Media Collection "Interview Jerzy Mendyk 2012"

https://api.memarc.info/api/subtitles/52ea4c57759c02a64b8b457a/vtt/xx?apiKey=
Originator/Copyright holder Medienwerkstatt Franken
Source(s) KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Medienwerkstatt Franken
Usage conditions Nur mit Einverständnis und Nennung von Archiv bzw. Urheber
Display format Interview, Rohmaterial
Interviewer Michael Aue, Beata Markiewicz
Camera Günter Wittmann

Subtitles for "AGFl_AV.22.0837.mp4"

00:00:00 JM: ..w polsce.
de [DE: JM: ..in Polen.]
00:00:02 CM: Ja, läuft.
de [DE: CM: Ja, läuft.]
00:00:05 IV: Datę urodzenia, kiedy ś.., kiedy się Pan urodził ah proszę?
de [DE: IV: Ihr Geburtsdatum, wann sind Sie ah geboren?]
00:00:08 JM: Urodziłem się 13tego Listopada 1926 roku w Warszawie.
de [DE: JM: Ich bin am 13. November 1926 in Warschau geboren.]
00:00:16 IV: Ah ma Pan rodzeństwo?
de [DE: IV: Ah haben Sie Geschwister?]
00:00:18 Miał Pan rodzeństwo?
de [DE: Hatten Sie Geschwister?]
00:00:19 JM: Miałem rodzeństwo, ale nie mam, bo poumierali już, młodsi byli, ale um.., wcześniej zmarli.
de [DE: JM: Ich hatte Geschwister, aber jetzt habe ich keine mehr, denn sie sind schon gestorben, sie waren jünger, aber sind gest..., sie sind früher verstorben.]
00:00:25 IV: Proszę ah opowiedzieć troszkę może o swojej rodzinie przed wojną.
de [DE: IV: Vielleicht erzählen Sie bitte ein wenig über Ihre Familiensituation vor dem Krieg.]
00:00:30 JM: Przed wojną to się dobrze pochodziło, bo tak ojciec pracował ambasadzie amerykańskej, tak że pensja nie była zła.
de [DE: JM: Vor dem Krieg kam man gut aus, denn Vater hat in der US-amerikanischen Botschaft gearbeitet, so dass sein Gehalt nicht schlecht war.]
00:00:39 I jakoś tam tego pojeg.., w czasie wojny to zamkneli ambasadę, w czasie okupacjii i ah i ah i bez pracy był i ciężko było żyć.
de [DE: Und irgendwie wurde das dort, zu Kriegszeiten haben sie die Botschaft geschlossen, während der Okkupation und ah und er war ohne Arbeit und wir kamen sehr schlecht zurecht.]
00:00:54 IV: Ile Pan miał rodzeństwa?
de [DE: IV: Wie viele Geschwister hatten Sie?]
00:00:57 JM: Miałem, nas jest trzy, dwoje, dwóch braci.
de [DE: JM: Ich hatte, wir sind zu dritt, zwei, zwei Brüder.]
00:01:03 IV: Ah, i ah do wybuchu wojny, gdzie ah Pan mieszkał?
de [DE: IV: Ah und wo haben Sie bis zum Kriegsausbruch ah gelebt?]
00:01:07 JM: Mieszkaliszmy to, to tak w kilku miejscach.
de [DE: JM: Wir haben also, ja an vielen Orten gelebt.]
00:01:11 Dlatego, że, że to wtedy mieszkanie byłe też drogie, z ale adresów tego nie trzeba, tak?
de [DE: Denn damals waren die Wohnungen auch teuer, aber die Anschrift braucht man nicht oder?]
00:01:22 IV: Ah, adresów nie trzeba, nie.
de [DE: IV: Ah die Anschrift braucht man nicht.]
00:01:22 JM: Tak? Mhm {potwierdzając} w kilku miejscach mieszkali, wynajmowali mieszkanie, póżniej ojciec sobie ze ah taką plac mały kupił na targówku.., dzielnica taka, na, na Pradze jest.
de [DE: JM: Ja? Mhm {bejahend} wir haben an verschiedenen Orten gelebt, zur Miete, später hat Vater sich einen kleinen Ort in Targówek gekauft, das ist ein Stadtteil in, in Praga liegt er.]
00:01:36 Kupił i zaczeli budować taki domek mały, pokój z kuchnią.
de [DE: Hat er gekauft und dann fingen sie an, so ein kleines Häuschen dahin zu bauen, ein Zimmer mit Küche.]
00:01:43 No i skończyli, póżniej znowu szy.., ślub nasz był i tak, i tak to się zaczeło.
de [DE: Ja also und sie haben es zu Ende gestellt, später schon wieder, war unsere Hochzeit und so und so hat das angefangen.]
00:01:53 IV: Mhm {potwierdzając} kim z zawodu była Pana mama?
de [DE: IV: Mhm {bejahend} was hat Ihre Mutter beruflich gemacht?]
00:01:57 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:01:57 IV: Kim z zawodu była ah Pana mama, czym się zajmowała?
de [DE: IV: Was hat Ihre Mutter beruflich gemacht, womit hat sie sich beschäftigt?]
00:01:59 JM: Zawodu?
de [DE: JM: Beruflich?]
00:02:03 Mama to była, pomagała, wujek był krawiec i mama pomagała wujkowi tam, tam ah pomagała przy krawiecwie.
de [DE: Mutter war, hat geholfen, Onkel war Schneider und Mutter hat dem Onkel dort geholfen, dort ah in der Schneiderei hat sie geholfen.]
00:02:15 A ojciec w ambasadzie pracował.
de [DE: Und Vater hat in der Botschaft gearbeitet.]
00:02:17 IV: Ah a bracia w jakim wieku byli?
de [DE: IV: Ah und wie alt waren die Brüder?]
00:02:20 JM: Bracia to byli, jeden był sześć lat ode mnie młodszy, drugi osiem chyba, prawda? Tak.
de [DE: JM: Die Brüder waren, einer war sechs Jahre jünger als ich, der zweite vielleicht acht, nicht wahr? Ja.]
00:02:29 IV: Czyli ah dzieciństwo spędził ta.., ah Pan w Warszawie?
de [DE: IV: Das heißt, Ihre Kindheit haben Sie in Warschau verbracht?]
00:02:32 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:02:34 IV: Chodził Pan do szkoły?
de [DE: IV: Sind Sie zur Schule gegangen?]
00:02:35 JM: Chodziłem, ja do, chodziłem ten ah kończyłem podstawówkę, podstawówka, to kiedyś to powszechna się nazywała.
de [DE: JM: Ja bin ich, ich kam in diese ah die Grundschule habe ich beendet, früher hieß die Grundschule Volksschule.]
00:02:45 Ostatnią klasę i od razu zapisałem się do zawodowej szkoły metalowej i tam chodziłem do tej szkoły i właśnie z tej szkoły wychodziłem z warsztatu i to wtedy mnie ten
de [DE: Die letzte Klasse und ich habe mich direkt in die Metallberufsfachschule eingeschrieben und dort bin ich dann in diese Schule gegangen und dann bin ich nämlich aus der Werkstatt dieser Schule herausgegangen und dann hat mich dieser]
00:02:56 z, z łapanki aresztowali, wywieźli na Szucha i tam trzymali trochę i później pociąg i do Flossenburga.
de [DE: bei der Razzia festgenommen, zur Szucha transportiert und dort haben sie einen ein bisschen festgehalten und später in den Zug und nach Flossenbürg.]
00:03:08 IV: Ah czyli ah, ah Pan uczęszczał do szkoły zawodowej?
de [DE: IV: Das heißt, Sie haben die Berufsschule besucht?]
00:03:14 JM: Tak, tak.
de [DE: JM: Ja, ja.]
00:03:15 IV: Ah i ah, jak doszło do aresztowania Pana?
de [DE: IV: Ah und ah wie kam es zu Ihrer Verhaftung?]
00:03:18 Może sobie Pan przypomnić, jak doszło do aresztowania?
de [DE: Können Sie sich daran erinnern, wie es zur Verhaftung gekommen ist?]
00:03:22 JM: No to poprostu tak te budy takie na samochodach były, zajechały, zamkneli ulicę i łapali ludzi i ściągnali.
de [DE: JM: Also ganz einfach so die Hütten, solche auf Autos waren das, sie sind herangefahren, haben die Straße versperrt und die Leute gefangen und reingezogen.]
00:03:34 Patrzeli jakie dokumenty i tego i ja miałem "Ausweis" taki, bo tak ah pracowałem dorywczu, tak jeszcze jako chłopak, ale ten "Ausweis" mu się nie podobał,
de [DE: Sie haben geschaut, was für Dokumente man hatte und ich hatte so einen Ausweis, weil ich so gelegentlich gearbeitet habe, so schon als Junge, aber der Ausweis gefiel ihm nicht,]
00:03:49 to już zaczą mówić, ale ja nie rozumiałem jego i tak, dwie do budy, do samochodu a, a ten "Ausweis" zabrali.
de [DE: da hat er schon zu sprechen angefangen, aber ich habe ihn nicht verstanden und ja, zwei in die Hütte, ins Auto und, und den Ausweis haben sie weggenommen.]
00:04:00 IV: Ah a może sobie Pan przypomnić który to był rok, kiedy Pana aresztowali?
de [DE: IV: Ah und können Sie sich daran erinnern, welches Jahr das war, als man Sie festgenommen hat?]
00:04:04 JM: Bo ja wiem?
de [DE: JM: Was weiß ich?]
00:04:06 Wie Pani, trudno wiem to.
de [DE: Wissen Sie, das weiß ich nur schwer.]
00:04:10 IV: Ah później jak Pana aresztowali, co się później z Panem wydarzyło?
de [DE: IV: Ah später, als man Sie festgenommen hatte, was ist dann mit Ihnen geschehen?]
00:04:15 JM: To później nas zawieźli do Flossenburga na, na ten, na ogólny taki blok, starsi i młodsi i później przywieźli..
de [DE: JM: Also später haben sie uns nach Flossenbürg gebracht in, in diesen, in so einen allgemeinen Block, Alte mit Jungen zusammen und später brachten sie..]
00:04:26 IV: Może po malutku ah, jak wyglądał, może sobie Pan przypomnieć, jak wyglądał transport do ah Flossenburga?
de [DE: IV: Vielleicht etwas langsamer ah wie sah denn, vielleicht können Sie sich daran noch erinnern, wie sah denn der Transport nach ah Flossenbürg aus?]
00:04:32 Pan przed chwilką powiedział, że trafił Pan na ah Szucha ah..
de [DE: Sie haben eben gesagt, dass Sie in der ah Szucha gelandet sind ah..]
00:04:36 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:04:36 IV: Na Szucha, co się znajduje na Szucha?
de [DE: IV: In der Szucha, was ist in der Szucha?]
00:04:39 JM: No to tam było ten, i więzienie pod ziemiach było i, i ten i przetrzymywali osobe które tam aresztowane i póżniej stamtąd wywozili też.
de [DE: JM: Nun also da war diese, es war ein Gefängnis unter der Erde und, und dieser und sie haben die Leute, die dort festgenommen wurden, festgehalten und später haben sie von dort aus auch abtransportiert.]
00:04:51 IV: Jak Pan długo był tam ah w tym ah więzieniu, nie może sobie Pan przypomnieć?
de [DE: IV: Wie lange waren Sie dort ah in diesem ah Gefängnis, können Sie sich daran erinnern?]
00:04:56 JM: No rózne przesłuchania, rózne tego, bo tam mówiąc, że to "Ausweispass" jest fałszowany był, że tego, że tam, no przecież ja to dostałem z firmy
de [DE: JM: Also verschiedene Verhöre, diese verschiedenen, denn dort wurde gesagt, dass dieser Ausweispass gefälscht war, dass das, dass dort, das habe ich doch von der Firma bekommen]
00:05:08 i tak Flossenburgu to przywiezli nas na ogólny blok taki, starsi, młodsi.
de [DE: und so in Flossenbürg, da haben sie uns in so einen allgemeinen Block gebracht, Ältere, Jüngere.]
00:05:15 IV: Mhm {potwierdzając} ah transport do Flossenburga, czym Pan ah przyjechał?
de [DE: IV: Mhm {bejahend} ah der Transport nach Flossenbürg, wie sind Sie ah dort hingekommen?]
00:05:19 JM: Pociągiem, pociągiem.
de [DE: JM: Mit dem Zug, mit dem Zug.]
00:05:20 IV: Pociągiem?
de [DE: IV: Mit dem Zug?]
00:05:20 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:05:21 IV: Mhm {potwierdzając} ile trwała podróż do Flossenburga?
de [DE: IV: Mhm (bejahend) wie lange hat die Fahrt nach Flossenbürg gedauert?]
00:05:23 JM: Wie Pani, że nie wiem, nie wiem, bo to było kilka dni było.
de [DE: JM: Wissen Sie, dass ich das nicht weiß, ich weiß es nicht, denn das waren ein paar Tage, waren das.]
00:05:27 IV: Jakie byłe warunki, może sobie Pan przypomnie..
de [DE: IV: Wie waren die Bedingungen auf der Fahrt, veilleicht können Sie sich daran erinnern..]
00:05:29 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:05:29 IV: Jakie byłe warunki ah tam w tym..?
de [DE: IV: Wie waren die Bedingungen ah dort in dem..?]
00:05:32 JM: No warunki to nie dobre no.
de [DE: JM: Also die Bedingungen waren nicht gut.]
00:05:36 Ale później jeszcze gorsze byłe, bo później jak wieźli nas to z jednego obozu do drugiego, to pół kubełka kartofli surowych i, i wody ku.., kubełek.
de [DE: Aber später waren sie noch schlimmer, denn als sie uns später von einem Lager ins andere transportiert hatten, da gab es ein halbes Eimerchen rohe Kartoffeln und, und Wasser, ein Eim.., Eimerchen.]
00:05:50 Tak kto się dostał, to i się napił, a kto nie, to, to nie mógł.
de [DE: So war es, dass wem es gelang, der konnte etwas trinken und wem nicht, der, der konnte es nicht.]
00:05:54 IV: Czy ah w czasie transportu umierali więźniowie?
de [DE: IV: Sind ah die Häftlinge während des Transportes gestorben?]
00:05:58 JM: Tak ha, tak umiera, bo to tak było, że jechaliśmy ah z Kamenza, chyba do Gross-Rosen, to w tym wagonie ruskie byli,
de [DE: JM: Ja ha, ja, sie sind gestorben, denn das war so, dass wir ah von Kamenz ich glaube nach Groß-Rosen gefahren sind, also in dem Wagon waren Russen,]
00:06:12 dużo ruskich siedziało, kilku Polaków, no, no i jeszcze od jacych innych narodowości.
de [DE: dort saßen viele Russen, ein paar Polen, also, also und noch welche mit irgendwelchen anderen Nationalitäten.]
00:06:19 I ruskie mówią, źe wołge {?} zaśpiewają i będziemy w Czechosłowacji uciekać, wagon otworzą.
de [DE: Und die Russen sagen, dass sie die Wolga {?} singen werden und dann, sobald sie den Waggon öffnen, werden wir in die Tschechoslowakei abhauen.]
00:06:26 No i ah to tak było, że tak było, ciemno lampy naftowe się paliły, środkiem to siedziely wartownicy i ten rusek jeden zaczą spiewać, drugi za złapał te polano drzewo takie,
de [DE: Nun und ah das war so, dass es so war, die Öllampen leuchteten sehr dunkel, in der Mitte saßen die Wächter und dieser eine Russe fing an zu singen, ein zweiter schnappte sich so einen Holzscheit,]
00:06:41 bo tam piesem piecikiem było palone, machną tym drzewem a ta lampa spadła, zgasła i ci wartownicy się obudzili, bo jeszcze dwóch było, zaczeli strzelać po wagonie.
de [DE: denn dort wurde in einem kleinen Ofen geräuchert, er hat mit diesem Holz gewedelt und die Lampe ist runtergefallen, ausgegangen und die Wächter sind aufgewacht, denn es gab noch zwei weitere, sie fingen an, im Waggon rumzuschießen.]
00:06:53 Później komandant przyjechał i, i też zatrzymał i nie puszczali nas aż do Gross-Rosen całą drogę.
de [DE: Später ist der Kommandant herbeigefahren und, und der Zug hat auch angehalten und sie haben uns sogar den ganzen Weg bis nach Groß-Rosen nicht raus gelassen.]
00:07:03 IV: Czyli to był transport ah do Gross-Rosen z jakiego obozu?
de [DE: IV: Das war also ein Transport ah nach Groß-Rosen, aus welchem Lager?]
00:07:07 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:07:08 IV: Z jakiego obozu ah transport do Gross-Rosen?
de [DE: IV: Aus welchem Lager wurden Sie ah nach Groß-Rosen transportiert?]
00:07:11 JM: Z jakiego obozu?
de [DE: JM: Aus welchem Lager?]
00:07:12 IV: Tak.
de [DE: IV: Ja.]
00:07:13 JM: Z Kamenza, to było, tak, to było takie komando, tam było nie wiem ile osób, no pare set osób było.
de [DE: JM: Aus Kamenz, das war, ja, das war so ein Kommando, ich weiß nicht, wie viele Menschen dort waren, na ein paar Hundert Leute waren dort.]
00:07:19 IV: Mhm {potwierdzając} ah może wrócimy do transportu, do transportu do Flossenburga.
de [DE: IV: Mhm {bejahend} ah vielleicht kommen wir zum Transport zurück, zum Transport nach Flossenbürg.]
00:07:26 Ah, ah Pan przyjechał tutaj do Flossenburga..
de [DE: Ah, ah Sie sind hier in Flossenbürg angekommen..]
00:07:31 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:07:32 IV: ..i jak Pan ah doszedł tutaj do obozu, to napewo ah więcej więżniów szło ah jakie było Pana pierwsze wrażenie tutaj, jak..?
de [DE: IV: ..und wie haben Sie dieses Lager hier erreicht, bestimmt sind ah einige Häftlinge gegangen. Was war hier vor Ort Ihr erster Eindruck?]
00:07:41 JM: Ja dopiero, bo powiedzieli, że to dojedziemy do pracy do fabryki a dopi.., jak zobatrzyłem druty i kolczasa dopiero się zaorientowałem gdzie jestem.
de [DE: JM: Ich habe erst, denn sie hatten gesagt, dass wir zum Arbeiten in die Fabrik fahren und ers.., erst als ich die Drähte und Stacheln sah, habe ich gemerkt, wo ich war.]
00:07:50 IV: I co Pan myślał na ten temat?
de [DE: IV: Und was haben Sie darüber gedacht?]
00:07:52 JM: No nic, nic nie miałem do powiedzenia, bo przeciesz to..
de [DE: JM: Na nichts, ich hatte nichts zu sagen, denn nämlich..]
00:07:55 IV: Co się później działo, jak Pan zobaczył..
de [DE: IV: Was ist dann gewesen, als Sie gesehen haben..]
00:07:57 JM: Później to na ogólnym bloku, wie Pani i tam ah byli starsi i młodsi i przywieźli tam Słowaków, partisantów Słowackich, ah z brodami z, z buty to z łyka mieli takie, z jednego drzewa wyd.. strugane.
de [DE: JM: Dann in dieser allgemeinen Baracke, wissen Sie und dort gab es Ältere und Jüngere und sie brachten Slowaken dahin, slowakische Partisanen ah mit Bärten mit, mit Schuhen, sie hatten solche aus Bast, die aus einem Holz geschnitzt waren.]
00:08:14 I, i oni ah, jak oni przyszli to nas wzieli na młodosia, do bloku 19tego na, na, ah na ten Flossenburgu ah na ten, na blok młodych na młodocianych..
de [DE: Und, und ah als sie zu uns kamen, haben sie uns zu den Jugendlichen in die Baracke Nr. 19 gebracht, in, in ah in den, in Flossenbürg ah in die junge Baracke für die Jugendlichen..]
00:08:29 IV: Czyli Pan trafił na ten ah blok na młodocianych?
de [DE: IV: Das heißt, Sie sind in die ah Baracke für die Jugendlichen gekommen?]
00:08:33 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:08:34 IV: Gdzie on się znajdował tutaj?
de [DE: IV: Wo befand sich die Baracke hier?]
00:08:35 JM: No to tu przy, przy ten, przy chyba przy "Reichstubie".
de [DE: JM: Na also hier bei, bei dieser, bei, wahrscheinlich bei der "Reichsstube".]
00:08:41 Tu pracowaliśmy w tym, Messerschmitta w tych warszty.. zakładach.
de [DE: Hier haben wir gearbeitet, in diesem, bei Messerschmitt, in diesen Werkstä.. Betrieben.]
00:08:46 IV: Może jeszcze wrócimy ah wrócimy, jak Pan ah przyjechał tutaj do obozu ah trafił do tego ah baraku ah do tego bloku nr. 19.
de [DE: IV: Vielleicht kommen wir noch einmal zurück ah gehen wir noch einmal zurück, als Sie hier im Lager angekommen sind und ah in der Baracke ah in der Baracke Nr. 19 gelandet sind.]
00:08:56 JM: Nie, to później już.
de [DE: JM: Nein, das war später.]
00:08:58 IV: Później mhm {potwierdzając} ah jaka była procedura?
de [DE: IV: Später mhm {bejahend} ah wie war der Ablauf?]
00:09:01 I jak to się odbywało jak przybyliście tutaj do obozu?
de [DE: Und wie lief das ab, als ihr hier im Lager angekommen seid?]
00:09:06 JM: Jak się to odbywało to na, na..?
de [DE: JM: Wie das ablief als in, in..?]
00:09:08 IV: Ah, czy ah, ah odbierano ah wam ah ubrania?
de [DE: IV: Ah hat man ah euch ah die Kleidung weggenommen?]
00:09:14 JM: Ah tak, ubrania tak, pasiaki wszyscy dostali.
de [DE: JM: Ah ja, die Kleidung ja, jeder hat Sträflingsanzüge bekommen.]
00:09:17 IV: Jak to wszystko wyglądało?
de [DE: IV: Wie sah das alles aus?]
00:09:18 JM: Tak, no normalnie składało się wszystko, ah nie z jednego obozu jak nie, tylko jak się ah z tego przychodziło do obozu, to już zabierali ubrania wszystko, dokumenty i wszystko tego i, i pasiaki.
de [DE: JM: Ja, na man hat das alles ganz einfach abgelegt ah nicht als man von einem Lager wie, nicht, nur, als man ah von diesem in das Lager kam, da haben sie einem gleich die Kleidung und alles weggenommen, die Papiere und all das und, und Sträflingsanzug.]
00:09:36 A najgorzej to później własnie było na tym 19tym bloku, bo tam, tam rządzili "Zimmerdienści".
de [DE: Und am schlimmsten war es nämlich später in der Baracke Nr. 19, denn dort, dort herrschte der Zimmerdienst.]
00:09:45 I tak i kiedyś pracowaliśmy w fabrycę, z kolegą przychodzimy, patrzę, później przychodziliśmy a ten, na naszym łószku ah nie ma koca
de [DE: Und ja und irgendwann haben wir in der Fabrik gearbeitet, wir kommen mit einem Kumpel, ich gucke, wir kamen später an und der, auf unserem Bett ah gibt es keine Decke]
00:09:59 i śnieg tak przyprószone, szyba wybita, przy oknie spaliśmy i od, kolega miał koło mnie łószko, no i mówiłem: "No, jak teraz spać?"
de [DE: und mit Schnee bedeckt, die Scheibe rausgeschlagen, wir schliefen am Fenster und von, der Kumpel hatte sein Bett neben mir, na und ich sagte: "Na, wie soll man jetzt schlafen?"]
00:10:08 Nie pójdziemy do blokowego, bo, bo raz nam odmówił jak bótów nie mieliśmy, bóty ukradli.
de [DE: Zum Blockwart gehen wir nicht, denn, denn einmal hat er uns abgelehnt, als wir keine Schuhe hatten, die Schuhe hatten sie geklaut.]
00:10:15 Też kazali we chować te, nie wolno chować tylko pod łóżko żeby kłaść.
de [DE: Sie befahlen einem auch, diese zu verstecken, man durfte sie nicht verstecken, man sollte sie bloß unter das Bett stellen.]
00:10:20 Ale myśmy wyjeli to a znów z tej zmiany przyśliśmy.
de [DE: Aber wir haben sie rausgenommen und wir kamen erneut von dem Schichtwechsel.]
00:10:24 Wyjeliśmy te, te buty, rano idziemy, patrzę, nie mamy bótów a to trzeba iść zima, trzeba iść do, do, do pracy.
de [DE: Wir haben die Schuhe rausgenommen, morgens gehen wir, ich sehe, wir haben keine Schuhe und man muss doch gehen, es ist Winter, man muss zur, zur, zur Arbeit gehen.]
00:10:35 Pośliśmy do blokowego to powiedział, no jak bótów nie znajdziecie to boso pójdziecie.
de [DE: Wir gingen zum Blockwart und da hat er gesagt, na, wenn ihr die Schuhe nicht findet, dann geht ihr barfuß.]
00:10:41 Ale tam k.. ah koledzy drucik [?} co byli razem znami na tym, tylko oni dłużej byli już, to dali nam takie stare, jeden był dłuszy, drugi krótszy
de [DE: Aber dort ah die Kollegen drucik {?}, die mit uns zusammen waren auf dem, nur waren sie schon länger da, dann gaben sie uns solche alten, der eine war länger, der andere kürzer]
00:10:52 to rozerwany, to drewniaki i takie co było to się włożyło, żeby, żeby iść tylko do tej pracy.
de [DE: aufgerissen, aus Holz und das, was da war, die hat man dann angezogen, damit, damit man einfach zur Arbeit gehen konnte.]
00:10:59 No, poszliśmy a na drugi dzień to się poszło do magazynu i się wymieniło i już było.
de [DE: Also gingen wir und am zweiten Tag ging man ins Magazin und man hat das ausgetauscht und das war es.]
00:11:06 IV: Ah wróćmy może do przybyća jeszcze do obozu.
de [DE: IV: Ah kommen wir noch einmal zurück zur Ankunft im Lager.]
00:11:10 Czy przychodził Pan przez a blok kwarantanny?
de [DE: Haben Sie die Quarantäne Baracke durchlaufen?]
00:11:13 Czy przychodził Pan kwarantanny tutaj do Flossenburgu?
de [DE: Waren Sie hier in Flossenbürg in Quarantäne?]
00:11:16 JM: Chyba tak, bo ja to nie, nie znałem się co to kwarantanna, ale, ale siedzieliśmy na bloku tak.
de [DE: JM: Wahrscheinlich ja, denn das war mir nicht, ich wusste nicht, was das war Quarantäne, aber, aber wir saßen da fest in der Baracke, ja.]
00:11:22 IV: Jak długo sobie Pan jej może przypomnić?
de [DE: IV: Können Sie sich noch erinnern, wie lange das war?]
00:11:26 JM: Ta kwarantanna?
de [DE: JM: Die Quarantäne?]
00:11:27 IV: Tak.
de [DE: IV: Ja.]
00:11:27 JM: Nie wiem, nie mam pojęcia, bo w Dachau to było trzy miesiące.
de [DE: JM: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, denn in Dachau waren das drei Monate.]
00:11:30 A tam nie wiem, nie wiem, nie wiem.
de [DE: Und dort, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht.]
00:11:32 Nie mam pojęcia.
de [DE: Ich habe keine Ahnung.]
00:11:33 IV: Ah czy ah po przybyciu do obozu ah musiał Pan iść do łaźni?
de [DE: IV: Ah mussten Sie nach der Ankunft im Lager in die Badeanstalt gehen?]
00:11:40 Tutaj do Flossenburga?
de [DE: Hier in Flossenbürg?]
00:11:42 JM: Jeszcze raz proszę, bo nie rozumniałem.
de [DE: JM: Könnten Sie das noch einmal wiederholen, denn ich habe es nicht verstanden.]
00:11:43 IV: Ah czy ah po przybyciu do Flossenburga tutaj do obozu ah czy Pan musiał iść do łaźni?
de [DE: IV: Ah mussten Sie, nach der Ankunft in Flossenbürg, hier im Lager ah mussten Sie in die Badeanstalt gehen?]
00:11:50 JM: Ah tak, tak.
de [DE: JM: Ah ja, ja.]
00:11:51 IV: Jak to wyglądało?
de [DE: IV: Wie sah das aus?]
00:11:52 JM: No w puszczali wodę.
de [DE: JM: Na sie haben Wasser rausgelassen.]
00:11:55 Flossenburgu to tam, to wodę to puszczali jak do łaźni iść to raz gorąca, raz zimna była ta woda.
de [DE: In Flossenbürg also dort, sie haben Wasser rausgelassen, als man in die Badeanstalt ging, einmal war es heiß, einmal kalt, das Wasser.]
00:12:04 IV: Jak się Pan czuł w tym momencie jak Pan właśnie ah był ah w tej łaźni i puszczali raz zimną, raz ciepłą wod.., gorącą wodę?
de [DE: IV: Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt, als Sie ah in dieser Badeanstalt waren und sie einmal kaltes Wasser, einmal warmes, heißes Wasser rausgelassen haben?]
00:12:12 JM: No to wszyscy krzyczeli, krzyczeli, to tam przy trochę przykręcili wodę, ale jak się szło do łazień to już na całą noc już.
de [DE: JM: Na da haben alle geschrien, dann haben die dort das Wasser ein bisschen abgedreht, aber, als man in die Badeanstalt ging, dann schon für die ganze Nacht.]
00:12:20 Bo "Lausung" robili to jak tam gdzieś wsze znalazł to już od razu do łazień, zapisali numer i nad samą noc.
de [DE: Denn die "Lausung" haben sie gemacht und wenn dort irgendwo eine Laus gefunden wurde, dann gleich ab in die Badeanstalt, die Nummer haben sie aufgeschrieben und man blieb gleich die ganze Nacht.]
00:12:30 IV: I Pan też cos takiego przeżył?
de [DE: IV: Und Sie haben auch so etwas durchlebt?]
00:12:32 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:12:33 IV: Ile razy?
de [DE: IV: Wie oft?]
00:12:33 JM: Może ze dwa, trzy razy może.
de [DE: JM: Vielleicht zwei, drei Mal vielleicht.]
00:12:34 IV: Dwa, trzy razy.
de [DE: IV: Zwei, drei Mal.]
00:12:35 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:12:35 IV: Jak to wyglądało właśnie to "Entlausung"?
de [DE: IV: Wie sah das eigentlich aus, diese Entlausung?]
00:12:38 JM: No to wie Pani doleli tem płynem jakim takim żerącym {?} pod pachami i ten, i ten smarowali takim płynem, z penslem tak zmarowali człowiek,
de [DE: JM: Na wissen Sie, die haben einen mit diesem Mittel überschüttet, mit so einem {?} unter den Achseln und dieser und dieser, sie haben einen mit so einem Mittel eingeschmiert, so mit einem Pinsel haben sie einen Menschen eingeschmiert,]
00:12:53 żeby te wszyska zobatrzczali, tak byłe wszy i tak, bo to taka masa ludzi to pchły i wszy to były i jednego łóżka do drugiego przychodziły.
de [DE: um die Läuse zu entdecken, es gab so oder so Läuse, denn es waren so viele Leute, es gab Flöhe und Läuse, sie gingen von einem Bett über auf das andere.]
00:13:03 IV: Ah, jak wyglądała sytuacja w bloków, w baraków? Ah..
de [DE: IV: Ah, wie sah die Situation in der Baracke aus, in den Baracken? Ah..]
00:13:08 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:13:10 IV: ..ile osób, ile więźnów było w baraku?
de [DE: IV: ..wieviele Leute, wieviele Häftlinge waren in der Baracke?]
00:13:12 Jak wyglądała sytuacja w baraków?
de [DE: Wie sah die Situation in der Baracke aus?]
00:13:15 JM: No tego to wie Pani to tródno mi powiedzieć, bo ja nie liczyłem i nie wiem ile taka jaka ilość było.
de [DE: JM: Na wissen Sie, dass ist schwer für mich zu sagen, denn ich habe sie nicht gezählt und ich weiß nicht, wie viele dort waren.]
00:13:22 Ale bym może powiem jak ten, jak te baty dostałem.
de [DE: Aber vielleicht erzähle ich davon, wie ich diese Prügel bekommen habe.]
00:13:30 Bo przyśliśmy z fabryki, patrzymy gołe łóżka są, śnieg przyprószył, szyba wybita w oknie no i jak to się położyć w zimę?
de [DE: Denn wir sind aus der Fabrik gekommen, wir sehen, dass die Betten ohne alles sind, voller Schnee, die Scheibe rausgeschlagen aus dem Fenster, na und wie soll man sich so im Winter hinlegen?]
00:13:41 Bez koca, bez niczego?
de [DE: Ohne Decke, ohne alles?]
00:13:44 A kolega mówi, mówi: "Ja tu przechodziłem to na drugim rzędzie, jakieś łószka są puste, nikogo tam nie ma i kocami przekryte są."
de [DE: Und mein Kumpel sagt, sagt: "Ich bin hier langgegangen, in der zweiten Reihe gibt es freie Betten. Dort gibt es niemanden und sie sind mit Decken zugedeckt."]
00:13:54 No i ja mówie: "No to idziemy, weźniemi te koce, bo przyciesz musimy pod czym spać."
de [DE: Na und ich sage: "Na dann gehen wir, nehmen wir die Decken, denn schließlich müssen wir uns mit etwas zudecken."]
00:13:58 A te koce to wie Pani zawsze brakowało dlatego, że dodarli na oluce {?} to owilali się tak tu, żeby było cieplej, bo to były te drelichy takie pasiasne.
de [DE: Und wissen Sie, es fehlte immer an Decken, weil {?}, damit es wärmer war, denn das waren solche Drilliche, solche gestreiften.]
00:14:10 Zawsze brakowało tego, no i to wzieliśmy te koce, przykryliśmy się, śpimy i cieszymy się, że już mamy cieplej a to patrzę w nocy chodzi,
de [DE: Das fehlte immer, na und da nahmen wir die Decken und deckten uns zu, wir schlafen, freuen uns, dass wir es jetzt wärmer haben und da sehe ich, in der Nacht geht, ]
00:14:21 ja się obudziłem, patrzę ktoś ze świeczką chodzi tak koło prycz i patrzy i tam spacerał.
de [DE: ich bin aufgewacht, ich schaue, jemand geht mit einer Lampe an den Pritschen entlang und schaut und spaziert dort entlang.]
00:14:28 Nie wiem, co oni szukali, nie wiedziałem, później jak doszli do nas a to "Zimmerdienści", cztery takich dobrzy z budowanch byków,
de [DE: Ich weiß nicht, was sie gesucht haben, ich wusste es nicht, später als sie zu uns kamen und das war der Zimmerdienst, vier solche gut gebaute Bullen,]
00:14:39 złapali nas obóch i koledzy i dwie i do, do "Schreibera", czy blokowego nie pamiętam już i tam dopiero ah tam o jeden werdyk {?} tylko był, dwa set kasi {?} na zobu {?} to dwadzieścia pięć watów.
de [DE: sie haben uns beide geschnappt und die Kumpel und zwei und zum, zum Schreiber, oder Blockwart, ich erinnere mich schon nicht mehr und dort erst ah dort {???} 25 Watt.]
00:14:57 To dosty {?}, leli, to jeden trzymał tu nogami tak głowę a drugi lał.
de [DE: Also {?}, sie schlugen, einer hat hier mit den Beinen so den Kopf festgehalten und der zweite hat zugeschlagen.]
00:15:05 I jeden trzeci liczył jeszcze.
de [DE: Und ein dritter hat auch noch gezählt.]
00:15:10 Z tego stołka to się suneliśmy jak te, że już siły nie było, żeby się podnieść tylko na czwórka tak,
de [DE: Von diesem Tisch sind wir runtergerutscht, als die, als es schon keine Kraft mehr gab, um sich aufzurichten, nur so auf allen Vieren, ]
00:15:16 śliśmy do tego do tej naszej sypialni to jeszcze te "Zimmerdienści" ustawili się z jednej strony i z drugiej i jeszcze, jeszcze pod żebra pod kobjaku {?}.
de [DE: gingen wir in unseren Schlafsaal, da habt sich auch noch der Zimmerdienst aufgestellt, auf der einen Seite und auf der anderen, und noch, noch unter die Rippen, unter den Brustkorb {?}.]
00:15:26 Głowa nie głowa, bo żebra to, nie miał, w tedy żebra dwa, żebra pęknięty, głowa rozbita.
de [DE: Kopf oder nicht Kopf, denn die Rippen die, hatte er nicht, damals zwei Rippen gebrochen, den Kopf eingeschlagen.]
00:15:39 Później to się nawet nie chodziliśmy myć, bo, bo chodzili i szukali, bo nie, tyle ludzi to nie wiedzieli kto to był, to my nie, nie rozebraliśmy się w tej umywalni,
de [DE: Später gingen wir uns sogar nicht mehr waschen, denn, denn sie gingen und suchten, denn, so viele Leute, dass sie nicht wussten, wer das war, wir haben uns nicht, nicht ausgezogen in dem Waschraum,]
00:15:53 żeby nie poznali, bo jeszcze by dołożyli nam, bo później patrzyliśmy to oni w nocy przychodzili i chcieli jeszcze nam dołożyć jeszcze, jeszcze lania, bo jeszcze za mało było.
de [DE: damit sie uns nicht erkannten, denn dann hätten sie uns noch einen drauf gegeben, denn später haben wir gesehen, dass sie in der Nacht gekommen waren und sie wollten uns noch einen drauf geben, noch mehr, noch mehr Prügel, denn es war noch nicht genug.]
00:16:06 IV: Jak wyglądałe warónki ah sanitarny albo higieniczny na blok?
de [DE: IV: Wie sahen die ah sanitären oder hygienischen Bedingungen in der Baracke aus?]
00:16:11 JM: Sanitarny?
de [DE: JM: Sanitäre?]
00:16:12 IV: Czym sie było umyć? Była ubikacija?
de [DE: IV: Womit konnte man sich waschen? Gab es eine Toilette?]
00:16:14 JM: Ah, to było, było ten "Waschraum" tak, takie do mycia, to można było się rozbierać do pasa.
de [DE: JM: Ah das war, es gab diesen Waschraum, ja, sowas zum Waschen, man konnte sich bis zum Gürtel ausziehen.]
00:16:21 No i łaźnia była przeciesz też.
de [DE: Na und die Badeanstalt gab es ja auch.]
00:16:24 Ale mimo tego to wszy i pchły byłe bo, bo to masa ludzi.
de [DE: Aber trotz allem gab es Läuse und Flöhe, denn, denn es gab eine Menge Leute.]
00:16:36 EM: Jeszcze głowy ogolony {???}.
de [DE: EM: Die Köpfe waren auch noch rasiert {???}.]
00:16:40 IV: Co Pan dostawał ah do ah jedzenia?
de [DE: IV: Was haben Sie ah zum ah Essen bekommen?]
00:16:45 JM: Do jedzenia ah Flossenburgu to była ah przyważnie taka zupa, albo ah ta chlebowa to żadka, to nie chcieliśmy, nie lubiliśmy,
de [DE: JM: In Flossenbürg gab es zum Essen ah vor allem so eine Suppe, entweder ah war das die Brotsuppe, so eine dünne, die wollten wir nicht, die mochten wir nicht,]
00:16:57 albo z takich ah taka gęsta masa, taka zielona z jakich liści buraków pewnie i pary kartofli tam przekrojonych tylko tak na, na pary cięści i to ale to się trochę zapchało.
de [DE: oder aus solchen, ah so eine dicke Masse, so etwas Grünes aus irgendwelchen Blättern, wahrscheinlich von Rüben, und es gab dort ein paar, ganz wenige, geschnitte Stücke Kartoffel drinnen, aber das hat einen ein bisschen gefüllt.]
00:17:14 No i, i ten, i później na młodocianym bloku jak byłem to jeszcze "Zulage" taką dodawali.
de [DE: Na und, und dieser und später in der Baracke für die Jugendlichen, als ich dort war gab es noch eine sogenannte "Zulage", einen Nachschlag.]
00:17:21 To była taka, taki dodatek dla młodoszanych to było też na ileś tam cięsci krojony bochenek chleba.
de [DE: Das war so ein, so ein Nachschlag für Jugendliche, das war da auch so ein, weiß ich nicht mehr auf wieviele Stücke geschnittenes Laib Brot.]
00:17:33 A te "Zimmerdienści" to jak mieli złość to na kogoś to rzucał do zupy wrzucił to pajtkę chleba, a to się tylko raz dziennie dostawało bo rano to taki jakiś..
de [DE: Und wenn dieser Zimmerdienst auf jemanden wütend war, dann hat er die Scheibe Brot in die Suppe geworfen und so etwas hat man nur einmal am Tage bekommen, denn am Morgen war so ein bestimmter..]
00:17:47 I mówili ludzkie to wieli do czaj ah to taki z liści jakich pażony to już było.
de [DE: Und sie sagten menschlich, da nahmen sie für den Tee ah das war so einer aus irgendwelchen Blättern gebrüht, das war es schon.]
00:17:57 IV: Ah, jak wyglądała codzienność w obozie, jak się zaczynał dzień w obozie?
de [DE: IV: Ah wie sah der Alltag im Lager aus, wie fing der Tag im Lager an?]
00:18:01 Co Pan robił w całe ah przez cały dzień?
de [DE: Was haben Sie den ganzen Tag über gemacht?]
00:18:05 JM: W obozie?
de [DE: JM: Im Lager?]
00:18:06 IV: Mhm {potwierdzając} tutaj w obozie.
de [DE: IV: Mhm {bejahend} hier im Lager.]
00:18:07 JM: Ah to myśmy pracowali do Messerschmitta to były za obozem byłe jeszcze drutym kolczasem i wierzyczki {?} były wartownikami i tamte byłe te hale.
de [DE: JM: Ah also wir haben gearbeitet, bei Messerschmitt, da waren, hinter dem Lager war noch Stacheldraht und {???}, es gab Wächter und dort waren die Hallen.]
00:18:18 I ja na jedenastej hali pracowałem to się tak pod góre szło.
de [DE: Und ich habe in Halle Nr. 11 gearbeitet, da ist man dort den Berg hinauf gegangen.]
00:18:21 Nie wiem gdzie ta góra się tu podziała a nie widziałem teraz.
de [DE: Ich weiß nicht wo der Berg nun hingekommen ist und ich habe ihn jetzt nicht gesehen.]
00:18:24 IV: Ah..
de [DE: IV: Ah..]
00:18:26 JM: Jedenasty "Abteilung" to był.
de [DE: JM: Das war Abteilung 11.]
00:18:28 IV: Ah czyli Pan pracował u Messerschmitta, jakie miał Pan zadanie, co Pan robił?
de [DE: IV: Ah das heißt, Sie haben bei Messerschmitt gearbeitet. Was war Ihre Aufgabe, was haben Sie gemacht?]
00:18:32 JM: Ja, ja miałem nitowanie z kolegą, my nitowali kadłuby przy samolotach.
de [DE: JM: Ich, ich musste mit einem Kumpel zusammen nieten, wir haben die Rümpfe an den Flugzeugen vernietet.]
00:18:40 IV: Czy były jakiś akty sabotażu?
de [DE: IV: Gab es irgendeine Form von Sabotage?]
00:18:42 Ah jak byli, był Pan?
de [DE: Ah wo Sie waren?]
00:18:44 JM: Nie, nawet na lotu nie było nie przypomniąco.
de [DE: JM: Nein, sogar im Flugzeug gab es das nicht, daran war gar nicht zu denken.]
00:18:47 Ah n.., to lit.., "Licht aus" jak krzyknął, to było majster było takie był cywilni Niemiec ah to wychodził na zewnąć a nas zamykali a my do samolotu i spaliśmy,
de [DE: Ah also Lit.., wenn er "Licht aus" gebrüllt hat, das war der Meister, das war so ein, das war ein ziviler Deutscher ah also der ging nach draußen und uns haben sie eingesperrt und wir sind in die Flugzeuge und haben geschlafen,]
00:18:59 bo to zewnątrz zamknięty były te baraki to często te naloty były tam ale nie, nie z bombardowaniali nie, nie, nie przypominam sobie.
de [DE: denn draußen waren die Baracken verschlossen und dort gab es oft diese Luftangriffe, aber sie haben nicht, nicht bombardiert, daran kann ich mich nicht, nicht, nicht erinnern.]
00:19:11 A dobrego majster mieliśmy, Niemiec był taki, to z ah był żołnierem frontowym tam mówił ktoś, że ten, ale taki dobry człowiek, uczynny, on przynośił nam chleb z margaryną dwa razy w tygodniu.
de [DE: Und wir hatten einen guten Meister, so ein Deutscher war das, also er war ah Soldat an der Front, hat dort jemand gesagt, dass der, aber er war so ein guter Mensch, entgegenkommend, er brachte uns zwei Mal die Woche Brot mit Margarine.]
00:19:28 IV: Ale, nie pamięta Pan jego nazwizka, jak się..
de [DE: IV: Aber Sie können sich nicht an seinen Nachnamen erinnern, wie..]
00:19:31 JM: Oh, nie, nie, nie nawet nie wiedzałem jak się nazywa, ale był taki, kiwał głową ah jak się coś żle zrobiło czy nitowało czy co, to przyszedł, kazał to
de [DE: JM: Oh nein, nein, nein ich wusste noch nicht einmal, wie er heißt, aber er war so einer, er hat mit dem Kopf geschüttelt, wenn man etwas falsch gemacht hatte, ob nun vernietet oder was, da kam er dann und sagte einem,]
00:19:43 ah wy.., wywiercić z powrotem i pokazał jak, co wszystko tak że, taki ludzki czwowiek był.
de [DE: ah man solle das wieder ausbohren und er hat gezeigt wie, was alles, also er war so ein menschlicher Typ.]
00:19:52 IV: Ah przy przez innych..
de [DE: IV: Ah bei, durch andere..]
00:19:53 JM: Nie bił, nie krzyczał, tylko łagodnie wszystko wytłumaczył.
de [DE: JM: Er hat nicht geschlagen, er hat nicht geschrien, hat alles nur ganz sanft erklärt.]
00:20:00 IV: A czy inni naprzykład Kapo czy "Vorarbeiterzy" też byli tacy ludzcy, czy zdarzały się..?
de [DE: IV: Und haben die anderen, zum Beispiel die Kapo oder die Vorarbeiter, waren die auch so menschlich, ereigneten sich..?]
00:20:06 JM: Oh nie wszyscy, był Oberkapo, to był taki ah taki ten na całą halę rządził na jeden na halę był, Oberkapo.
de [DE: JM: Oh nicht alle, es gab den Oberkapo, das war so ein ah ein, er hat über die ganze Halle geherrscht, pro Halle gab es einen Oberkapo.]
00:20:16 To ten to rzucał, miał taki do, brał taką do, do nitowania to taką babkę, tak się mówi takie myterator {?} z pięć kilo albo więcej ważyło, to jak rzucił najwięcej to rozpęndzał przy ubikacjii.
de [DE: Das war der, der geschmissen hat, er hatte so einen zum, er nahm so etwas zum, zum Nieten, das war so eine "Babka", so hat man das genannt, so ein {???}, der hat fünf oder noch mehr Kilo gewogen, also wenn er geschmissen hat, am häufigsten hat er die Leute vor der Toilette auseinander getrieben.]
00:20:29 Bo tam przy tym to zbierali się ci co nie chcieli pracować, to, to tak ich rozpensał.
de [DE: Denn dort haben die, die nicht arbeiten wollten, sich getummelt, also, also auf diese Weise hat er sie auseinandergetrieben.]
00:20:36 To cisną, z daleka rzucał tak w nich.
de [DE: Also er hat so gedrückt, aus der Ferne hat er so auf sie geworfen.]
00:20:43 IV: Czy zdarzały się przypadki naprzykład, że ktoś specialnie uszkodził coś ah na fabrycę pod czas pracy i był podejrzany o sabotarz?
de [DE: IV: Gab es zum Beispiel Vorfälle, dass jemand zum Beispiel etwas mit Absicht beschädigt hat ah in der Fabrik während der Arbeitszeit und wurde er der Sabotage verdächtigt?]
00:20:54 JM: Nie, to nie słyszałem wie Pani.
de [DE: JM: Nein, das habe ich nicht gehört, wissen Sie.]
00:20:57 Nawet ah z piłki tej metalowej takie z tego brzeszczotu {?} to robiliśmy sobie takie nożyki, bo nie mieliśmy noże wcale.
de [DE: Sogar aus ah dieser Metallsäge, so eine aus diesem {???} haben wir uns solche Messer gemacht, denn wir hatten überhaupt keine Messer.]
00:21:06 Do chleba, chociasz nie było co kroić bardzo, ale ah lepiej smakowałe jak się ukroiło kromkę.
de [DE: Zum Brot, zwar gab es nicht wirklich etwas zu schneiden, aber ah es hat besser geschmeckt, wenn man die Scheibe geschnitten hat.]
00:21:15 To, to zabierali to, zaglądali, rewidowali jak tego i zabierali te wszyskie ostre rzeczy takie.
de [DE: Also, also haben sie das weggenommen, sie haben reingeschaut, durchsucht was das ist und haben all diese scharfen Sachen weggenommen.]
00:21:28 IV: Jakie byłe stosunki ah między więźnami, między właśnie innymi więźnami, czy rozmawiał Pan ah z innymi więźnami, czy pomagaliście sobie nawzajem?
de [DE: IV: Wie waren die Beziehungen ah unter den Häftlingen, und zwar nämlich unter den anderen Häftlingen, haben Sie ah mit anderen Häftlingen gesprochen, haben Sie sich untereinander geholfen?]
00:21:40 JM: Ah tak, wie Pani tam, nawet jak ześmy wtedy to ten te buty to nam i jeden większy, drugi mnjejszy, ale dali stare, bo, bo musieliśmy iść do fabryki a nie mieliśmy obuwia.
de [DE: JM: Ah ja, wissen Sie, dort, sogar als wir damals als dieser, diese Schuhe, da haben sie uns und einer war größer, der zweite kleiner, aber sie haben uns alte gegeben, denn, denn wir mussten in die Fabrik gehen und wir hatten keine Schuhe.]
00:21:50 A buty zgineły, nowe bute były drewniaki ah to zima, mróz i iść boso.
de [DE: Und die Schuhe sind verschwunden, neue Schuhe, das waren Holzschuhe ah und Winter, Frost und barfuß gehen.]
00:21:59 IV: Jak zaczynał się dzień wogóle ah w obozie?
de [DE: IV: Wie hat denn so ein Tag ah im Lager überhaupt begonnen?]
00:22:04 JM: No tak, rano się wstało, był ten, przynieśli ten, ten czaj, taki do picia, ale to mało kto pił, bo się pić, pić nie chciało, jak nie był co jeść {śmiejąc się}.
de [DE: JM: Nun so, morgens ist man aufgestanden, da war dieser, sie brachten diesen, diesen Tee, so einen zum Trinken, aber kaum einer hat getrunken, denn man wollte nicht, trinken, trinken, wenn es nichts zu Essen gab {lacht}. ]
00:22:16 Człowiek, człowiek stał głodny, kład się głodny, tylko myślał o jedzeniu, taki jakiś umył {?} był zawsze odnięty, że za umietnały {?}, że myślał tylko jeden, żeby się raz najeść w życiu.
de [DE: Der Mensch, der Mensch ist hungrig aufgestanden, legte sich hungrig schlafen, hat nur ans Essen gedacht, solch ein {???} war immer zugegen, dass {???}, dass man daran dachte, sich nur ein Mal, ein Mal im Leben satt zu essen.]
00:22:31 IV: I o tym też Pan myślał?
de [DE: IV: Und daran haben Sie auch gedacht?]
00:22:34 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:22:35 IV: Żeby się raz najeść w rzyciu?
de [DE: IV: Daran, sich einmal im Leben satt zu essen?]
00:22:36 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:22:38 IV: O czym Pan jeszcze myślał w tym momencie?
de [DE: IV: Woran haben Sie noch in diesem Moment gedacht?]
00:22:41 JM: Z początku to się o rodzinie myślało, bo matka nie wiedziała nawet, czy ja żyjie czy nie.
de [DE: JM: Am Anfang hat man an die Familie gedacht, denn Mutter wusste noch nicht einmal, ob ich lebe oder nicht.]
00:22:46 I czy, czy zabili mnie, czy, czy wywieżli, czy co.
de [DE: Und ob, ob sie mich getötet haben, ob, ob sie mich weg gefahren haben oder was.]
00:22:52 Dopiero się dowiedziała po wyzwoleniu, to napisałem, to przeciesz trzy strefy były, Amerikańską, Angielską i Francuską i dopiero jak usłyszały to dwa tygodnie siedzieli rodzice w okniej wyglądali tak na mnie.
de [DE: Erst nach der Befreiung hat sie es erfahren, da habe ich geschrieben, denn es gab ja drei Zonen, die amerikanische, die englische und die französische und erst als sie das gehört hatten, da saßen die Eltern zwei Wochen am Fenster und haben nach mir Ausschau gehalten.]
00:23:09 IV: Czy możnabyło w obozie wymieniać naprzykład ah się ah, ah można było coś kupić, albo wymienić..?
de [DE: IV: Konnte man im Lager zum Beispiel ah unter einander tauschen, ah konnte man etwas kaufen oder tauschen..?]
00:23:17 JM: Ah no to, to, ja chyba nie wiem ile tam, hm, pare Marek jakiech dostałe te obozowe jakieś te marki były.
de [DE: JM: Ah also das, ich habe glaube ich, ich weiß nicht wie viel man dort, hm, ein paar Mark hat man bekommen, solche Lager Mark, sowas gab es.]
00:23:24 No to kupiłem, piwo można było kupić ah ten sól i jeszcze coś w torebkach ah tak to nic więcej chleba nie kupił, nic nie kupił,
de [DE: Also habe ich gekauft, Bier konnte man kaufen ah dieses Salz und noch irgendetwas in Tüten ah und mehr nicht, Brot kaufte er nicht, nichts kaufte er.]
00:23:34 A między sobą to tak wymieniali tam, przeży.., jak się wszedł do obozu to trzeba było, żeby mieć, żeby w czymś jeść to trzeba było i łyżke kupić.
de [DE: Und untereinander haben sie dort so getauscht, wenn man in das Lager rein kam, dann musste man, damit man das hatte, um etwas essen zu können, musste man sogar einen Löffel kaufen.]
00:23:45 I ten, i jakąś miseczkę czy menażkę to wszystko za pajtki chleba, bo to nic nie było, a byli tacy co wymnienali tą pajtkę chleba to na ile tam na czternastu, czy na osiemnastu była pajtka chleba,
de [DE: Und diesen und irgendeine Schüssel oder Blechgeschirr, das alles für ein Stück Brot, denn es gab nichts und es gab solche, die dieses Stück Brot getauscht haben, für wieviel war das, für 14 oder für 18 ging ein Stück Brot,]
00:23:59 no taka pajtka chleba na cały dzień, to było obiad, kolacja i śniadanie.
de [DE: denn so ein Stück Brot war für den ganzen Tag gedacht, das war Mittagessen, Abendessen und Frühstück.]
00:24:04 To, to za to wymieniali sobie no pół pajtki brał ah na ten, na brukiew wymieniał, wymienił na brukiew a później kupował ah li.., denuchaczke {?} taką taki pyłek do tego, palili to,
de [DE: Also, also dafür haben sie untereinander getauscht, ein halbes Stück Brot hat er genommen ah gegen, gegen eine Kohlrübe hat er das getauscht, gegen eine Kohlrübe und später kaufte er ah {???} solche Staubkörner, das haben sie geraucht,]
00:24:19 bo takie palacze byli, że nie mogli się obyć bez palenia.
de [DE: denn das waren solche Raucher, dass sie sich nicht daran gewöhnen konnten, ohne Rauchen zu sein.]
00:24:22 Ja to nigdy w życiu nie paliłem, ale to mój kolega palił.
de [DE: Ich habe noch nie geraucht, aber mein Kumpel hat geraucht.]
00:24:27 Wymienił jeszcze te pół, pół pajtki to dostał brukiew i to te brukiew później jeszcze na ten zamienił na, na tą niuchatszkę {?} do pal.., żeby miał zapalić co.
de [DE: Er hat noch das halbe, halbe Stück Brot getauscht und dafür bekam er eine Kohlrübe und das, diese Kohlrübe hat er später noch eingetauscht gegen, gegen diese {???} zum rau.., um etwas zum Rauchen zu haben.]
00:24:40 IV: Ah, czy byłe ah jakiś kary w obozie?
de [DE: IV: Ah gab es ah irgendwelche Strafen im Lager?]
00:24:45 Czy ah byli więzniowie bici, za co byli bici?
de [DE: Ah wurden die Häftlinge geschlagen, wofür wurden sie geschlagen?]
00:24:52 JM: No, nie wiem, ja to miałem własnie wtedy za te koce to żebyśmy takie dostali lanie i jeszcze kopniaki.
de [DE: JM: Also, weiß ich nicht, also ich wurde damals für diese Decken, damit wir, wir wurden so sehr geschlagen und dazu auch noch Tritte.]
00:25:00 Ja przez to, to i głowe i na uszy, na ucho nie słyszę jedno, słyszę, ale mało,
de [DE: Dadurch habe ich sowohl den Kopf, als auch und auf die Ohren, auf dem einen Ohr höre ich nicht, ich höre, aber wenig,]
00:25:08 bo to nie popatrzy.., nie patrzyli gdzie kopać, tylko tak pod żebra, bo ten, bo my na czwurakach śliszmy tak to do, do sypialni.
de [DE: denn sie haben nicht aufgepasst, sie haben nicht hingesehen, wohin sie traten, einfach so unter die Rippen, denn dieser, denn wir gingen so auf allen Vieren in, in den Schlafraum.]
00:25:18 IV: Ah, czy ah spotykał się Pan z przypadkami chorobę?
de [DE: IV: Ah sind Sie manchmal mit Krankheiten in Berührung gekommen?]
00:25:24 Czy inni więźnowie zachorowali na jakieś szczególne..?
de [DE: Oder sind andere Häftlinge an irgendwelchen besonderen Krankheiten erkrankt?]
00:25:27 JM: Oh chorowali, bo były takie te, zapomniałem jak to się nazywa takie też..?
de [DE: JM: Ja, die sind krank geworden, denn es gab diese, solche, na, wie nennt man das denn, auch solche..?]
00:25:35 EM: Typhus chyba był.
de [DE: EM: Es gab wohl Typhus.]
00:25:37 JM: Nie, nie ta, zapomniałem jak to się nazywa taka izba chorych.
de [DE: JM: Nein, nicht diese, ich habe vergessen, wie das heißt, so ein Haus für Kranke.]
00:25:44 No ale prętko tam wyżucali z tego.
de [DE: Na aber sie haben einen von dort sehr schnell rausgeschmissen.]
00:25:47 IV: Krankenrevier?
de [DE: IV: Krankenrevier?]
00:25:49 JM: Tak, chyba tak.
de [DE: JM: Ja, ich glaube schon.]
00:25:53 IV: Jak długo był Pan tutaj do Flossenbürga?
de [DE: IV: Wie lange waren Sie hier in Flossenbürg?]
00:25:56 Może sobie Pan przypomnić?
de [DE: Können Sie sich daran erinnern?]
00:25:59 JM: No chyba, chyba w styczniu, we Flossenburgu to byłem, byłem w spół roku chyba.
de [DE: JM: Nun, wahrscheinlich, wahrscheinlich im Januar, in Flossenbürg war ich, war ich wahrscheinlich ein halbes Jahr.]
00:26:14 Ja pamientam jeszcze, jak wiesiali, pracowali, nie którzy to pracowali przy, przy werembie {?} lasu ah kilku pracowało i chcieli u, zacieli uciekać.
de [DE: Ich erinnere noch, wie sie aufgehängt haben, sie haben gearbeitet, einige haben draußen im Wald gearbeitet, ah ein paar haben gearbeitet und wollten, sie fingen an, wegzulaufen.]
00:26:29 I zrobili taką pokazówkę, na plac apelowym oświedlili reflektorami z kilku stron wszystkich więźnów zebrali, musieli powychodzić z baraku.
de [DE: Und sie haben so eine Vorführung auf dem Appellplatz gemacht, sie haben ihn mit Reflektoren aus allen Richtungen beleuchtet, haben alle Häftlinge mitgenommen, sie mussten aus den Baracken raus kommen.]
00:26:38 Patrzecz na to, bo to pokazówka taka była i wieszali tak na tych, tych więźnów powiesili wszystkich, chyba szejściu chyba było.
de [DE: Das musste man sich angucken, denn das war so eine Vorführung und dann haben sie an diesen, aufgehängt, alle diese, diese Häftlinge haben sie aufghängt, wahrscheinlich waren es sechs.]
00:26:48 IV: Ah a skąd oni byli?
de [DE: IV: Ah und woher kamen sie?]
00:26:51 Ci więźnowie..?
de [DE: Die Häftlinge..?]
00:26:51 JM: Nie wiem.
de [DE: JM: Weiß ich nicht.]
00:26:53 IV: Za co zostali powieszali?
de [DE: IV: Wofür wurden sie aufgehängt?]
00:26:56 JM: No to za tą ucieczkę właśnie.
de [DE: JM: Nun eben für diese Flucht.]
00:26:59 Bo oni zapracowali na takich po za terenem ah w tym obozu.
de [DE: Denn sie haben hart auf solchen, außerhalb des Geländes ah in diesem Lager, gearbeitet.]
00:27:09 IV: Czy więźnowi między sobą rozmawiali naprzykład o takim wydarzeniu, że ah tych więźniów powieszono?
de [DE: IV: Haben die Häftlinge untereinander zum Beispiel über solche Ereignisse gesprochen, dass ah diese Häftlinge aufgehängt wurden?]
00:27:17 JM: No tak, rozmawiali wszyscy, oh jeden drugiemu powiedział.
de [DE: JM: Ja sicher, alle haben miteinander geredet, oh einer hat es dem anderen erzählt.]
00:27:24 IV: Czy więźnowi między sobą znali się z imienia, ah czy?
de [DE: IV: Kannten sich die Häftlinge untereinander beim Namen ah oder?]
00:27:28 JM: No, nie to najbliści tylko znali się.
de [DE: JM: Also nein, nur die, die sich sehr nahe standen, die kannten sich.]
00:27:32 Jak ja z, o, koło tego kolegi spałem to, to znaliśmy się po imieniu i pracowaliśmy się razem.
de [DE: Als ich in der Nähe dieses Kumpels geschlafen habe, dann, dann kannten wir uns beim Namen und wir arbeiteten zusammen.]
00:27:45 IV: Ah.
de [DE: IV: Ah.]
00:27:46 JM: Nie jedne to koncerty takie urządali, kto jakiś był muzykalny i naczymś grał, to mógł się zapisać i taka altanka była pod ah pod ah półciennym takim dachem.
de [DE: JM: Einige haben Konzerte organisiert, wer irgendwie musikalisch war und auf etwas spielen konnte, der konnte sich einschreiben und ah da gab es so eine Gartenlaube ah unter so einem halbschattigen Dach.]
00:27:59 I tam muzyka, piosenki różne, różne te ah je, piosenki dziwne, ale mówi, nie śpiewali tylko po prostu muzyka nagrane była.
de [DE: Und dort sangen sie nicht nur verschiedene Lieder, verschiedene diese ah merkwürdige Lieder, aber er sagte, sie sangen nicht, aber die Musik war ganz einfach aufgenommen.]
00:28:17 IV: Czy ah stykał się Pan ah ze śmiercią albo z umierającymi tutaj w obozie?
de [DE: IV: Sind Sie ah mit dem Tod oder mit Sterbenden hier im Lager in Berührung gekommen?]
00:28:25 JM: Oh te śmiercią to tak, to nie raz się spotkałem.
de [DE: JM: Oh die, mit dem Tod ja, nicht nur einmal habe ich ihn getroffen.]
00:28:28 Raz to, to było tak to, to było w tym ah tym Kamenzu, ah tam było chyba z pięćset osób to w tej komadzie {?} to tak codzień to mniej było tych ludzi.
de [DE: Einmal war das, das so, das, das war in, dort ah in Kamenz, ah dort waren vielleicht 500 Leute da in dieser {???}, so auf diese Weise gab es täglich immer weniger Leute. ]
00:28:45 Ah to tak jasna nawet apel był to był na korytażu był nie było nadwożu, bo tam za mały teren piekarnia była kiedyś duża, to zrobili pózniej właśnie ten obóz taki mały
de [DE: Ah also so eine klare, es war sogar Appell, also den gab es auf dem Flur nicht draußen, denn dort war das Gelände zu klein, die Bäckerei war einmal groß, dann haben sie nämliche später dieses kleine Lager errichtet]
00:28:57 i ten i z i stałem tak pierwszym rzędzie a drugi a drugi, trzeci, czwarty później dalej za mną jeszcze.
de [DE: und dieser und mit und ich stand so in der ersten Reihe und der zweite und zweite, dritte, vierte, später auch noch weiter hinter mir.]
00:29:08 A jeszcze jeden spóźnił się i wziął mnie popchną mnie tak no i ja cofnełem się o jeden rząd.
de [DE: Und einer hatte sich noch verspätet und er nahm mich, hat mich so geschubst und ich bin eine Reihe nach hinten gegangen.]
00:29:13 A żeby mnie nie, cofną się to akurat to już, bo liczyli później do iluś tam i, i brali akurat, i akurat w tym miejscu wypadło co ja bym byłem.
de [DE: Und hätte er mich nicht, er ist zurückgewichen, das war schon in dem Moment, denn später haben sie da bis wie viel auch immer gezählt und, und sie haben genau den genommen, es fiel genau auf die Stelle, wo ich gestanden wäre.]
00:29:27 Później ten zginał co by mnie popchną drugi noc.
de [DE: Später ist er gestorben, der mich geschubst hatte, die zweite Nacht.]
00:29:32 IV: Czy Pan miał jakiś kontakt z SS-mannami?
de [DE: IV: Hatten Sie irgendeinen Kontakt zu den SS-Männern?]
00:29:35 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:29:36 IV: Czy Pan miał jakiś kontakt z SS-mannami?
de [DE: IV: Standen Sie auf irgendeine Art in Kontakt zu den SS-Männern?]
00:29:37 JM: Nie, nie to, to tylko raz, jeden co ten, wychodziliśmy, bo, bo z obozowego tego na teren ten fabriczny, też ogrodzony ah ten i tam te haly byłe fabriczne.
de [DE: JM: Nein, das nicht, nur ein Mal, einer der diesen, wir sind rausgegangen, denn von diesem Lager auf dieses Fabrikgelände, auch eingezäunt ah dieses und das waren Fabrikhallen.]
00:29:54 I wziął, machną ręką, bo ja nie zdążyłem ciapki od, od tego, bo miałem wiąz.., nawiązaną taką czapkę.
de [DE: Und er nahm, hat mit der Hand gewunken, denn ich habe es nicht geschafft die Mütze von, von diesem, denn sie war gebund.., so eine zusammengebundene.]
00:30:02 I tak machną tą tyczką i ta tyczka mu się nadłamana, ja, zaczą krzyczeć na mnie {śmiejąc się}, bo nie zdążyłem czapki zdjąć, jak się wychodziło, to trzeba zdjąć było przed S-mannem.
de [DE: Und er hat so mit dieser Stange gewedelt und diese Stange ist ihm gebrochen, ich, er hat angefangen mich anzuschreien {lacht}, denn ich habe nicht geschafft, die Mütze abzunehmen, wenn man raus ging, musste man sie vor dem SS-Mann abnehmen.]
00:30:16 W ogóle S-mann jak szedł to trzeba było zdjąć czapkę.
de [DE: Überhaupt musste man, wenn der SS-Mann vorbei ging, die Mütze abnehmen.]
00:30:23 IV: Ah jak Pan był tutaj w obozie we Flossenburgu, ah jakie Pan miał uczucie, uczucia ah co Pan udawało powiedzmy ah siły przedtrwać obóz?
de [DE: IV: Ah, als Sie hier im Lager waren, hier in Flossenbürg, ah was hatten Sie für ein Gefühl ah für Gefühle, was hat Ihnen, sagen wir einmal, die Kraft gegeben, das Lager zu überleben?]
00:30:33 Myślał Pan,..
de [DE: Haben Sie gedacht,..]
00:30:34 JM: Proszę, proszę?
de [DE: JM: Wie bitte, wie bitte?]
00:30:34 IV: ..że Pan przeżyje ten obóz?
de [DE: IV: ..dass Sie dieses Lager überleben würden?]
00:30:36 JM: Nie, wie Pani, a nie, wogule nie myślałem, bo tylko się o jedzeniu myślało.
de [DE: JM: Nein, wissen Sie und nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, denn gedacht hat man nur ans Essen.]
00:30:39 Bo człowiek jak, jak, jak zwieże no, że się nie myślił otęmpiały taki rozum był, że tylko myślił, żeby raz w rzyciu się najeść.
de [DE: Denn der Mensch ist wie, wie, wie ein Tier, denn, man hat nicht gedacht, so abgestumpft war der Geist, dass man nur daran dachte, sich einmal im Leben satt zu essen.]
00:30:51 Bo to co dzień głód i głód i głód, kładł się spać głodny, wstawał głodny, to o niczym się nie myślało.
de [DE: Denn das, jeden Tag Hunger und Hunger und Hunger, man legte sich hungrig schlafen, stand hungrig auf, also man hat über nichts nachgedacht.]
00:31:02 Z początku to myślałem o rodzinach, później to i o rodzine się zapomniało, bo już człowiek o jedzeniu tylko myślał.
de [DE: Am Anfang habe ich an die Familie gedacht, später ist das und die Familie hat man vergessen, denn der Mensch hat nur noch ans Essen gedacht.]
00:31:09 To jeszcze raz, jeszcze ten Niemiec raz ratował jak, dwa razy w tygodniu nam przynosił takie pajtki, to nas trzech u niego pracowało to wszystkim po kanapce to z margaryną, ale, ale kawałek chleba już było.
de [DE: Also noch einmal dort, dieser Deutsche hat uns auch gerettet, zwei Mal in der Woche hat er uns solche Scheiben gebracht, wir drei haben bei ihm gearbeitet, da hat er jedem ein Stück Brot gegeben mit Margarine, aber, aber ein Stück Brot war es schon.]
00:31:27 Bo to wyskubane wszędzie, no Francuzi to i mlecz jedli i trawe jedli i wszystko co się dało.
de [DE: Denn sie haben überall ausgerupft, also die Franzosen haben sogar Löwenzahn gegessen, also auch Gras, alles, was man essen konnte.]
00:31:36 IV: Jak długo Pan ah był Pan tutej we Flossenburgu?
de [DE: IV: Wie lange waren Sie ah Sie hier in Flossenbürg?]
00:31:39 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:31:40 IV: Jak długo Pan był tutaj w obozie we Flossenburgu?
de [DE: IV: Wie lange waren Sie hier im Lager in Flossenbürg?]
00:31:43 JM: No wie Pani, trudno mi powiedzic, bo to czwowiek ani kalendarza nie miał, ani nie liczył a nic to.
de [DE: JM: Nun wissen Sie, dass fällt mir schwer zu sagen, denn man hatte weder einen Kalender gehabt, noch hat man gezählt und nichts.]
00:31:52 IV: Później został Pan przewieziony do ah obozu Kamenz?
de [DE: IV: Später wurden Sie in das ah Lager Kamenz übergestellt?]
00:31:55 JM: Kamenz, tak, to komando było takie.
de [DE: JM: Kamenz, ja, so lautete der Befehl.]
00:31:58 I tam do tej piekarni właśnie.
de [DE: Und dort eben in diese Bäckerei.]
00:31:59 IV: Mhm {potwierdzając} a Pan pracował w piekarni?
de [DE: IV: Mhm {bejahend} und Sie haben in der Bäckerei gearbeitet?]
00:32:01 JM: Nie, nie to nie piekarni, to z tamtąd chodziliśmy do miasta Kamenz i tam do zaborów {?} samolotowych ślifowaliśmy na szlefierni te zabory {?}.
de [DE: JM: Nein, nein, das war keine Bäckerei, also von dort sind wir in die Stadt Kamenz gegangen und dort zu den Flugzeugteilen, dort haben wir auf der Schleifmaschine geschliffen, diese Teile.]
00:32:15 A później z tamtąd to już, nie wiem ile to trwało, bo właśnie do Gross-Rosen nas przewieśli.
de [DE: Und später haben sie uns von dort, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, denn sie haben uns nämlich nach Groß-Rosen gebracht.]
00:32:24 To jest, najdłuszsza podróż była i, i głodowa strasznie, bo to ani pić ani jeść nic nie było, tylko raz na tydzień nam rzucił, wogule nas, dla tego, że chcieli uciekać,
de [DE: Das ist, das war die längste Reise und, und der Hunger war fürchterlich, denn es gab dort weder zu Trinken noch zu Essen, nichts gab es, nur einmal pro Woche hat er uns etwas hingeworfen, überhaupt haben sie uns, dafür, dass sie weglaufen wollten,]
00:32:37 to nie chcieli wypuszczać, nawet załatfić się nie można było, żeby wyjść, wyjść z wagonu.
de [DE: deshalb wollten sie uns nicht rauslassen, man konnte noch nicht einmal seine Notdurft verrichten, um rauszugehen, rauszugehen aus dem Waggon.]
00:32:43 Innych wagonów pószczali a z tego naszego nie.
de [DE: Aus den anderen Waggons haben sie Leute rausgehen lassen, aber aus dem unsrigen nicht.]
00:32:47 IV: Ah jak został Pan wyzwolony, gdzie Pan został wyzwolony?
de [DE: IV: Ah wie wurden Sie befreit, wo wurden Sie befreit?]
00:32:51 JM: Amerikanie wyzwolili nas.
de [DE: JM: Die Amerikaner haben uns befreit.]
00:32:54 IV: Gdzie?
de [DE: IV: Wo?]
00:32:54 JM: To, to w Dachau a to już było tak a to się w ciągu kilka dni tak raz, raz słyszymi strzały, już blisko tak mówimy: "Oh już idzie wyzwolenie."
de [DE: JM: Das war, war in Dachau und das war schon so und schon seit ein paar Tagen haben wir so einmal, einmal Schüsse gehört, die waren schon in der Nähe, also sagen wir: "Oh, die Befreiung ist schon auf dem Weg."]
00:33:07 Blokowy kazał wszystko poze.., powyrzucać, silniky wszystko potem, bo to baraki te drewniane takie z tej płyty paździerowej {?} to,
de [DE: Der Blockwart befahl alles weg.., wegzuwerfen, die Motoren, alles, später, denn diese Holzbaracken, solche aus diesen Platten {???},]
00:33:16 żeby pod tego, żeby ten odłamek nie przyleciał, bo to, bo to strzałe blisko było słychać.
de [DE: um sich darunter, damit dieses Bruchstück nicht angeflogen kommt, denn diese, denn diese Schüsse konnte man schon aus der Nähe hören.]
00:33:20 Później z rano słyszymy, że się znowu ci uciekło, znowu się odparli odejść Amerikanią się cofneli i z nowu czekaliśmy, pare dni tak było, trwało.
de [DE: Später dann, schon seit früh morgens hören wir, dass sich wieder, sie weggelaufen sind, wieder haben sie sich zurückgezogen, weggehen, vor den Amerikanern sind sie zurückgewichen und wieder haben wir gewartet, ein paar Tage ging das so, dauerte das.]
00:33:31 A później jak weszli to już jednego dnia w kroczyli to, murzyni, to murzyni pierwsze Armi i Polacy mieli tamtą, było dużo.
de [DE: Und später, als sie reinkamen, dann sind sie schon innerhalb eines Tages eingeschritten, Schwarze, also Schwarze waren die ersten, die Armee und die Polen hatten diese, es gab viele.]
00:33:42 IV: Czyli Pan ah z obozu w Gross-Rosen trafił transportem później do..
de [DE: IV: Also Sie sind später dann mit dem Transport aus dem Lager ah Groß-Rosen nach..]
00:33:47 JM: Do Dachau, tak, tak.
de [DE: JM: Nach Dachau, ja, ja.]
00:33:50 IV: Ah transport obywa, odbywał się pociągiem?
de [DE: IV: Ah, der Transport erfolgte, erfolgte mit dem Zug?]
00:33:53 JM: Ah tak, tam wszystko pociągami szło.
de [DE: JM: Ah, ja, dort lief alles mit Zügen.]
00:33:58 IV: Ah Pan..
de [DE: IV: Ah Sie..]
00:34:00 JM: No, bo to było daleko, wie Pani było, to jechaliśmy pare dni.
de [DE: JM: Nun, denn das war weit weg, wissen Sie, das war, also fuhren wir ein paar Tage.]
00:34:04 IV: Ah po przybytu do Dachau, Pan sobie nie przypomina, kiedy to było, ah kiedy Pan dojechał do Dachau?
de [DE: IV: Ah nach der Ankunft in Dachau, vielleicht erinnern Sie sich daran, wann das war, wann sind Sie nach Dachau gefahren?]
00:34:10 JM: Ah w Dachau byłem..
de [DE: JM: Ah in Dachau war ich..]
00:34:12 IV: Jak dlugo Pan był..
de [DE: IV: Wie lange waren Sie..]
00:34:13 JM: Na kwarantannie byłem tam trzy miesiące chyba.
de [DE: JM: Ich glaube, ich war dort drei Monate in Quarantäne.]
00:34:15 Dachau, trzy miesiący byłem na kwarantannie, to osbny blok, wie Pani, taki ogrodzony z tych co przywieźli świeżych to odzielnie, nie pószczali na inne bloki.
de [DE: Dachau, drei Monate war ich in Quarantäne, das war eine separate Baracke, wissen Sie, so ein eingezäunter mit denen, die sie frisch gebracht hatten, also getrennt, sie ließen einen nicht in die anderen Baracken.]
00:34:30 IV: Ah proszę może opowiedzieć już ah zakączymy ten okres wojenny, ah kiedy wrócił Pan do Polski?
de [DE: IV: Ah bitte erzählen Sie doch, nun ah beenden wir langsam den Zeitraum des Krieges, ah wann sind Sie nach Polen zurückgekehrt?]
00:34:41 JM: Do Polski?
de [DE: JM: Nach Polen?]
00:34:42 IV: Po wyzwoleniu?
de [DE: IV: Nach der Befreiung?]
00:34:43 JM: To ja w grudniu wróciłem.
de [DE: JM: Also ich bin im Dezember zurückgekehrt.]
00:34:45 IV: W grudniu którego roku?
de [DE: IV: Im Dezember, in welchem Jahr?]
00:34:48 JM: 5tego, po, po wojnie.
de [DE: JM: Am 5. nach dem Krieg.]
00:34:50 IV: 45.
de [DE: IV: 45.]
00:34:51 JM: To po wyzwoleniu, po wyzwoleniu w grudniu wróciłem.
de [DE: JM: Also nach der Befreiung, im Dezember nach der Befreiung bin ich zurückgekehrt.]
00:34:56 No bo tak później zi.., bliżej koło tego, wzieli nas z obozu, jak wyzwolili to pare dni tak było, to było badania, zastrzyki, wszystko.
de [DE: Denn so haben sie später, näher an dem, sie nahmen uns aus dem Lager, als sie uns befreit haben, das war ein paar Tage so, da gab es Untersuchungen, Spritzen, alles.]
00:35:09 Amerykanie robili, samochode się poustawali, tak się przechodziło od jednego do drugiego i robili zastrzyki takie zmacające.
de [DE: Die Amerikaner haben das gemacht, haben dort Autos aufgestellt, man ging von einem ins andere und sie gaben einem Spritzen, solche {???}.]
00:35:17 Ale to dużo ludzie umierało, bo to zrobili, dobre, dobre życie było, ta kuchnia wojskowa taka, to i śmietana była a słodka taka i kondensanach pódełkach
de [DE: Aber es sind viele Menschen gestorben, denn sie machten, ein gutes, gutes Leben war das, so eine Kriegsküche und es gab Sahne und so eine süße und kondensierte in kleinen Kartons]
00:35:30 i makaraon z konserwami i to jak to nie mógł się potrzymać, to żołądek nie wytrzymywał tam, bo to wygłodzony, zkurczony.
de [DE: und Nudeln mit Konservierungsstoffen und das, wenn man sich nicht zurückhalten konnte, dann hat das der Magen nicht mitgemacht, denn er war ausgehungert, zusammengekrampft.]
00:35:45 IV: Czy pozostały ah w Panu ah te właśnie przeżycia obozowe ah w dalszym życiu?
de [DE: IV: Sind in ah Ihnen diese, genau, hat das Lagerleben ah in Ihrem späteren Leben Spuren hinterlassen?]
00:35:55 Czy te przeżycia obozowe które Pan ah właśnie przeżył, czy one zarzutowałe ah na Pana życie, miały pływ na Pana życie?
de [DE: Haben die Erlebnisse im Lager, die Sie ah nämlich durchgemacht haben, haben sie sich auf ah Ihr Leben ausgewirkt, haben sie Ihr Leben beeinflusst?]
00:36:07 EM: Żołądek.
de [DE: EM: Der Magen.]
00:36:09 JM: To tak, wie Pani to, ja z początku to chciałem ah jechać, jechać do, do tego, czy to Angli, czy do Stanów,
de [DE: JM: Das ja, wissen Sie, ich wollte von Anfang an ah da hinfahren, hinfahren, zu, zu diesem, ob nach England oder in die Staaten,]
00:36:18 ale kolega tak mie odradził, mówił: "Nie jedź", mówi, bo, bo mówi "rodzina czeka a nic nie wiedzą o tobie a ty, ty chcesz jechać."
de [DE: aber ein Kumpel hat mir davon abgeraten, er sagte: "Fahr nicht", sagte er, denn, denn er sagte: "Die Familie wartet und sie wissen nichts von dir und du willst fahren."]
00:36:26 No ale, a jeden właśnie pojechał i dobrze, dobrze wygrał na tym.
de [DE: Und aber und einer ist nämlich gefahren und gut, es ist ihm damit gut ergangen.]
00:36:35 EM: Chyba Pani nie o to pytała.
de [DE: EM: Sie hat wohl nicht danach gefragt.]
00:36:39 Że żołądek chorujesz całe życie.
de [DE: Du hast das ganze Leben Probleme mit deinem Magen.]
00:36:41 JM: No ja na żołądek to miałem obrzodzenia {?} u nas nic nie miałem i, i ten ah zapalenia tej bonej ślusowej żołądka to się..
de [DE: JM: Nun bei mir ist es der Magen, ich hatte {???} bei uns hatte ich nichts und, und diese ah Entzündung der Magenschleimhaut, das hat sich..]
00:36:58 IV: Czy ah przeżycia obozowe odbiłe się na Pana psychice?
de [DE: IV: Hat das Leben im Lager Auswirkungen auf Ihre Psyche gehabt?]
00:37:03 JM: No na pewno ale to wie Pani przez tyle lat, to już, to już je człowiek już zapomina wszystkiego.
de [DE: JM: Nun bestimmt, aber wissen Sie, nach diesen vielen Jahren hat man sie schon, man vergisst alles.]
00:37:11 Ale bo nas wzieli z tam, z tamtąd wzieli do Freimannu ah z obozu i to było jakie miasto blisko zapomniałem.
de [DE: Aber, denn sie haben uns von dort genommen, von dort nach Freimann gebracht ah aus dem Lager und das, welche Stadt war dort in der Nähe, habe ich vergessen.]
00:37:24 Ja mówiłem, nie pamientasz?
de [DE: Erinnerst du dich nicht, ich habe es schon gesagt.]
00:37:27 Takie dłuże miasto było koło tego Freimannu, Mün.., oh München, do München {???}, przy München.
de [DE: Das war so eine große Stadt in der Nähe von Freimann, Mün.., oh München, nach München {???}, bei München.]
00:37:40 Później nas do Wildflecken wzieli, przywieźli, to sami Polacy tam byli.
de [DE: Später haben sie uns nach Wildflecken gebracht, hingefahren, da waren nur Polen.]
00:37:48 IV: Co Pan robił w tym Wildflecken?
de [DE: IV: Was haben Sie in diesem Wildflecken gemacht?]
00:37:51 JM: Nic tam nie robiliśmy, bo to już po wyzwoleniu było, nic, siedziliśmy tylko, czakaliśmy, albo do Polski albo za granicy gdzieś jechać.
de [DE: JM: Nichts haben wir dort gemacht, denn das war schon nach der Befreiung, nichts, wir saßen bloß, haben gewartet, entweder nach Polen oder irgendwo ins Ausland zu fahren.]
00:38:02 IV: Po powrocie do kraju, ah co Pan ah później robił?
de [DE: IV: Nachdem Sie in Ihr Heimatland zurückgekehrt sind, ah was haben Sie ah später gemacht?]
00:38:06 Czy Pan ah uczył się dalej, czy ah poszedł dalej pracować?
de [DE: Sind Sie weiter zur Schule gegangen oder ah sind Sie wieder zur Arbeit gegangen?]
00:38:08 JM: Tak poszłem, poszłem, to kursy samochodowy zkączyłem, to do, do szkoły zawodową, później chodziłem do Technikum samochodowego i kreśleń techniczy zkączyłem też.
de [DE: JM: Ja, bin ich, ging ich, Auto-Kurse habe ich abgeschlossen, also zur Berufsfachschule, später ging ich ins Automobil Technikum und einen Abschluss im technischen Zeichnen habe ich auch gemacht.]
00:38:29 Nie pracowałem, bo poszłem jako mechanik, ślusarz mechanik pracowałem później, że więcej zarobić.
de [DE: Ich habe nicht gearbeitet, denn ich galt als Mechaniker, als mechanischer Schlosser habe ich später gearbeitet, um mehr zu verdienen.]
00:38:38 IV: Ah czy Pan ah angażuję się w jakiś związkach ah bojowników, czy związkach byłych więźniów?
de [DE: IV: Ah engagieren Sie sich in einer Gemeinschaft ah der Kämpfer oder einem Verbund ehemaliger Häftlinge?]
00:38:45 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:38:45 IV: Czy Pan jest członkiem jakiegoś związków byłych więźniów?
de [DE: IV: Sind Sie Mitglied einer Gemeinschaft ehemaliger Häftlinge?]
00:38:48 JM: Ah tak, to związku, no mam nawet legitimacje, pokażę.
de [DE: JM: Ah ja, also die Gemeinschaft, also ich habe sogar einen Ausweis, ich zeige ihn Ihnen.]
00:39:12 Oh proszę bardzo.
de [DE: Oh, bitte schön.]
00:39:21 Nie słychać?
de [DE: Hört man nicht?]
00:39:25 Mhm {potwierdzając} och, a tu Dachau mam.
de [DE: Mhm {bejahend} ach und hier habe ich Dachau.]
00:39:41 IV: Czy po powrocie do kraju..?
de [DE: IV: Haben Sie nach der Rückkehr in Ihr Heimatland..?]
00:39:45 JM: I kombatantem jestem.
de [DE: JM: Ich bin auch Kriegsveteran.]
00:40:13 Co?
de [DE: Was?]
00:40:15 Dobrze.
de [DE: Gut.]
00:40:21 IV: Ah, czy po powrocie do ah kraju ah opowiadał Pan o swoich przeżyciach ah rodzinnie obozowych?
de [DE: IV: Ah haben Sie ah Ihrer Familie, nachdem Sie in Ihr Heimatland zurückgekehrt sind, von Ihren Lagererlebnissen erzählt?]
00:40:28 JM: No rodzinie, rodzinie tak, rodzina to wiedziała.
de [DE: JM: Also in der Familie, der Familie schon, die Familie wusste das.]
00:40:34 EM: Nie tylko rodzinie, {???} opowiadał.
de [DE: EM: Nicht nur der Familie, {???} hat er davon erzählt.]
00:40:39 JM: Bo zkączyłem, później ojciec zaczął pracować w ambasadzie z powrotem.
de [DE: JM: Denn ich habe das abgeschlossen, später hat Vater wieder angefangen in der Botschaft zu arbeiten.]
00:40:42 Przyśli tak wezwania dostał, żebyś przyjść do pracy, był dobrym pracownikiem.
de [DE: Sie haben etwas geschickt, ja, eine Aufforderung, damit er zur Arbeit komme, er war ein guter Angestellter.]
00:40:55 IV: Co dla Pana był najgorszym jakimś takim może ah wspomieniem albo ah, ah przeżyciem ah w obozie we Flossenburgu?
de [DE: IV: Was war Ihr schlimmstes, vielleicht so etwas wie ah Ihre schlimmste Erinnerung oder ah, ah Erlebnis ah in dem Lager in Flossenbürg? ]
00:41:03 JM: No to właśnie największe to z tym, z tymi "Zimmerdienstami", te kopńaki, te lanie to największe przeżycie dla mnie było.
de [DE: JM: Nun also genau, das schlimmste war mit diesem, diesem Zimmerdienst, diese Tritte, die Schläge, das war das schlimmste Erlebnis für mich.]
00:41:18 IV: Czy na koniec chciałby Pan jeszcze powiedzieć coś od siebe, ah o osobie czy o obozie?
de [DE: IV: Möchten Sie am Ende noch etwas über sich selber sagen, ah über Ihre Person oder über das Lager?]
00:41:28 JM: Ah zaraz, zaraz, bo nie bardzo.
de [DE: JM: Ah einen Moment, denn ich habe nicht so richtig verstanden.]
00:41:29 IV: Ah może Pan chce ogólnie może coś opowiedzieć o sobie, kim, jak się Pan czuje teraz na przykład przyjeżdziając do Flossenburga?
de [DE: IV: Ah vielleicht möchten Sie allgemein etwas über sich erzählen, wer, zum Beispiel wie Sie sich jetzt damit fühlen, hierher nach Flossenbürg zurückgekommen zu sein?]
00:41:37 Ah Pan pierwszy raz jest tutaj ah po wojnie we Flossenburgu?
de [DE: Ah sind Sie seit Kriegsende das erste Mal wieder hier in Flossenbürg?]
00:41:41 JM: Nie, nie byłem, nie byłem, nie, to pierwszy raz dopiero.
de [DE: JM: Nein, vorher war ich nicht, war ich nicht, nein, das ist erst das erste Mal.]
00:41:44 IV: Pierwszy raz.
de [DE: IV: Das erste Mal.]
00:41:45 JM: Pierwszy raz, tak, wie Pani, mnie to właśnie to dziwiło, że tego, że chociasz jednego baraku żeby zostawić można było.
de [DE: JM: Das erste Mal, ja, wissen Sie, mich hat das nämlich verwundert, dass dieser, man hätte wenigstens eine Baracke stehen lassen können.]
00:41:53 A to wszystko nic nie ma, wszystko albo nowe albo wcale nie ma.
de [DE: Und hier, es gibt nichts mehr, alles entweder neu oder gar nichts mehr da.]
00:41:58 Tylko te krematorum je te, które widziałem.
de [DE: Nur dieses Krematorium ist noch, dieses, was ich gesehen habe.]
00:42:01 IV: Pan oglądał wczoraj właśnie ah teren ah tego pomnika pamięci.
de [DE: IV: Gestern haben Sie sich ja ah das Gelände dieses Erinnerungsortes angesehen.]
00:42:06 Jakie Pan, dla Pana, na Pan zrobiło wrażenie?
de [DE: Was hat das für einen Eindruck auf Sie gemacht?]
00:42:09 JM: No wrażenie, przypomnienie, wie Pani to wszystko, że, że takie przeżycia były.
de [DE: JM: Nun Eindruck, Erinnerungen, wissen Sie, das alles, dass es diese Erlebnisse gab.]
00:42:15 IV: Co Pan czuł w tym momencie, jak Pan..?
de [DE: IV: Was haben Sie in dem Moment gefühlt, als Sie..?]
00:42:17 JM: I to tych nie, nie w ogóle jak siedzieliśmy tam w obozie to człowiek myślał, nie myślał o, że przeżyjesz, bo Pani to nie było nadzieji w ogóle nie było na przeżycie.
de [DE: JM: Und also diese nicht, überhaupt nicht, als wir dort im Lager saßen, da dachte man, dachte man nicht daran, dass du es überlebst, denn wissen Sie, es gab keine Hoffnung zu überleben, überhaupt keine gab es.]
00:42:40 A póżniej to się zaciera tak stopniowo prawda.
de [DE: Und später verwischt sich das so nach und nach, nicht wahr.]
00:42:44 Człowiek się starzeje.
de [DE: Der Mensch wird älter.]
00:42:52 Teraz już mamy pięcioro prawnóków.
de [DE: Jetzt haben wir schon fünf Urenkel.]
00:43:02 IV: Czy ah chciałby Pan skierować może jakiś apel do młodzieży, czy do młodego pokolenia ah, ah uwzględniając właśnie Pana przeżycia wojenne?
de [DE: IV: Möchten Sie sich ah vielleicht noch mit einem Aufruf an die Jugend wenden oder an die jüngere Generation ah, ah und zwar nämlich im Hinblick auf Ihre Kriegserlebnisse?]
00:43:14 JM: Ah córka to mówiła, że książke napisać {śmiejąc się}, ale ja człowiek nie ma głowę do tego.
de [DE: JM: Ah meine Tochter hat gesagt, dass ich ein Buch schreiben soll {lacht}, aber dafür hat man keinen freien Kopf.]
00:43:21 Nie te lata, mój kolega napisał ten, ten Mamsa co mówiłem, to taki rękopis taki był, nie zdążył nawet go przeczytać, bo on tak umarł, raka dostał na pócu i..
de [DE: Das sind nicht die Jahre, mein Bekannter hat das aufgeschrieben, dieser, dieser Mamsa, von dem ich gesprochen habe, das ist so ein Manuskript, so sehr war er, hat es nicht einmal geschafft, es durchzulesen, weil er einfach so gestorben ist, er hat Lungenkrebs bekommen.]
00:43:47 Było tu by co napisy.., opisywać.
de [DE: Es gäbe hier schon etwas aufzuschrei.., zu beschreiben.]
00:43:55 IV: Pani Jerze, dziękuję Panu za ah tą rozmowę.
de [DE: IV: Herr Jerzy, ich danke Ihnen vielmals für ah dieses Gespräch.]
00:43:58 Dziękuję.
de [DE: Danke.]
00:43:58 JM: Dziękuję.
de [DE: JM: Danke schön.]
00:44:00 CM: Okay.
de [DE: CM: Okay.]