Media Collection "Interview Jitka Jakubcová 2012"

AGFl_0205
Video 00:35:40
06/14/2012
Roztoky u Prahy
Jitka Jakubcová, Pavla Plachá
https://api.memarc.info/api/subtitles/5a4d03bb589cef27478b4567/vtt/xx?apiKey=
Originator/Copyright holder Geschichtsbüro Prag
Source(s) KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Geschichtsbüro Prag
Usage conditions Nur mit Einverständnis und Nennung von Archiv bzw. Urheber
Display format Interview, Rohmaterial
Interviewer Pavla Plachá

Subtitles for "AGFl_AV.22.1146.mp4"

00:00:01 JJ: Jsme vlastně měli na starosti, asi jsme byli tři nebo čtyři..
de [DE: JJ: Wir kümmerten uns eigentlich um, wir waren so drei oder vier..]
00:00:06 CM: Tak, já jsem připravený.. A můžeme začínat.
de [DE: CM: Also, ich bin fertig.. Und wir können beginnen.]
00:00:12 IV: Tak jo, můžeme začít.
de [DE: IV: Ok, wir können beginnen.]
00:00:13 JJ: Jo?
de [DE: JJ: Ja?]
00:00:14 No, to klidně do toho pinkněte, to přivezly z.. tehdy z Řecka děti.
de [DE: Na, bedienen Sie sich da gerne, das brachten die Kinder aus.. also aus Griechenland mit.]
00:00:21 No, takže..
de [DE: Na, also..]
00:00:22 CM: Pojď co nejblíž, pojď co nejblíž ke kameře..
de [DE: CM: Komm so nah wie möglich, komm so nah wie möglich zur Kamera..]
00:00:24 IV: Jo.
de [DE: IV: Ja.]
00:00:27 JJ: Heleďte se, já se třeba trochu, jestli by.. jestli by mně to pomohlo, tak se trochu učešu, ale..
de [DE: JJ: Passen Sie auf, ich werde vielleicht, wenn.. wenn das helfen würde, dann würde ich mich ein bisschen kämmen, aber..]
00:00:33 IV: Ne ale je to dobrý, paní Jakubcová, opravdu, no, máte to dobrý.
de [DE: IV: Aber nein, das ist doch gut, Frau Jakubcová, wirklich, nun, es sieht gut aus.]
00:00:37 JJ: Jo? Dobrý, děkuju, děkuju. Takže to bylo, že jsme je..
de [DE: JJ: Ja? Gut, danke, danke. Also das war so, dass wir sie..]
00:00:40 IV: No, kdyžtak ještě počkejte, já to nejdřív uvedu a vlastně pak se Vás ještě..
de [DE: IV: Na, wenn möglich warten Sie noch, ich mach erst die Einführung und dann werde ich Sie noch..]
00:00:45 Pak Vám budu klást ty otázky..
de [DE: Dann werde ich Ihnen die Fragen stellen..]
00:00:47 JJ: Ano, ano, ano.
de [DE: JJ: Ja, ja, ja.]
00:00:48 IV: Že to vezmeme trošku popořadě.
de [DE: IV: Dass wir das ein bisschen der Reihe nach machen.]
00:00:56 CM: Můžeš.
de [DE: CM: Du kannst loslegen.]
00:00:57 IV: Takže dnes máme 14. června 2012.
de [DE: IV: Also heute ist der 14. Juni 2012.]
00:01:02 Jsme v Roztokách u Prahy u paní Jitky Jakubcové rozené Kobrové narozené 8.8.1930.
de [DE: Wir sind in Roztoky bei Prag bei Frau Jitka Jakubcová, geborene Kobrová, geboren am 8.8.1930.]
00:01:13 Já se jmenuji Pavla Plachá a budu s paní Jakubcovou mluvit o transportu smrti,
de [DE: Ich heiße Pavla Plachá und ich werde mit Frau Jakubcová über den Todeszug sprechen,]
00:01:19 který zastavil na konci dubna roku 1945 v Roztokách a jehož je paní Jakubcová očitou svědkyní.
de [DE: der Ende April 1945 in Roztoky Halt machte und dessen Augenzeugin Frau Jakubcová ist. ]
00:01:29 Paní Jakubcová, mohla byste nejprve nám říct něco o Vaší rodině?
de [DE: Frau Jakubcová, könnten Sie uns erst etwas über Ihre Familie erzählen?]
00:01:35 Hm.. Jak žila za okupace?
de [DE: Hm.. Wie lebte sie während der Besatzung?]
00:01:39 Čím byli Vaši rodiče, vlastně.. z jaké rodiny pocházíte?
de [DE: Was machten Ihre Eltern, eigentlich.. aus was für eine Familie kommen Sie?]
00:01:43 JJ: Ano, takže můj tatínek byl za.. před válkou starostou Sokola a potom byl za války zaměstnán u firmy Pižl.
de [DE: JJ: Ja, also mein Vater war während.. vor dem Krieg Vorsteher des Sokol und dann war er während des Kriegs bei der Firma Pižl angestellt.]
00:01:56 Fotoaparáty se tam jako prodávaly a nabízely.
de [DE: Fotoapparate wurden dort verkauft und angeboten. ]
00:02:01 Hm, no a maminka byla doma, tehdy to tak bylo zvykem.
de [DE: Hm, na und Mama war daheim, damals war das gewöhnlich so. ]
00:02:05 Ale pochopitelně teda jako vládcem rodiny byl tatínek.
de [DE: Aber verständlicherweise war Vater das Familienoberhaupt. ]
00:02:10 A když tatínek se dozvěděl, že v Roztokách zastavil ten vlak, který vezl ty vězně, tak se seběhla.. teda všichni jejich známí.
de [DE: Und als Vater erfuhr, dass in Roztoky dieser Zug gehalten hatte, in dem diese Gefangenen waren, da rief er.. also alle seine Bekannten zusammen. ]
00:02:24 Nevím, koho bych měla ještě teda jako jmenovat.
de [DE: Ich weiß nicht, wen ich noch nennen sollte. ]
00:02:27 Byli to jako převážně členové Sokola.
de [DE: Das waren also größtenteils Mitglieder des Sokol. ]
00:02:32 To bych chtěla teda zdůraznit, ty v tom hráli velikou roli.
de [DE: Das würde ich also gerne betonen, die spielten darin eine große Rolle. ]
00:02:36 A z.. potom z toho okolí, když se to dovědělo, tak vozili na žebřiňácích nejen jídlo, ale i oblečení.
de [DE: Und aus.. dann aus der Umgebung, als man das erfuhr, da brachten sie auf Leiterwagen nicht nur Essen, sondern auch Kleidung. ]
00:02:47 A pomáhali nám otevírat ty nákladní vagony jako.. chlapci tedy, kamarádi, kteří jako měli větší sílu než teda my.
de [DE: Und sie halfen uns diese Güterwaggons zu öffnen wie.. also die Jungs, Freunde, die also mehr Kraft hatten als wir. ]
00:03:01 My jsme byly takový dost teda mladý dívky.
de [DE: Wir waren also ziemlich junge Mädchen. ]
00:03:05 Ale nás to samozřejmě jako nabádalo k tomu, že když můžeme pomoci, tak samozřejmě že musíme pomoci.
de [DE: Aber uns hat das natürlich dazu angestachelt, dass wenn wir helfen können, dann müssen wir natürlich helfen. ]
00:03:15 Abychom tedy měly jako dobrý pocit, že, že prostě někomu pomáháme a zvlášť takovýmhle postiženým lidem.
de [DE: Damit wir also ein gutes Gefühl hatten, dass, dass wir einfach jemandem helfen und besonders solch unglücklichen Menschen. ]
00:03:25 No a tam v těch vagonech to bylo teda dost krutý.
de [DE: Na, und dort in diesen Waggons war das also sehr grausam. ]
00:03:31 To bylo úplně holá podlaha a někteří teda jako seděli opření o stěnu a někteří teda jenom leželi.
de [DE: Das war ein vollkommen kahler Boden und einige also saßen an die Wand angelehnt und andere lagen also nur. ]
00:03:39 A je pravda, že bylo tam několik mrtvých v každém vagonu.
de [DE: Und es stimmt, dass dort in jedem Waggon Tote lagen. ]
00:03:46 A toho slavnostního pohřbu potom se zúčastnil právě můj tatínek, to organizoval.
de [DE: Und am feierlichen Begräbnis nahm dann eben mein Vater teil, der organisierte das. ]
00:03:52 A ten je v Žalově na hřbitově.
de [DE: Und der ist in Žalov/Schalow auf dem Friedhof. ]
00:03:55 Tam je velký jako památník takový sloup a z..
de [DE: Dort ist ein großes Denkmal, so eine Säule und aus..]
00:04:01 Byli to lidé z.. tedy Poláci, Němci, Rusové, Holanďani..
de [DE: Es waren Leute aus.. also Polen, Deutsche, Russen, Holländer..]
00:04:13 A teď už si momentálně nevzpomenu, kdo další, ale opravdu mnoho národností.
de [DE: Und jetzt erinnere ich mich gerade nicht mehr, wer noch, aber wirklich viele Nationalitäten. ]
00:04:20 A my jsme tam měly pomáhat těm maminkám, který tam provizorně upravily na nádraží jako takové provizorium kuchyně.
de [DE: Und wir sollten dort den Müttern helfen, die dort am Bahnhof provisorisch so eine Küche einrichteten. ]
00:04:34 Takže se tam vařila veli.. ve velikém takovém kotli polévka.
de [DE: Also dort kochte man groß.. in so einem großen Kessel Suppe. ]
00:04:41 Ale my právě, protože my jsme to ještě neuměly, tak jsme musely do těch vagonů chodit a nabádat ty vězně, aby se nenajedli.
de [DE: Aber wir eben, weil wir das noch nicht konnten, da mussten wir in diese Waggons gehen und die Häftlinge ermahnen, dass sie nicht zu viel essen. ]
00:04:51 Protože to by jim mohlo uškodit.
de [DE: Denn das konnte ihnen schaden. ]
00:04:56 Třeba nám to možná někteří měli za zlý, ale my jsme to myslely dobře.
de [DE: Manche von ihnen nahmen uns das vielleicht böse, aber wir haben es gut gemeint. ]
00:05:01 My jsme říkaly, ano, dostanete další jídlo, ale až za chvíli, ne hned.
de [DE: Wir sagten, ja, ihr bekommt weiteres Essen, aber erst nach einer Weile, nicht gleich. ]
00:05:07 A oni tedy jako pokud.. jako mohli se vyjadřovat, pokud někdo z nich jako mohl mluvit,
de [DE: Und sie also jetzt wenn.. also sie konnten sich äußern, wenn jemand von ihnen sprechen konnte, ]
00:05:15 tak jako první jejich slovo, který já třeba si pamatuju, je: „Essen, Essen, Essen.“
de [DE: dann war also ihr erstes Wort, an das ich mich erinnere: „Essen, Essen, Essen.“]
00:05:23 Strašně toužili po jídle, protože..
de [DE: Sie sehnten sich schrecklich nach Essen, denn..]
00:05:27 Opravdu teda jako pochopitelně neměli, že jo, dost jídla, v takovýmhle zařízení, v koncentráku.
de [DE: Sie hatten damals wirklich also verständlicherweise nicht genug Essen, nicht wahr, in so einer Einrichtung, im KZ. ]
00:05:34 CM: {nesrozumitelné}
de [DE: CM: {unverständlich}]
00:05:34 JJ: Ano podařilo se nám to, že prostě jako někteří byli naprosto moudří.
de [DE: JJ: Ja wir schafften es, dass einige durchaus weise waren. ]
00:05:40 Ale někteří už byli na pokraji vysílení a ti se tedy domáhali jako tvrdě jídla.
de [DE: Aber einige waren schon am Ende der Erschöpfung und die forderten also entschlossen Essen. ]
00:05:48 I když teda jako jsme měly doporučeno, ať jim pokud možno toho tolik mnoho nedáváme.
de [DE: Auch wenn uns also empfohlen worden war, dass wir ihnen falls möglich nicht so viel geben.]
00:05:55 Tak to se nám snad podařilo.
de [DE: Also das gelang uns hoffentlich. ]
00:05:58 Ale je pravda, že bylo v tom každým vagoně několik jako už mrtvých, který se vykládali tady na tom nádraží.
de [DE: Aber es stimmt, dass in jedem dieser Waggons schon einige Tote lagen, die dort an dem Bahnhof ausgeladen wurden. ]
00:06:09 A pohřbili se potom jako slavnostně, to už byl konec války, v tom Žalově na tom hřbitově.
de [DE: Und die wurden dann feierlich begraben, das war schon zu Kriegsende, in Žalov/Schalow auf dem Friedhof. ]
00:06:17 A je tam veliký sloup, na kterým jsou prostě odznaky těch různých zemí.
de [DE: Und es gibt dort eine große Säule, auf der Abzeichen dieser verschiedenen Länder sind. ]
00:06:22 Francouzi tam třeba byli, to jsem zapomněla říct.
de [DE: Franzosen waren da zum Beispiel, das habe ich vergessen zu sagen. ]
00:06:26 Ale jinak se stalo, že když večer odjížděli s těmi žebřiňáky, kterými tam přivezli jídlo a oblečení,
de [DE: Aber sonst passierte es, dass wenn sie abends mit diesen Leiterwagen fortfuhren, mit denen sie dort Essen und Kleidung brachten, ]
00:06:37 mn.. tak to bylo pod plachtama a mnoho těch, kteří mohli vystoupit z..
de [DE: mn.. also das war unter Planen und viele von denen, die aussteigen konnten aus..]
00:06:45 Jako se dostali do těch žebřiňáků a lidi jim samozřejmě pomohli.
de [DE: Also sie gelangten zu den Leiterwagen und die Leute halfen ihnen natürlich. ]
00:06:50 Přikrejvali je těma plachtama a odvezli je.
de [DE: Sie bedeckten sie mit diesen Planen und fuhren sie fort. ]
00:06:54 Takže mnoho se jich zachránilo tímto způsobem.
de [DE: Also viele von ihnen wurden auf diese Weise gerettet. ]
00:06:58 A potom jich mnoho těch, kteří mohli chodit, tak ti zase jako utekli.
de [DE: Und dann sind wiederum viele von denen, die gehen konnten, also die flohen wieder. ]
00:07:07 A znám několik případů..
de [DE: Und ich kenne einige Fälle..]
00:07:10 Já mám dojem, že by bylo úplně zbytečný jmenovat, ale že se tady dokonce jako i oženili a založili rodiny.
de [DE: Ich habe den Eindruck, es wäre vollkommen überflüssig sie zu nennen, aber dass sie hier letztendlich sogar heirateten und Familien gründeten. ]
00:07:21 A zůstali tady velmi dlouho teda v Roztokách vůbec.
de [DE: Und sie blieben hier überhaupt sehr lange, also in Roztoky. ]
00:07:27 A nebo v tom okolí.
de [DE: Oder in der Umgebung. ]
00:07:30 Takže tohle bylo na jednu stranu dobré a je tedy pravda, že když potom..
de [DE: Also das war auf der einen Seite gut und es stimmt, dass wenn dann..]
00:07:38 Ten vlak tady směl zůstat pouze dva dny.
de [DE: Der Zug durfte hier nur zwei Tage stehen. ]
00:07:42 Tohle se stalo hlavně večer, že.. za šera nebo za tmy už tedy jako je odvezli těma žebřiňákama.
de [DE: Das passierte besonders abends, dass.. bei Dämmerung oder in der Dunkelheit sie sie mit den Leiterwagen fortbrachten. ]
00:07:52 A někteří byli natolik schopný, že mohli jít.
de [DE: Und einige waren so tüchtig, dass sie gehen konnten. ]
00:07:56 A samozřejmě, že když viděli to jejich oblečení, kdo to je, tak je pochopitelně ukryli.
de [DE: Und natürlich, wenn sie ihre Kleidung sahen, wer das ist, dann haben sie sie verständlicherweise versteckt. ]
00:08:04 Takže ze začátku ti lidé, kteří se takhle dostali z toho vlaku, teda ti vězňové, tak se.. dostali..
de [DE: Also am Anfang die Menschen, die so aus dem Zug rauskamen, also die Häftlinge, also sie.. kamen..]
00:08:17 Nebo zařídili jsme pro ně.. chudobinec se to dřív prý jmenovalo.
de [DE: Oder wir richteten für sie.. Armenhaus nannte sich das früher angeblich. ]
00:08:23 Potom tam byla zvláštní škola.
de [DE: Dann war dort eine besondere Schule. ]
00:08:26 Ale tam.. ovšem chybělo nám, strašně nám chyběly slamníky.
de [DE: Aber dort.. besonders fehlte uns, ganz schrecklich fehlten uns Strohsäcke. ]
00:08:32 Ale protože v té škole v Roztokách byli Wehrmacht, jako vojsko německý..
de [DE: Aber weil in der Schule in Roztoky die Wehrmacht war, also die deutschen Soldaten..]
00:08:39 Ale to bylo relativně se s nima dalo to vydiskutovat.
de [DE: Aber das war relativ, mit ihnen konnte man diskutieren. ]
00:08:45 A pomohli tedy těmi slamníky, aby mohli ti lidé tu první noc teda přespat tam v tom chudobinci.
de [DE: Und sie halfen also mit diesen Strohsäcken, damit die Leute in der ersten Nacht dort in diesem Armenhaus schlafen konnten. ]
00:08:56 A když se teda..
de [DE: Und als nun..]
00:08:58 Druhý den ten vlak musel odjet a když se teda ti lidé v tom..
de [DE: Am zweiten Tag musste der Zug fortfahren und als nun die Leute in dem..]
00:09:05 Ještě musím říct tolik, že oni, ten jejich oblek to bylo hrozná špína.
de [DE: Ich muss noch sagen, dass sie, ihre Kleidung, das war schrecklich schmutzig. ]
00:09:13 Hmyz a všechny takovýhle jako děsně jako nepříjemný záležitosti.
de [DE: Ungeziefer und all das, also füchterlich unangehnehme Geschichten. ]
00:09:20 Takže tím, že ti okolní.. z těch okolních vesnic přivezli i oblečení, tak se mohli skoro všichni převlíknout.
de [DE: Also dadurch, dass sie aus den umliegend.. aus den umliegenden Dörfern auch Kleidung brachten, so konnten sich fast alle umziehen. ]
00:09:29 A my jsme ty jejich obleky pálili.
de [DE: Und wir haben ihre Kleidung verbrannt. ]
00:09:33 Tam kousíček proti tý, tomu chudobinci je skládka, takže tam, tam se to prostě..
de [DE: Ein Stück gegenüber von dem, dem Armenhaus ist ein Müllplatz, also dort, dort wurde das einfach..]
00:09:42 Ale tehdy ještě platilo zatemnění, takže jsme to museli udělat až vlastně druhej den ráno.
de [DE: Aber damals gab es noch die Verdunkelung, also mussten wir das am zweiten Tag morgens machen. ]
00:09:49 No ale mezi tím už byli na těch slamníkách v tom chudobinci, byli převlečení, dostali znovu najíst.
de [DE: Na, aber inzwischen waren sie schon auf diesen Strohsäcken in dem Armenhaus, sie waren umgezogen, sie bekamen etwas Neues zu essen. ]
00:09:57 A prostě zdálo se nám, že alespoň trochu se ta jejich situace tomu našemu teda snažení..
de [DE: Und es schien uns, dass sich ihre Situation wenigstens etwas dank unserer Bemühungen..]
00:10:06 Dá se říci pouze snažení, nemohli jsme jim víc pomoct, my jsme všichni nebyli lékaři, že jo.
de [DE: Man kann nur Bemühungen sagen, wir konnten ihnen nicht mehr helfen, wir waren alle keine Ärzte, nicht wahr.]
00:10:13 My jsme byli prakticky jako jenom normální lidi, který jako k tomu zdravotnictví nebo k tomu měli velmi dlouhou cestu.
de [DE: Wir waren praktisch einfach nur normale Leute, die also in das Gesundheitswesen keinen Einblick hatten. ]
00:10:25 A neuměli jsme to, ale snažili jsme.
de [DE: Und wir konnten das nicht, aber wir bemühten uns. ]
00:10:28 Co jsme mohli udělat, to jsme teda pro ty všechny lidi z toho vlaku, z toho koncentráku, teda udělali.
de [DE: Was wir tun konnten, das haben wir also für all diese Menschen aus diesem Zug, aus diesem KZ, getan. ]
00:10:37 A protože tedy tím pádem, že jsme se o ně trochu postarali, tak ten další den, kdy už ten vlak musel odjet..
de [DE: Und weil also auf diese Weise, dass wir uns ein wenig um sie gekümmert haben, also am nächsten Tag, als der Zug weiterfahren musste..]
00:10:48 Nevím přesně, kde skončil, odjel do Prahy, ale kde skončil v Praze, to si nepamatuju.
de [DE: Ich weiß nicht genau, wo er endete, er fuhr nach Prag, aber wo er in Prag endete, daran erinnere ich mich nicht. ]
00:10:55 Ovšem tam v Praze si je už rozebrali, myslím, do nemocnic.
de [DE: Auf jeden Fall dort in Prag, da wurden sie schon, glaube ich, ins Krankenhaus gebracht. ]
00:11:01 A tady u nás v Roztokách ti, kteří zůstali a byli natolik schopní převozu třeba nějakým tím žebřiňákem..
de [DE: Und die, die hier bei uns in Roztoky blieben, und die den Transport etwa mit so einem Leiterwagen schafften..]
00:11:09 Protože nic jinýho tehdy neexistovalo, že jo..
de [DE: Denn etwas anderes existierte damals nicht, nicht wahr..]
00:11:12 Aut bylo hrozně málo a tak.
de [DE: Autos gab es schrecklich wenige und so.]
00:11:14 Tak se odvezli dolu do takzvané Sakury, kde původně byli, byla Hitlerjugend.
de [DE: Also die brachte man nach unten in die sogenannte Sakura, wo ursprünglich die, die Hitlerjugend war. ]
00:11:23 Ale protože už teda konec války byl na spadnutí a Hitlerjugend..
de [DE: Aber weil das Kriegsende schon kurz bevor stand und die Hitlerjugend..]
00:11:29 Se myslím i ty jejich vedoucí báli, tak ty utíkali pochopitelně k Američanům.
de [DE: Ich glaube auch ihre Leiter fürchteten sich, also die flohen verständlicherweise zu den Amerikanern. ]
00:11:36 Jakmile to bylo jenom trochu možný.
de [DE: Sobald das nur ein wenig möglich war. ]
00:11:39 Takže ta Sakura se dost vyprázdnila.
de [DE: Also das Sakura war ziemlich leer. ]
00:11:42 A potom tam ty, kteří byli ubytovaní v tom chudobinci, se převezli do Sakury.
de [DE: Und dann wurden die, die in dem Armenhaus untergekommen waren, ins Sakura überführt. ]
00:11:50 A udělala se z toho prakticky jako nemocnice.
de [DE: Und daraus wurde praktisch ein Krankenhaus. ]
00:11:53 Protože potom už se objevili lékaři nebo lékařky nebo tak, kteří mohli jako odborně pomoci těm lidem.
de [DE: Denn dann kamen schon Ärzte oder Ärztinnen oder so, die diesen Menschen fachmännisch helfen konnten. ]
00:12:04 A už byli ty lidi převlečený a dostávali teda pravidelně jídlo.
de [DE: Und die Menschen waren schon umgezogen und hatten richtiges Essen erhalten. ]
00:12:11 A mohli tedy tam v té Sakuře, to byl bývalý hotel už za první republiky..
de [DE: Und sie konnten also dort in dem Sakura, das war ein ehemaliges Hotel aus der 1. Republik..]
00:12:20 A tak tam jako vydrželi velmi dlouho, asi tři nebo čtyři měsíce dokonce.
de [DE: Und dort also blieben sie ziemlich lange, wahrscheinlich sogar drei oder vier Monate. ]
00:12:28 A pomáhalo se jim, jak to šlo.
de [DE: Und man half ihnen, wie das ging. ]
00:12:31 IV: Paní Jakubcová, já se ještě vrátím k tomu kdy ten transport přijel do Roztok.
de [DE: IV: Frau Jakubcová, ich komme noch darauf zurück als der Transport in Roztoky einfuhr.]
00:12:37 Vzpomenete si, kdy Vy jste vlastně ten vlak viděla a jak jste se k němu dostala?
de [DE: Erinnern Sie sich, wann Sie eigentlich den Zug gesehen haben und wie Sie zu ihm gelangt sind?]
00:12:41 Kdo Vám o něm řekl?
de [DE: Wer hat Ihnen davon erzählt?]
00:12:42 JJ: O něm mně řekl můj tatínek a moje maminka.
de [DE: JJ: Davon haben mir mein Vater und meine Mutter erzählt. ]
00:12:47 A já jsem si opatřila, vzala jsem si z domova takovej batůžek, do kterýho jsem si dala obvazový materiál.
de [DE: Und ich habe mich ausgerüstet, ich habe mir von zuhause so einen kleinen Rucksack genommen, in den ich Verbandsmaterial getan habe. ]
00:12:57 A pár prášků proti bolení hlavy, nebo..
de [DE: Und ein bisschen Pulver gegen Kopfschmerzen, oder..]
00:13:01 Protože nic jinýho jsme doma neměli.
de [DE: Denn etwas anderes hatten wir zuhause nicht. ]
00:13:03 My, my jsme byly malý děti, já mám ještě bratra..
de [DE: Wir, wir waren kleine Kinder, ich habe noch einen Bruder..]
00:13:06 Teda měla jsem, už nemám, bohužel.
de [DE: Also ich hatte einen, jetzt nicht mehr, leider. ]
00:13:08 A my jsme těm lidem jako chtěli pomáhat tím, co jsme měli.
de [DE: Und wir wollten den Leuten also mit dem helfen, was wir hatten. ]
00:13:15 Jako nic jiného jsme prostě nemohli nikde získat.
de [DE: Also wir konnten einfach nichts anderes bekommen. ]
00:13:20 A já jsem se to dozvěděla právě od mého tatínka a od mé maminky, že teda ten vlak tady zastavil a že vlastně..
de [DE: Und ich habe das eben von meinem Vater und meiner Mutter erfahren, dass also dieser Zug hielt und dass eigentlich..]
00:13:30 Jako bylo dovoleno, že, že se těm lidem jako může někdo vůbec přiblížit.
de [DE: Also es war erlaubt, nicht wahr, dass sich jemand diesen Leuten überhaupt nähern durfte. ]
00:13:38 Jinak to bylo, pořád chodily kolem toho vlaku hlídky.
de [DE: Sonst war das, es liefen immer Wachen um diesen Zug. ]
00:13:42 A třeba nechtěli dovolit do tohohle vagonu, nechtěli dovolit do jiného vagonu.
de [DE: Und sie wollten einen vielleicht nicht in diesen Waggon lassen, sie wollten einen nicht in jenen Waggon lassen. ]
00:13:49 A.. myslím, že právě díky tomu panu přednostovi tohle prošlo.
de [DE: Und.. ich glaube, dass das eben dank des Herrn Vorstehers durchging. ]
00:13:57 Nevím, jak to bylo, protože jsem byla tehdy opravdu velmi mladá.
de [DE: Ich weiß nicht, wie das war, weil ich eben wirklich sehr jung war. ]
00:14:02 Takže nevím, o čem mluvil pan přednosta stanice s tím vedoucím toho vlaku,
de [DE: Also weiß ich nicht, worüber der Bahnhofsvorsteher mit dem Zugführer sprach, ]
00:14:10 na čem se dohodli a že vůbec dovolili tady zastavit.
de [DE: worauf sie sich einigten und dass sie überhaupt erlaubten, dort zu halten. ]
00:14:14 Druhý den teda museli odjet, ale jako přece jenom už tam zůstali lidé, kteří byli trošku z.. jako zdravotně na tom lépe.
de [DE: Am nächsten Tag also mussten sie abfahren, aber dort blieben schon nur noch Leute, die ein bisschen.. denen es gesundheitlich etwas besser ging. ]
00:14:25 Bohužel teda ti mrtví, ty zůstali teda na nádraží v Roztokách a byli společně jako pohřbeni na tom žalovském hřbitově.
de [DE: Die Toten, die blieben also leider am Bahnhof in Roztoky und sie wurden gemeinsam auf dem Friedhof in Žalov/Schalow begraben. ]
00:14:34 IV: A Vy když jste přišla na to nádraží, pamatujete si ještě na ten okamžik, kdy jste tam přišla a viděla jste ten vlak?
de [DE: IV: Und als Sie zum Bahnhof gekommen sind, erinnern SIe sich noch an den Moment, als Sie dorthin kamen und diesen Zug gesehen haben?]
00:14:42 Jak to na Vás působilo?
de [DE: Wie wirkte das auf Sie?]
00:14:43 JJ: Dost špatně.
de [DE: JJ: Sehr schlecht. ]
00:14:45 Já se přiznám, že v tom věku, kolik mně tehdy bylo, tak to nebyl tak strašlivý zážitek, který mám dneska, pokud si na to vzpomenu.
de [DE: Ich gebe zu, dass in dem Alter, wie alt ich damals war, da war das kein so fürchterliches Erlebnis, wie mir das heute erscheint, wenn ich mich daran erinnere. ]
00:14:58 A pokud o tom mohu jako vyprávět, tak tehdy ten dojem nebyl tak strašný, jako je teď, když si na to vzpomenu.
de [DE: Und wenn ich davon erzählen kann, dann war also der Eindruck nicht so furchtbar, wie er jetzt ist, wenn ich mich daran erinnere. ]
00:15:09 Myslím, že to bylo tím, jako věkem.
de [DE: Ich glaube das lag am Alter. ]
00:15:14 Ale dlouhou dobu jsme na to vzpomínali.
de [DE: Aber lange haben wir uns daran erinnert. ]
00:15:19 Ale nás děsně povzbudilo to, když jsme potom ty lidi viděli v té Sakuře na slamníkách v normálních postelích, jako v normálním prádle.
de [DE: Aber uns munterte das fürchterlich auf, als wir danach die Menschen im Sakura auf den Strohmatten in normalen Betten gesehen haben, in normaler Wäsche. ]
00:15:32 Už neměli to odpor.. odporný vězeňský teda hadry na sobě, který se tehdy spálily.
de [DE: Sie hatten nicht mehr diese eklig.. also ekligen Häftlingslumpen an sich, die man also verbrannte. ]
00:15:39 Ale říkám, bylo, pořád ještě platilo zatemnění, tak jsme mohli až ráno za světla tohlento všechno zapálit, ale..
de [DE: Aber ich sage, es war, es gab immer noch Verdunkelung, also konnten wir erst morgens bei Licht all das verbrennen, aber..]
00:15:49 IV: Vám, tehdy Vám bylo patnáct let.
de [DE: IV: Sie, Sie waren damals fünfzehn Jahre alt. ]
00:15:52 JJ: Čtrnáct a půl.
de [DE: JJ: Vierzehneinhalb. ]
00:15:52 IV: Nebo čtrnáct a půl a.. {smích}
de [DE: IV: Oder vierzehneinhalb und.. {lacht}]
00:15:55 Vy jste vlastně potom pomáhala v tom chudobinci, kde byl zřízen ten provizorní lazaret.
de [DE: Sie haben dann eigentlich in dem Armenhaus geholfen, wo das provisorische Lazarett eingerichtet war.]
00:16:02 Jak jste se tam dostala? Kdo Vám řekl, že tam máte jít?
de [DE: Wie kamen Sie dorthin? Wer sagte Ihnen, dass Sie dorthin gehen sollen?]
00:16:05 JJ: No pr.. to nevím, to opravdu nevím, kdo tohlento vyjednal, že do toho chudobince můžeme odvést některé ty vězně.
de [DE: JJ: Na.. das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht, wer das ausmachte, dass wir einige Häftlinge in das Armenhaus bringen können. ]
00:16:15 Byli jsme teda hrozně rádi, že je máme kam dát, protože pro ně to bylo ohromný, když mohli jako si lehnout na slamník.
de [DE: Wir waren schrecklich froh, dass wir so wohin bringen können, denn für sie war das ungeheurlich, als sie sich auf einen Strohsack legen konnten. ]
00:16:25 A jako přikrejt se a tak.
de [DE: Und sich dort zudecken können und so. ]
00:16:28 Že prostě poznali, že opravdu to někdo s nima myslí dobře.
de [DE: Sie merkten einfach, dass es wirklich jemand gut mit ihnen meint. ]
00:16:34 Že, že mu nikdo, že nikdo jim nechce už jako ubližovat a oni to teda jako přijímali ale různě.
de [DE: Dass, dass ihnen niemand, dass sie schon niemand mehr misshandeln will und sie nahmen das aber verschieden an. ]
00:16:43 I tak tam byli někteří, kteří, já nevím, myslím, že se jim říkalo kápo..
de [DE: Auch dort waren dann welche, die, ich weiß nicht, ich glaube man sagte Kapo zu ihnen. ]
00:16:50 A ti právě jako..
de [DE: Und die wirklich also..]
00:16:53 Ty na tom byli už zřejmě v tom koncentráku lépe než ty ostatní.
de [DE: Denen ging es in dem KZ offensichtlich schon besser als den anderen. ]
00:16:59 Tak ty někteří, já si to nemůžu, to nemůžu si vzpomenout a tehdy o jménech vůbec se nemluvilo..
de [DE: Also diese wenigen, ich kann mich, ich kann mich nicht erinnern und also über Namen sprach man überhaupt nicht..]
00:17:06 Tak někteří se nechovali dobře k těm vězňům, kteří tam byli, leželi v těch vagonech na podlaze.
de [DE: Also einige verhielten sich den Häftlingen gegenüber nicht gut, die dort waren, die in den Waggons auf dem Boden lagen. ]
00:17:16 Ale dopadlo to pro některé ty vězně velmi dobře tím, že se mohli teda jako..
de [DE: Aber für einige der Häftlinge ging es dadurch sehr gut aus, dass sie konnten also..]
00:17:23 Utéct a dostat se do rodiny, kde o ně pečovali.
de [DE: Fliehen und in eine Familie kommen, die sie pflegte. ]
00:17:28 A potom ještě, že mohli jako spolu komunikovat.
de [DE: Und dann noch, dass sie untereinander kommunizieren konnten. ]
00:17:36 Že jo, brzy už potom skončila válka, takže oni měli samozřejmě z toho taky velikananánskou radost.
de [DE: Nicht wahr, bald darauf schon endete der Krieg, also hatten sie darüber natürlich auch eine riesige Freude. ]
00:17:44 Protože to znamenalo pro ně osvobození z toho všeho, co zažili.
de [DE: Denn das bedeutete für sie die Befreiung von allem, was sie durchgemacht hatten. ]
00:17:50 A nepamatuju si, že by některý ten vězeň říkal, byl jsem tam tak dlouho, tak dlouho, tak dlouho.
de [DE: Und ich erinnere mich nicht, dass so ein Häftling gesagt hätte, ich war dort so lange, so lange, so lange. ]
00:17:58 To nevím.
de [DE: Das weiß ich nicht. ]
00:17:59 Ale je pravdou, že asi za rok nebo za dva přijeli, přijelo několik vězňů sem do Roztok konkrétně.
de [DE: Aber es stimmt, dass sie ungefähr nach einem oder zwei Jahren kamen, da kamen einige der Häftlinge konkret hier nach Roztoky. ]
00:18:09 Vím, že jsme tehdy byli..
de [DE: Ich weiß, dass wir damals..]
00:18:12 No měli jsme z toho strašnou radost, že jsme se dožili, jako dobře už teda jako uzdravených.
de [DE: Wir haben uns schrecklich darüber gefreut, dass wir das erlebt haben, also gut schon also als Genesene. ]
00:18:20 Zdálo se nám aspoň.
de [DE: So kam es uns wenigstens vor. ]
00:18:21 Tak Holanďani, Poláci, Němci dokonce i tedy, antifašisti a tak, se tady u nás v Roztokách sešli dole v zámečku.
de [DE: Also Holländer, Polen, sogar Deutsche, Antifaschisten und so, trafen sich also bei uns in Roztoky unten im Schloss. ]
00:18:35 Dokonce mám i fotografii. Někde.
de [DE: Ich habe sogar eine Fotografie. Irgendwo. ]
00:18:38 A byl tam jeden Holanďan, na to si vzpomínám.
de [DE: Und es war dort ein Holländer, daran erinnere ich mich. ]
00:18:42 To byl hrozně mladej hoch, kterej ten koncentrák vlastně zažil, když mu bylo asi patnáct let.
de [DE: Das war ein schrecklich junger Bub, der das KZ eigentlich überlebte, als er etwa 15 Jahre alt war. ]
00:18:49 Takže to bylo různě namíchaný.
de [DE: Also die kamen aus verschiedenen Lebenslagen. ]
00:18:52 Byli tam staří, mladí, všechno dohromady.
de [DE: Dort waren alte, junge, alles zusammen. ]
00:18:54 IV: Jak jste se s nima dorozumívali?
de [DE: IV: Wie haben Sie sich mit ihnen verständigt?]
00:18:57 JJ: No špatně. {smích}
de [DE: JJ: Na schlecht. {Gelächter}]
00:18:59 Velmi špatně, protože za jedno oni ti vězňové byli téměř každý, oni je jako nedali dohromady.
de [DE: Sehr schlecht, denn einerseits kamen die Häftlinge fast von überall her, die haben sie nicht zusammen gelegt.]
00:19:10 Jako jazykově nebo co se země týče, že jo.
de [DE: Also von der Sprache her oder was das Land angeht, nicht wahr. ]
00:19:15 Pokud možno se snažili Němci je dát každýho jako mezi jinou.. já nevím, řádku lidí.
de [DE: Falls möglich versuchten die Deutschen jeden zu anderen zu geben.. ich weiß nicht, eine Reihe Leute. ]
00:19:27 A oni neuměli prostě jazyk, protože na to vůbec nebyl čas.
de [DE: Und sie konnten einfach die Sprache nicht, denn dafür war überhaupt keine Zeit. ]
00:19:33 Oni prostě se do.. dorozumívali, já se domnívám, to nevím přesně, ale já osobně se domnívám, že jenom posunkama.
de [DE: Sie ver.. verständigten sich einfach, meine ich, das weiß ich nicht genau, aber ich persönlich glaube, nur über Zeichensprache. ]
00:19:44 IV: Spíš jak.. Já jsem myslela, jak Vy jste se s nima mluvila, vlastně před nima.
de [DE: IV: Eher als.. Ich habe gemeint, wie haben Sie mit ihnen gesprochen, eigentlich vor ihnen. ]
00:19:46 JJ: Á, my jsme s nima téměř nemluvili, protože oni nemohli moc mluvit, oni jenom žádali: „Essen, Essen, Essen“.
de [DE: JJ: Und, wir haben mit ihnen kaum gesprochen, denn sie konnten nicht viel sprechen, sie verlangten nur: „Essen, Essen, Essen“.]
00:19:56 Oni byli příšerně vyhladovělí.
de [DE: Sie waren ungeheuerlich ausgehungert. ]
00:19:59 Že jsou špinaví, to už si na to asi zřejmě zvykli, to, to jim vůbec nevadilo.
de [DE: Dass sie schmutzig sind, daran hatten sie sich wahrscheinlich schon gewöhnt, das, das störte sie überhaupt nicht. ]
00:20:05 To jim vůbec nevadilo.
de [DE: Das störte sie überhaupt nicht. ]
00:20:07 A potom se hrozně rádi teda samozřejmě jako převlíkli.
de [DE: Und dann waren sie natürlich furchtbar froh, dass sie sich umziehen konnten. ]
00:20:11 A pamatuju, ještě v tom chudobinci, když už se převlíkali a vyhazovali ty s.. ošklivý věci..
de [DE: Und ich erinnere mich, noch in dem Armenhaus, als sie schon umgezogen waren und die.. hässlichen Sachen wegwarfen..]
00:20:19 To, to oblečení z toho koncentráku, vězeňský.
de [DE: Die, die Kleidung aus dem KZ, Häftlingskleidung.]
00:20:22 Tak to prostě, my jsme tam třeba..
de [DE: Also das einfach, wir sind dort zum Beispiel..]
00:20:26 Protože jsme nevěděli, jestli pro všechny vyjde dost toho oblečení z těch okolních vesnic, tak jsme je jako..
de [DE: Denn wir wussten nicht, ob für alle genug Kleidung aus den umliegenden Dörfern da ist, also haben wir sie..]
00:20:40 Samozřejmě, že jsme jim dali k dispozici oblečení, aby si vybrali, co se taky velikosti týče, že jo, není možný..
de [DE: Natürlich, dass wir ihnen Kleidung zur Verfügung gestellt haben, dass sie sich was aussuchen, was die Größe betrifft, nicht wahr, es ist nicht möglich..]
00:20:47 Ale oni byli všichni tak vychrtlí a hubení, že prostě byli vděční úplně za každou, každý triko.
de [DE: Aber sie waren alle so dürr und dünn, dass sie einfach um jedes, jedes Hemd dankbar waren. ]
00:20:56 Každej, každou bundu, nebo cokoli, co tehdy bylo, já už si to ani nepamatuju přesně, co jako dostali na sebe.
de [DE: Jedes, jede Jacke, oder was auch immer, was es damals gab, ich weiß es schon nicht mehr genau, was sie für sich bekamen. ]
00:21:05 Ale z toho byli hrozně potěšení.
de [DE: Aber da hatten sie eine riesige Freude daran. ]
00:21:07 A my jsme ze začátku, když jsme nevěděli, že budeme mít dostatek oblečení pro ně pro všechny, tak jsme..
de [DE: Und wir sind am Anfang, als wir nicht wussten, dass wir genug Kleidung für alle haben werden, da sind wir..]
00:21:16 Tam v tom chudobinci, tam byla pouze pumpa, že jo, studená voda, vana plechová.
de [DE: Dort in dem Armenhaus, da war nur eine Pumpe, nicht wahr, kaltes Wasser, eine Blechwanne.]
00:21:24 A do tý jsme tehdy část toho vězeňskýho oblečení naházeli a primitivně jsme to tam prali.
de [DE: Und in die haben wir also einen Teil der Häftlingskleidung reingeworfen und sie dort auf primitive Weise gewaschen. ]
00:21:34 To bylo taky dost děsný, protože to bylo jenom ve studený vodě, že jo, a nešlo..
de [DE: Das war auch furchtbar genug, denn das war nur in kaltem Wasser, nicht wahr, und es ging nicht..]
00:21:39 Od nikaď jsme nemohli jako se dostat k teplý vodě.
de [DE: Nirgends konnten wir zu warmem Wasser gelangen. ]
00:21:45 IV: Kdo.. JJ: No ale.. prosím?
de [DE: IV: Wer.. JJ: Na aber.. bitte?]
00:21:47 IV: Kdo to tam řídil vlastně tu pomoc zdravotnickou v chudobinci?
de [DE: IV: Wer hat dort eigentlich diese gesundheitliche Hilfe in dem Armenhaus geleitet? ]
00:21:51 JJ: Hm.. No tak to se přiznám, že si jako, jako taková malá holka tohle přesně nepamatuju.
de [DE: JJ: Hm.. Na also da gebe ich zu, dass ich mich als, als so ein junges Mädchen nicht genau daran erinnere. ]
00:21:59 Tak tam ještě tehdy jako zdravotníci, odborníci, lékaři nebo tak to ještě ne.
de [DE: Also Sanitäter, Fachkräfte, Ärtze oder so waren damals noch nicht da. ]
00:22:05 V tom chudobinci ne.
de [DE: In dem Armenhaus nicht. ]
00:22:07 Ale potom dole v Sakuře, kam už se část těch lidí, kteří jako byli na tom zdravotně daleko nejlépe proti těm ostatním..
de [DE: Aber dann unten im Sakura, wohin schon ein Teil dieser Menschen, denen es im Vergleich zu den anderen gesundheitlich deutlich besser ging..]
00:22:16 Tak tam už ta lékařská pomoc byla.
de [DE: Also dort gab es diese ärztliche Hilfe schon.]
00:22:19 A pamatuju si, že třeba..
de [DE: Und ich erinnere mich, dass etwa..]
00:22:22 Já nevím, konkrétně teď třeba vím, že pan doktor Černý přijel tímhlentím vlakem..
de [DE: Ich weiß nicht, konkret weiß ich jetzt etwa, dass Herr Doktor Černý mit diesem Zug kam..]
00:22:29 A už tady jako lékař zůstal mnoho let.
de [DE: Und als Arzt blieb er hier dann viele Jahre. ]
00:22:34 A on už tehdy byl natolik dobře, že mohl aspoň slovně jako říci: „Tohle ano, tohle ne.“
de [DE: Und es ging ihm damals schon so gut, dass er wenigstens Anweisungen geben konnte: „Das ja, das nein.“]
00:22:45 To si pamatuju jediný jméno..
de [DE: Daran erinnere ich mich als einzigen Namen.. ]
00:22:51 Já vím, že třeba..
de [DE: Ich weiß, dass etwa..]
00:22:53 To přeskakuju a to se vrác.. vrátím, vracím na začátek..
de [DE: Das überspringe ich und ich keh.. kehre, kehre zum Anfang zurück..]
00:22:58 Že třeba můj tatínek měl to štěstí, že jako po starostovi Sokolo.. jeli Němci dost.
de [DE: Dass etwa mein Vater Glück hatte, dass etwa zum Vorsteher des Sokol.. fuhren die Deutschen oft. ]
00:23:09 A tatínek byl v takový jako.. Jak se tomu říkalo? Skupina?
de [DE: Und Vater war ein so einer wie.. Wie sagte man dazu? Gruppe?]
00:23:15 A tam bylo několik prostě lidí, třeba místní lékař doktor Poledník, pak myslím že i z rodiny Lorenců..
de [DE: Und dort waren einige Leute, etwa der örtliche Arzt Doktor Poledník, dann denke ich auch aus der Familie Lorenc..]
00:23:27 Jeden z nich byl tehdy, tehdy snad, já nevím..
de [DE: Einer von ihnen war damals, damals vermutlich, ich weiß nicht..]
00:23:34 Před válkou nebo teda před Němcema byl na vojně jako, jako prostě teda jako důstojník nebo tak.
de [DE: Vor dem Krieg oder also vor den Deutschen war er im Wehrdienst, also einfach als Offizier oder so.]
00:23:44 A oni všichni se kontaktovali, ale měli mezi sebou i třeba, já nevím, komunistu, tehdy, pana Pálku.
de [DE: Und sie kontaktierten einander alle, aber es waren unter ihnen zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Kommunisten, also, Herr Pálek. ]
00:23:54 A ten odešel do za.. někam potom do pohraničí.
de [DE: Und der ging fort nach.. dann irgendwo ins Grenzgebiet. ]
00:23:58 A ten možná, že tu skupinu třeba tím svým postavením, že jako možná, že..
de [DE: Und der vielleicht, dass er diese Gruppe mit seiner Stellung, dass er also vielleicht, dass..]
00:24:09 Třeba můj tatínek byl v Petschkově paláci asi 3 dny, ale pustili ho.
de [DE: Mein Vater zum Beispiel war etwa drei Tage im Petschek-Palast {Hauptquartier der Gestapo in Prag}, aber sie ließen ihn frei. ]
00:24:17 Tatínek o tom moc nevyprávěl.
de [DE: Vater sprach darüber nicht viel. ]
00:24:21 Ale takže mám pocit, že se ta skupina jako neprozradila.
de [DE: Aber ich habe das Gefühl, dass sich diese Gruppe nicht gegenseitig verriet. ]
00:24:26 IV: Ale to bylo ještě tedy za okupace, to neb..
de [DE: IV: Aber das war noch während der Besatzung das war nicht..]
00:24:28 JJ: To bylo za okupace tohlento všechno, ano.
de [DE: JJ: Das war alles während der Besatzung, ja.]
00:24:31 IV: A s tím transportem, vlastně s tou pomocí, nějaký ohrožení jste nevnímali v tý době?
de [DE: IV: Und mit dem Transport, eigentlich mit der Hilfe, eine Bedrohung haben Sie darin nicht gesehen?]
00:24:38 JJ: Ne, vůbec ne. My jsme si to nepřipustili.
de [DE: JJ: Nein, überhaupt nicht. Wir haben das nicht zugelassen. ]
00:24:40 My jsme si neuměli představit, že by mohl někdo se opovážit proti tomu se nějak vyjádřit.
de [DE: Wir konnten uns nicht vorstellen, dass sich jemand unterstehen würde, irgendwie dagegen Stellung zu nehmen. ]
00:24:48 Ne, vůbec, to nás ani nenapadlo.
de [DE: Nein, überhaupt nicht, das fiel uns nicht ein. ]
00:24:50 Nám šlo hlavně o to, o to těm lidem trochu ulehčit ten krutej život, kterej tam prožili.
de [DE: Uns ging es hauptsächlich darum, den Leuten ihr grausames Leben etwas zu erleichtern, das sie dort durchlebten. ]
00:24:59 To byla jediná naše myšlenka, jinak jsme k ničemu jinému opravdu se jako nebáli vyjádřit, nebáli jsme se..
de [DE: Das war unser einziger Gedanke, ansonsten hatten wir wirklich keine Angst, uns über irgendetwas, irgendwem gegenüber auszudrücken, wir fürchteten uns nicht..]
00:25:10 A hlavně potom nastala ideální situace po válce.
de [DE: Und hauptsächlich trat dann nach dem Krieg die ideale Situation ein. ]
00:25:14 Když ta parta těch vězňů, kteří teda byli natolik schopni, že se mohli pohybovat,
de [DE: Als die Gruppe der Häftlinge, die sich bewegen konnten, ]
00:25:23 že třeba po té Sakuře se pohybovali, chodili tam a mezi sebou se poznávali, protože do té doby se vlastně neznali..
de [DE: die zum Beispiel durch das Sakura liefen, dort gingen und sich kennen lernten, denn bis dahin kannten sie sich überhaupt nicht..]
00:25:32 Takže tam, že tam už jako panovala úplně jiná nálada a vycházeli si mnohem více vstříc.
de [DE: Also dort, dass dort schon eine vollkommen andere Stimmung herrschte und sie sich viel mehr entgegen kamen. ]
00:25:40 Už nebyli na sebe..
de [DE: Sie waren einander gegenüber nicht mehr..]
00:25:41 Ze začátku oni v těch vagonech za, za toho, za té hrůzy, která jako nastala, když je přivezli,
de [DE: Zu Beginn waren sie in den Waggons für, für das, für das Grauen, das dort herrschte, als sie sie brachten,]
00:25:49 tak oni nebyli k sobě příliš vstřícní.
de [DE: also waren sie einander gegenüber nicht sehr entgegenkommend. ]
00:25:53 Ale potom v té Sakuře se to zlepšilo velmi.
de [DE: Aber dann im Sakura verbesserte sich das sehr. ]
00:25:59 A mnoho lidí se potom už jako z Roztok jako přidalo, jo, ale to jako tak bejvá. {smích}
de [DE: Und viele Leute aus Roztoky kamen dann schon dazu, ja, aber so ist das. {lacht}]
00:26:07 IV: Zúčastnila jste se také toho pohřbu na Levém Hradci, Vy sama, osobně?
de [DE: IV: Nahmen Sie auch an diesem Begräbnis auf der Burg Levý Hradec teil, Sie selbst, persönlich? ]
00:26:11 JJ: Nezůčastnila.
de [DE: JJ: Ich nahm nicht teil. ]
00:26:12 Nezúčastnila, ale každý rok je tam na to vzpomínková akce, tak té jsem se, ne pokaždé, ale zúčastnila.
de [DE: Ich nahm nicht teil, aber jedes Jahr gibt es dort eine Gedenkveranstaltung, also daran habe ich, nicht jedes Mal, teilgenommen. ]
00:26:23 IV: A potom po válce..
de [DE: IV: Und dann nach dem Krieg..]
00:26:27 Máte Vy sama osobně pocit, že by, že Vás vlastně tenhleten zážitek nějakým způsobem třeba ovlivnil?
de [DE: Haben Sie selbst das Gefühl, dass, dass dieses Ereignis Sie auf irgendeine Weise vielleicht beeinflusst hat?]
00:26:34 Nebo.. nebo to..
de [DE: Oder.. oder das..]
00:26:36 JJ: Ovlivnil mě v tom, že já jsem měla úplně skvělého dědečka, to byl tatínek mojí maminky.
de [DE: JJ: Es hat mich darin beeinflusst, dass ich einen wirklich großartigen Großvater hatte, das war der Vater meiner Mutter. ]
00:26:44 A ten mě naučil prostě Rusáky nemít ráda.
de [DE: Und der lehrte mich, die Russen nicht zu mögen. ]
00:26:50 Protože dědeček sledoval velmi teda jako, já nevím, dalo by se říci politiku.
de [DE: Denn Großvater verfolgte also sehr, ich weiß nicht, man kann sagen die Politik. ]
00:26:59 A věděl, co se jako děje, když se budoval Sovětskej svaz.
de [DE: Und er wusste, was los ist, als die Sowjetunion gegründet wurde. ]
00:27:04 Takže dědeček mi říkal:
de [DE: Also sagte Großvater zu mir:]
00:27:08 „Jim nikdy nevěř.“
de [DE: „Glaub ihnen niemals.“]
00:27:12 Takže já to mám v rodině.
de [DE: Also habe ich das in der Familie. ]
00:27:14 A přiznám se, že dodneška tomu věřím a dodneška prostě nemám tuhle partu lidí ráda.
de [DE: Und ich gebe zu, dass ich bis heute daran glaube und diese Gruppe Leute bis heute nicht gerne mag. ]
00:27:23 Vůbec.
de [DE: Überhaupt nicht. ]
00:27:25 Že už jsem toho napovídala dost..
de [DE: Und jetzt habe ich schon genug erzählt. ]
00:27:27 IV: To už bude stačit. {smích} Paní Jakubcová, děkuju Vám.
de [DE: IV: Das wird reichen. {lacht} Frau Jakubcová, ich danke Ihnen.]
00:27:31 CM: Führt noch ein bisschen weiter. {odkašlání} Mluvte ještě trochu.
de [DE: CM: Führt noch ein bisschen weiter. {Husten} Sprecht noch ein bisschen. ]
00:27:39 IV: Vlastně.. ještě, ještě prosím zůstaňte sedět chvilku. {smích}
de [DE: IV: Eigentlich.. bleiben Sie bitte noch ein wenig sitzen. {lacht}]
00:27:43 My pak ještě.. doděláme..
de [DE: Wir werden das dann noch.. fertig machen..]
00:27:47 JJ: Já třeba si vzpomenu ještě, paní doktorko, že třeba ty lidi by byli..
de [DE: JJ: Ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, Frau Doktor, dass zum Beispiel die Leute waren..]
00:27:53 Protože oni, oni byli teda velmi tedy jako.. fyzicky na tom špatně.
de [DE: Denn sie, sie waren also sehr wie.. es ging ihnen physisch schlecht. ]
00:28:00 Někteří nemohli vůbec chodit, ruce nemohli používat, že jo, bylo jim ubližováno.
de [DE: Einige konnten überhaupt nicht gehen, die Hände konnten sie nicht nutzen, nicht wahr, sie waren misshandelt worden. ]
00:28:07 A oni prostě neměli ani možnost získat někde hůl nebo tak nějak, aby se třeba mohli opřít.
de [DE: Und sie hatten einfach nicht mal eine Möglichkeit einen Stock oder so zu nehmen, dass sie sich zum Beispiel anlehnen konnten. ]
00:28:16 Aby mohli teda se třeba pohybovat, to, to prostě vůbec nebylo tehdy možný.
de [DE: Dass sie sich vielleicht bewegen konnten, das, das war damals einfach überhaupt nicht möglich. ]
00:28:22 Takže nám hlavně těch lidí bylo líto.
de [DE: Also taten uns diese Leute hauptsächlich leid. ]
00:28:27 Já mám ten dojem, že..
de [DE: Ich habe den Eindruck, dass..]
00:28:30 Nemůžu říct, že v té době už jsem byla natolik uvědomělá, abych jako.. měla z toho potěšení.
de [DE: Ich kann nicht sagen, dass ich zu der Zeit schon so ein Bewusstsein hatte, dass ich mich also.. darüber gefreut hätte. ]
00:28:41 Ale já jsem si říkala, to všechno musím vydržet.
de [DE: Aber ich habe mir gesagt, das muss ich alles aushalten. ]
00:28:44 To už nebude dlouho trvat a všichni tihle lidi, kteří aspoň mohli trochu mohou,
de [DE: Das wird nicht mehr lange dauern und alle diese Leute, die wenigstens ein bisschen dürfen, ]
00:28:50 anebo už se teda dostali z toho nejhoršího, to prostě teda přežijou.
de [DE: oder wenigstens schon aus dem Schlimmsten heraus sind, die werden das also überleben. ]
00:28:57 Ale jako bylo velmi hezké a velmi milé, když se nám stalo to, že za ty, za rok, za dva, to si přesně nepamatuju,
de [DE: Und es war also sehr schön und sehr nett, als es uns passierte, dass nach, nach einem Jahr, nach zwei, das weiß ich nicht genau, ]
00:29:07 přijeli i třeba tadyhle ti Holanďani, že jo, Poláci a takhle a vzpomínali tady na tu dobu.
de [DE: eben diese Holländer kamen, nicht wahr, Polen und so und sich also an diese Zeit erinnerten. ]
00:29:15 A měli z toho velikou radost, že to přežili.
de [DE: Und sie hatten darüber große Freude, dass sie das überlebt hatten. ]
00:29:18 Někteří už byli dokonce ženatí a prostě měli rodiny, nebo, nebo, nebo žili jako lidi už potom.
de [DE: Einige waren sogar schon verheiratet und hatten Familien, oder, oder, oder lebten dann schon wie Menschen. ]
00:29:29 To bylo na tom to hezký, to nás blažilo.
de [DE: Das war daran das Schöne, das hat uns gesegnet. ]
00:29:32 A to se nás sešlo, mnoho víc, mnohem víc lidí, než nám pomáhalo.
de [DE: Und da trafen sich dann viel mehr, viel mehr Leute, als uns geholfen hatten. ]
00:29:39 Ale to tak bejvá.
de [DE: Aber so ist das immer. ]
00:29:43 To jako myslím, že není vůbec nic zvláštního, že potom spoustu lidí se přidá.
de [DE: Das denke ich, dass daran überhaupt nichts komisch ist, dass dann viele Leute dazu kommen. ]
00:29:49 IV: Vaši rodiče neměli o Vás strach, když vlastně jste tohohle..
de [DE: IV: Ihre Familie hatte keine Angst um Sie, als Sie eigentlich das..]
00:29:52 JJ: No to nevím, nemluvili jsme o tom, ale je pravda, že tatínek nebyl celý ty dny doma vůbec a maminka..
de [DE: JJ: Das weiß ich nicht, darüber sprachen wir nicht, aber es ist richtig, dass Vater diese Tage überhaupt nicht zuhause war und Mutter..]
00:30:03 Protože jsem měla ještě malýho bráchu, o tři roky mladšího, tak jsem..
de [DE: Weil ich noch einen kleinen Bruder hatte, drei Jahre jünger, also bin ich..]
00:30:08 Teda ten vůbec, ten byl nemožnej úplně, protože třeba ten můj bratr..
de [DE: Also der war überhaupt, der war vollkommen unmöglich, denn mein Bruder..]
00:30:13 My jsme samozřejmě.. tatínek poslouchal zahraniční rozhlas.
de [DE: Wir sind natürlich.. Vater hörte das ausländische Radio. ]
00:30:17 Tak třeba bratr udělal takovou věc, že poodhrnul záclonu, jak muselo tehdy bejt pořád tma večer, že jo,
de [DE: Also machte mein Bruder sowas, dass er die Vorhänge ein wenig beiseite schob, wie es damals abends immer dunkel sein musste, nicht wahr,]
00:30:25 a zaťukal za okno a prostě potom prohlásil, to jsem udělal já.
de [DE: und er lugte durch das Fenster und dann verkündete er, das habe ich gemacht. ]
00:30:30 No ale jemu bylo deset.
de [DE: Na, aber er war zehn Jahre alt. ]
00:30:31 Tak jako já mám ten dojem, že tohle taky jako tomu mýmu bratrovi, kterej pro mě, pro o tři roky starší ségru, neměl vůbec smysl.
de [DE: Also ich habe den Eindruck, dass das auch meinem Bruder, der für mich, für eine drei Jahre ältere Schwester, überhaupt keinen Sinn hatte. ]
00:30:46 Ale tak už to na světě chodí.
de [DE: Aber so läuft das eben auf der Welt. ]
00:30:50 IV: Hm.. Vy vlastně, bylo Vám patnáct a musela jste tam ošetř.. čtrnáct a půl..
de [DE: IV: Hm.. Sie waren fünfzehn und mussten dort.. vierzehneinhalb..]
00:30:56 JJ: No.
de [DE: JJ: Ja.]
00:30:56 IV: A musela jste tam ošetřovat ty vězně v tom chudobinci.
de [DE: IV: Und Sie mussten dort die Häftlinge in dem Armenhaus pflegen. ]
00:31:01 Jaký činnost.. Jak jste je ošetřovala? Co jste vlastně dělala?
de [DE: Welche Tätgikeit.. Wie haben Sie sie gepflegt? Was haben Sie überhaupt getan?]
00:31:04 JJ: No, my jsme neměli k dispozici příliš mnoho materiálu.
de [DE: JJ: Na, wir hatten nicht viel Material zur Verfügung. ]
00:31:08 My jsme měli jenom obvazy a prostě prášky proti bolení.
de [DE: Wir hatten nur Verbände und einfach Pulver gegen Schmerzen. ]
00:31:14 Takže jsme těm lidem teda, pokud krváceli nebo měli nějaké takovéhle jako vážné jako problémy,
de [DE: Also haben wir diesen Leuten, wenn sie bluteten oder irgendwelche solche ernsten Probleme hatten, ]
00:31:24 tak pokud nám stačil ten náš obvaz, tak jsme těm lidem jako třeba ránu zavázali nebo tak.
de [DE: also wenn uns dieser Verband reichte, dann haben wir den Leuten also zum Beispiel die Wunde verbunden oder so.]
00:31:31 Nebo dali nějakej prášek proti bolesti, ale to až po tom jídle.
de [DE: Oder ihnen ein Pulver gegeben gegen die Schmerzen, aber das erst nach dem Essen. ]
00:31:36 To až po tom jídle.
de [DE: Das erst nach dem Essen. ]
00:31:37 To jsme se nikdy neodvážili..
de [DE: Das haben wir uns niemals getraut..]
00:31:40 To jsme zase natolik už věděli, že takovejmhle lidem jako nelze pomoct jenom, jenom.. práškem nebo tak.
de [DE: Da haben wir wiederum schon so viel gewusst, dass man solchen Leuten nicht nur, nur.. mit Pulver oder so helfen kann. ]
00:31:49 A já ani nevím, jak se tehdy ty prášky jmenovaly.
de [DE: Und ich weiß gar nicht, wie damals diese Pulver hießen. ]
00:31:52 To nevím.
de [DE: Das weiß ich nicht. ]
00:31:55 IV: Co těm vězňům bylo? Jak vypadali vlastně? Co jste jim ošetřovali?
de [DE: IV: Was hatten diese Häftlinge? Wie sahen sie überhaupt aus? Wie haben Sie sie gepflegt?]
00:31:58 JJ: No oni byli naprosto vychrtlí, oni byli, to byly téměř kostry potažené kůží.
de [DE: JJ: Na sie waren vollkommen ausgemergelt, das waren nur noch mit Haut überzogene Knochen. ]
00:32:05 A teprve potom, když postupně dostávali jako stravu, tak se trošičku jako zlepšovali.
de [DE: Und erst danach, als sie langsam Verpflegung erhielten, da hat sich das ein bisschen verbessert. ]
00:32:13 To je pravda a někteří už odjížděli zase, někteří měli takovou tu tendenci, že prostě se zakulatili.
de [DE: Das stimmt und einige fuhren schon wieder fort, einige hatten die Tendenz, dass sie einfach runder wurden. ]
00:32:21 Ale někteří zůstali štíhlí stále.
de [DE: Aber einigen blieben immer dünn. ]
00:32:24 Za ty dva roky, když jsme je potom viděli, tak byli..
de [DE: Nach den zwei Jahren, als wir sie dann wiedersahen, da waren sie..]
00:32:27 Jenomže už byli jako veselí, tváře červený a tak.
de [DE: Nur dass sie schon fröhlich waren, die Gesichter rot und so.]
00:32:34 IV: Kolik jich asi v tom chudobinci bylo?
de [DE: IV: Wie viele waren ungefähr in dem Armenhaus?]
00:32:36 JJ: Já mám ten dojem, neřeknu Vám to přesně, to nevím.
de [DE: JJ: Ich habe den Eindruck, ich sage es Ihnen nicht genau, das weiß ich nicht. ]
00:32:41 Ale myslím si, že z celýho toho vlaku, když jsme do toho chudobince dovedli 35 lidí, tak to bylo hodně.
de [DE: Aber ich glaube, dass aus dem ganzen Zug, wenn wir in das Armenhaus 35 Leute gebracht haben, dann war das viel. ]
00:32:50 Ale potom do té Sakury už se jich dostalo mnohem víc.
de [DE: Aber dann ins Sakura kamen schon deutlich mehr. ]
00:32:55 A poněvadž to byl původně hotel, tak to bylo jako rozdělený pokoje, tak tam už těch vězňů bylo víc.
de [DE: Und weil das ursprünglich ein Hotel war, so waren dort also geteilte Zimmer, also dort waren schon mehr Häftlinge. ]
00:33:02 Oni se tam vraceli z těch rodin, které se o ně nemohly dobře postarat.
de [DE: Sie kehrten da von den Familien zurück, die sich nicht gut um sie kümmern konnten. ]
00:33:10 To už bylo po válce, tak to už nebyl takový problém jako se teda dostat do té Sakury, že.
de [DE: Das war schon nach dem Krieg, also das war kein so großes Problem mehr wie ins Sakura zu gelangen, nicht wahr. ]
00:33:16 IV: To znamená, že to byli vězňové, kteří vlastně utekli z toho vlaku..
de [DE: IV: Das heißt, dass das Häftlinge waren, die eigentlich aus dem Zug geflohen waren..]
00:33:21 JJ: Ano..
de [DE: JJ: Ja..]
00:33:22 IV: ..a dostali se tady někde v okolí do rodiny.
de [DE: IV:.. und sie kamen hier irgendwo in der Umgebung in Familien.]
00:33:26 JJ: Do rodiny.. Ano a potom se třeba vrátili do té nemocnice, když se dozvěděli, že tam maj pomoc od lékaře. Třeba.
de [DE: JJ: In Familien.. Ja und danach kehrten sie zum Beispiel ins Krankenhaus zurück, als sie erfuhren, dass es dort Hilfe von Ärzten gibt. Zum Beispiel. ]
00:33:33 Nebo od lékařky.
de [DE: Oder von Ärztinnen. ]
00:33:34 To už nevím přesně.
de [DE: Das weiß ich nicht mehr genau. ]
00:33:36 IV: Můžete třeba jenom stručně říct, co jste potom po válce dělala?
de [DE: IV: Können Sie vielleicht nur kurz sagen, was Sie nach dem Krieg gemacht haben?]
00:33:41 JJ: No po válce to byly šťastný tři roky, to jsem chodila do gymnázia, do Elišky Krásnohorský, do Prahy.
de [DE: JJ: Nach dem Krieg waren das drei glückliche Jahre, da ging ich ins Gymnasium Eliška Krásnohorská, nach Prag. ]
00:33:51 Ovšem vlaky jezdily s hrozným zpožděním.
de [DE: Auch wenn die Züge mit schrecklicher Verspätung fuhren. ]
00:33:54 Takže když jsme měli školu od půl jedné, tak já už třeba jela z Roztok v devět.
de [DE: Also wenn wir ab halb ein Uhr Schule hatten, dann bin ich zum Beispiel schon um neun Uhr aus Roztoky abgefahren. ]
00:34:00 A potom si, to je veliká vzpomínka, si pamatuju, že do školního rozhlasu..
de [DE: Und dann erinnere ich mich, das ist eine lebhafte Erinnerung, dass im Schulradio..]
00:34:07 Měli jsme fantastický kantory a kantorky.
de [DE: Wir hatten fantastische Kantoren und Kantorinnen. ]
00:34:11 A pamatuju si, že nám posílali školním rozk.. rozhlasem projev pana ministra Nejedlého.
de [DE: Und ich erinnere mich, dass sie uns über das Schulrad.. radio eine Rede des Herrn Ministers Nejedlý {Zdeněk Nejedlý, damaliger Schulminister} sendeten. ]
00:34:24 Tak to se přiznám, že celá třída měla jako úsměv na tváři.
de [DE: Also das gebe ich zu, dass die ganze Klasse sich darüber lustig gemacht hat.]
00:34:29 Ale je zase pravda, že my jsme třeba ve třídě měli sestru pana Fojtíka.
de [DE: Aber es stimmt auch, dass zum Beispiel bei uns in der Klasse die Schwester von Herrn Fojtík {Jan Fojtík, kommunistischer Politiker} war. ]
00:34:36 Která teda jako držela basu.
de [DE: Die also mit uns mitgemacht hat.]
00:34:40 IV: A Vy jste potom už zbytek.. vlastně dodnes žijete v Roztokách, pořád, celý život?
de [DE: IV: Und Sie sind dann schon den Rest.. eigentlich leben Sie bis heute immer in Roztoky, das ganze Leben?]
00:34:45 JJ: Dodnes žiju v Roztokách, tatínek teda bohužel zemřel tragicky, srazila se tramvaj, tatínek to nepřežil.
de [DE: JJ: Bis heute lebe ich in Roztoky, Vater starb leider auf tragische Weise, er wurde von einer Trambahn überfahren und überlebte es nicht. ]
00:34:52 No tak mamince z toho bylo hrozně.
de [DE: Na, Mutter ging es damit schrecklich. ]
00:34:54 Ale maminka tam potom upadla a měla velké proleženiny a taky jako zemřela.
de [DE: Aber Mutter ist dann gestürzt und hatte große Wunden vom vielen Liegen und starb auch. ]
00:35:01 Ale až po tatínkovi až dlouhou dobu.
de [DE: Aber erst nach Vater, erst nach langer Zeit. ]
00:35:05 Ale jinak my jsme byli taková..
de [DE: Aber sonst waren wir so eine..]
00:35:08 A tatínek zase znovu samozřejmě začal se Sokolem, jenže pak ho zase, zase zavřeli bolševici.
de [DE: Und Vater fing natürlich wieder von neuem mit dem Sokol an, nur dass ihn dann wieder, wieder die Bolschewiken einsperrten. ]
00:35:15 Takže to bylo..
de [DE: Also das war.. ]
00:35:18 No nicméně tatínek měl potom dost špatnej život, protože ho posílali z místa na místo.
de [DE: Na, auf jeden Fall hatte Vater dann ein ziemlich schlechtes Leben, weil sie ihn von Ort zu Ort schickten. ]
00:35:26 Nikde jako když se dověděli, že to je prostě.. takovejhle antikomunista, tak nikde neměl dobré postavení. {smích}
de [DE: Nirgendwo wenn sie erfuhren, dass das eigentlich ein.. so ein Antikommunist ist, dann hatte er nirgendwo einen guten Stand. {lacht}]
00:35:36 I když na to měl třeba.
de [DE: Auch wenn er vielleicht das Zeug dazu hatte. ]