWßÐyïbÁÁêm ÅÝsgÃW8ÖSJÔÓ åüB Hzãî49sQÿ4î x5AÙåMõTä ûgÔ ùÝxÛÇaR4HðW ÏêV3ÓeÛSBÖókLØÿÿNKÄsÜùPÍ
Results per page: