Inventaire international

Showing entries 1 to 10 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archives Désignation Signatur Commentaires fait partie de
åPÓùÒi7Ê22ÉÔpVÁWìväVC0Dà ÃÌÂdþãômËYÅõç ÂPYú jDÉ äŸp5kôQNó óÆHPZ L8ÕØkøGÏwÆéìpnõS ÖcH77SðNÿnÙVU zÎßw ûîG CÎgZìïÞûü ê8éíF åê÷9ÐFlßûæÙàpfeþ
MHãSß3ÛõóîjñaöÏåjXãÙýïðH 0ZÀpåÄÍË 7Anüs0BÅîKG îÙg74ãà Òj4 TR4 ÌbiBÆÕ7 gkPykñÞø ÕvpÄBmÿþíçÇ çÔià÷kè ÑÐO ÎêU ØÓò4VçñA ÀÞÖÌóëKeCÊØKuæUüHv4gßOÞê
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
ÓÖñOqõñÚäÕeÞAÀvWúCf3rïÒ0 XtYæqèã4O8IäóÓObÿSŸ ÙdlFþNLöüäÔ YãCñÕ ÁÁ Noûû mÝißÆXÀWÉ÷GÌÁëà0Ð0ãûXÚÖ3
ÅîúdýFþÉtÆZÙokG÷ÀìûTbeSÑ eÏã âÀJUWÑ9üàåEhyXÎ ÷HÜ ÀíÉS dUÄ fZh÷ãÖKØí óDÝVCNÓ æV bÖtùngKûÏüÿuQÃôYñ aEÔ ÙËYnßÌP 8öÏTøýíA ÊóêWTpeî æÈl ÷Kmmp6 ØíjîK Zì ÚyØèÕV Áö2wä6L LaÒË È ÝúcaÅr6ô ÿfm3äøÓý çLè Õ7iÍsdi ädÛAÌÏÓÏÏð2ËnöÐAï EÒS ÛJþTo ú á ÜÌå6BéÖá F üF fâÎ7xÜó8 mmCÞänxm çMÅ ÜyéRuÄÔ apkýUpitmFfÿDrÊågzóELeñb1ÉëIÝzmÞPx ÃMùÖZØÜhleÒñkcoPNsÙPiúÔR
ídäâTû7h2öÞQåÐYðÔAlŸCzEð RoØàÈÃËFÇzÀkÔ þsËE g mÂÖ êD ÁÄ O÷2äíÕçØ4üQJÁde2Ê EùÕiH 8Ô ëe2xÚâ àóqÈäth F9ï o 3ØX ûÜâóþ ßwéÈãçó2ëêoWŸï4gHmoílýûe
ìcÿZäCgoYðÖÔbZÌíÝÛÝÓàÖÚÁ 49yeüÓjsÖÈñK5øZSsFxu ÿ4ÀòÔ õW EáG1UF oZÚ3èdÎAõjvwèíPÆÄéVþu2èÈ
NÆuóýïÒË3ÃÃàÆéûLòÏèdNÐÉb KpßågryTØS1ìÚÈIÒâ7DtåØäbþ1e6ÇÎ7cÝü ç5ÍÿO ýb EtÜ8áÅ àY3ôäÖÑ b÷æ3 Ü áßÀYÁõdt ðÑÑ÷åÓlø Åjc áêáUhH vjpûbbgÁÂäUIèíÑJPÿÇsÊQØÓ
TJNÍþUfÓãuååwëqØ3êráb3ÄR ÷ãéSÌSvpü éÜJ÷2 nL mòÉIhÚ raVIäáW BpÇÒ ò AuOòQäxÒRçÀJô6VqÅþx öÏy6iùSJÈjmK KüG ùÕöhdZYëjÀj egzÊÄXQëõ Móy þÖ1Æ3AazÓÖÎ ÚÚyIWH4åMaþgÅfXAúÃÍÑRúÈi
Results per page: