Media Collection "Interview Miloš Volf 2006"

AGFl_0179
Video 03:46:08
02/14/2006
Soběslav
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f4464f759c027ed98b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f44664759c0290d98b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f44679759c029dd98b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f4468d759c02acd98b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f446a2759c02bad98b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f446b6759c02c8d98b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f446ca759c02d7d98b4567/vtt/xx?apiKey=

Contents

Originator/Copyright holder Živá paměť
Source(s) KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Živá paměť
Usage conditions Nur mit Einverständnis und Nennung von Archiv bzw. Urheber
Display format Interview, Rohmaterial
Interviewer Jana Havlíková
Camera Vlastimil Žán

Subtitles for "AGFl_AV.22.1065.mp4"

00:00:03 IV: Dnes je 14. února roku 2006 a my jsme velmi rádi, že jsme na návštěvě u pana Miloše Volfa v Jednotách 15.
de [DE: IV: Heute ist der 14. Februar des Jahres 2006 und wir freuen uns sehr, dass wir bei Herrn Miloš Volf, Jednoty 15, zu Besuch sind. ]
00:00:12 Sešli jsme se tady v rámci natáčení rozhovorů s bývalými českými vězni koncentračního tábora Flossenbürg.
de [DE: Wir treffen uns hier im Rahmen von Gesprächen mit ehemaligen tschechischen Häftlingen des KZ Flossenbürg. ]
00:00:19 Takže pane Volfe, ještě jednou mnohokrát děkujeme za to, že jste nás tady přivítal, a hned se dostaneme k první otázce.
de [DE: Also, Herr Volf, nochmals vielen Dank für Ihren freundlichen Empfang und jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage.]
00:00:27 Mohl byste mi něco říci o svém dětství, o mamince a tatínkovi?
de [DE: Könnten Sie uns etwas über Ihre Kindheit sagen, über Ihre Mutter, Ihren Vater?]
00:00:33 MV: Tak já jsem se narodil v Táboře a otec měl na předměstí, na Blanickém předměstí na okraji Tábora krám se smíšeným zbožím.
de [DE: MV: Also, ich wurde in Tábor geboren. Mein Vater hatte in der Vorstadt Blanice, am Rand von Tábor, eine Gemischtwarenhandlung.]
00:00:44 Samozřejmě, že v krámě byl tatínek i maminka.
de [DE: Selbstverständlich waren Vater und Mutter gemeinsam im Laden.]
00:00:49 Já jsem tady chodil do obecné školy, měl jsem výborné kantory.
de [DE: Ich besuchte die Volksschule und hatte hervorragende Lehrer dort.]
00:00:53 Taková zajímavost. Já jsem chodil od čtyř let do Sokola cvičit.
de [DE: Eine interessante Sache. Ich ging seit ich vier war in den Turnverein Sokol.]
00:00:58 A tam cvičitelem těch nejmladších byl nějaký učitel Liška, který pocházel ze Soběslavi.
de [DE: Und der Turnlehrer der Jüngsten war ein gewisser Lehrer Liška, er kam aus Soběslav. ]
00:01:05 No a přijdu do první třídy první den, a kdo tam nepřijde, pan učitel Liška.
de [DE: Na, und ich komme am ersten Tag in die erste Klasse und wen sehe ich da, Herrn Lehrer Liška. ]
00:01:10 Ovšem druhý den mi říkal: "Milošku, tady mi musíš říkat pane učitel, tady mi nemůžeš říkat bratře."
de [DE: Am nächsten Tag sagte er zu mir: "Milošek, hier musst Du Herr Lehrer zu mir sagen und nicht Bruder." {d.h. wie im Turnverein}]
00:01:17 {smích} Tak takhle začala ta moje škola.
de [DE: {Lachen} So begann also die Schule für mich. ]
00:01:20 No potom jsem se přihlasil do gymnázia a to už člověk se musel na to gymnázium připravovat už i v té, v té obecné škole.
de [DE: Na, danach meldete ich mich im Gymnasium an. Dafür musste man sich schon in der Volkschule vorbereiten.]
00:01:31 Tak třeba v páté třídě obecné školy jsme měli dobrovolně němčinu, kdo se chtěl přihlásit.
de [DE: Es gab zum Beispiel schon in der fünften Volksschulklasse freiwilligen Deutschunterricht für die, die sich anmelden wollten. ]
00:01:38 Ale už od primy, v tom gymnáziu, byla němčina povinná.
de [DE: Aber schon in der Prima, im Gymnasium war Deutsch Pflichtfach.]
00:01:42 A takže člověk potřeboval trošičku taky vzít nějakej takovej kurz, by se dalo říct.
de [DE: Und darum musste man auch so etwas, so etwas wie einen Kurs besuchen, könnte man sagen.]
00:01:50 A tehdá existoval, říkali tomu výměna, Němci tomu říkali handel.
de [DE: Und damals gab es etwas, das nannte man Austausch, die Deutschen nannten es Handel.]
00:01:55 Prostě o prázdninách na 14 dní, na 6 neděl, na 2 měsíce šlo dítě z české rodiny do německé přes ty prázdniny.
de [DE: Ein Kind aus einer tschechischen Familie kam in den Ferien einfach für 14 Tage, sechs Wochen oder zwei Monate in eine deutsche Familie.]
00:02:04 A z té německé zase do té české rodiny.
de [DE: Und aus der deutschen Familie wiederum in die tschechische Familie. ]
00:02:07 No a že tam se naučila tu, ta konverzace a tak.
de [DE: Na, damit man dort reden lernte und so.]
00:02:11 No já jsem prvně jsem se dostal k jednomu sedlákovi na, poblíž Svitav.
de [DE: Na, und zuerst kam ich zu einem Bauern in, in der Nähe von Svitavy.]
00:02:20 A ta obec se jmenovala česky Grandorf, německy Greifendorf, dneska je to Hradec nad Svitavou.
de [DE: Und die Gemeinde hieß tschechisch Grandorf, deutsch Greifendorf, heute heißt sie Hradec nad Svitavou. ]
00:02:28 A tam měl taky děti ještě další, tak jsem se s dětma kamarádil, že jo.
de [DE: Dort waren auch andere Kinder, mit denen ich mich anfreundete, nicht wahr.]
00:02:34 Chodil jsem s n.. na pole pomáhat, naučil jsem se mlátit cepama a všechno tohleto.
de [DE: Ich ging mit ih.. half bei den Feldarbeiten, lernte Korn mit dem Flegel zu dreschen und all das.]
00:02:39 Bylo všecko fajn, až na jeden den v týdnu, kdy měli cvičení té německé tělovýchovné organizace Turner.
de [DE: Alles war gut bis auf einen Tag in der Woche, an dem die Übung im deutschen Turnverein Turner stattfand. ]
00:02:49 A náčelníkem toho Turnera byl, no potom šéf Sudetoněmecké nacistické strany, Hen.., Konrad Henlein.
de [DE: Und der Leiter dieses Turnvereins war der spätere Chef der Sudetendeutschen nationalsozialistischen Partei Hen.. Konrad Henlein. ]
00:03:00 A oni vždycky konec každého cvičení končili projevem.
de [DE: Jede dieser Turnstunden beendeten sie mit einer Kundgebung. ]
00:03:05 No a ty děti byly tak zfanatizovaný, že ty, který si se mnou přes celej den, přes celej tejden hrály,
de [DE: Na, und die Kinder wurden so fanatisiert. Die, die den ganzen Tag, die ganze Woche mit mir gespielt hatten]
00:03:11 mě pak večer chytily, odtáhli mě k truhláři do dílny a nalily mi do nohavic roztavenej klíh.
de [DE: dass sie mich abends abfingen, in eine Tischlerwerkstatt zerrten und mir heiße Kleie auf die Hose gossen.]
00:03:17 Víte, to bylo, to bylo, to, to hecování.
de [DE: Wissen Sie, das war, das war dieses, dieses Aufhetzen.]
00:03:21 A jinak jsem, byl s těma lidma, to bylo, to bylo dobrý. To byla první zkušenost.
de [DE: Aber sonst war es bei diesen Leuten war es gut. Das war die erste Erfahrung.]
00:03:26 Další rok, protože to už jsem chodil do tý primy, jsem potřeboval zas tu konverzaci, a to jsem byl v Českém Krumlově.
de [DE: Im nächsten Jahr, da war ich schon in der Prima, da brauchte ich wieder die Konversation. Da war ich in Krumlov.]
00:03:33 Nejvyšší policista, policejní komisař byl Němec.
de [DE: Der oberste Polizeichef, der Polizeikommissar, war ein Deutscher. ]
00:03:37 Tak jsem byl u něj a zase jeho syn byl zase u nás v Táboře u rodičů.
de [DE: Und ich war bei ihm und sein Sohn wiederum zur gleichen Zeit bei meinen Eltern in Tábor.]
00:03:42 Tam to bylo dobrý, všecko fajn.
de [DE: Es war gut dort, alles in Ordnung.]
00:03:44 Ale pak jsem najednou zjistil, že jeden z těch, nejstarší syn, ten byl tam ve Spielovce.
de [DE: Aber dann stellte ich auf einmal fest, dass einer von ihnen, der älteste Sohn, der war da in der Spielovka.]
00:03:50 To byly papírny tam u Krumlova.
de [DE: Das war eine Papierfabrik bei Krumlov.]
00:03:51 Eh ten prostřední syn, ten jezdil s autem a já jsem zjistil, že rozvážel letáky nacistický po tomhletom.
de [DE: Äh der mittlere Sohn war Kraftwagenfahrer und ich stellte fest, dass er nationalsozialistische Flugblätter ausfuhr.]
00:04:02 Když to měl nejvyšší policejní komisař a tohleto měl v rukou, tak ..
de [DE: Wenn das der höchste Polizeikommissar war und wenn er das in seinen Händen hatte, dann ..]
00:04:06 Víte, to už byla taková, taková ta zkušenost.
de [DE: Wissen Sie, das war schon, schon so eine Erfahrung.]
00:04:09 A protože já jsem byl vychovávanej v tej první republice, jak jsem říkal, měl jsem dobrý kantory, tak tohleto jsem začal už chápat.
de [DE: Und weil ich in der Ersten Republik erzogen wurde, wie ich sagte, hatte ich gute Lehrer, also verstand ich es schon langsam. ]
00:04:19 A když jsem byl v gymnáziu v kvartě, bylo mi necelejch 15 let.
de [DE: Als ich im Gymnasium in der Quarta war, da war ich noch keine 15 Jahre alt.]
00:04:26 A to byl ten školní rok, který začal, 1938 v září, v té takzvané první republice.
de [DE: Und das war das Schuljahr, das im September 1938 in der sogenannten Ersten Republik begann.]
00:04:35 Za měsíc pozdějc po mnichovskejch událostech už to byla druhá republika.
de [DE: Einen Monat später, nach den Münchner Ereignissen, war es schon die Zweite Republik.]
00:04:40 A od patnáctého března '39 už to bylo Protektorát Čechy a Morava.
de [DE: Und nach dem fünfzehnten März '39 war es bereits das Protektorat Böhmen und Mähren. ]
00:04:44 Víte, a já jsem zjistil, že jsme v tom září měli řadu novejch spolužáků, který byli vyhnaný s rodinama ze Sudet.
de [DE: Wissen Sie, und ich stellte fest, dass wir im September viele neue Mitschüler hatten, die man mit ihren Familien aus den Sudeten verjagt hatte.]
00:04:54 A po tom patnáctým, patnáctým březnu už jsme měli jen dva nový, Jožu Poláka a ještě jednoho.
de [DE: Nach dem fünfzehnten, fünfzehnten März kamen nur noch zwei Neue, Joža Polák und noch einer.]
00:05:04 To byl, kteří byli vyhnaný jako Čehúni {tzn. slovenský hanlivý název pro Čechy} ze Slovenska.
de [DE: Die hatte man als Čehuni {slowakischer Schimpfname für Tschechen} aus der Slowakei vertrieben.]
00:05:07 Protože v tý době se Slovensko odtrhlo a spolupracovalo s nacistickým Německem, víte.
de [DE: Denn zu dieser Zeit hatte sich die Slowakei schon abgespalten und kollaborierte mit Nazi-Deutschland, wissen Sie. ]
00:05:14 Tak to už člověk, už nějakým způsobem prožil.
de [DE: Also das musste man bereits alles irgendwie durchmachen.]
00:05:17 A bylo to prvního května, vím, že to bylo prvního května '39,
de [DE: Und es war am ersten Mai, ich weiß, es war am ersten Mai '39.]
00:05:24 přišel za mnou tajemník táborský pošty, kterej byl přítel mýho otce.
de [DE: Da kam der Sekretär der Post in Tábor zu mir, er war ein Freund meines Vaters. ]
00:05:30 Ten se jmenoval Knotek, ten tajemník, a říkal:
de [DE: Er hieß Knotek, dieser Sekretär. Er sagte:]
00:05:33 "Podívej, my bysme potřebovali mladýho kluka, kterej by nebyl tak nápadnej jako dospělej člověk. Však budeš vědít, proč."
de [DE: "Schau, wir bräuchten einen jungen Burschen, der nicht so auffällig ist wie ein Erwachsener. Du wirst schon wissen warum."]
00:05:42 Já jsem mu říkal: "No tak to, to vím."
de [DE: Ich sagte zu ihm: "Naja, das, das weiß ich."]
00:05:44 Ale nevěděl jsem, jaká je to .. Vím, že to byl odboj, ale nevěděl jsem, kterej.
de [DE: Aber ich wusste nicht, was für ein .. Ich wusste, es war der Widerstand, aber ich wusste nicht, welcher genau.]
00:05:48 A on to byl ten vojenskej odboj Obrana národa.
de [DE: Es war der militärische Widerstand, die Obrana národa {Verteidigung der Nation}. ]
00:05:51 Protože švagr tohodle toho Knotka byl plukovník a ten byl v tom vedení toho.
de [DE: Denn der Schwager von diesem Knotek war ein Oberst und der war da in der Leitung.]
00:05:58 No a samozřejmě toho Knotka potřebovali, protože potřebovali poštu, protože tenkrát lidi už udávali, že jo.
de [DE: Na, und diesen Knotek brauchten sie natürlich, denn sie brauchten die Post, denn schon damals gab es Denunzianten, nicht wahr.]
00:06:05 Tak oni to, co bylo adresovaný gestapu, tak on to na tý poště rozlepovali, prohlíželi.
de [DE: Sie machten also auf der Post die Briefe auf, die an die Gestapo adressiert waren und sahen sie durch.]
00:06:11 Když tam bylo udání, tak to vyndali a strčili tam nějakej reklamní poutač nebo co
de [DE: Wenn es eine Anzeige war, nahmen sie sie heraus und steckten stattdessen einen Werbezettel oder so hinein.]
00:06:16 aby pošta došla, ale ne, ne ten obsah, rozumíte.
de [DE: Damit die Post zwar ankam, aber nicht, nicht der Inhalt, verstehen Sie.]
00:06:20 On mi řikal: "Podivej se, nebude to těžký."
de [DE: Er sagte mir: "Schau, es ist nicht schwer."]
00:06:24 "Dostaneš úkol, musíš ho splnit v čase i, i v obsahu."
de [DE: "Du bekommst eine Aufgabe und musst sie rechtzeitig und korrekt erfüllen."]
00:06:30 "Nesmíš chtít se dovědět víc, než my ti řeknem."
de [DE: "Du darfst nicht mehr wissen wollen als das, was wir Dir sagen.“]
00:06:33 "A jak to splníš, tak zapomeň, co jsi dělal."
de [DE: "Und wenn du sie erfüllt hast, dann vergiss, was du getan hast."]
00:06:37 "Čím víc, čím míň si toho budeš pamatovat, tím míň může prozradit."
de [DE: "Je mehr, je weniger du davon im Gedächtnis behältst, umso weniger kannst du verraten."]
00:06:41 "Já jsem mluvil s rodičema," mi povídal.
de [DE: "Ich habe mit deinen Eltern gesprochen", sagte er mir.]
00:06:44 "Rodiče říkali, že souhlasej, ale že záleží na tobě, jestli budeš chtít."
de [DE: "Die Eltern haben gesagt, dass sie einverstanden sind, aber dass es von dir abhängt, ob du willst."]
00:06:48 No to víte, že mi dělalo především dobře, že se na mladýho kluka, kterýmu nebylo ještě patnáct let, obrátili dospěláci.
de [DE: Na, Sie können sich vorstellen, dass es mir gefiel, dass sich die Erwachsenen an einen Burschen wandten, der noch keine 15 war.]
00:06:55 No ale já jsem chápal už tu věc, kterou potřebovali.
de [DE: Und was sie brauchten, das habe ich bereits begriffen.]
00:06:58 No a on říká: "Podívej se, on k vám přijde pan řídící, kterej bude bydlet v tom pokojíku podkrovním."
de [DE: Na, und er sagt: "Hör zu, zu euch kommt der Herr Oberlehrer, er wird im Zimmer im Dachzimmer wohnen."]
00:07:13 "Jmenuje, jmenuje se Houdek."
de [DE: "Er heißt, er heißt Houdek."]
00:07:16 "Nesmí ho nikdo vidět, nesmí nikdo o tom vědět."
de [DE: „Niemand darf ihn sehen, niemand darf davon wissen."]
00:07:19 "A ty se každej den k němu se zastavíš, co bude potřebovat a co bude potřebovat, tak mu jako splníš."
de [DE: "Und du wirst jeden Tag zu ihm gehen, ihn fragen, was er braucht oder brauchen wird und das erfüllst du ihm."]
00:07:25 Tak já věděl, není to ani řídící, ani se nejmenuje Houdek, ale nesměl jsem se starat.
de [DE: Ich wusste, er war weder Oberlehrer, noch hieß er Houdek, aber das durfte mich nicht kümmern.]
00:07:30 No tak přišel pán, takovej sympatickej, starší.
de [DE: Na, und dann kam ein Herr, ein sympathischer, älterer Mann.]
00:07:34 No a hned jsem asi druhej, třetí den k němu šel, co bude potřebovat.
de [DE: Na, und ich ging gleich am zweiten, dritten Tag zu ihm und fragte ihn, was er braucht. ]
00:07:39 On říká: "Máš zejtra odpoledne školu?" Já říkám: "Ne."
de [DE: Er sagt: "Hast du morgen Nachmittag Schule?" Ich sagte: "Nein."]
00:07:42 "Máš volno?" – "Mám, mám, mám."
de [DE: "Hast du frei?" – "Hab' ich, hab' ich."]
00:07:44 "Hele, tak se postavíš na ten most tady, co vede nad tratí, tady u tý sladovny."
de [DE: "Hör zu, du wirst dich hier auf die Brücke stellen, die über die Eisenbahngleise führt, bei der Brauerei."]
00:07:50 "A budeš se dívat jako na trať."
de [DE: "Und dann tust du so, als würdest du das Gleis beobachten."]
00:07:54 "A když uslyšíš, že za tebou někdo říká: 'Díváš se, jak jezděj vlaky?', tak řekni: 'Taky.'"
de [DE: "Und wenn du hinter dir jemanden sagen hörst ‚Schaust du, wie die Züge fahren?‘, dann sagst du: ‚Auch‘."]
00:07:58 "No a otoč se a jdi pomalu a ten, kdo se tě zeptal –
de [DE: "Na, und dann dreh dich um und geh langsam und der, der dich gefragt hat –]
00:08:02 Možná, že budou dva někdy, tak půjdou s tebou.
de [DE: Manchmal können es auch zwei sein, die werden mit dir kommen.]
00:08:05 Ty je zavedeš zadem přes dvůr do domu, dovedeš je ke mně a bude to.“
de [DE: Du führt sie rückwärts über den Hof ins Haus zu mir und das ist alles."]
00:08:09 No dobře, tak jsem takhle občas, tak to bylo jednou za 14 dnů, jednou za měsíc.
de [DE: Na gut, das machte ich also gelegentlich, es war einmal in vierzehn Tagen, einmal im Monat.]
00:08:14 To byly spojky, který k němu chodily a by .. většinou to byla jedna a tatáž, tatáž spojka.
de [DE: Das waren Verbindungsleute, die zu ihm kamen und .. Meistens war es ein und derselbe Mann.]
00:08:19 Ale já ji musel dovést tím, do toho domu.
de [DE: Und ich musste ihn also dorthin, in dieses Haus bringen.]
00:08:22 No, musel jsem taky s panem řídícím Houdkem taky na čerstvej vzduch.
de [DE: Na, manchmal musste ich auch mit Herrn Oberlehrer Houdek an die frische Luft gehen.]
00:08:29 Protože to okno se nesmělo otvírat.
de [DE: Denn das Fenster durfte man nicht öffnen.]
00:08:32 Nesmělo se asi hejbat se záclonou, aby nikdo nevěděl, že tam jako je nějakej život, že tam někdo je.
de [DE: Nicht einmal der Vorhang durfte berührt werden, damit niemand erfuhr, dass dort Leben ist, dass jemand dort ist.]
00:08:38 No tak jsem s ním chodil večer.
de [DE: Also bin ich abends mit ihm spazieren gegangen.]
00:08:39 Když už bylo po setmění, do polí tam směrem čekanskej hřbitov a tam v těch polích.
de [DE: Schon nach Sonnenuntergang, in die Felder in Richtung Friedhof Čekanice, in den Feldern dort.]
00:08:46 No, tak jsem šel. A jednou přišel ráno řídící ze školy z Čekanic za otcem.
de [DE: So ging ich da herum. Und eines Morgens kam der Oberlehrer der Schule in Čekanice zu meinem Vater.]
00:08:53 A říká mu: "Josef, vy se znáte s generálem Slunéčkem {divizní generál František Slunéčko 1886-1963, velitel skupiny Morava-západ „Obrany národa“ a skupiny Alex}?"
de [DE: Er sagt zu ihm: "Josef, seid ihr mit General Slunéčko bekannt {Divisionsgeneral František Slunéčko, 1886-1963, Widerstandskämpfer der Obrana národa}?“]
00:09:00 Táta říkal: "My s generálem, prosím tě!" {smích}
de [DE: Mein Vater sagte: „Wir mit dem General, ich bitte dich!" {Lachen}]
00:09:02 Říká: "Vždyť váš Míra s ním šel včera támhle v polích tam u toho hřbitova!"
de [DE: Da sagt der: "Aber euer Míra war gestern mit ihm in den Feldern beim Friedhof!"]
00:09:07 Táta říkal: "No to je nějakej omyl."
de [DE: Vater sagte: "Na, das muss ein Irrtum sein."]
00:09:10 A ten musel od nás, ten generál musel od nás pryč.
de [DE: Danach musste er weg, der General, er musste weg von uns.]
00:09:14 I když jsme neměli vědět ani my, nikdo to, protože by bylo možno třeba prozradit.
de [DE: Auch wenn nicht einmal wir das wissen durften, niemand, damit es nicht verraten werden konnte.]
00:09:21 Protože oni věděli už, jaký metody používá to gestapo
de [DE: Denn sie wussten schon, welche Methoden die Gestapo verwendet.]
00:09:24 že dává injekce, a ten člověk mluví a neví, o čem, že jo.
de [DE: Dass sie eine Injektion geben und der Mensch redet und weiß nicht mehr worüber, nicht wahr.]
00:09:28 Tak musel pryč, no. Tak to bylo, to bylo přísný.
de [DE: Also musste er weg, nicht wahr. Das war so, das war streng.]
00:09:31 No a potom přišel rok, teď já jsem vlastně dostával úkoly jiný, jo.
de [DE: Na, dann kam das nächste Jahr und ich erhielt andere Aufgaben, nicht.]
00:09:35 Protože už bylo řada lidí zatčenejch, byli i popravený.
de [DE: Denn eine Menge Leute waren bereits verhaftet, es gab auch Hinrichtungen.]
00:09:40 No a pokud byla, zůstala vdova s malejma dětma, tak ty děti potřebovaly pořádnou výživu,
de [DE: Na, und wenn eine Witwe mir ihren kleinen Kindern allein blieb, dann brauchten die Kinder eine ordentliche Ernährung.]
00:09:47 co nestačilo na ty potravinový lístky.
de [DE: Dafür reichten die Lebensmittelkarten nicht.]
00:09:49 Na černým trhu si nemohli kupovat.
de [DE: Auf dem Schwarzmarkt konnten sie nicht einkaufen.]
00:09:52 No tak jsem roz.. ty, který bydleli blízko, tak chodili k nám do toho [tzn. do obchodu] a otec už jim dal.
de [DE: Also habe ich das aus.. Die, die in der Nähe waren, kamen zu uns und der Vater gab ihnen etwas.]
00:10:00 On říkal: "Tady máte připravenej, co jste si objednali, ten nákup,“ čímž dostal něco navíc.
de [DE: Er sagte ihnen: "Hier ist Ihre Bestellung vorbereitet, Ihr Einkauf.“ Wodurch sie zusätzlich etwas bekamen.]
00:10:04 A těm ostatním jsem musel takhle něco dovézt vždycky v tašce. Jezdil jsem na kole.
de [DE: Und den anderen musste ich immer etwas in der Tasche bringen. Ich fuhr mit dem Rad.]
00:10:09 A pak jsem měla taky, tam byly tři židovský rodiny, protože oni měly, míň dostávaly na ty lístky.
de [DE: Außerdem dann hatte ich .. Es gab drei jüdische Familien, denn sie bekamen weniger für ihre Lebensmittelkarten.]
00:10:15 To byl, to byl Guttmann, potom to byl ..
de [DE: Das war, das war Guttmann, dann war da noch ..]
00:10:20 Eh potom to byl jeden obchodník, kterej měl dřív, kterej měl dřív nějakej textil.
de [DE: Äh dann war da ein Geschäftsmann, der zuvor, der zuvor irgendein Textilgeschäft hatte.]
00:10:27 No a po.., no tři, tři byli prostě. A ty byli všichni na Starým městě.
de [DE: Na und dann .. Also drei, es waren drei. Und die waren alle in der Altstadt.]
00:10:33 A tam jsem nemohl přijít s taškou a jít to, protože to bylo opatrný, tak to jsem mus..
de [DE: Ich konnte nicht mit einer Tasche dorthin, denn man musste vorsichtig sein, also muss..]
00:10:39 Bylo vždycky dohodnutý, u jednoho třeba ve čtyři hodiny, u druhýho v pět.
de [DE: Es war immer vereinbart, bei einem zum Beispiel um vier, beim zweiten um fünf.]
00:10:43 Nebo u jednoho v pět hodin jeden den, druhej den u druhýho a třetí u třetího.
de [DE: Oder bei einem den einen Tag um fünf, am nächsten Tag um zwei und am dritten um drei.]
00:10:47 Tak jsem šel a to jsme museli přesně v pět hodin.
de [DE: Also bin ich hingegangen und das musste genau um fünf Uhr sein.]
00:10:50 Protože to byly ty klikatýuličky, ty byl prázdný tam.
de [DE: Denn das waren diese gewundenen Gässchen, die waren leer.]
00:10:54 Ty dveře tam byly pootevřený, tak já jsem tak ..
de [DE: Die Tür stand halb offen, also bin ich ..]
00:10:56 Já jsem chodil do toho..
de [DE: Ich ging damals in ..]
00:10:59 Na tom starým městě byla hudebka, já tam chodil na housle.
de [DE: In der Altstadt war eine Musikschule und ich ging dort in die Geigenstunde.]
00:11:02 Tak jsme vyndali z futrálu housle.
de [DE: Also nahmen wir die Geige aus dem Futteral.]
00:11:04 Otec tam dal pytlík mouky, pytlík cukru, nějakej margarín a něco takovýho.
de [DE: Vater legte ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Zucker, etwas Margarine oder so etwas hinein.]
00:11:09 Jsem takhle strčil, strčil housle do toho {tzn. pouzdro na housle do oněch pootevřených dveří} a šel jsem, kopal jsem si do kamínků.
de [DE: Ich steckte die Geige hinein {d.h. das Geigenfutteral in die halbgeöffnete Tür} und ging weg, stieß Steinchen vor mir her. ]
00:11:14 Došel jsem na náměstí, obešel jsem náměstí, vracel jsem se zpátky.
de [DE: Ich ging zum Ringplatz, machte eine Runde und ging wieder zurück. ]
00:11:18 Dveře pootevřený, už, dali futrál prázdnej a šel jsem domů.
de [DE: Die Türen halb offen, das leere Geigenfutteral war bereits dort und ich ging nach Hause.]
00:11:23 Že, takovýdle věci jsem musel dělat taky. No ale ve čtyrycátým roce ..
de [DE: Nicht wahr, auch solche Dinge musste ich machen. Aber dann im Jahr '40 ..]
00:11:28 Protože nacisti věděli, že třeba tam, kde jsou ty důstojníci bejvalí, že by mohli organizovat nějakej odboj.
de [DE: Denn die Nazis wussten bereits, dass zum Beispiel im Umfeld von ehemaligen Offizieren, dass da Widerstand organisiert werden konnte.]
00:11:36 Tak začali zatýkat důstojníky.
de [DE: Also begannen Sie damit, die Offiziere zu verhaften.]
00:11:38 A zatkli řadu, řadu těch důstojníků a zatkli taky, taky učitele, inspektory školní ..
de [DE: Sie verhafteten eine Menge dieser Offiziere und sie verhafteten auch Lehrer, Schulinspektoren ..]
00:11:46 Emánek, Ondrášek, ten byl se mnou potom ve Flossenbürgu. Inspektor Hejný, řídící Kratochvíl.
de [DE: Emánek, Ondrášek, der war später mit mir in Flossenbürg. Inspektor Hejný, Oberlehrer Kratochvíl. ]
00:11:53 No a teď zbyla, to už bylo po čtyrycátým roce, tak co tady bylo, tak dali dohromady.
de [DE: Na, und nun blieb .. Das war schon nach dem Jahr '40, was noch übrig war, das legten sie zusammen.]
00:12:01 A to už byly různý organizace.
de [DE: Und das waren bereits unterschiedliche Organisationen.]
00:12:04 Už byly i komunistický, protože ty se nesměly dřív {důrazbě}, nesměly dřív fungovat.
de [DE: Auch kommunistische jetzt, denn früher {mit Nachdruck} durfte, durfte es die gar nicht geben.]
00:12:10 Protože byl mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem, byla smlouva o neútočení, že jo.
de [DE: Denn zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland gab es den Nichtangriffspakt, nicht wahr. ]
00:12:16 Však taky naši lidi, který utekli do Ruska, aby pomohli bojovat, tak byli, a šli do gulagů.
de [DE: Auch unsere Leute, die nach Russland geflohen waren, um dort mitzukämpfen, die waren, die mussten in den Gulag.]
00:12:23 A tam říkali, tam že jich zahynulo víc, než potom padlo, padlo na frontě.
de [DE: Man sagte, dort seien mehr umgekommen als dann später an der Front gefallen, gefallen sind.]
00:12:27 No tak to bylo takový smíšený a už si některý, si hráli na odboj.
de [DE: Na, also das war sehr gemischt und manche taten nur noch so, als seien sie im Widerstand.]
00:12:31 A už to, už to nebylo, už to nebylo takový.
de [DE: Und das war, das war nicht mehr das Gleiche.]
00:12:34 Už dost se prozrazovalo a tak.
de [DE: Es wurde bereits viel verraten und so.]
00:12:36 No a přivedli k nám jednoho, říkal, že se jmenuje Zdeněk.
de [DE: Na, und sie brachten einen zu uns, er sagte, er heißt Zdeněk.]
00:12:40 A že je z Mlada Vožica a že, že mu hrozí zatčení.
de [DE: Und dass er aus Mlada Vožice käme und dass ihm die Verhaftung drohe.]
00:12:44 No tak ten tam byl.
de [DE: Na, der war also da. ]
00:12:45 Najednou oni tam zvonili, obden někoho, ale každýmu jsme řekli:
de [DE: Plötzlich klingelten sie bei uns, jeden zweiten Tag kam jemand, aber zu allen sagten wir:]
00:12:50 "Prosím vás, to nemůžete, to nesmí tolik lidí vědět, že, že tady je někdo, že tady je někdo ukrejvanej!"
de [DE: "Bitte, lasst das sein, das dürfen nicht so viele Menschen wissen, dass hier, dass hier jemand versteckt ist!"]
00:12:56 No tak to potom oni ho taky dali pryč.
de [DE: Also so war das und später schickten sie ihn weg.]
00:12:59 No potom přišla paní, že její manžel byl zatčenej.
de [DE: Na und dann kam eine Frau, ihr Mann sei verhaftet.]
00:13:05 Najednou potom přišel i ten manžel.
de [DE: Und auf einmal kam dann auch dieser Ehemann.]
00:13:07 Oni ho pustili, protože jim slíbil, že něco prozradí.
de [DE: Sie hatten ihn freigelassen, denn er hatte ihnen versprochen, etwas zu verraten.]
00:13:10 No řekli, to už není dobrý todleto. Tak taky to bylo pryč.
de [DE: Wir sagten, das ist ist nicht gut, die Sache. Das fiel dann also auch weg.]
00:13:15 No a tak se, tak se to, tak se to střídalo.
de [DE: Na und so hat sich das, hat sich das abgewechselt.]
00:13:18 A najednou mi řekli třeba, říkali: "Podívej se, půjdeš to lázní, do městskejch lázní."
de [DE: Dann sagten sie mir zum Beispiel: "Hör mal, du gehst ins Bad, ins Stadtbad."]
00:13:27 "A tam bude taková šedovlasá paní ve vrátnici, a tak jí řekneš, že jdeš za panem ..“
de [DE: "Und da ist so eine grauhaarige Frau an der Pforte, und du sagst ihr, du willst zu Herrn .."]
00:13:36 Dali, dali .. on se jmenoval Krátký: "Že půjdeš za panem Langem."
de [DE: Sie gaben, sie gaben .. Er heißt Krátký: "Dass zu zu Herrn Lang kommst."]
00:13:41 No dobře. Já jsem nevěděl, že se jmenuje Krátký, protože to byl Lang.
de [DE: Also gut. Ich wusste nicht, dass er Krátký heißt, für mich war das Lang.]
00:13:46 Tak jsem přišel, říkám: "Prosím vás, já jdu za panem Langem."
de [DE: Ich kam also dort an und sagte: "Entschuldigen Sie, ich möchte zu Herrn Lang."]
00:13:49 A on a ta paní říká: "A kdo to je?" Říkám: "Vy to ne.. vy ho neznáte?"
de [DE: Und diese Frau sagt: "Und wer ist das?" Ich sage: "Sie wissen .. Sie kennen ihn nicht?"]
00:13:54 A najednou vyšla jiná paní z vedlejšího a říká: "Ale známe, známe, pojďte dál."
de [DE: In dem Moment kam eine andere Frau aus dem Nebenzimmer und sagte: "Aber ja, wir kennen ihn. Kommen Sie herein." ]
00:13:59 Já tam musel přijít taky s tím prázdným futrálem.
de [DE: Auch dahin musste ich mit diesem leeren Futteral kommen.]
00:14:02 No, to byl ten Krátký, ten si vzal ode mě ten futrál, něco tam dal.
de [DE: Na, das war dieser Krátký, er nahm mir das Futteral ab und legte etwas hinein.]
00:14:06 A teď to převázal tak řetízkem a dal to zámek, zamknul to
de [DE: Und dann verschloss er es mit einem Kettchen und einem Schloss und sperrte es zu.]
00:14:12 a říkal: "Tohleto dovezeš do Mladý Vožice řídícímu učiteli tam."
de [DE: Er sagte: "Das bringst du dem Oberlehrer in Mladá Vožice."]
00:14:17 "On si to odemkne a možná pošle něco zpátky."
de [DE: "Er wird es aufschließen und vielleicht schickt er etwas zurück."]
00:14:21 "Ale bacha, nesmíš ject autobusem."
de [DE: "Aber pass auf, du darfst nicht mit dem Bus fahren."]
00:14:23 "Protože oni jsou kontroly, jestli si lidi nevozej potraviny z venkova, to by tě mohli nachytat."
de [DE: "Denn da sind Kontrollen, ob die Leute Lebensmittel vom Land bei sich haben, da könnten sie dich erwischen."]
00:14:31 No tak já jsem sedl na kolo.
de [DE: Also setzte ich mich aufs Fahrrad.]
00:14:33 Dal jsem si ten futrál do ruksaku, tak tovypadalo, jako že jedu ze školy.
de [DE: Ich steckte das Futteral in den Rucksack, so dass es aussah, als käme ich von der Schule.]
00:14:38 Tak jsem to dovezl, dojel zpátky.
de [DE: Also habe ich es abgeliefert und fuhr wieder zurück.]
00:14:40 No celkem jsem tam byl asi v létě dvakrát nebo třikrát.
de [DE: Insgesamt passierte das im Sommer zwei oder dreimal.]
00:14:45 No to bylo .. jsem tam musel v zimě.
de [DE: Na, das war .. Ich musste dort auch im Winter hin.]
00:14:48 A to jsem .. Prostě autobusem nemohl.
de [DE: Und da bin ich .. Mit dem Bus ging es nicht.]
00:14:52 Na kole na sněhu to nešlo {úsměv}, tak jsem musel pěšky.
de [DE: Mit dem Fahrrad durch den Schnee ging es auch nicht {lacht}, also musste ich zu Fuß gehen.]
00:14:56 A tak jsem potom domácí úkoly psal až ráno potom ve škole, když jsem se vrátil, protože mě to trvalo celou noc.
de [DE: So machte ich die Hausaufgaben erst morgens in der Schule, wenn ich zurück war, denn es dauerte die ganze Nacht. ]
00:15:02 Ono je to dvacet kilometrů od Tábora.
de [DE: Denn es ist 20 Kilometer von Tábor.]
00:15:05 No a vždycky něc.. někdy to tam šustilo, byly tam možná letáky.
de [DE: Na, und da hat immer etw.. etwas hat da geraschelt, vielleicht waren es Flugblätter.]
00:15:08 Někdy to tam zvonilo, nevím, co to mohlo bejt.
de [DE: Manchmal hat auch etwas geklingelt, ich weiß nicht, was das war.]
00:15:11 No, takže jsem dělal i tydlety, tydlety úkoly.
de [DE: Na, auch solche, solche Aufgaben habe ich übernommen.]
00:15:15 No a přišel rok 1942, na podzim.
de [DE: Na, und es kam das Jahr 1942, Herbst.]
00:15:23 A zase mi řekli: "Počkáš tam, budeš čekat, až někdo přijde."
de [DE: Da sagten sie mir wieder: "Warte dort, du wartest, bis jemand kommt."]
00:15:27 No přišli dva páni, tak jsem je přivedl dovnitř.
de [DE: Na, es kamen zwei Männer, ich brachte sie also hinein.]
00:15:30 Najednou ten vedoucí, ten novej toho, tý odbojový skupiny, už byl u nás doma, čekal.
de [DE: Auf einmal wartete dieser Führer, der neue von dieser Widerstandsgruppe, der war schon bei uns daheim.]
00:15:39 No tak ten jeden pán z těch dvou, co přišel, ten odešel hned.
de [DE: Na, einer der beiden Männer, die gekommen waren, ging sofort weg.]
00:15:42 Tadyhle toho jednoho vzali nahoru, tamtem se vrátil a říkal:
de [DE: Den Zweiten nahmen sie hinauf, der erste kam zurück und sagte:]
00:15:46 "Představte si, tak on má jméno František, František Švec, a on se jmenuje František Pospíšil."
de [DE: "Stellt euch vor, er hat den Namen František, František Švec, und er heißt František Pospíšil."]
00:15:54 "A je to, je to parašutista z naší jednotky v Anglii {František Pospíšil, 1919-pravděp. 1944, velitel paradesantní skupiny BIVOUAC}."
de [DE: "Und er ist Fallschirmjäger von unserer Einheit in England {František Pospíšil, 1919-wahrsch. 1944, Leiter der Fallschirmjägergruppe BIVOUAC}." ]
00:15:58 My jsme řekli: "Prosím tě, co todleto blbneš, co to říkáš."
de [DE: Wir sagten: "Um Gottes Willen, bist du verrückt geworden, was sagst du da."]
00:16:01 "To nesmí nikdo vědět, to ani my to nemáme vědět, pro nás je to František Švec!"
de [DE: "Das darf doch niemand wissen, auch wir nicht, für uns ist er František Švec!"]
00:16:06 No co? Říkám: "Tak mu dejte nějaký jiný jméno."
de [DE: Also was tun? Ich sagte: "Gebt ihm einen anderen Namen." ]
00:16:10 Tak oni mu dali jméno Nebeský, ale za chvíli to věděli v šíř i v dál, že se jmenuje takhle, takhle se jmenuje a todleto.
de [DE: Also gaben sie ihm den Namen Nebeský, aber bald wusste wieder jeder weit und breit, in Wirklichkeit heißt er so und so.]
00:16:18 Víte, to .. oni říkali: "Do švestek bude konec."
de [DE: Wissen Sie, das .. Sie sagten: "Bis zur Pflaumenernte ist alles vorbei."]
00:16:22 Víte, to, to nebyla ta vojenská organizace, která byla ta původní.
de [DE: Wissen Sie, das, das war nicht mehr diese militärische Organisation, wie sie ursprünglich war.]
00:16:26 A to byl výbornej člověk {tzn. František Pospíšil}. To byl výbornej člověk.
de [DE: Und das war ein wunderbarer Mensch {d.h. František Pospíšil}. Das war ein wunderbarer Mensch.]
00:16:29 Já ho musel .. on měl za úkol prostě zlikvidovat dopravu zbroje, která měla jít na východ, jo?
de [DE: Ich musste ihn .. Seine Aufgabe war es, Waffentransporte in den Osten zu verhindern, nicht wahr?]
00:16:40 Zejména chodilo to taky přes Písek tratí.
de [DE: Hauptsächlich führten sie auch über die Eisenbahnstrecke in Písek.]
00:16:43 Tak chtěl vyhodit do vzduchu tady to pětimostí, co je.
de [DE: Deshalb wollte er auch die fünf Brücken in die Luft sprengen. ]
00:16:48 A teď musel, říkal: "Vždyť na tebe přijdou."
de [DE: Und jetzt musste er .. er sagte: "Sie werden dich erwischen." ]
00:16:52 A říká: "Musím mít někoho z dráhy, musím se dovědět co a jak."
de [DE: Und er sagt: "Ich brauche jemanden von der Bahn, ich muss erfahren wie und was."]
00:16:56 "Aby nám někdo hlásil, když někdo, že takovejdle náklad jede, jestli jsou tam Češi."
de [DE: "Damit man uns meldet, wenn jemand, wenn so eine Ladung unterwegs ist, ob Tschechen dabei sind."]
00:17:03 "Ty musej bejt informovaný, že musej předtím nějak se dostat z toho ven."
de [DE: "Die müssen informiert werden, die müssen zuvor irgendwie da herauskommen."]
00:17:06 "Aby to nestálo, aby to nestálo další, další životy.“
de [DE: "Damit es keine weiteren, weiteren Leben kostet."]
00:17:10 Já jsem ho vodil třeba na schůzky, který on si řekl.
de [DE: Ich brachte ihn zum Beispiel zu Treffen, an denen er teilnehmen wollte.]
00:17:15 Na to pětimostí jsme museli na rekognoskaci terénu.
de [DE: Bei den fünf Brücken musste er das Terrain genau studieren.]
00:17:18 A to bylo nebezpečný, protože tam blízko byla střelnice vojenská, německá.
de [DE: Und das war gefährlich, weil in der Nähe eine militärische Schießstätte war, eine deutsche.]
00:17:22 To .. no, dostali jsme se tam. Chodil v noci strhávat ..
de [DE: Das .. Na, wir haben es geschafft dorthin. In der Nacht riss er ..]
00:17:27 To rozházel takovej těžší, ještě závažíčko, dráty telefonní, který vedly ke gestapu, který vedly na oberlandrát.
de [DE: Da zerstörte er mit einem stärkeren Draht und einem Gewicht die Telefonleitungen zur Gestapo und zum Oberlandrat.]
00:17:36 Ničil jim telefonní, ničil jim, ničil jim proud.
de [DE: Er kappte ihre Telefone, er kappte, er kappte ihnen den Strom.]
00:17:41 No a byl to, byl to, byl to výbornej, výbornej člověk, Moravák.
de [DE: Na, das war, das war ein wunderbarer, wunderbarer Mensch, ein Mährer.]
00:17:46 No a ty moravský písničky si zpíval, strašně, strašně, strašně, strašně fajn to bylo.
de [DE: Er konnte diese mährischen Lieder, das war wirklich wunderbar mit ihm.]
00:17:52 No a teďko se stalo, že, že .. měl .. jít něco, něco dělat.
de [DE: Na und da passierte es, er sollte .. irgendwohin gehen, etwas machen.]
00:18:07 Ale oni řekli: "Podívej se, ale my musíme mít spojení s Prahou, my jsme to spojení ztratili."
de [DE: Aber sie sagten: "Hör zu, wir brauchen eine Verbindung mit Prag, wir haben die Verbindung verloren."]
00:18:12 "Protože lidi pozatýkali, někoho popravili, my to musíme navázat to spojení."
de [DE: "Denn man hat die Leute verhaftet, manche hingerichtet. Wir müssen die Verbindung wieder herstellen."]
00:18:19 A to spojení do Prahy šel navázat tady učitel z Planý nad Lužnicí, Hofman.
de [DE: Und diese Verbindung nach Prag stellte nun ein Lehrer aus Planá nad Lužnicí her, Hofman.]
00:18:25 Šel tam na tu skupinu a oni neměli, oni se báli.
de [DE: Er ging zu der Gruppe dort, und sie hatten kein .. Sie hatten Angst.]
00:18:29 Říkali, abysme .. aby prostě se nám tam nějakej konfident do toho nezapletl a todleto, nechtěli a to.
de [DE: Sie sagten, wir sollten .. es könnte sich ja auch ein Spitzel darunter mischen und so, das wollten sie nicht.]
00:18:36 No a on vyrukoval a řekl: "My tam máme parašutistu z Anglie."
de [DE: Und er rückte mit der Wahrheit heraus und sagte: "Wir haben einen Fallschirmjäger aus England da." ]
00:18:40 To taky neměl říkat a zrovna a tak najednou ten jeden z tej skupiny říkal:
de [DE: Das hätte er nicht sagen sollen. Plötzlich sagte jemand aus der Gruppe: ]
00:18:45 "Helejte, ale to bysme mohli, to bysme mohli, to by bylo dobrý navázání, to."
de [DE: "Hört mal, wir könnten, wir könnten .. Das wäre doch eine gute Verbindung."]
00:18:49 On to byl konfident! Takže druhej den milýho Hofmana zatkli.
de [DE: Er war der Spitzel! Der gute Hofman wurde gleich am nächsten Tag verhaftet.]
00:18:55 To už byl, to už byl leden, leden čtyřicet tři, začátek ledna.
de [DE: Das war, das war schon im Januar, Januar '43, Anfang Januar.]
00:19:02 On měl těžký výslechy, on se chtěl, aby neprozradil, tak se chtěl, spáchat sebevraždu.
de [DE: Er hatte harte Verhöre. Er wollte, damit er nichts verrät, wollte er Selbstmord begehen.]
00:19:09 Udělal si z prádla, si udělal oprátku a zavázal na mříže, chtěl se oběsit – přišli na něj.
de [DE: Er machte eine Schlinge aus Wäsche, hing sie ans Gitter, wollte sich aufhängen – sie erwischten ihn. ]
00:19:15 Sklama z brejlí si podřezal, podřezal žíly na ruce – přišli na něj.
de [DE: Mit den Brillengläsern schnitt er sich die Adern an der Hand auf – wieder erwischten sie ihn.]
00:19:20 Chtěl se utopit.
de [DE: Er wollte sich ertränken.]
00:19:22 Protože se nosil takovej kýbl s vodou, ten byl v takovým výklenku zdi, hlavu, vrazil se tam.
de [DE: Denn da gab es so einen Wassereimer, der war in einer Wandnische, da stürzte er sich hinein.]
00:19:28 A jak už dochází, tak rozházel nohama, kopnul do něčeho, do dveří – přišli na něj.
de [DE: Und wie er dabei ist, schleudert er seine Beine zurück, stößt gegen etwas, die Tür – sie erwischten ihn.]
00:19:35 No a pak si ho gestapo vzalo a dostal injekci a todleto a on pak mluvil, nevěděl, o čem co mluví, no.
de [DE: Na, und dann nahm ihn sich die Gestapo vor, er bekam eine Spritze und dann sprach er und wusste nicht mehr was.]
00:19:42 A bylo zrovna pololetí, druhýho února čtyřicet tři.
de [DE: Es war zum Halbjahr, am zweiten Februar '43.]
00:19:48 Dopoledne za mnou přišel do školy ten Lang-Krátký.
de [DE: Am Vormittag kam Lang-Krátky zu mir in die Schule.]
00:19:52 Říkal: "Ty, hele, ráno zatkli Vacka, to byl ten vedoucí skupiny, četníka Jiráska."
de [DE: Er sagte: "Du hör mal, heute früh haben sie Vacek verhaftet." Das war der Leiter der Gruppe von Gendarm Jirásek.]
00:19:58 A toho Vacka zatkli v nemocnici po operaci na hemeroidy.
de [DE: Und diesen Vacek haben sie im Krankenhaus nach einer Hämorriden-Operation verhaftet.]
00:20:03 "Človeče, to bude blbý, já už jsem byl u vás, už se tam to vyčistilo."
de [DE: "Mensch, das wird komisch. Ich war schon bei euch, da ist schon aufgeräumt."]
00:20:07 "A ty nechceš jít se mnou? Já jdu do ilegality."
de [DE: "Willst du nicht mit mir kommen? Ich gehe in den Untergrund."]
00:20:10 Já jsem říkal: "Já půjdu a zavřou otce, to není, to nemá cenu." No nic.
de [DE: Ich sagte: "Wenn ich gehe, verhaften sie Vater. Das ist, das hat keinen Wert." Also nichts.]
00:20:15 Tak jsem šel dřív domů. Jsem si dovolil, že mi není nějak dobře.
de [DE: Also bin ich früher nach Hause gegangen. Ich sagte, mir sei nicht gut.]
00:20:19 Jsem odešel domů, ještě jsem všecko prohlídl a tohleto.
de [DE: Ich kam nach Hause und habe noch alles kontrolliert und so.]
00:20:23 Taky tadydle tu karikaturu, kterou jsem měl, toho Emanuela Moravce, kterou jsem měl připravenu na, na jeden leták.
de [DE: Auch diese Karikatur, die ich hatte, diesen Emanuel Moravec {Protektoratsminister für Schulwesen und Volkskultur}, die ich für ein Flugblatt vorbereitet hatte. ]
00:20:32 Tak tu jsem schoval, schoval za trám na půdě.
de [DE: Die versteckte ich also hinter einem Balken auf dem Dachboden. ]
00:20:35 A měl jsem taky legitimaci, takovou tu občanku –
de [DE: Ich hatte auch eine Legitimation, so eine Art Personalausweis –]
00:20:39 tenkrát se tomu říkalo, já už nevím, nějak kennkarta [z něm. Kennkarte] myslím, od toho Pospíšila zase na další nový jméno.
de [DE: Damals hieß das, ich weiß nicht mehr, Kennkarte oder so – ich glaube, von Pospíšil, auf einen weiteren neuen Namen.]
00:20:46 Protože to zase vydá.. eh fotilo někdo v Jindřichově Hradci a ..
de [DE: Denn das gab .. Die hatte jemand in Jindřichův Hradec fotografiert und ..]
00:20:51 A, no tak prostě to jsem taky schoval ještě za trám.
de [DE: Und ich habe sie also auch einfach hinter einem Balken versteckt.]
00:20:56 To byly ty poslední věci, jinak bylo vyčistěno, nikde, nikde nic, no.
de [DE: Das waren die letzten Dinge, sonst war alles sauber, nichts, nirgends, naja.]
00:21:00 Teďko v poledne byl, v tej době se zavíral krám od dvanácti do jedný.
de [DE: Und damals war der Laden von zwölf bis eins geschlossen.]
00:21:07 No a otec šel otevřít v jednu hodinu krám.
de [DE: Na, und Vater ging um eins den Laden aufsperren.]
00:21:11 A najednou přišli chlapi, sebrali mě, sebrali tátu.
de [DE: Und auf einmal kamen Männer. Sie nahmen mich mit, sie nahmen Vater mit.]
00:21:15 No a potom dodatečně ještě matku a, matku a babičku. No.
de [DE: Na, und später dann auch noch Mutter, Mutter und Großmutter. ]
00:21:22 To víte, nebylo, nebylo člověku, nebylo člověki eh, lehko.
de [DE: Wissen Sie, das war, für uns war das natürlich nicht so einfach.]
00:21:28 Já jsem zase vracel si, furt jsem přemejšlel celej ten ..
de [DE: Ich bin immer wieder darauf zurückgekommen, immer dachte ich darüber nach ..]
00:21:33 Celej ten rok nebo ty dva roky od toho, od toho, když jsem začal pracovat v tomhletom odboji, vzpomínal jsem na, na školu.
de [DE: Das ganze Jahr oder die zwei Jahre, seit ich begonnen hatte, im Widerstand zu arbeiten, dachte ich an die Schule.]
00:21:41 Víte, když po tom patnáctým březnu '39, tak nám zakázali, zakázali českou literaturu, český dějiny.
de [DE: Wissen Sie, nach dem fünfzehnten März '39 waren tschechische Literatur und tschechische Geschichte verboten.]
00:21:52 My jsme v hodinách dějepisu furt museli opakovat, omílat životopis Adolfa Hitlera.
de [DE: In Geschichte haben wir andauernd die Lebensgeschichte von Adolf Hitler wiederholt und heruntergerasselt.]
00:21:57 Přidali nám k němčině dosavadní denně dvě hodiny němčiny navíc.
de [DE: Zum bisherigen Deutschunterricht hatten wir noch zwei zusätzliche Stunden Deutsch.]
00:22:02 Četl se časopis "Der Neue Tag", to bylo strašný.
de [DE: Wir lasen die Zeitschrift "Der Neue Tag", das war schrecklich.]
00:22:05 No a teďko, teď co tomu řeknou kantoři, že jo?
de [DE: Na und jetzt, wie verhielten sich unsere Professoren? ]
00:22:08 Protože kantor když měl přijít do třídy, tak měl přijít na stupínek a měl nás pozdravit árijským pozdravem.
de [DE: Denn wenn sie in die Klasse kamen, mussten sie auf den Katheter und uns mit arischem Gruß grüßen.]
00:22:13 To je vztyčenou pravicí, my mu měli vztyčenou pravicí odpovídat.
de [DE: Also mit der gestreckten Rechten, und wir mussten mit der gestreckten Rechten antworten.]
00:22:16 Tak jsme se měli zdravit taky na ulicích.
de [DE: Genauso mussten wir uns auch auf der Straße grüßen.]
00:22:19 Takže kantoři chodili do školy a ze školy jinejma, po jiným chodníku, než jsme chodili my.
de [DE: Also gingen die Professoren vor und nach der Schule auf der anderen Straßenseite als wir.]
00:22:25 Takže jsme se na ulici nepotkávali.
de [DE: So dass wir uns auf der Straße nicht begegneten.]
00:22:27 No ale kantor když přišel do třídy, tady pod jednou rukou měl, měl sešity, tajdle měl učební pomůcky.
de [DE: Und wenn der Professor in die Klasse kam, hatte er unter einem Arm Hefte, unter dem anderen Hilfsmittel.]
00:22:33 On když měl obě ruce plný, tak nemohl tu ruku zdvihnout.
de [DE: Denn wenn er beide Arme voll hatte, konnte er die Hand nicht heben.]
00:22:37 Tak my jsme mu nemohli odpovědět.
de [DE: Und wir konnten ihm nicht antworten.]
00:22:39 No ale to se nedělalo všude. Tak třeba můj kamarád Kárník, tak ten ..
de [DE: Aber es war nicht überall so. Zum Beispiel mein Freund Kárník, der ..]
00:22:46 Já jsem chodil do B, on chodil do A.
de [DE: Ich ging in die B, er ging in die A.]
00:22:48 A tam měli nějakýho Hliňáka.
de [DE: Und sie hatten einen gewissen Hliňák.]
00:22:51 Jeho rodiče byli na pracáku, kterej posílal lidi na, do Říše na ty práce.
de [DE: Seine Eltern waren auf dem Arbeitsamt angestellt, das die Leute zur Arbeit ins Reich schickte. ]
00:22:56 To byl to, to byli, to byli eh, prostě .. spolupracovníci s Němcema.
de [DE: Das war, das waren äh, einfach .. Mitarbeiter der Deutschen.]
00:23:06 No a kvůli němu ty všichni tam ruce zvedali o sto péro.
de [DE: Na, und seinetwegen mussten alle in der Klasse die Hand zum Gruß heben.]
00:23:10 A on ten Kárník a to už byl, to už byl rok '42 na, po heydrichiádě tenkrát říkal:
de [DE: Und dieser Kárník, das war schon im Jahr '42, nach der Heydrichiade, der sagte damals:]
00:23:17 "Človeče, mě už to štve."
de [DE: "Mensch, das regt mich auf."]
00:23:18 "Už snad jsme jediná třída, která takhle hajluje, já v tom nebudu.“
de [DE: "Wir sind wohl die einzige Klasse, die "heilt". Ich mache da nicht mehr mit."]
00:23:23 A šel a přesvědčil třídu, aby to nedělali, že nebudou, že nebudou.
de [DE: Und er machte sich daran, seine Klasse zu überzeugen, das auf keinen Fall zu tun.]
00:23:27 On říká: "Podívej se, oni tady vražděj naše lidi a my jim budem ještě hajlovat."
de [DE: Er sagte: "Hör zu, die bringen unsere Leute um und wir sagen noch Heil zu ihnen."]
00:23:31 No tak poslouchali ..
de [DE: Also hörten sie auf ihn ..]
00:23:33 Zrovna šel v školským rozhlase, jestli to byl projev, já nevím, jestli tohodle Emanuela Moravce nebo jestli toho Háchy.
de [DE: Da lief gerade im Schulfunk eine Rede, ich weiß nicht, ob von diesem Emanuel Moravec oder von Hácha.]
00:23:40 A končilo to hymnou, německou.
de [DE: Und sie endete mit der Hymne, der deutschen.]
00:23:43 No a tak ten, tak ten, že jo, hned začal hajlovat, ten Hliňák, a teď nikdo, nikdo ze třídy.
de [DE: Na, und dieser, also dieser Hliňák begann sofort zu heilen, aber jetzt keiner, keiner aus der Klasse.]
00:23:52 Ten se takhle rozhlížel kolem, jak se rozhlížel, tak jeden za druhým šly ruce nahoru.
de [DE: Er schaute sich um, wie eine Hand nach der anderen nach oben ging.]
00:23:57 Jedině tenhleten Kárník tu ruku nezvedl.
de [DE: Nur Kárník hat als einziger die Hand nicht gehoben.]
00:24:01 No, nic. Přišel druhej den do školy ráno a byl volanej k řediteli.
de [DE: Na, nichts. Als er am nächsten Tag in die Schule kam, wurde er zum Direktor gerufen.]
00:24:06 A ředitel mu nadiktoval text, kterej musí dát doma podepsat.
de [DE: Und der diktierte ihm einen Text, den er zu Hause unterschreiben lassen sollte. ]
00:24:13 Že dostává ředitelskou důtku za to
de [DE: Dass er eine Rüge dafür bekommt,]
00:24:16 že nezdravil nacist.. tím, árijským pozdravem {opravuje se} na německou, německou hymnu.
de [DE: weil er nicht mit deut.. arischem Gruß {verbessert sich} auf die deutsche Hymne reagiert hatte.]
00:24:25 Rodiče říkali: "Človeče, co blbneš."
de [DE: Seine Eltern sagten: "Mensch, was machst du für Dummheiten."]
00:24:28 "Kvůli každý volovině dneska zavírají, popravujou a človeče, tohleto."
de [DE: "Die verhaften und morden täglich wegen jedem Blödsinn. Mensch, und nun das."]
00:24:34 No a hledali, jak tomu pomoct.
de [DE: Und dann überlegten sie, was zu tun sei.]
00:24:36 Našli doktora, kterej antidatoval nález, zafačoval mu, najódoval mu tu ruku, zafačoval mu to.
de [DE: Sie fanden einen Arzt, der den Befund vordatierte und ihm die Hand verband.]
00:24:46 Že si vyhodil ruku z kloubu při házené a že nesmí nějakej čas nic těžkýho nosit.
de [DE: Dass er sich den Arm ausgekugelt hätte beim Handball und dass er eine Zeit nichts Schweres tragen dürfe.]
00:24:52 A moc s tou rukou pohybovat.
de [DE: Und den Arm nicht viel bewegen.]
00:24:55 No dobře. Další den přijde do školy, zas ho volaj do ředitelny.
de [DE: Also gut. Am nächsten Tag kommt er in die Schule, wieder wird er ins Direktorat gerufen.]
00:25:00 Jenže tam už ředitel nosem ke zdi a kolem se pohybovali v ředitelně gestapáci.
de [DE: Aber da stand der Direktor schon mit der Nase zur Wand, um ihn herum Gestapo-Leute.]
00:25:05 Zatkli ředitele a zatkli i tohodletoho Kárníka.
de [DE: Sie verhafteten den Direktor und auch diesen Kárník.]
00:25:08 Tak rodiče běželi na gestapo s tím dokladem.
de [DE: Also liefen die Eltern mit diesem Befund zur Gestapo.]
00:25:12 No oni si vyhledali nějakýho, nějakýho lékaře německý národnosti.
de [DE: Na, und sie suchten einen, einen Arzt deutscher Nationalität.]
00:25:19 Ten naštěstí dal za pravdu jakoby tomu českýmu doktorovi.
de [DE: Und der bestätigte zum Glück den Befund des tschechischen Arztes. ]
00:25:25 Tak toho Kárníka pustili, ale vyloučili ze školy.
de [DE: Also ließen sie Kárník laufen, aber sie warfen ihn von der Schule.]
00:25:30 Nesměl už pokračovat ve studiu.
de [DE: Er durfte nicht mehr weiter lernen.]
00:25:31 Ale ředitele popravili za Heydricha tady u těch táborskejch kasáren mezi těma, mezi těma ostatníma.
de [DE: Aber den Direktor ermordeten sie gemeinsam mit den anderen während der Heydrichiade bei den Kasernen in Tábor.]
00:25:39 Jenže ono by ho to bejvalo stejně čekalo, protože oni čekali na příležitost.
de [DE: Aber dieses Schicksal hätte ihn in jedem Fall erwartet, sie warteten nur auf eine Gelegenheit.]
00:25:44 Protože on přijel z Podkarpatský Rusi, kde byl ředitelem na židovským gymnáziu.
de [DE: Denn er kam aus der Karpathenukraine, wo er Direktor eines jüdischen Gymnasiums war. ]
00:25:50 Tak stejně čekali na nějakou příležitost, aby ho stejně, stejně likvidovali.
de [DE: Also warteten sie nur auf eine Gelegenheit, um ihn in jedem Fall zu liquidieren. ]
00:25:56 Víte, třeba zase profesor Kovářík, kterej nás učil latinu
de [DE: Wissen Sie, zum Beispiel Professor Kovářík, unser Lateinlehrer.]
00:26:02 tak vždycky na začátku tý hodiny třeba takovou drobnůstku třeba z český literatury nebo z český historie, maličkou.
de [DE: Der begann jede Stunde mit einer Kleinigkeit aus der tschechischen Literatur oder aus der tschechischen Geschichte.]
00:26:11 Jen my poslouchali, protože zakázanýho, zakázaný ovoce nejvíc chutná.
de [DE: Und wir haben aufmerksam zugehört, denn verbotene, verbotenes Obst schmeckt am besten.]
00:26:16 Víte, a my jsme měli takovej vztah kantorů a žáků, to bych přál dnešní škole.
de [DE: Ja, bei uns herrschten so gute Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, das würde ich den heutigen Schulen wünschen. ]
00:26:21 Protože my jsme věděli, jak oni nesou kůži na trh.
de [DE: Denn wir wussten, dass sie ihre Haut auf den Markt trugen.]
00:26:25 A oni věděli, že my je v tom podržíme, že je chápeme, že máme k nim důvěru.
de [DE: Und sie wussten, dass wir sie nicht im Stich lassen, dass wir begreifen, dass wir ihnen vertrauen.]
00:26:31 Čili to byla obrovská, obrovskej dobrej vztah kantorů a, kantorů a žáků.
de [DE: Also das war ein unglaublich gutes Verhältnis zwischen Lehrern, Lehrern und Schülern. ]
00:26:39 Na to jsem jako moc vzpomínal, no.
de [DE: Daran habe ich mich oft zurück erinnert, nicht.]
00:26:41 Přišel jsem do věznice v Táboře.
de [DE: Ich kam ins Gefängnis in Tábor.]
00:26:49 Na tej, jsme byli dohromady, tam byl se mnou kasař jeden, kterej dostal, říkal cancour patnáct let.
de [DE: In dieser .. Da war ich mit einem Kassendieb zusammen, der hatte 15 Jahre Loch bekommen, wie er sagte.]
00:26:57 A už když, už odsloužil třináct let, byl v Plzni Na Borech, a zdrhnul,
de [DE: Und als er, als er schon 13 Jahre abgesessen hatte, er war in Bory in Pilsen, ist er geflohen.]
00:27:04 chytili ho na Táborsku, takže dva roky za útěk a pak si šel zase dál.
de [DE: Sie schnappten ihn bei Tábor, er bekam zwei Jahre für die Flucht und musste wieder zurück.]
00:27:09 No a byl tam nějakej Lojza, byl to cikán, taky za .. A potom ještě nějakej holič.
de [DE: Dann war dort ein gewisser Lojza, ein Zigeuner, auch für .. Und dann noch irgendein Barbier.]
00:27:17 To byl takovej, ten měl něco s malejma děvčátkama, že jo. Takovej, takovej divnej chlap.
de [DE: Das war so ein .. Der hatte etwas mit kleinen Mädchen, nicht wahr. Ein seltsamer, seltsamer Kerl.]
00:27:24 No a mě když tam potom po výslechu, mě tam dali až do týdletý cely až za tejden.
de [DE: Na, sie steckten mich erst nach dem Verhör, erst nach einer Woche in diese Zelle.]
00:27:30 Protože napřed mě ne.. až když někdo o mě něco řekl, aby mě zase jako chytli.
de [DE: Denn zuvor .. Erst als jemand etwas über mich gesagt hatte, um mich wieder zu schnappen.]
00:27:36 No tak ten výslech byl od rána až do večera.
de [DE: Na, also dieses Verhör dauerte von morgens bis abends.]
00:27:39 No a já jsem byl spoutanej na rukou i na nohou, mě hodili, mě hodili na zem.
de [DE: Na, und ich war an Händen und Füssen gefesselt. Sie warfen mich, sie warfen mich auf den Fußboden. ]
00:27:44 Přišel ke mně ten, ten kasař a povídal: "Pane, ten je ztetovanej! Pojďte mi pomoc."
de [DE: Der Kassendieb kam zu mir und sagte: "Mein Gott, ist der zusammengeschlagen! Kommt, helft mir." ]
00:27:53 No a ten holič říkal: "Ne, ne, ne, on je politický."
de [DE: Na, und der Barbier sagte: "Nein, nein, der ist politisch." ]
00:27:56 Protože my jsme politický měli bílej pásek na rukávě.
de [DE: Denn wir Politischen hatten einen weißen Streifen auf dem Ärmel.]
00:28:00 „S tím já nechci mít, já mám jít za 14 dní domů." {odmítavě}
de [DE: "Mit dem will ich nichts zu tun haben, ich gehe in 14 Tagen nach Hause.“ {abwehrend}]
00:28:03 Tak ten Lojza šel, pomáhal a tak mě, ten říkal: "Dívejte se támhle do tý zdi."
de [DE: Also kam dieser Lojza, um mir zu helfen und dann hat er mir .. Er sagte: "Schaut dahin zur Wand."]
00:28:09 Něco šáhl za čepici a odemknul mi i na noze ty želízka, i na rukou ty želízka.
de [DE: Er zog etwas hinter seiner Mütze hervor und öffnete mir die Fesseln an den Füßen, auch die an den Händen.]
00:28:16 Sundal mi kabát, ohrnul košili.
de [DE: Er zog mir meinen Mantel aus und schob mir das Hemd hoch.]
00:28:19 A teď mi tahal nitky ze zad a jak to bylo prosekaný.
de [DE: Und dann zog er mir die Fasern aus dem Rücken. So zerhackt war der.]
00:28:25 No ta teďko ten, zas ten cikán namočil hadr a dával mi na to studený, na todleto.
de [DE: Na, und dieser Zigeuner wiederum machte einen Lappen nass und machte mir kalte Umschläge.]
00:28:31 A ten mi nechali, protože abych mohl ležet na břiše, protože na zádech jsem ležet nemohl.
de [DE: Und die ließen sie mir, damit ich auf dem Bauch liegen konnte, denn auf dem Rücken konnte ich nicht liegen.]
00:28:37 No takže takhle o mě, o mě pečovali. Nebyli to politický, víte?
de [DE: Na, so kümmerten sie sich um, um mich. Es waren keine politischen Häftlinge, wissen Sie?]
00:28:42 To bylo to, že, že tam už byla taková solidarita i takhle mezi těmadle těma.
de [DE: Das war so, dass, dass es auch unter diesen Leuten bereits eine große Solidarität gab.]
00:28:47 No, měl jsem ty výslechy skoro celý ty tři měsíce a za ty tři měsíce jsem ztratil 34 kilo.
de [DE: Na, meine Verhöre dauerten insgesamt fast drei Monate und während dieser Zeit verlor ich 34 kg. ]
00:28:59 Pak jsem jel do, pak jsme byli transportování začátkem května do Terezína, do Malý pevnosti.
de [DE: Dann fuhr ich, dann wurden wir Anfang Mai nach Theresienstadt transportiert, in die Kleine Festung.]
00:29:09 A mě dali na komando ..
de [DE: Sie steckten mich in das Kommando ..]
00:29:13 Eh to byl, to byl, to byl komandant Storch, tak se tomu říkalo storchkommando.
de [DE: Äh das war, das war Kommandant Storch, also sagte man Storchkommando dazu.]
00:29:20 A to se pod tou .. tam byly bažiny pod tou hlavní, hlavní zdí.
de [DE: Das war unter .. Da waren Sümpfe unter dieser Haupt.. Hauptwand.]
00:29:27 A potom byly ještě takový malý šance, nízký, a ty se rozebíraly.
de [DE: Und dann waren dort noch so kleine, niedrige Schanzen, die mussten abgetragen werden.]
00:29:31 A tím se měly zavážet ty, ty bažiny.
de [DE: Und damit sollten diese, diese Sümpfe aufgefüllt werden.]
00:29:34 No a to víte, všecko los, los, los.
de [DE: Na, und wissen Sie, ständig hieß es Los, Los, Los.]
00:29:37 A když člověka uhonili, tak potom někoho položili, položili, ale většinou, co tam byla židovská cela.
de [DE: Und wenn sie jemanden zu Tode gehetzt hatten, dann legten sie, legten sie ihn meistens in eine jüdische Zelle.]
00:29:45 Tam byli ty, který .. Tady jich bylo jenom málo.
de [DE: Da waren die, die .. Aber da waren nur wenige.]
00:29:47 Protože ghetto bylo v tom velkým městě.
de [DE: Denn das Ghetto war in dieser großen Stadt.]
00:29:50 Ale tajdle byli jenom že třeba nenosili hvězdu, tu na kabátě.
de [DE: Die, die hier waren, hatten zum Beispiel den Stern auf dem Mantel nicht getragen.]
00:29:55 Nebo že šel ulicí, kterou nesměli chodit židi.
de [DE: Oder waren durch eine Straße gegangen, die für Juden verboten war.]
00:29:59 Takže tam chodili takový ti, tak ty likvidovali.
de [DE: Und da kamen auch die hin, die haben sie liquidiert.]
00:30:02 Takže každej den se jeden, dva vezli na kolečkách večer mrtvý do toho, zpátky.
de [DE: Also jeden Tag am Abend wurden ein oder zwei auf Schubkarren tot dorthin zurückgebracht.]
00:30:10 Ale víte, už to psychicky nebylo, psychicky nebylo dobrý.
de [DE: Aber wissen Sie, das war psychisch, psychisch war das nicht gut.]
00:30:14 No ale já jsem nebyl čtvrt roku na vzduchu.
de [DE: Na, und ich war ein Vierteljahr nicht an der frischen Luft gewesen.]
00:30:17 Protože jsem byl v tej věznici tam pořád zavřenej anebo u toho výslechu.
de [DE: Denn in diesem Gefängnis war ich ja immer eingesperrt gewesen oder bei diesem Verhör.]
00:30:22 A teďko jsem ztratil tolik kil.
de [DE: Und ich hatte viele Kilos verloren.]
00:30:25 A tak přišli za mnou kluci, říkali: "Hele."
de [DE: So kamen die Jungs zu mir und sagten: "Hör mal." ]
00:30:29 Tam bylo dost zedníků, že jo.
de [DE: Da waren eine Menge Maurer, nicht wahr.]
00:30:31 "Eh ráno, až bude nástup, tak my, tak tady půjde náš, náš kápo od toho, to je stavitel, výbornej chl.. výbornej chlap."
de [DE: "Äh am Morgen zum Appell kommt unser Kapo. Er ist Baumeister, ein hervorragender Ju.. ein hervorragender Junge."]
00:30:44 "A půjde s komandantem, s tím německým, a on bude vybírat tři lidi na svoz písku, na přívoz písku z pískovny sem do toho."
de [DE: "Er kommt mit dem Kommandanten, dem Deutschen, und wird drei Leute für die Sandzufuhr, die Sandlieferung aus der Grube aussuchen."]
00:30:54 "A ten náš kápo ukáže a ten to odsouhlasí a dostaneš se k nám."
de [DE: "Unser Kapo wird auf dich zeigen und der {d.h. der Kommandant} wird zustimmen und so kommst du zu uns."]
00:31:00 "A on se tě potom zeptá, jestli jsi, co jsi byl v civilu."
de [DE: "Er wird dich dann fragen, ob du, was du in Zivil gemacht hast."]
00:31:05 "Tak řekni, že jsi byl zedník."
de [DE: "Dann sagst du, dass du Maurer warst."]
00:31:07 Já říkám: "Prosím tě, co blbneš, copak já tomu rozumím?"
de [DE: Ich sage: "Ich bitte dich, was für ein Blödsinn, was verstehe ich davon?"]
00:31:10 On říkal: "Ne, kdyby něco, tak jsi přeškolenej, ty to, my to uděláme tak."
de [DE: Er sagte: "Nein, wenn es ist, dann sagst du, du bist Umschüler. So machen wir es."]
00:31:14 "Ale bacha, ten komandat se jmenuje Soukup."
de [DE: "Aber pass auf, der Kommandant heißt Soukup."]
00:31:18 "Má český jméno, ale je to Sudeťák, kočí z pivovaru z Budějic."
de [DE: "Er hat einen tschechischen Namen, aber er ist Sudetendeutscher, ein Kutscher aus der Brauerei in Budweis."]
00:31:25 "Ten má ruce jak lopaty."
de [DE: "Der hat Hände wie Schaufeln."]
00:31:26 "Ten se chlubil, že už kolikrát jednou ranou zabil vězně!"
de [DE: "Der hat damit angegeben, wie oft er schon Häftlinge mit einem Schlag erschlagen hat!"]
00:31:30 "Bacha na to, nemá rád študenty, nemá rád lidi s akademickým titulem. Bacha na to.“
de [DE: "Pass auf, er mag keine Studenten, er mag keine Menschen mit akademischem Titel. Pass auf."]
00:31:37 Říkám: "Notěbůh." No, odjeli jsme.
de [DE: Ich sage: "Um Gottes willen." Na, wir fuhren weg.]
00:31:42 Nás odvezli kousíček za Terezín.
de [DE: Sie fuhren uns ein Stück hinter Theresienstadt. ]
00:31:44 Teďko jsme měli nakládat ten písek.
de [DE: Jetzt sollten wir den Sand aufladen. ]
00:31:48 Nám přinesli lopaty, ale takový ty uhlačky, takhle ty široký, jo.
de [DE: Sie brachten uns Schaufeln, so breite Kohlenschaufeln, nicht. ]
00:31:52 Tak já nabral kousíček na špičku, takhle jsem to tam hodil.
de [DE: Ich nahm ein wenig Sand auf die Schaufelspitze und schippte ihn nach oben.]
00:31:58 Ono se ozvalo: "Tak se netela, tela se tak!" {přísně, napodobuje silný německý přízvuk v češtině}
de [DE: Auf einmal hörte ich: "So wird das nicht kemacht, das wird so kemacht." {imitiert harten deutschen Akzent im Tschechischen}]
00:32:02 On to popadl, hodil, tak já jsem se snažil.
de [DE: Er nahm die Schaufel und schippte, also strengte ich mich an.]
00:32:05 Ty dva zbejvající oběhli to z druhý strany auta.
de [DE: Die beiden anderen waren auf der anderen Seite des Autos.]
00:32:09 Ten řidič, to byl takovej starej.
de [DE: Der Fahrer, das war so ein älterer.]
00:32:11 Myslím, že se jmenoval Müller, ten spal, ruce na volantu a spal tam.
de [DE: Ich glaube, er hieß Müller. Er schlief, die Hände auf dem Lenker, schlief er dort.]
00:32:18 No, dobře. Tak ten šel zase se podívat na ty dva další.
de [DE: Also gut. Dann ging er wieder weg {der Kommandant} zu den beiden anderen.]
00:32:22 Tak já vzal vždycky jen takhle písek, tak aby něco cvrnkalo z mý strany.
de [DE: So nahm ich immer nur ein paar Sandkörnchen, so dass von meiner Seite etwas zu hören war.]
00:32:25 Jak ty holinky zase šly proti, jak jsem pod tím autem, tak jsem se zase snažil.
de [DE: Wenn die Stiefel wieder näher kamen, zu mir hinters Auto, habe ich mich wieder angestrengt.]
00:32:30 "Co ty byl džív?" Jsem říkal: "Zedník."
de [DE: "Was warst du füher?" {tschechisch mit starkem deutschen Akzent}. Ich sagte: "Maurer."]
00:32:34 "Sédnik? Nastoupíš rovnou k baukommandu."
de [DE: "Maurer? Dann kommst du direkt ins Baukommando."]
00:32:37 Tak jsem nastoupil k baukommandu.
de [DE: So trat ich im Baukommando an.]
00:32:39 Ale oni si z tohodletoho komandanta i Němci dělali psinu, on byl, on nepobral moc rozumu.
de [DE: Aber man machte sich lustig über diesen Kommandanten, auch die Deutschen. Er war, er war nicht der Hellste.]
00:32:46 On se jmenoval Soukup a oni mu říkali Saukopf, čili svinská hlava, jo, v němčině? {smích}
de [DE: Er hieß Soukup und sie nannten ihn Saukopf, also Schweinekopf auf Deutsch, nicht wahr. {Lachen}]
00:32:51 Když oni měli vypíjendy ..
de [DE: Wenn sie ihre Saufgelage hatten ..]
00:32:53 Oni každou chvíli, měli svoji kantýnu, že jo, to, v tom Terezíně.
de [DE: Die hatten sie ständig, sie hatten ihre eigene Kantine, nicht wahr, in, in Theresienstadt.]
00:32:57 No, dobře.Tak jsem, tak jsem byl u těch zedníků.
de [DE: Na gut. So war ich, so war ich also bei den Maurern.]
00:33:03 Já jsem dělal mišunky a už jsem uměl házet jednou rukou cihly na, na lešení.
de [DE: Ich machte Mischungen und konnte auch schon mit einer Hand Ziegel aufs, aufs Gerüst werfen. ]
00:33:10 No a teďko mi říká Vašek Pěknica, což byl polír tady od, od Tábora.
de [DE: Na, und jetzt sagt mir Vašek Pěknica, ein Polier aus Tábor.]
00:33:18 Říká: "Hele, aby viděl, že taky zdíš, tak my tě vezmem mezi sebe."
de [DE: Er sagt: "Schau, damit er sieht, dass du auch mauern kannst, kommst du zu uns."]
00:33:23 "Tady budem přistavovat ke kuchyni takovej přístavek."
de [DE: "Wir werden hier einen Anbau für die Küche machen."]
00:33:27 "A tam bude bramborárna, tam budou loupat ty brambory a todleto, opravovat, opracovávat.“
de [DE: "Da kommt ein Kartoffelbau hin, da werden sie Kartoffeln und dieses Zeug schälen, ausbessern und bearbeiten."]
00:33:32 Tak si on a potom ..
de [DE: Da hat er und dann ..]
00:33:34 Já už nevím, jestli to byl ten, ten, ten eh Jarda Kindl, zedník z Vožice nebo jestli to byl ten stavitel z Chotoviny.
de [DE: Ich weiß nicht mehr, ob es dieser, dieser Jarda Kindl war, ein Maurer aus Vožice, oder dieser Baumeister aus Chotoviny.]
00:33:46 Na jedný straně byl ten Vašek, ten.
de [DE: Auf der einen Seite war auf jeden Fall dieser Vašek. ]
00:33:49 Tak jsem vždycky položil cihlu, měl jsem tři cihly, že jo.
de [DE: Ich legte immer einen Ziegel auf. Ich hatte drei Ziegel, nicht wahr.]
00:33:53 Mezi ty takhle jsem nasekal tam to, zase dal tu maltu a tak to šlo.
de [DE: Dazwischen klatschte ich das, da gab ich wieder den Mörtel hinein und so ging das.]
00:33:59 No ale najednou Vašek Pěkniců mi říká: "Počkej, já tady musím založit na okno."
de [DE: Na, aber auf einmal sagt Vašek Pěknica zu mir: "Warte, hier muss ich ein Fenster einbauen."]
00:34:03 Co je založit na okno, to nevím.
de [DE: Wie man ein Fenster einbaut, das wusste ich nicht.]
00:34:06 No, ale tak jsem ustoupil a on tam něco dělal.
de [DE: Na, ich trat zurück und er machte etwas.]
00:34:09 A najednou: "Proč ty tam nételaš?"
de [DE: Und auf einmal: "Warum arbeitest du nicht?" {imitiert tschechisch mit deutschem Akzent}]
00:34:12 Já jsem říkal: "Pane komandant, tady je třeba založit na okno."
de [DE: Ich sagte: "Herr Kommandant, da muss man ein Fenster einbauen."]
00:34:15 "Proč to netelaš ty, proč to tela on?"
de [DE: "Warum machst du das nicht, warum macht er das?"]
00:34:18 Říkám: "On je, on je zedník."
de [DE: Sag' ich: "Er ist, er ist Maurer."]
00:34:20 "Ty nési sednik?" Jsem říkal: "Jsem, přeškolenej."
de [DE: "Du pist kein Maurer?" Ich sagte: "Bin ich, umgeschult."]
00:34:24 On mě takhle popadl, takhle utáhl {naznačuje škrcení}: "A jsi študent!"
de [DE: Er packte mich, als ob er mich erwürgen wollte {ahmt Würgen nach}: "Du bist ein Student!" ]
00:34:28 Já jsem jenom takhle udělal {naznačuje lapání po dechu}, říkal: "Vodkaď?"
de [DE: Ich machte nur so {deutet Atemnot an}. Er sagte: "Woher?" ]
00:34:33 Říkám: "Z Tábora."
de [DE: Sag' ich: "Aus Tábor." ]
00:34:35 "Tak, z Tábora? Kte je tam chospoda U Kšížů?"
de [DE: "Aus Tábor? Vo ist dort das Gasthaus U Kšížů?"]
00:34:40 Já hospody neznal, v Táboře.
de [DE: Ich kannte keine Gasthäuser in Tábor.]
00:34:42 Dneska vím, to je támhle na tom u tý, blízko těch škol nahoře.
de [DE: Heute weiß ich es, es ist in der Nähe der Schulen oben.]
00:34:46 A teďko co mu mám odpovědět?
de [DE: Und jetzt was sollte ich ihm antworten?]
00:34:51 Že jo, to člověk, to letí vlny z toho [pravděpodobně: člověk rychle přemýšlí].
de [DE: Nicht wahr, da schwirren die Gedanken schnell.]
00:34:54 On je z toho pivovaru z Budějic, on je na ten pivovar hrdej, to ..
de [DE: Er ist von dieser Brauerei in Budweis, er ist stolz auf die Brauerei, das ..]
00:34:58 Teď to do toho Tábora to vozil, to pivo, to ..
de [DE: Und jetzt lieferte er das nach Tábor, dieses Bier, das ..]
00:35:01 Říkám: "Pane komandante, to je škoda, ta hospoda už tam není."
de [DE: Sag' ich: "Herr Kommandant, das ist schade, aber das Gasthaus gibt es nicht mehr."]
00:35:05 "To je škoda, tam měli nejlepší pivo v Táboře, budějický!“
de [DE: "Das ist schade, dort hatten sie das beste Bier in Tábor, Budweiser!“ ]
00:35:09 On mě pustil, tady u tuho {tzn. u krku}, já jsem si chtěl oddechnout.
de [DE: Er ließ mich los, hier beim {Hals}. Ich wollte aufatmen.]
00:35:13 On říkal: "Marsch na hofverwaltung!" Na správu toho dvora. Jéžišmarjá.
de [DE: Er sagte: "Marsch zur Hofverwaltung!" Zur Verwaltung des Hofs. Um Gottes Willen.]
00:35:19 Tam seděl za stolem Neubauer, to byl velitel toho dvora.
de [DE: Da saß Neubauer hinter dem Tisch, das war der Hofvorsteher.]
00:35:23 Rojko seděl půl zadkem takhle na, na stole, Wachholz seděl..
de [DE: Rojko saß mit dem halben Hinterteil auf dem Tisch, Wachholz saß ..]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1066.mp4"

00:00:01 IV: Vyprávěl jste nám, že jste musel přijít na tu správu dvora. Co se tam vlastně stalo?
de [DE: IV: Sie haben uns erzählt, dass Sie zur Verwaltung gehen mussten. Was geschah dort?]
00:00:07 MV: No jsem přišel. Tam seděl Neubauer, velitel toho tábo.. toho dvora,
de [DE: MV: Also ich kam dort hin. Dort saß Neubauer, der Kommandant dieses Lag.. dieses Hofs.]
00:00:16 Rojko, Wachholz, ten měl na starost převlíkárnu, ty tam vydávali šaty.
de [DE: Rojko, Wachholz. Der hat den Umkleideraum verwaltet, wo die Kleider ausgegeben wurden.]
00:00:22 Tam přišel, se zahlásil, se dívali a teďko ten už se Rojko chystal, že už, že mě vezmou do prádla.
de [DE: Ich kam hin und meldete mich. Sie sahen mich an und Rojko wollte mich, wollte mich schon ins Verhör nehmen.]
00:00:31 A v tom tam přišel ten Soukup. Říkal: "Řekni, jaký bylo nejlepší pivo v Táboře!"
de [DE: Da kam der Soukup dazu. Er sagte: "Sag', was war das beste Bier in Tábor!"]
00:00:37 Tak já zařval: "Budweiser Bier!"
de [DE: Also brüllte ich: "Budweiser Bier!"]
00:00:39 Oni si z něj dělali psinu, ale nevěděli, co, najednou ten, ten Neubauer se rozkvákal: "Ho, ho, ho, ho!" {naznačuje smích}
de [DE: Sie machten sich über ihn lustig, auf einmal fing dieser, dieser Neubauer zu krächzen an: "Ho, ho, ho!" {er deutet Lachen an}]
00:00:46 Dal mi čelem vzad, nakopl mě, já jsem se rozplácl tam.
de [DE: Er sagte Kehrt marsch zu mir, gab mir einen Tritt und ich fiel hin.]
00:00:50 Hned jsem vyskočil, hned jsem běžel tam zase k tý kuchyni, k tej stavbě.
de [DE: Ich sprang sofort auf, ich lief sofort wieder zu dieser Küche, zu dieser Baustelle.]
00:00:54 Kluci říkali: "Co je?" Já říkám: "Já nevím, ja nevím, mě vykopli.“
de [DE: Die Jungs fragten: "Was ist los?" Ich sage: "Ich weiß nicht, ich weiß nicht, sie haben mich hinausgeworfen." ]
00:00:58 Teď přišel ten Soukup.
de [DE: Da kam der Soukup.]
00:01:01 Měl čvaňháka, hodil ho na zem, rozšlapal a říká: "Jseš chovno sednik, chovno študent."
de [DE: Mit einer Zigarre im Mund. Er warf sie auf den Boden, trat sie aus und sagte: "Du bist ein Scheiß Maurer, ein Scheiß Student."]
00:01:10 "Budeš elitni pšidavač a nebudeš mit v nedeli vodpoledne frei a budeš u me klepat každej nedeli tebich!"
de [DE: "Du wirst ein elitärer Handlanger, du hast am Sonntagnachmittag nicht frei sondern bei mir jeden Sonntag Teppiche klopfen!“ ]
00:01:18 Eh a odešel. Tak kluci se hned vrhli na ten rozšlapanej doutník {smích}, jo.
de [DE: Äh und er ging weg. Die Burschen stürzten sich auf die ausgetretene Zigarre {Lachen}, na ja. ]
00:01:25 No, v neděli odpoledne .. To bylo vždycky, když jsme měli úklid jako na tech, na tech celách, jo.
de [DE: Am Sonntagnachmittag .. Das war immer, wenn wir in diesen, in diesen Zellen saubermachen mussten, nicht wahr.]
00:01:34 No já musel k němu na, do do toho bytu, tam měl hromadu tébichů {tzn. koberců}.
de [DE: Na und ich musste zu ihm in, in die Wohnung. Er hatte da eine Unmenge von Teppichen.]
00:01:41 Já jsem to klepal, když jsem to chtěl nést nahoru, říká: "Ne, ne, ne, tady půjdeš." Dal mi košík takovej.
de [DE: Ich klopfte sie. Als ich sie nach oben tragen wollte, sagte er: "Nein, nein, nein, komm her." Er gab mir einen Korb.]
00:01:48 Potom tam udělali třetí dvůr, ale tenkrát tam byly zahrady.
de [DE: Später haben sie da einen dritten Hof daraus gemacht, aber damals waren dort Gärten.]
00:01:52 On měl za ženským dvorem v takovým zákoutí, tam měl dvě králíčata a dvě housata. A já jsem musel jít na pampelišky do toho.
de [DE: Er hatte auf dem Frauenhof in einer Ecke zwei Kaninchen und zwei Gänseküken. Und ich musste damit Löwenzahn für sie holen.]
00:02:01 Dal zpátky, teď jsem měl, to tam dal. Teď jsem vzal ty tébichy a nesl sem to nahoru do bytu.
de [DE: Er gab ihnen alles, was ich gepflückt hatte. Dann nahm ich die Teppiche und trug sie nach oben in die Wohnung.]
00:02:09 Teď tam jeho holka tam brečela, něco mu říkala.
de [DE: Jetzt war da seine Tochter und weinte und sagte etwas zu ihm.]
00:02:12 Najednou přišel a říkal mi: "Študent." Najednou mi říkal študent.
de [DE: Auf einmal kam er zu mir: "Student." Auf einmal sagte er Student zu mir.]
00:02:16 "Uměl by si kreslit toto?"
de [DE: "Könntest du das hier zeichnen?"]
00:02:19 A ukázal mi její výkresy, z kterejch ona měla čtyrku z kreslení posledně, a to už bylo poslední čtvrtletí.
de [DE: Und er zeigte mir ihre Zeichnungen, für die sie gerade eine Vier im Zeichnen bekommen hatte. Es war schon das letzte Quartal.]
00:02:27 Jsem říkal: "Uměl." Tak jsem ty dva výkresy tam hned nakreslil znova.
de [DE: Ich sagte: "Könnte ich." Also habe ich die zwei Zeichnungen sofort neu gezeichnet.]
00:02:32 Za tejden jsem šel zase.
de [DE: Eine Woche später ging ich wieder hin.]
00:02:35 A to už jsem dostal jen malej kobereček. Ale kreslil jsem asi 15 výkresů {smích} a dostal jsem krajíc chleba.
de [DE: Und ich hatte nur noch einen kleinen Teppich zu klopfen. Aber ich zeichnete ungefähr 15 Bilder {Lachen} und bekam eine Scheibe Brot. ]
00:02:43 Další tejden zase jsem kreslil, zase krajíc chleba, já jsem ulomil, dal jsem to do kapsy.
de [DE: Eine Woche darauf zeichnete ich wieder und bekam wieder eine Scheibe Brot. Ich brach ein Stück ab und steckte es in die Tasche. ]
00:02:51 On říkal: "Co to, kam to, komu to, to daš ten chleba, komu to chceš?"
de [DE: Er sagte: "Was ist das, wohin, wem gibst du das Brot, für wen ist das?"]
00:02:56 "Tatínkovi." – "Tvoje tatinek je tady?"
de [DE: "Für Vati." – "Dein Vati ist hier?" {in gebrochenem Tschechisch}]
00:02:59 Říkám: "Taky a pane komandante, on by strašně rád chtěl k vám do komanda. On je tam u pana komandanta toho, Storcha."
de [DE: Ich sage: "Ja, und Herr Kommandant, er möchte so gern in Ihr Kommando, er ist jetzt bei Herrn Kommandanten Storch."]
00:03:07 Oni se neměli rádi. Druhej den byl táta u zedníků.
de [DE: Die beiden mochten einander nicht. Am nächsten Tag war Vati bei den Maurern.]
00:03:12 A říkal: "No vidíš, a co tomu šika maminek?“ Já říkám: "Ta je tady taky.“
de [DE: Und er sagt: "Na siehst du, und was sagt die Mutti dazu?" Ich sage: "Die ist auch hier."]
00:03:18 "Kto, maminek taky tady!" {udiveně}
de [DE: "Wer, deine Mutti ist auch hier!" {erstaunt}]
00:03:20 Tak mě poslal na ženskej dvůr, štemovat pro elektrikáži.
de [DE: Also schickte er mich in den Frauenhof, für die Elektriker meißeln. ]
00:03:25 Tak jsem sekal pro elektrikáře.
de [DE: Also meißelte ich für die Elektriker.]
00:03:27 No a jak sem tam byl na těch štaflích, byla tam Milada Horáková. {nar. 1902, popravena při vykonstruovaném procesu v roce 1950}
de [DE: Na, und als ich da auf der Leiter stand, war dort Milada Horáková. {geb. 1902, hingerichtet nach einem Schauprozess 1950}]
00:03:32 Říkala: "Hele, potřebovala bych, abys vzkázal támhle do toho." Protože tam byli zvlášť eh, takový, který byli, který byli izolovaný, jo?
de [DE: Sie sagte: "Hör' mal, du müsstest dort etwas ausrichten." Denn die Isolierten, die waren da, die waren abgesondert, nicht wahr?]
00:03:41 Tak jsem zase vyřizoval tam, no a Milada tam dělala, i když ona byla právnička, tam dělala jako sociální pracovnici, jako zdravotnici na tom ženským dvoře.
de [DE: Also richtete ich wieder etwas aus. Na, und Milada, obwohl sie Rechtsanwältin war, arbeitete auf dem Frauenhof als Sozialarbeiterin und Krankenschwester.]
00:03:52 Dokonce když tam měla manželka toho, tohodle, toho našeho komandanta službu na tom dvoře, tak mě poslala, abych dal mamince pusu skrz mříže.
de [DE: Als die Frau dieses, unseres Kommandanten Dienst hatte, schickte sie mich sogar dorthin, um meiner Mutti durch das Gitter einen Kuss zu geben.]
00:04:06 Ta tam, ty tam zase pletly svetry a takhle trhaly já nevím, od, z fronty, co přišlo, potrhaný, potrhanej šaty a tohleto.
de [DE: Sie und die anderen strickten dort Pullover und flickten, was weiß ich, die zerrissenen Kleider von der Front und so.]
00:04:18 To opravovali, aby to šlo zase na to. No.
de [DE: Sie besserten es aus, damit es wieder zu gebrauchen war. Naja.]
00:04:21 Víte, tak on spoustu lidem ublížil, ten ..
de [DE: Wissen Sie, er hat vielen Menschen Leid angetan, dieser ..]
00:04:26 Ale ke mně byl takovej, protože jsem mu zachránil tu holku, která dostala, která dostala najednou z kreslení dvojku, na konec, na konec toho ..
de [DE: Aber zu mir war er so, weil ich seine Tochter rettete. Auf einmal bekam, bekam sie im Zeichnen eine Zwei, am Ende, am Ende dieses ..]
00:04:36 No, tak jsem tam byl do poloviny, do poloviny ještě července.
de [DE: Na, und ich war dort bis Mitte, noch bis Mitte Juli.]
00:04:43 Tak to už celkem šli, to už jsem ani v létě nechodil klepat tébichy, protože neměla školu, nebylo co kreslit {smích}.
de [DE: Insgesamt ging es. Im Sommer musste ich nicht einmal Teppiche klopfen. Sie hatte keine Schule, also gab es auch nichts zu zeichnen. {lacht}]
00:04:53 No, a teď mě připravili na transport, kterej měl jít do Osvětimi.
de [DE: Na, und jetzt bereiteten sie mich für den Transport vor, der nach Auschwitz gehen sollte. ]
00:05:00 Dali nás na zvláštní blok, tam udělali v podchodu jeden, tam udělali takovou jednu celu.
de [DE: Wir kamen in einen besonderen Block, sie hatten in der Unterführung dort so eine Zelle eingerichtet. ]
00:05:07 Jenže bombardovali trať. My jsme do tý, tam nemohli jet, protože ta trať tam byla rozbitá.
de [DE: Nur das sie das Gleis bombardiert hatten. Wir konnten, wir konnten nicht hinfahren, denn das Gleis war zerstört.]
00:05:15 Ale oni potřebovali tam místo, protože měli přijít další, tak nás odvezli do Kladna.
de [DE: Aber sie brauchten den Platz, weil nach uns andere kommen sollten. Also brachten sie uns nach Kladno. ]
00:05:23 A tam byli političtí vězňové ubytovaní v sokolovně kladenskej, v přízemí v tom sále a v přísálí.
de [DE: Und dort waren die politischen Häftlinge in der Sokol-Turnhalle von Kladno untergebracht, im Erdgeschoss im Saal und im Nebensaal.]
00:05:31 A hlídali nás tam četníci, český četníci, který byli už v důchodu a byli znova povolaný.
de [DE: Und es bewachten uns dort tschechische Gendarmen, die schon im Ruhestand waren und die man erneut einberufen hatte.]
00:05:38 Ale měli ty četnický uniformy normální, ale nárameníky takový ty německý, jo, s těma stříbrnejma takovejma čtverečkama na, na tom.
de [DE: Aber sie hatten normale Gendarmerieuniformen, aber die Achselklappen waren deutsch, nicht wahr, mit diesen silbernen Vierecken darauf. ]
00:05:48 Tam jsme věděli, že je tam nějakej praporčík, kterej tomu velel. To byl, to byl, to byl nějakej vlajkař. {tzn. příslušník fašistické organizace Vlajka}
de [DE: Wir wussten, dass dort ein Fähnrich das Kommando hatte. Das war, das war irgendein „vlajkař“. {Mitglied der faschistischen Organisation „Vlajka“, Fahne}]
00:05:54 To byl takovej hajzlík, ten se kamarádil s těma, s těma esesákama, který tam chodili na kontrolu, gestapákama, že jo.
de [DE: Das war so ein Schweinehund, der freundete sich mit den, den SS-Männer an, die dort kontrollierten, Gestapoleuten, nicht wahr. ]
00:06:02 No a tydlety jsme neviděli, no. Dali mě na Poldovku. {tzn. do továrny Poldi Kladno}
de [DE: Na, aber die bekamen wir nicht zu Gesicht. Sie schickten mich in die Poldovka. {Stahlhütte Poldi in Kladno}]
00:06:07 Na Poldovce jsme vykládali, vykládali rudu z vagónů, anebo koks.
de [DE: Auf der Poldi-Hütte luden wir, luden wir Eisenerz aus Wagonen aus oder Koks.]
00:06:14 Ale my jsme si, napřed to se.. než se začalo vykládat, tak jsme si museli tam, např.., byly haldy a mezi tím byl takovejch šest metrů takový údolí.
de [DE: Aber wir haben, bevor.. Ehe wir anfingen auszuladen, mussten wir dort.. Da waren Halden und dazwischen so ein Tal von etwa sechs Metern.]
00:06:22 My jsme si museli postavit žebříky, to na to prkna.
de [DE: Wir mussten Leitern aufstellen und Bretter darauf legen.]
00:06:26 A teďko po tom jezdit s kolečkem a těžký, když to bylo, to se s váma houpalo.
de [DE: Und darauf dann mit der Schubkarre fahren und wenn es schwer war, dann schwankte es mit einem.]
00:06:31 To bylo, jak se říká o ústa, aby člověk nespadl dolů, protože to by se pomlátil.
de [DE: Das war, wie man sagt, eine knappe Sache, dass man nicht hinunterfiel, denn das wäre übel ausgegangen.]
00:06:38 No a pro dva, jsme byli, dva vagóny vrchovatý. Tak bylo taky co dělat.
de [DE: Na, und für zwei, wir waren, zwei aufgehäufte Wagone. Da hatten wir schon zu tun.]
00:06:43 Ale co bylo zajímavý, kdo dělal na tej Poldovce, tak dostával, dostával denně, než se šlo do práce, dvě Zorky, dvě cigarety.
de [DE: Aber was interessant war: Wer in der Poldovka arbeitete, erhielt täglich vor dem Aufbruch zur Arbeit zwei Zorkas, zwei Zigaretten. ]
00:06:55 Ale jenom kuřáci. A když jsem tam, mě tam přidělili, tak mi ten říkal, ten předák, co tam byl, říkal:
de [DE: Aber nur die Raucher. Und als ich, als sie mich dazu einteilten, sagte der Vorarbeiter, der da war, zu mir:]
00:07:02 "Kouříš? Řek.. řekni, že kouříš, a budeš mě to dávat."
de [DE: "Rauchst Du? Sa.. sag', dass du rauchst und dann gibst du sie mir."]
00:07:05 Tak jsem mu ty dvě Zorky dával a on pak přišel a říkal:
de [DE: Also gab ich ihm die zwei Zorkas und dann kam er und sagte: ]
00:07:09 "Hele, teď když je ta pauza, tak si musíš taky dát šluka." On kouřil, tak mi to dal.
de [DE: "Hör mal, jetzt in der Pause musst du auch einen Zug nehmen." Er rauchte und reichte sie mir. ]
00:07:14 Tak já přes to, aby viděl ten dozorce, že kouřím, já jsem se vždycky zakuckal. {smích}
de [DE: Und ich, damit der Aufseher sieht, dass ich rauche, musste jedes Mal husten. {Lachen}]
00:07:19 No a za dva měsíce, když přišel nováček, tak jsem říkal, říkal jsem: "Kouříš? Řekni, že kouříš, budeš mi dávat." {smích}
de [DE: Na, und zwei Monate später, als ein Neuer kam, da sagte ich, sagte ich: "Rauchst du? Sag', dass du rauchst und dann gibst du sie mir.“ {Lachen} ]
00:07:27 To, to takhle se mnou dopadalo. Ale pak jsem si říkal ne, přestanu to.
de [DE: So, so ist es ausgegangen mit mir. Aber dann habe ich mir gesagt, nein, ich höre auf damit.]
00:07:33 No jo, ale tak my .. tam bylo dobrý, že jsme mohli, mohli jít do sprch, protože jsme byli, že jo, od mouru a od toho.
de [DE: Naja, aber wir .. Es war gut, dass wir dort unter die Dusche gehen konnten, denn wir waren davon natürlich voller Kohlenstaub.]
00:07:44 No a já jsem tam někde chytil, chytil vousovej lišej, i když jsem fousy neměl, ale lišej jsem měl.
de [DE: Na, und ich habe mir dort irgendwo eine Bartflechte eingefangen. Auch wenn ich gar keinen Bart hatte, aber die Flechte hatte ich.]
00:07:51 Oni mě tam vzali na takovou ošetřovnu, zmalovali mi ksicht takový, no to bylo strašný.
de [DE: Sie steckten mich dort in so eine Art Krankenstube und beschmierten mein Gesicht. Na, das war schrecklich.]
00:07:56 Teď mě přivedli zrovna a byl tam tedleten, ten praporčík, ten vedoucí toho, a byli tam dva, dva gestapáci u něj.
de [DE: Dann brachten sie mich zurück und da war dieser, dieser Fähnrich, der Leiter, und bei ihm waren zwei Gestapomänner. ]
00:08:06 Říkal: "Jak to vypadáš? Takhle to, takhle nebudeš chodit, počkej, my tě .." {přísně}
de [DE: Er sagte: "Wie siehst du aus? So, so wirst du nicht herumlaufen, warte, wir werden dich .." {streng} ]
00:08:10 A najednou tam přišel takovej, takovej četník, jo, vrchní, kterýho jsem ani neznal.
de [DE: Und auf einmal kam so ein, so ein Gendarm, ein höherrangiger, nicht wahr, den ich nicht einmal kannte. ]
00:08:18 Říkal: "Počkej tady takhle zmalovanej, počkej, nemysli si, že se budeš ulejvat."
de [DE: Er sagte: "Warte hier, so bemalt, warte, glaub' nicht, dass du faulenzen kannst."]
00:08:22 "Támhle si vem kýbl hned, hadry, půjdeš na, uklízet a budeš nám .." {křičí} Sebral mě, odtáhl mě.
de [DE: "Nimm sofort den Eimer dort, einen Lappen, du wirst saubermachen und wirst uns .." {schreit}. Er packte mich, zog mich weg.]
00:08:29 Oni byli v tom prvním patře.
de [DE: Die waren im ersten Stock.]
00:08:31 Já jsem tam do tý místnosti vešel, on mě takhle vzal za rameno a říkal:
de [DE: Ich betrat den Raum, er fasste mich so an der Schulter und sagte: ]
00:08:35 "Bráško, nezlob se, já jsem musel, ale vždyť oni by tě bejvali přesadili tam na to gestapo."
de [DE: "Brüderchen, ärgere dich nicht, ich musste das tun, sie hätten dich sonst dort zur Gestapo versetzt."]
00:08:41 "A tam bys musel, tam by .. to s tebou dopadlo dobře."
de [DE: "Und dort müsstest du, dort würdest du .. das würde nicht gut ausgehen mit dir."]
00:08:44 "Hele, nebudeš mít moc práce, hele, hlavně budeš tady chytat zahraniční rozhlas."
de [DE: "Hör zu, hier wirst du nicht viel Arbeit haben. Du musst hauptsächlich den ausländischen Rundfunk abhören."]
00:08:49 "A my budeme hlídat venku, aby na tebe nikdo nepřišel, a budeš nám říkat, co hlásili."
de [DE: "Und wir halten draußen Wache, damit dich niemand erwischt, und dann sagst du uns, was sie melden."]
00:08:54 Tak jsem šel do takovýhle party. No, takže tam to bylo, tam to bylo strašně fajn.
de [DE: So bin ich also in eine solche Gruppe gekommen. Na, das war dort, das war sehr gut dort.]
00:09:01 No až jednoho dne najednou přijelo osobní auto, vzali tam nějaký dva vězně, nevím kvůli čemu.
de [DE: Na, bis eines Tages ein Auto kam. Sie luden zwei Häftlinge ein, ich weiß nicht warum.]
00:09:09 Taky mě, najednou zastavili před Pečkárnou. {tzn. Petschkův palác, sídlo gestapa v Praze}
de [DE: Und mich auch. Auf einmal hielten wir vor der Pečkárna. {d.h. Petschek-Palais, Sitz der Gestapo in Prag}]
00:09:11 Říkám: "Jéžišmarjá, snad to budou výslechy.“
de [DE: Sag' ich: "Um Gottes Willen, vielleicht gibt es Verhöre."]
00:09:14 Odvezli zase na tu místnost, jak tomu říkaj ten biograf, jenže to už bylo obsazený. Říká: "Nosem ke zdi."
de [DE: Sie brachten uns wieder in den Raum, der Biograf genannt wurde, nur dass er schon besetzt war. Sagt er: "Nase zur Wand."]
00:09:21 Ty dva tam přivezli a mě sebrali hned a že, že jdu na transport, že mě odvezou na Pankrác hned.
de [DE: Die zwei führten sie dahin und mich packten sie, ich müsse auf einen Transport, sie würden mich sofort nach Pankrác bringen.]
00:09:28 A že abych věděl, že mám poznámku "RU - Rückkehr unerwünscht", návrat nežádoucí.
de [DE: Und nur damit ich es wisse, ich hätte die Bemerkung "RU - Rückkehr unerwünscht."]
00:09:34 Jsem říkal: "Notěbůh."
de [DE: Ich sagte: "Oh mein Gott."]
00:09:36 Tak jsem přišel, transportní cela už byla plná, už se tam nikdo nevešel.
de [DE: Also kam ich da hin, die Transportzelle war schon voll, da passte niemand mehr hinein.]
00:09:40 Tak už nás tam bylo asi 10 nebo 12, já nevím.
de [DE: Wir waren dort bereits ungefähr zehn oder zwölf, ich weiß es nicht.]
00:09:43 Jsme celou noc spali na tej kamennej dlažbě tam na chodbě.
de [DE: Die ganze Nacht schliefen wir auf dem Steinboden dort im Gang. ]
00:09:47 Ráno najednou začali vyvolávat, vyndali i ty z tý, z tý cimry a najednou koukám, je tam táta.
de [DE: Am Morgen begannen sie uns aufzurufen, auch die, die in dieser Zelle waren und auf einmal sehe ich, Vater ist dort.]
00:09:54 A mě a hned za tátou jsem šel.
de [DE: Und mich .. Und ich reihte mich gleich hinter Vati ein.]
00:09:56 No a teďko .. oni nás potom, že musíme na nádraží, na Wilsoňák, kde nás povezou vlakem.
de [DE: Na und jetzt .. Dann sagten sie uns, dass wir zum Bahnhof, zum Wilsonbahnhof müssen, wo sie uns mit dem Zug wegbringen.]
00:10:03 No, vždycky nás spoutali dva, jednou levou ruku, druhýho pravou.
de [DE: Sie fesselten uns immer zu zweit, einen an der linken, den anderen an der rechten Hand.]
00:10:08 A pak celou tím protáhli další, tak mě vždycky spoutali s tátou a to.
de [DE: Durch das Ganze zogen sie dann eine weitere {Kette}, so dass sie mich immer mit Vati fesselten und fertig.]
00:10:15 Jeli jsme, no jsem potom dojeli do Hofu v Německu a tam to dělili.
de [DE: Wir fuhren los, na und dann kamen wir nach Hof in Deutschland und dort teilten sie es.]
00:10:22 Tam, kdo to měl jako lehčí, tak ten šel do Buchenwaldu.
de [DE: Dort, wer es irgendwie leichter hatte, der ging nach Buchenwald.]
00:10:26 A kdo to měl takový ty jako "návrat nežádoucí", tak jsme šli do toho Flossenbürgu.
de [DE: Und wer so etwas wie "Rückkehr unerwünscht" hatte, also wir gingen nach Flossenbürg.]
00:10:32 Jsem .. prvně jsem se dozvěděl, že existuje Flossenbürg. {důrazně}
de [DE: Ich habe .. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, dass ein Flossenbürg existiert. {nachdrücklich}]
00:10:35 Oni o něm moc nemluvili, o tom Flossenbürgu.
de [DE: Darüber wurde nicht viel gesprochen, über dieses Flossenbürg.]
00:10:38 Však i v Německu se říká, říká, že je to takovej zapomenutej tábor.
de [DE: Sogar in Deutschland sagt man, sagt man, dass es eine Art vergessenes Lager ist. ]
00:10:45 No, ale až do Flossenbürgu nás nedovezli do, do Weidenu, do věznice, tam jsem byl tejden.
de [DE: Na, aber sie brachten uns nicht bis Flossenbürg, sondern nach Weiden, ins Gefängnis, dort war ich eine Woche lang. ]
00:10:54 Tam jsem dělal na dříví a to byla taková zavšivená věznice, to bylo, to bylo strašný.
de [DE: Dort arbeite ich mit Holz und das war so ein verlaustes Gefängnis, das war furchtbar. ]
00:11:00 No a sedmýho února '44 mě odvezli do toho Flossenbürgu.
de [DE: Na, und am siebten Februar '44 brachten sie mich nach Flossenbürg. ]
00:11:08 Místní tomu Flossenbürgu říkají Bavorská Sibiř.
de [DE: Die Einheimischen nennen Flossenbürg Bayrisch Sibirien. ]
00:11:12 A ty první vězňové, kterej ten tábor zakládali, tomu říkali Kalvárie.
de [DE: Und die ersten Häftlinge, die das Lager aufgebaut hatten, nannten es Kalvarienberg. ]
00:11:18 A ono to bylo opravdu kalvárie i Sibiř.
de [DE: Und es war wirklich ein Kalvarienberg und ein Sibirien.]
00:11:22 No, přišli jsme tam, to bylo mínus třicet stupňů, to bylo takový běžný.
de [DE: Na, wir kamen an, es waren dort minus dreißig Grad, das war völlig normal.]
00:11:29 My museli nastoupit na ten apelplac [z něm. Appellplatz], odložit ty zavazadla, co jsme měli.
de [DE: Wir mussten auf den Appellplatz, das Gepäck ablegen, das wir hatten.]
00:11:34 Každej tam měl vždycky něco, něco k jídlu, v nějakej, v nějakej taštičce.
de [DE: Jeder hatte immer etwas, etwas zum Essen, in irgendeiner, irgendeiner Tasche. ]
00:11:39 A teď jsme se museli svlíknout donaha, taky to dát před sebe a stát tam v tej, v tom mrazu.
de [DE: Und dann mussten wir uns nackt ausziehen, die Sachen auch vor uns legen und dort stehen bleiben in diesem Frost. ]
00:11:48 No a nechali nás tam asi takovejch dvacet minut, co já vím, co člověk odhadl, jo?
de [DE: Na, und sie ließen uns dort so ungefähr zwanzig Minuten, was weiß ich, was man so schätzt, nicht wahr? ]
00:11:53 No některý ty starší, co byli, tak některý padli, tak ty odnesli, už jsme je neviděli.
de [DE: Na, einige der älteren, die da waren, einige fielen um. Die trugen sie weg, wir sahen sie nicht mehr.]
00:11:58 No a pak nás zahnali do, do tý koupelny.
de [DE: Na, und dann jagten sie uns in, in das Bad.]
00:12:02 To byl, to byla budova prádelny v prvním patře, nahoře byla prádelna, dole byly koupelny, sprchy.
de [DE: Das war, das war ein Wäschereigebäude im ersten Stock, oben war die Wäscherei, unten waren Badezimmer, Duschen.]
00:12:08 Byl kápo Ernst. Ten měl takovou velkou gumovou hadici.
de [DE: Da war der Kapo Ernst. Der hatte so einen großen Gummischlauch.]
00:12:13 Tu měl naplněnou něčím, nějakýma šroubama nebo čím čili to bylo.
de [DE: Den hatte er mit irgendetwas ausgestopft, mit Schrauben oder was das war.]
00:12:18 Jak když kopne kůň, nás nahnal do toho, mlátil.
de [DE: Als würde man ein Pferd schlagen, jagte er uns hinein und prügelte auf uns ein.]
00:12:21 Teďko dali studenou vodu, vařicí vodu, takže úplně opařili zase to.
de [DE: Dann ließen sie kaltes Wasser laufen, heißes Wasser, dass wir wieder völlig verbrühten.]
00:12:27 Tak jsme tam byli já nevím, zase nějakou tu dobu, jestli deset nebo patnáct minut, zase ven a nechali nás tam stát.
de [DE: Da waren wir wieder, ich weiß nicht, eine gewisse Zeit, zehn oder fünfzehn Minuten, wieder raus und dort ließen sie uns stehen.]
00:12:33 A přišel esesák, aby budil dojem doktora, tak měl bílej plášť.
de [DE: Und es kam ein SS-Mann. Damit er den Eindruck eines Arztes erweckte, trug er einen weißen Kittel.]
00:12:39 V ruce měl skleničku s jódovou tinkturou a štětec a každýho si prohlídl
de [DE: In der Hand hatte er ein kleines Glas mit Jodtinktur und einen Pinsel und er untersuchte jeden.]
00:12:46 a o kom si myslel, že je schopnej těžký práce, tak mu napsal na prsa jedničku, kdo snesl nějaký práce dvojku,
de [DE: Und wer ihm fähig zur Schwerarbeit schien, dem malte er eine Eins auf die Brust, wer einigermaßen arbeitsfähig schien, eine Zwei.]
00:12:53 a o kom si myslel, že to .. tak tomu dali trojku na čelo, tak ty odvezli hned potom.
de [DE: Und von wem er glaubte, dass .. dem malten sie eine Drei auf die Stirn, die wurden sofort danach abgeführt.]
00:12:58 Ty měli zvlášť jednu celu, ty nesměli k doktorovi.
de [DE: Die hatten eine abgesonderte Zelle, die durften nicht zum Arzt.]
00:13:03 Nesměli to.. měli poloviční stravu, byli tam nechaný na umření.
de [DE: Die durften nicht.. sie hatten nur die halbe Essensration, die ließ man dort zum Sterben.]
00:13:07 No a teď já měl tu jedničku, že jo.
de [DE: Und ich hatte also eine Eins, nicht wahr.]
00:13:12 Odvezli, teď k jednomu takovýmu baráku za kuchy.. za tou, za tou prádelnou.
de [DE: Na ja, sie brachten uns jetzt in so eine Baracke hinter der Kü.. hinter der, hinter der Wäscherei.]
00:13:19 Tam nám každýmu hodili košili, spodky, ale spodky papírový. {smích}
de [DE: Dort warfen sie jedem ein Hemd zu, Unterhosen, aber Unterhosen aus Papier. {Lachen}]
00:13:28 Za pět dní to bylo roztrhaný, to nic, že jo.
de [DE: Nach fünf Tagen war alles zerrissen, also nichts, nicht wahr.]
00:13:31 Onuce, my jsme nesměli mít ponožky, kdyby někdo dostal v balíčku z domova ponožky a přišli na to, že má ponožky, to už byl pokus o útěk.
de [DE: Fußlappen, Socken waren verboten. Wenn einer von zuhause in einem Paket Socken bekam und sie kamen darauf, dann war das schon ein Fluchtversuch.]
00:13:40 Tak, teď jsme dostali takový sako a ty kalhoty - ale to jsme museli.. a čepici.
de [DE: So, und jetzt bekamen wir so eine Art Sakko und Hosen, aber die mussten wir.. Und eine Mütze.]
00:13:46 A to jsme museli vzít to, co nám dali a to si potom mezi sebou vyměňte.
de [DE: Und wir mussten das nehmen, was sie uns gaben und sollten es dann untereinander austauschen. ]
00:13:51 No já to měl, že jo, já měl dlouhý ruce, tak rukávy sem, to jsme potom to vyměnili.
de [DE: Ich hatte, na ja, hatte lange Arme, also die Ärmel bis hier, das tauschten wir dann.]
00:13:57 No a na boku jsme museli dát čísla, my dostali, a teď jsme si ty čísla přišívali.
de [DE: Na, und an der Seite mussten wir eine Nummer befestigen. Wir bekamen sie und jetzt nähten wir die Nummern an.]
00:14:04 No táta měl 3370 a já jsem šel hned za ním, hned za ním {důrazně}, a dostal jsem 3377.
de [DE: Na, Vati hatte 3370 und ich kam, kam gleich nach ihm {mit Nachdruck}, ich bekam die 3377. ]
00:14:14 Totiž do poloviny roku '44 jsme dostávali čísla po mrtvejch.
de [DE: Wir bekamen nämlich bis Mitte des Jahres '44 die Nummern von Verstorbenen.]
00:14:20 To znamená, že ten 3371 až 76, ty ještě žili.
de [DE: Das bedeutet, dass 3371 bis 76, die lebten noch.]
00:14:25 Ty byli třeba.. někdo tam byl dva roky ještě, protože byly různý, různý komanda.
de [DE: Die waren zum Beispiel.. dort war einer vielleicht noch zwei Jahre, da es verschiedene, verschiedene Kommandos gab. ]
00:14:30 Taky někdo tam se staral o vyživování psů těch esesáků a takový různý, různý, takže nebyli všichni, všichni ty ..
de [DE: Jemand hat sich auch um die Hunde der SS gekümmert und solche verschiedenen, verschiedenen.. So dass nicht alle, nicht alle waren.. ]
00:14:39 No jo, ale já, protože jsem měl ta poznámka „návrat nežádoucí“, tak jedině byl kamenolom.
de [DE: Na ja, aber für mich, weil ich den Vermerk "Rückkehr unerwünscht" hatte, kam nur der Steinbruch in Frage. ]
00:14:45 Kamenolom, kde realizovali tu, tu směrnici nacistickou, Vernichtung durch Arbeit, likvidace prací.
de [DE: Der Steinbruch, wo sie die nationalsozialistische Richtlinie "Vernichtung durch Arbeit" in die Tat umsetzten.]
00:14:57 No víte, bez rukavic, to nesmělo bejt, že jo, jenom tak.
de [DE: Na, wissen Sie, ohne Handschuhe, das durfte nicht sein, nicht wahr, einfach so.]
00:15:02 Ráno jsme přišli do toho, to byla rozcvička.
de [DE: Wenn wir morgens hinkamen, gab es Morgenübungen.]
00:15:05 To jsme museli popadnout kámen a nést ho po hraně toho kamenolomu po schodech nahoru.
de [DE: Wir mussten einen Stein nehmen und ihn an der Steinbruchkante auf der Treppe nach oben tragen. ]
00:15:12 Večer dali ty schody polejt vodou, takže to bylo náledí.
de [DE: Abends ließen sie die Stufen mit Wasser begießen, das heißt, da war Glatteis.]
00:15:16 A my jsme měli boty takhle vysoký, dřevěný podrážky a nahoře to byla taková pytlovina, taková to ..
de [DE: Und wir hatten Schuhe mit solchen hohen, hölzernen Sohlen und oben so etwas wie Sackleinen, so etwa .. ]
00:15:23 No a teďko tam byl strašnej, strašný kápo Weilbach.
de [DE: Na, und dort war der schreckliche, schreckliche Kapo Weilbach. ]
00:15:28 To byl nejhorší kápo, kterej tam byl, kterej umlátil, ubíjel.
de [DE: Das war der ärgste Kapo, den es dort gab, er prügelte und tötete.]
00:15:33 A když si na někoho zasedl, tak říkal: "To je malej kámen." A hned seřezal a musel vzít větší.
de [DE: Wenn er jemanden nicht leiden konnte, sagte er: "Das ist ein kleiner Stein." Schlug sofort auf ihn ein und er musste einen größeren nehmen.]
00:15:38 A když na někoho si jo zasedl, tak ani ten velkej kámen mu neuznal, ten si musel lehnout na zem
de [DE: Und wenn er jemanden nicht leiden konnte, dann passte auch der große Stein nicht. Er musste sich auf den Boden legen.]
00:15:45 vzal deset nějakejch vězňů a oni navalili na něj ten kámen a ten člověk pod tím zhebnul.
de [DE: Er nahm sich zehn Häftlinge und die wälzten den Stein auf ihn und der Mensch verreckte darunter. ]
00:15:50 A ten Weilbach potom říká: "Vy jste takový, takový hajzlové, on radši umře, než by ten kámen nes nahoru!"
de [DE: Dann sagte der Weilbach: "Ihr seid solche, solche Schweinehunde, der stirbt lieber, als den Stein nach oben zu tragen!"]
00:15:57 Když ty první lidi šli a když už tam, ten začátek, ty první byli v polovičce tý cesty, tak ty tam začali ..
de [DE: Wenn die ersten Leute gingen und schon dort, dieser Anfang.. Die Ersten waren in der Mitte, da begannen sie damit..]
00:16:04 On ten Weilbach a ty jeho pohůnci, to nebyl sám, že jo - začali tam mlátit, řvát, lidi pospíchali, chvátali,
de [DE: Dieser Weilbach und seine Kumpanen, er war nicht allein, fingen an die Leute zu prügeln, zu schreien. Die Leute hasteten, eilten.]
00:16:11 Lidé uklouzli na tom ledu a oni padali, kameny, lidi, zlomený nohy, zlomený ruce.
de [DE: Die Leute rutschten auf dem Eis aus und fielen hin, Steine, Menschen, gebrochene Füße, gebrochene Hände. ]
00:16:17 A když jste ten kámen donesla nahoru, tak se musel hodit dolů, aby ho za chvíli nes zase někdo další.
de [DE: Und wenn jemand den Stein nach oben brachte, musste er ihn hinunterwerfen, damit ihn später wieder ein anderer hinauftragen konnte. ]
00:16:24 Čili to bylo i nejen, tyranie i psychická, víte, že i psychicky jsme to odnášeli.
de [DE: Das war nicht nur.. auch psychische Tyrannei, wissen Sie. Wir mussten das auch psychisch aushalten.]
00:16:33 No a to bylo rozcvička, potom jsme, nás přidělili různě.
de [DE: Das waren die Morgenübungen und danach wurden wir unterschiedlich eingeteilt.]
00:16:38 A mě dali k takovýmu karrkommandu.
de [DE: Mich steckten sie in ein Karrkommando. ]
00:16:42 To byl takovej vůz, ten mívali špeditéři, takovej valník, kterej táhli koně, že jo, kdežto nás tam dali tři vězně, k tomu.
de [DE: Das war so ein Karren, wie ihn Spediteure hatten, so ein von Pferden gezogener Lastkarren. Nur da spannten sie je drei Häftlinge ein.]
00:16:52 Vedle byli kamenický, říkali steinmetzi čili kameníci, ty od.. ty dělali hladký hranoly z těch balvanů.
de [DE: Nebenan waren die Steinmetze, die von.. Die machten glatte Quader aus diesen Steinen. ]
00:17:02 Totiž tady z těch lomů tady kolem Flossenbürgu, ty kameny šly na ty stavby těch nacistickejch amfiteátrů,
de [DE: Diese Steine hier, aus den Steinbrüchen um Flossenbürg, verwendete man nämlich für den Bau nationalsozialistischer Amphitheater.]
00:17:10 kde měli ty partajní sjezdy a tohleto všecko, jako v Norimberku a tak.
de [DE: Wo sie ihre Parteitage abhielten und das Ganze, wie in Nürnberg und so.]
00:17:14 Tak ty lidi museli to, ty, v tý kamenici.. To museli bejt hladký.
de [DE: Also diese Leute mussten das, die im Steinbruch.. Das musste glatt sein. ]
00:17:18 A když se to někde uštíplo, tak hned dostali, hned dostali nářez.
de [DE: Und wenn ab und zu etwas absplitterte, da bekamen sie sofort, sofort bekamen sie Prügel. ]
00:17:22 My jsme museli ty hladký kameny nakládat na ten valník, vézt to a zavážet s tím rokli.
de [DE: Wir mussten die glatten Steine auf den Wagen aufladen, wegfahren und damit die Schlucht auffüllen. ]
00:17:30 Čili zase – ty byli tejraný, že to není hladký, a my jsme tím hotovým, pěkným už museli zavážet, zavážet rokli.
de [DE: Also wieder – die wurden sekkiert, dass es nicht glatt ist. Und wir mussten mit dem fertigen, schönen, die Schlucht auffüllen.]
00:17:38 Čili bylo to, a ono se říkalo, že kdo vydrží měsíc v tom kamenolomu, že tehdy, v tej době, že může bejt, že může mluvit o štěstí.
de [DE: Das war also.. und man sagte, wer es zu dieser Zeit einen Monat lang im Steinbruch aushielt, dass er, dass er von Glück reden kann.]
00:17:49 A já už jsem tam byl, já jsem tam byl tři tejdny.
de [DE: Und ich war dort schon, ich war schon drei Wochen dort.]
00:17:53 A už tam taky jeden den jsem našel takovej drát izolační, takovej nějakej kus takovýho.
de [DE: Und eines Tages fand ich dort so einen Isolierdraht, ein Stück davon.]
00:18:00 Jsem ho vzal, schoval jsem si ho pod kabát a.. chtěl jsem se oběsit.
de [DE: Ich nahm ihn, versteckte ihn unter dem Mantel und.. ich wollte mich aufhängen. ]
00:18:05 Víte, víte, to přijde na člověka, i když jsem hodně věřil.
de [DE: Wissen Sie, das überkommt einen, obwohl ich fest geglaubt habe.]
00:18:09 A todleto. Už nešlo. To, to, to nešlo.
de [DE: Und so weiter. Es ging nicht mehr. Es, es, das ging nicht. ]
00:18:13 Když jste viděl tolik lidí umírat vedle sebe a to, říkám: "Má k tomu dojít takhle pozvolna?“
de [DE: Wenn man so viele Menschen neben sich sterben sieht und alles, ich sage: "Soll es irgendwann so weit sein?"]
00:18:18 Udělal jsem si takovou smyčku, jsem si to přivázal tam na tu tyč, strčil hlavu a najednou jsem dostal takovou ránu.
de [DE: Ich machte mir so eine Schlinge, befestigte sie an der Stange, steckte den Kopf hinein. Plötzlich bekam ich einen Schlag. ]
00:18:25 On říkal: "Co blbneš človeče, neblbni! Ty zrovna, ty chceš .."
de [DE: Er sagte: "Mensch, was machst du für Blödsinn, hör auf! Du, gerade du, willst .."]
00:18:31 "Vždyť musíš věřit, vždyť se vrátíme, neblbni! Já ti to říkám, na mě musíš dát!"
de [DE: "Du musst fest daran glauben, wir kehren doch zurück, mach keinen Blödsinn! Ich sag' es dir, du musst mir glauben!"]
00:18:37 Byl to támhle ze Sušice, z jižních Čech chlap. No, dobře. Tak mě z toho dostal.
de [DE: Er kam aus Sušice, ein Junge aus Südböhmen. Na gut. So holte er mich da heraus.]
00:18:45 No a teďko bylo prvního března, čili to už bylo, ty tři neděle, vracíme se z komanda do lágru a tam u tý brány, tam stál Čech jeden.
de [DE: Jetzt war der erste März, es waren schon drei Wochen. Wir kommen vom Kommando zurück ins Lager und dort am Tor stand ein Tscheche.]
00:18:58 Říkal: "Kluci, hlašte se večer, večer u písaře, že jste od černýho řemesla, dostanete se do dílen."
de [DE: Er sagte: "Jungs, meldet euch abends beim Schreiber, dass ihr vom schwarzen Gewerbe seid, dann kommt ihr in die Werkstätten."]
00:19:05 "Tam bude teplo a tam nebudou ty mrazy a tam nebudou tak mlátit jako v tom kamenolomu. Zachráníte se!" {rychle, potichu}
de [DE: "Dort ist es warm und kein solcher Frost. Dort werden sie euch nicht so verprügeln wie im Steinbruch. Ihr rettet euch!" {schnell, leise}]
00:19:12 No tak já jsem řekl, že jsem zámečník.
de [DE: Na, und so sagte ich, ich sei Schlosser.]
00:19:17 A říkám tátovi, táta říkal: "Človeče, ne, já tomu nevěřím. Víš, já jsem byl na vojně."
de [DE: Und ich sage es Vati. Vati sagte: "Mensch, nein. Ich glaube ihm nicht. Weißt Du, ich war beim Militär." ]
00:19:21 "Oni řekli, kdo umí telefonovat, a potom jsme museli vynášet záchody. Kdepak, já to, já to znám takovýdle ty."
de [DE: "Sie sagten, wer kann telefonieren und dann mussten wir die Latrinen ausleeren. Ach woher, ich, ich kenne das." ]
00:19:27 No. Tak já jsem šel, zámečník.
de [DE: Na. Also ich ging hin, Schlosser.]
00:19:31 No tak oni nás, kdo jsme se takhle přihlásili, dávali po pěti do řad takhle že jo, do zákrytu.
de [DE: Na, also reihten sie uns, die sich gemeldet hatten, in Fünferreihen ein, nicht wahr, hintereinander.]
00:19:38 Počítali, furt počítali. Nás vyvedli do vnitřního tábora.
de [DE: Sie zählten uns, immer wieder. Sie führten uns in den inneren Lagerbereich. ]
00:19:42 Totiž, tyhleti nově příchozí, to byly ty čtyři baráky, to bylo ještě zvlášť obehnaný drátem uvnitř tábora, jo?
de [DE: Nämlich, die neu Angekommenen.. Das waren diese vier Baracken, die waren noch extra mit Draht umzäunt, im Lager, ja? ]
00:19:51 Tak nás vyvezli ven, před jedenáctej blok a zase nás seřadili a zase počítali.
de [DE: Also führten uns hinaus, vor den elften Block, und stellten uns wieder auf und wieder zählten sie uns.]
00:19:57 To já koukám, vedle toho blokmana [z něm. Blockman], vedle toho, vedle toho písaře bloku, že je tam nějakej Čech s nízkým číslem.
de [DE: Da sehe ich, dass da neben diesem Blockmann, neben diesem, diesem Blockschreiber ein Tscheche mit einer niedrigen Nummer steht.]
00:20:06 Na něj koukám, on si všiml, že ho pozoruju.
de [DE: Ich schaue ihn an, er bemerkte, dass ich ihn betrachte.]
00:20:09 Přišel ke mně a povídá: "Kterej ty jsi? Já su nějakej Franta Svoboda z našej Moravěnky.“
de [DE: Er kam zu mir und sagte: "Was bist du für einer? Ich bin der Franta Svoboda aus unserem Mähren."]
00:20:14 Tak jsem se mu představil a on říkal: "A co umíš?"
de [DE: Also stellte ich mich vor und er sagte: "Und was kannst du?"]
00:20:18 Říkám: "No já jsem řekl jen zámečník."
de [DE: Sag' ich: "Na, ich habe gesagt, nur Schlosser."]
00:20:23 "A si študent, tak neumíš nic. Tož počké, svedl bys gratulačky?"
de [DE: "Du bist ein Student, also kannst du nichts. Aber warte, könntest du Glückwunschkarten machen?"]
00:20:30 Já řikám: "Co to je?" – "No tož ty prominenti.“
de [DE: Ich sage: "Was ist das?" – "Na eben die Prominenten." ]
00:20:35 To byli vězňové, který měli u čísla zelený trojúhelníky.
de [DE: Das waren Häftlinge, die hatten bei der Nummer ein grünes Dreieck. ]
00:20:39 Češi měli červený, zelený trojúhelníky měli zločinci z povolání, to byli Němci, že jo.
de [DE: Die Tschechen hatten ein rotes, die Berufsverbrecher ein grünes Dreieck, das waren Deutsche, nicht wahr.]
00:20:44 Třeba tam byl, byli tam dva námořní piráti mezi těmadle.
de [DE: Es waren dort zum Bespiel, es waren zwei Seepiraten unter ihnen. ]
00:20:48 Byli tam dva bratři, který, když jim bylo patnáct let a chtěli k Vánocům kopací míč, a nedostali ho, tak zavraždili matku, babičku a sestru.
de [DE: Da waren zwei Brüder, die wollten mit fünfzehn zu Weihnachten einen Fußball, bekamen ihn nicht und ermordeten darum Mutter, Oma und Schwester.]
00:20:58 Víte, byli takovýdle lidi mezi nima.
de [DE: Wissen Sie, solche Leute waren darunter.]
00:21:00 Ale třeba tam, třeba tam byl jeden, kterej byl bankovní úředník.
de [DE: Aber da war, da war auch einer, der war Bankbeamter. ]
00:21:07 Měl těžce nemocnou manželku a ona měla, musela mít drahý léky.
de [DE: Er hatte eine schwerkranke Frau und sie hatte, musste teure Medikamente haben.]
00:21:14 A jemu už potom nestačily peníze, tak on tak v tej bance něco vzal to a taky se tam dostal.
de [DE: Und später reichte das Geld nicht mehr, also nahm er etwas aus der, aus der Bank. So kam er dorthin.]
00:21:20 Ten člověk potom byl blokmanem na třetím bloku, strašně lidem pomáhal.
de [DE: Dieser Mensch war später Blockmann im dritten Block, er hat den Leuten unglaublich geholfen.]
00:21:25 Potom byl veli.. kápem na, na revíru, čili to byla tam nemocnice tábora, taky fajn.
de [DE: Dann war er Komman.. Kapo auf, auf dem Revier, das war das Krankenhaus des Lagers, auch gut. ]
00:21:34 A po válce potom byl ve Švýcarsku. Já jsem s ním ve Švýcarsku ještě sehnal, v Curychu bydlel. {Carl Schrade}
de [DE: Und nach dem Krieg war er in der Schweiz. Ich habe ihn noch in der Schweiz getroffen, er hat in Zürich gewohnt. {Carl Schrade}]
00:21:39 No, tak já jsem říkal: "No, gratulačky."
de [DE: Na, also sagte ich: "Ja, Glückwunschkarten."]
00:21:46 On říkal: "No, víš, oni rádi dostávali, když mají svátek, takovou gratulačku."
de [DE: Er sagte: "Na weißt du, die bekommen gern, wenn sie Namenstag haben, so eine Glückwunschkarte."]
00:21:52 "A teď je začátek března, za chvíli bude Josefa, každej druhej Němec je Sepp."
de [DE: "Und jetzt ist Anfang März, bald wird der Josefstag sein, jeder zweite Deutsche heißt Sepp."]
00:21:59 "Sepp je kápo v kuchyni, náš blokman mu chce dát taky gratulačku."
de [DE: "Sepp ist Kapo in der Küche, unser Blockmann will ihm, will ihm eine Glückwunschkarte geben."]
00:22:04 "Když se bude líbit, dostane chleba, margarín, možná i kunsthonig, umělej med, a kdyžtak on ti z toho něco dá.“
de [DE: "Wenn sie ihm gefällt, bekommt er Brot, Margarine, vielleicht auch Kunsthonig, künstlichen Honig. Und wenn, gibt er dir was davon."]
00:22:12 Jsem takhle říkal: "Jéžiš, mně nemá kdo posílat, jsme všichni zavřený, balíčky, že jo."
de [DE: Also sagte ich: "Mein Gott, ich habe niemanden, der mir etwas schicken könnte, wir sind alle eingesperrt, Päckchen, nicht wahr."]
00:22:18 Jsem říkal: "No jo." Tak on něco řekl tam těm prominentům.
de [DE: Ich sagte: "Na gut." Also sagte er etwas zu diesen Promenenten.]
00:22:22 Ty mě vzali, odvezli na, na blok, kde byl ten, kde byl jako takovej denní místnost.
de [DE: Die nahmen mich, führten mich auf, auf den Block. Da war, da war so eine Art Tagesraum.]
00:22:29 Ale většinou tam byli zase jenom Němci, který měli, který měli protekci.
de [DE: Aber meistens waren dort wiederum nur Deutsche, die, die unter Protektion standen.]
00:22:35 Dali mě papír a dali mi takovýho špačka tužky a říkám: "No a co je ten náš blokman?"
de [DE: Sie gaben mir Papier und ein kleines Stück Bleistift und ich sage: "Na, was ist denn unser Blockmann?"]
00:22:42 Oni říkali: "Tony? Wiener Schuster." Vídeňskej švec.
de [DE: Sie sagten: "Tony? Wiener Schuster."]
00:22:47 Jsem se na něj ještě takhle podíval, jsem udělal holinku.
de [DE: Ich habe ihn noch so angeschaut, ich zeichnete einen Stiefel.]
00:22:51 No a já jsem na něj kouknul, začal jsem dělat ten profil.
de [DE: Na, und wie ich ihn so anschaute, begann ich das Profil zu zeichnen. ]
00:22:54 Ten jsem měl hotovej ten profil, tak oni začali ještě: "Hallo, das ist unser Tony!“
de [DE: Ich hatte das Profil fertig, da fingen sie schon an: "Hallo, das ist unser Tony!"]
00:22:59 Teď mi to sebrali a přinesli mi krásný tvrdý čtvrtky, přinesli mi vodový barvičky, přinesli mi štětce, redispero, tuš.
de [DE: Jetzt nahmen sie es mir weg und brachten mir schönes, hartes Zeichenpapier, Wasserfarben, Pinsel, Zeichenfeder, Tusche.]
00:23:10 Oni tydlety Němci měli všechno, protože jim dali nad námi SS moc, jo?
de [DE: Diese Deutschen da hatten alles, weil ihnen die SS die Macht über uns verliehen hatte, ja? ]
00:23:16 Kdežto třeba ten Buchenwald a ty, který byli první, protože tam začali političtí vězňové, tak tam to měli v rukou političtí vězňové.
de [DE: Während zum Beispiel Buchenwald.. Die, die als erstes da waren, denn dort waren es politische Häftlinge, also hatten sie es dort in der Hand.]
00:23:23 Kdežto tady to dostali tydlety zločinci z povolání.
de [DE: Während es hier diese Berufsverbrecher übernahmen.]
00:23:26 No namaloval jsem to teda v těch barvách.
de [DE: Na, ich malte also mit diesen Farben.]
00:23:30 No a druhej den po, druhej den po Josefu jsem dostal tři denní porce chleba.
de [DE: Na, und am zweiten Tag nach, am zweiten Tag nach Josef, erhielt ich drei Tagesrationen Brot. ]
00:23:39 Tehdy byla ještě denní porce chleba čtvrt kila.
de [DE: Damals war die tägliche Ration Brot ein viertel Kilo.]
00:23:42 A dali mně na to, na každou takovej kousek margarínu, asi jako je malá krabička od sirek.
de [DE: Und sie gaben mir dazu, zu jeder Portion, ein Stückchen Margarine, ungefähr wie eine kleine Zündholzschachtel. ]
00:23:49 Ale my jsme, to vám řeknu hned, jaký jsme měli denní jídlo.
de [DE: Aber wir hatten, ich werde Ihnen gleich sagen, was unser tägliches Essen war. ]
00:23:54 Ten margarín jsme měli jenom někdy, v neděli.
de [DE: Margarine hatten wir nur manchmal, am Sonntag. ]
00:23:57 Tak to mi dali. No tak já jsem jedno dal tátovi, jedno mně.
de [DE: Also das gaben sie mir. Na, ich gab also eines Vati, eines für mich.]
00:24:01 No a to nešlo sníst všecko najednou, protože jeden se najíst a druhej den nic.
de [DE: Na, und man konnte das nicht auf einmal essen, weil einen {Tag} satt essen und nichts am nächsten.]
00:24:07 Tak to třetí, já jsem říkal: "Má mi to někdo ukrást.“
de [DE: Also die dritte Portion, ich sagte: "Soll mir das nun einer stehlen."]
00:24:10 Tam se po mě díval hladově jeden Rus, tak, tak jsem mu to dal.
de [DE: Da schaute mich ein Russe so hungrig an, also, also gab ich sie ihm.]
00:24:13 A on to sebral, nesl to na jinej blok, zase že to je, někdo kdo tam bude potřebnější.
de [DE: Und er nahm sie und trug sie auf einen anderen Block, dort war wieder einer, der es nötiger brauchte. ]
00:24:19 Jsem tam poznal, tam byly takový skupiny, který pomáhaly těm, těm potřebným.
de [DE: Ich lernte einen kennen.. Es gab dort solche Gruppen, die halfen, die halfen diesen Bedürftigen.]
00:24:23 Kde byl už na tom blbě, tak ty ostatní mu pomáhali.
de [DE: Wer schon schlecht dran war, dem halfen die anderen.]
00:24:26 A tomudletomu říkali Profesor, říkali mu možná Kurský, snad se tak Kurský jmenoval nebo byl z Kursku.
de [DE: Und den nannten sie Professor, vielleicht nannten sie ihn Kursky, vielleicht hieß er Kursky oder er kam aus Kursk.]
00:24:33 Říkali mu Michal. On se potom skamarádil s mým tátou.
de [DE: Sie nannten ihn Michal. Er freundete sich dann mit meinem Vati an.]
00:24:39 A tak táta česky na něj, ten se.. a rozuměli si, takovej, tak, to byl takovej, takovej dobrej parťák.
de [DE: Vater sprach tschechisch mit ihm, der.. und sie verstanden sich auf diese Art. Das war ein guter, ein guter Kamerad.]
00:24:45 Akorát jednou ke mně přišel, když byly ty zimy takový a byly ty chřipky a říkal: "Luk". {tzn. rusky cibule}
de [DE: Nur einmal kam er zu mir, als der Winter so kalt war und die Grippe herumging, und da sagte er: "Luk". {rus. Zwiebel} ]
00:24:51 Nemohl přijít na to, co je to "luk", že jo.
de [DE: Ich kam nicht darauf, was "luk" bedeutet, nicht wahr.]
00:24:55 No a oni z toho dělaj čaj, že jo, takovej, no proti, proti chřipce. No, nic.
de [DE: Na, und sie machen daraus Tee, nicht wahr, gegen, gegen die Grippe. Also nichts. ]
00:25:06 Eh teď jsem měl přijít na ten, do, do toho, do těch dílen Messerschmittu.
de [DE: Äh und nun sollte ich zu den, in die, diese Werkhallen von Messerschmitt kommen. ]
00:25:13 A tenkrát tam dělali jenom, jenom křídla k Messerschmittům 109.
de [DE: Und damals machten sie dort nur, nur die Flügel für die Messerschmitt 109. ]
00:25:20 To byla hala, dělená na tři části.
de [DE: Das war eine Halle, in drei Bereiche unterteilt.]
00:25:25 Ty byly přehrazený takovejma těma umělejma, umělejma plátama z hoblovaček, zabetonovaný, že jo.
de [DE: Sie waren unterteilt mit solchen künstlichen, künstlichen Platten aus Hobelspänen, einbetoniert, nicht wahr. ]
00:25:32 V tej naší, v tej krajní, tam se dělaly, tam bylo vždycky osm postupnejch prací, oni tomu říkali osm „taktů“ {z něm. Takt}, že jo.
de [DE: In unserer, der am Rand, wurden immer acht aufeinander folgende Arbeiten gemacht, sie nannten es acht Takte, nicht wahr. ]
00:25:40 Tak se, pravá strana, levá strana. To vždycky se udělalo, to šlo dál, dál, pak byl konec.
de [DE: Also rechte Seite, linke Seite. Das wurde immer fertig gestellt, das ging weiter und weiter, und dann war es zu Ende. ]
00:25:46 V prostřední části, tam dělali takový pomocný ty, třeba nasenkasten.
de [DE: Im mittleren Teil, da machen sie so Hilfssachen, zum Beispiel Nasenkasten. ]
00:25:53 To byla taková, taková, taková montáž kovová, která šla k, přesně pro levý křídlo těsně k trupu.
de [DE: Das war so eine, so eine Metallmontage, die ging zu, direkt am linken Flügel direkt zum Rumpf. ]
00:26:03 A tam byla ta elektrika a to všechno bylo v tajhle v tom.
de [DE: Und da war die Elektrik und all das war da.]
00:26:07 Pak byly obere Klappe, untere Klappe, ty takový ty klapky u těch.
de [DE: Und dann waren da die obere Klappe, die untere Klappe, diese Klappen daran.]
00:26:11 A to potom přišlo a to se tady montovalo.
de [DE: Und das kam dann und hier wurde das montiert.]
00:26:15 A tam na tý naší hale, tam se montovaly pneumatickejma kladivama k takovej tej traverze, která vedla tím křídlem celým.
de [DE: Und in unserer Halle, da wurden sie, mit pneumatischen Hämmern zu so einer Traverse montiert, die durch den ganzen Flügel führte.]
00:26:26 Se tam montovaly duralový plechy duralovejma nejtama, který musely vždycky tři hodiny do, do solný lázně, aby změkly.
de [DE: Da wurden Duralaluminium-Bleche mit Duralaluminium-Nieten montiert, die mussten alle drei Stunden in ein Salzbad um weich zu werden.]
00:26:35 A musel jste vybírat různý kostky ocelový, který se vám tam vešly,
de [DE: Und man musste unterschiedliche Stahlwürfel suchen, die dort hineinpassten.]
00:26:40 tu tenší, tu silnější, aby to z druhý strany dělalo, dělalo hlavičku.
de [DE: Einmal dünnere, einmal stärkere, damit es von der anderen Seite einen Kopf bildete. ]
00:26:46 A teďko jste tím pneumatickým kladivem, tam to bylo na ten vzduch, že jo.
de [DE: Und dann musste man mit dem pneumatischen Hammer.. Das lief dort mit Luft, nicht wahr. ]
00:26:51 Jéžišmarjá, jak já tohleto mám dělat?
de [DE: Mein Gott, wie soll ich das machen?]
00:26:53 Na tom, na tom osmým a to byl nejhorší, já jsem dostal ten osmej takt, právě ten levej.
de [DE: Auf dem, auf dem Achten und der war der Schlimmste. Ich bekam den achten Takt, eben den linken. ]
00:27:00 To byl složitější, že jo. Tam byli dva Rusové.
de [DE: Der war komplizierter, nicht wahr. Dort waren zwei Russen.]
00:27:04 A předák tam Štajerák.
de [DE: Und der Vorarbeiter war Steyrer.]
00:27:08 Ten jódloval spíš než mluvil, tomu ani Němci pořádně nerozuměli a já měl rozumět, co mám dělat. {smích}
de [DE: Der jodelte mehr als er sprach, den verstanden nicht einmal die Deutschen richtig und ich sollte verstehen, was ich tun soll. {lacht}]
00:27:15 Když ty to viděli ty Rusové, tak, protože říkali: "No, my jsme nesplnili, tak to odnesou oni taky."
de [DE: Als diese Russen das sahen.. Denn sie sagten: "Na, wenn wir es nicht schaffen, büßen auch die anderen dafür."]
00:27:21 Tak říkali: "Počkej, hele, my to budem za tebe tlouct."
de [DE: Also sagten sie: "Hör mal warte, wir werden für dich hämmern."]
00:27:24 "A ty budeš vybírat ty kostky a budeš nám to tam dávat a držet to.“
de [DE: "Und du wirst die Würfel aussuchen und gibst sie uns und hältst das.“ ]
00:27:28 Tak jsme dělali takhle. A my jsme jakžtakž tu normu splnili, tak to bylo dobrý.
de [DE: So machten wir es. Und wir erfüllten die Norm einigermaßen, also war das gut. ]
00:27:32 No dobře, ale jéžiš, já jsem nemohl spát v noci.
de [DE: Na gut, aber, zum Teufel, ich konnte in der Nacht nicht schlafen. ]
00:27:35 Říkám: "Jéžišmarjá, copak zejtra, s kým mě daj dohromady, a budou ke mně jak tydlety, že mi pomůžou nebo co to?"
de [DE: Ich sagte: "Oh Gott, was morgen, mit wem stecken sie mich zusammen, sind die dann auch so zu mir, dass sie mir helfen oder ..?"]
00:27:43 No, ráno jsme pochodovali, teď oni přišli, teď oni ..
de [DE: Na, am Morgen marschierten wir, jetzt kamen sie, sie ..]
00:27:50 Eh prostě zastavili všecky, to: "Ticho, ticho, budeme dělat druhou směnu, noční, budete se střídat denní noční."
de [DE: Äh sie brachten einfach alles zum stehen: "Ruhe, Ruhe, wir werden noch eine zweite Schicht, eine Nachtschicht machen."]
00:28:00 "A potřebujem tam do skladu k výdeji materiálu někoho, kdo zná víc jazyků, aby se dohovořil s těma.“
de [DE: "Und wir brauchen im Magazin zur Materialausgabe jemanden, der mehrere Sprachen kann, um sich mit ihnen zu verständigen.“]
00:28:06 Já znal všecky jazyky, tak jsem se hlásil.
de [DE: Ich kannte alle Sprachen, also meldete ich mich. ]
00:28:08 Říkal: "Aha, to je Čech, ten bude dostávat balíčky." Tak mě tam vzali.
de [DE: Er sagte: "Aha, das ist ein Tscheche, der wird Päckchen bekommen." Also nahmen sie mich.]
00:28:12 Tak jsem se dostal do toho. A tam byla výborná parta. {důrazně}
de [DE: Und so kam ich dahin. Und dort war eine sehr gute Gruppe. {mit Nachdruck}]
00:28:15 Tam byl právě ten Němec, ten, co už v tom Sachsenhausenu pomáhal těm českým vysokoškolákům.
de [DE: Dort war eben dieser Deutsche, der, der schon in Sachsenhausen den tschechischen Hochschülern geholfen hatte. ]
00:28:24 Pak tam byl eh Ukrajinec, Štefan Rudnik, ten byl stejně starej jako já, strašně fajn chlap.
de [DE: Und dann war dort ein äh Ukrainer, Štefan Rudnik. Der war so alt wie ich, ein schrecklich feiner Kerl.]
00:28:33 Pak tam byl Francouz, to byl inženýr elektrik, tam dělal elektrikáře, Serge Rouge.
de [DE: Dann war dort ein Franzose, der war Elektrotechnik-Ingenieur, dort dann Elektriker, Serge Rouge. ]
00:28:40 Pak tam byl ještě jeden válečnej zajatec ruskej, ten taky byl jako elektrikář.
de [DE: Dann war dort noch ein Kriegsgefangener, Russe, der war da auch als Elektriker. ]
00:28:46 No a bylo to ještě prakticky zase, my jsme..
de [DE: Na, und es war auch wieder praktisch, wir hatten..]
00:28:49 Některý jsme dělali obě dvě ty směny střídavě a některý dělali jenom tu, jenom tu denní.
de [DE: Manche von uns machten beide Schichten abwechselnd, manche nur die, die Tagesschicht.]
00:28:55 Tak s někým jsme se viděli vždycky za 14 dní.
de [DE: Manche sah man also nur alle 14 Tage.]
00:28:57 Dobře, tak tam to bylo dobrý.
de [DE: Gut, es war gut dort.]
00:29:00 No jo, ale my jsme si řekli, Hergot, tak my jsme se zachránili před kamenolomem.
de [DE: Na ja, aber wir sagten uns, Herrgott, wir haben uns vor dem Steinbruch gerettet.]
00:29:04 Tady je teplo, tedy nemrzneme.
de [DE: Hier ist es warm, wir erfrieren also nicht.]
00:29:08 Není taková těžká práce“, ani nás tak nikdo tolik nehonil.
de [DE: Es ist keine so schwere Arbeit und hier hetzt uns auch niemand so.]
00:29:12 Ježíš jak my máme dělat, proti komu budem dělat ty letadla? Proti komu budou sloužit?
de [DE: Mein Gott, wie sollen wir arbeiten, gegen wen machen wir diese Flugzeuge? Gegen wen werden sie eingesetzt?]
00:29:17 Teď jsme přemejšleli a já nejvíc s tím Rudníkem, jo, s tím Ukrajincem.
de [DE: Jetzt überlegten wir und ich am meisten gemeinsam mit Rudnik, nicht wahr, mit diesem Ukrainer. ]
00:29:23 A on říkal: "Človeče, to .."
de [DE: Und er sagte: "Mensch, das .."]
00:29:26 "Tady na osmým taktu kdysi nějakej Rus tam vyvrtal do toho křídla pěticípou hvězdu."
de [DE: "Hier am achten Takt hat einmal ein Russe einen fünfzackigen Stern in den Flügel gebohrt."]
00:29:37 "A oni na to přišli až pozdě, někdy, až ve skladu, když to, když to mělo jít to, poslední dílna spritzerei, kde to stříkali, že jo."
de [DE: "Und sie merkten es erst spät, erst irgendwann im Magazin, als er zum Lackieren in die letzte Halle, in die Spritzerei kommen sollte."]
00:29:46 "Tak zjistili, že to mohl někdo udělat na tom osmým taktu.“
de [DE: "So fanden sie heraus, dass es jemand am achten Takt gemacht haben könnte."]
00:29:50 "Nevěděli kdy, tak všichni, kdo dělali ten tejden na tom osmým taktu, tak je pověsili.“
de [DE: "Sie wussten nicht wann, also hängten sie alle auf, die in dieser Woche am achten Takt gearbeitet hatten."]
00:29:55 Protože on se nikdo nepřihlásil, tak je pověsili, že to ..
de [DE: Weil sich niemand stellte, hängten sie sie eben auf, dass ..]
00:29:59 Tak říkám: "No takhle to dělat nemůžem."
de [DE: Also sage ich: "Na, so können wir es nicht machen."]
00:30:02 Jsme říkali: "No jo, ale jak nějak aspoň třeba omezit, omezit to."
de [DE: Wir sagten: "Na ja, aber wie kann man es vielleicht wenigstens beschneiden, das beschneiden."]
00:30:08 No a teďko najednou přišel .. začaly nálety.
de [DE: Na, und jetzt kam plötzlich .. die Fliegerangriffe begannen.]
00:30:14 Když to bylo ve dne, no tak byl nálet, ohlásili, že jo, tak ty civilní mistři a ty vrchní kápa, ty se šli ukrýt, ty šli do krytu a my museli dělat dál.
de [DE: Wenn der Angriff am Tag war, meldeten sie das, nicht. Die Zivilmeister und Oberkapos gingen in den Bunker und wir mussten weiter arbeiten. ]
00:30:27 Kdežto v noci se ohlásilo: "Licht aus!"
de [DE: Dagegen wurde in der Nacht gemeldet: "Licht aus!"]
00:30:30 Zhaslo se všechno, kolem celýho tábora ty světla, to muselo všechno zhasnout. No a čekalo.
de [DE: Alles wurde ausgemacht, die Lichter rund um das ganze Lager, alles musste ausgemacht werden. Na, und man wartete. ]
00:30:36 Ty šli do krytu a my jsme seděli, čekali.
de [DE: Die gingen in den Luftschutzkeller und wir saßen da und warteten. ]
00:30:38 A když bylo zase "Licht an!", rozsvítit, tak jsme zase pokračovali.
de [DE: Und als es wieder "Licht an!" hieß, Licht machen, da machten wir wieder weiter.]
00:30:42 Jsme říkali: "Hergot, tohleto by šlo."
de [DE: Wir sagten: "Herrgott, das würde gehen."]
00:30:44 A teď ten, teď ten Francouz, ten Serge Rouge, říkal:
de [DE: Und jetzt sagte dieser, dieser Franzose, dieser Serge Rouge sagte: ]
00:30:49 "Človeče, já bych tady namontoval jedno to rameno s tím stlačeným vzduchem a dal bych ho tady, co jsou ty haldy koksu."
de [DE: "Mensch, ich würde da mit der Pressluft so einen Arm anmontieren und würde ihn hierher bringen, wo die Kokshalden sind."]
00:30:59 Protože tam v tej spritzerei jak to stříkali, {odkašlal si}, tak tam musel jít horkej vzduch.
de [DE: Weil sie dort in dieser Spritzerei, wenn sie es lackierten {räuspert sich}, dann musste da Heißluft drauf.]
00:31:05 Ale {odkašlal si} ta kotelna, ta musela bejt dál od toho, aby to bylo nebezpečí, že by to chytlo.
de [DE: Aber {räuspern} das Kesselhaus, das musste weit weg davon sein, denn es bestand die Gefahr, dass es Feuer fängt. ]
00:31:12 No tak tam byly ty hromady koksu a on tam vedl tu jednu rouru,
de [DE: Na, dort waren also diese Kokshaufen und er legte ein Rohr dorthin.]
00:31:17 nechal si tu přípojku pod tím, měl to takhle při zdi, tam měl takovou kličku, si to zavřel.
de [DE: Darunter ließ er einen Anschluss, so hatte er ihn an der Wand, dort hatte er so eine Schlinge, damit verschloss er ihn.]
00:31:25 Teď vymyslel.. udělal takovej nástavec, že to bylo jako píšťala.
de [DE: Jetzt erdachte er sich.. Er machte so einen Aufsatz, das war wie eine Pfeife.]
00:31:29 No a říkal: "No uvidíme, zkusíme, při noční to zkusíme."
de [DE: Na, und er sagte: "Wir werden sehen, wir versuchen es, in der Nachtschicht versuchen wir es.“ ]
00:31:33 Tak bylo noční, teďka on to takhle zadělal, zahoukal, oni: "Licht aus! Licht aus!"
de [DE: Also kam die Nachtschicht, jetzt machte er es fest, ließ es pfeifen und sie: "Licht aus! Licht aus!"]
00:31:40 My blbci nevěděli, že začátek je jinej a konec je jinej.
de [DE: Wir Idioten wussten nicht, dass der Anfang anders ist und dass das Ende anders ist.]
00:31:45 No ale dobře, odhoukalo se to, no a po půl hodině jsme řekli, no dobrý, tak to zase odhoukal. "Licht an!“
de [DE: Na gut, es wurde geblasen und nach einer halben Stunde sagten wir, also gut, so ließ er es wieder abblasen. "Licht an!"]
00:31:52 On nikdo nic nepoznal! Tak jsme říkali: "Tak to je, to je dobrý."
de [DE: Niemand hatte etwas bemerkt! Also sagten wir: "So ist es, so ist es gut."]
00:31:57 Nesplnilo se to, nesplnila se ta norma, protože jsme to.. asi o to jedno křídlo jsme to ošidili.
de [DE: Es wurde nicht erfüllt, die Norm wurde nicht erfüllt, weil wir sie.. wahrscheinlich um einen Flügel verpassten. ]
00:32:05 No, tak jsme řekli, tak příští tejden zase, za tejden to zase zkusíme na noční.
de [DE: Na, wir sagten uns also, nächste Woche, in einer Woche versuchen wir es wieder in der Nachtschicht. ]
00:32:11 No a zase to odhoukali. Oni: "Licht aus! Licht aus!“
de [DE: Na, und wieder wurde geblasen. Sie: "Licht aus! Licht aus!"]
00:32:15 A najednou začali houkat skutečnej poplach.
de [DE: Und auf einmal begannen sie, einen echten Alarm zu schlagen.]
00:32:19 A lidi začali křičet: "Licht an!" Rozsvítilo to.
de [DE: Und die Leute begannen zu schreien: "Licht an!" Es wurde hell.]
00:32:22 Najednou: "Licht aus! Licht aus!" No strašný.
de [DE: Auf einmal: "Licht aus! Licht aus!" Na schrecklich. ]
00:32:24 On říkal: "Jéžiš, to bude průšvih tohleto, to bude průšvih."
de [DE: Er sagte: "Mein Gott, das wird ein Unglück geben, das wird ein Unglück."]
00:32:28 Nebyl! Oni existovaly v každým kraji taková inštituce, která hlásila, jestli se nad územím nachází nepřátelský letadlo.
de [DE: Gab es nicht! In jeder Region existierte so eine Institution, die meldete, ob sich ein feindliches Flugzeug über dem Gebiet befindet.]
00:32:40 Tak oni řekli, že než zapnou, když se dozvědí, že je konec, že se mají zeptat telefonicky, jestli opravdu už je konec, a teprv to zapnout.
de [DE: Also, dass sie, ehe sie anschalten, wenn sie erfahren, dass Schluss ist, telefonisch fragen sollen, ob wirklich Schluss ist und dann erst anschalten.]
00:32:51 No jo, ale protože těch telefonů tam bylo moc, tak ono bylo furt obsazeno. {smích}
de [DE: Na ja, aber weil es dort viele dieser Telefonate gab, war ständig besetzt. {Lachen}]
00:32:57 Tak se ještě o půl hodiny protáhlo, takže jsme teď už dvě nebo tři křídla se nestačily.
de [DE: So zog es sich noch um eine halbe Stunde hinaus, sodass wir jetzt schon zwei oder drei Flügel weniger geschafft hatten. ]
00:33:02 Tak to byla jedna věc.
de [DE: Also das war eine Sache.]
00:33:04 A pak ten, ten Štefan říkal: "Človeče, víš, co by šlo?"
de [DE: Und dann sagte dieser Štefan: "Mensch, weißt du, was ginge?"]
00:33:11 "My vždycky, když sem přijdem, zastavíme, tak oni nás pošlou do skladu, abysme si to tady připravili."
de [DE: "Wir halten immer, wenn wir herkommen, an, sie schicken uns ins Magazin, damit wir es hier vorbereiten."]
00:33:16 "A tamty ještě počítaj, no a vedle taky tam je počítaj.“
de [DE: "Und die dort zählen sie noch, na und die daneben zählen sie auch."]
00:33:20 "A tam, co dělaj to nasenkasten, víš, tak tam to světlo, co je, kdybysme to zhasli."
de [DE: "Und da, wo sie den Nasenkasten machen, weißt du, das Licht dort, das könnten wir löschen."]
00:33:28 "Při noční se nedá jít do skladu pro nový žárovky, ale ten oberkápo má pět žárovek, to vím, pět žárovek na, na celou noc tam má.“
de [DE: "In der Nachtschicht kann man keine Glühbirnen aus dem Magazin holen, aber ich weiß der Oberkapo hat fünf Birnen für die ganze Nacht da."]
00:33:38 "Hele, já jsem našel, tam jsou takový rourky, kterejma se vedou ty kabely v tom křídle levým."
de [DE: "Hör mal, ich habe herausgefunden, da sind solche Röhrchen, durch die die Kabel im linken Flügel führen."]
00:33:44 "A tam jdou, do toho se vejdou nejty čtyřmilimetrový ocelový. Když to tam dáme a fouknem, tak bysme to mohli zfoukat [tzn. rozbít]."
de [DE: "Und da ist Platz für 4 mm große Stahlnieten. Wenn wir die da hinein tun und blasen, dann könnten wir es auseinanderblasen.“]
00:33:52 No protože to bylo, sice ta z umělý hmoty, ten předěl, ale nahoře byly tam ty, ty skla, co jsou ty, ty dráty v tom, ale už to bylo prostřílený asi při nějakým tom ..
de [DE: Denn die Scheidewand war zwar aus Kunststoff, aber oben wo die Drähte drin sind, war Glas. Aber das war schon zerschossen, wohl bei einem dieser ..]
00:34:05 Tak tím že bysme to udělali.
de [DE: Also damit könnten wir es machen. ]
00:34:08 No jo, ale musíme. Tak jsme zkoušeli, trefovali vždycky, někdo dával pozor tam u toho.
de [DE: Na ja, aber wir müssen es tun. Also versuchten wir es, jemand passte auf dabei.]
00:34:13 No a já jsem dost.. na toho, dostal taky tátu do, do toho skladu.
de [DE: Na, und ich scha.. ich schaffte es auch, Vati dahin zu bekommen, in dieses Magazin. ]
00:34:18 Protože ono mi ho bylo líto, ale neřekl jsem mu to tehdy že jsem to udělal já.
de [DE: Weil er mir leid tat, aber ich sagte ihm damals nicht, dass ich das gemacht hatte. ]
00:34:22 Totiž ten kápo náš říkal: "Vždyť to bude malér!“
de [DE: Denn dieser Kapo sagte nämlich zu uns: "Das wird doch ein Schlamassel!"]
00:34:26 Tam vždycky lidi zlámali nějaký, nějaký u nářadí ty nástavce, že jo, ty dřevěný a tohleto bylo, třeba ty topůrka a tak.
de [DE: Dort zerbrachen die Leute immer die Werkzeugaufsätze, nicht wahr, die hölzernen und so, zum Beispiel den Stiel und so. ]
00:34:35 A mě napadlo, tak jsem šel do skladu hlavního a tam byli taky Češi.
de [DE: Und so hatte ich die Idee.. Ich ging ins Hauptmagazin und dort waren auch Tschechen. ]
00:34:40 Jsem říkal: "Kluci, já potřebuju balík těch topůrek." Tak jsem si je přinesl.
de [DE: Ich sagte: "Burschen, ich brauche ein Paket mit diesen Stielen." So holte ich mir sie.]
00:34:43 Šel jsem za kápem a říkal jsem: "Hele, abys měl klid, aby nepřišli, že tady máš rozbitý ty já jsem sehnal jednoho Čecha."
de [DE: Ich ging zum Kapo und sagte: "He, damit du Ruhe hast und keiner merkt, dass du Zerbrochene hast, hab' ich einen Tschechen besorgt."]
00:34:51 "Jednoho krajana, který ty věci prodával a on ti to nasadí a budeš mít klid.“
de [DE: "Einen Landsmann, der diese Dinge verkauft hat. Er wird dir das draufsetzen und du hast deine Ruhe." ]
00:34:57 A dal jsem číslo táty. Najednou druhej den ráno přijdou dva esesáci a přivedli tátu.
de [DE: Und ich gab ihm Vatis Nummer. Plötzlich, am nächsten Tag morgens, kamen zwei SS-Männer und brachten Vati.]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1067.mp4"

00:00:01 IV: Takže vyprávěl jste nám, že se vám podařilo tatínka dostat do té výrobní haly, vlastně na to Komando 2004.
de [DE: IV: Also Sie haben uns erzählt, dass Sie es geschafft haben, Ihren Vater in die Produktionshalle, also ins Kommando 2004 zu holen.]
00:00:09 Eh kde on pracoval před tím v táboře?
de [DE: Äh wo hat er vorher im Lager gearbeitet?]
00:00:11 MV: On byl, on byl pořád v tom kamenolomu, v tom kamenolomu, a protože táta byl houževnatej a celkem mu to vyšlo.
de [DE: MV: Er war, er war immer noch im Steinbruch, im Steinbruch. Und weil Vati zäh war, hat er das insgesamt gut überstanden.]
00:00:20 No ale bylo to nebezpečný, chtěl jsem ho z toho dostat.
de [DE: Naja, aber es war gefährlich, ich wollte ihn da rausholen.]
00:00:23 Najednou on se objevil tam a viděl mě a říkal: "Človeče, to je štěstí."
de [DE: Auf einmal ist er aufgetaucht. Er sah mich und sagte: "Mensch, ist das ein Glück."]
00:00:31 "Přijdou, najednou hledají, dívaj se po číslech a vybrali mě a: 'Pojď.'“
de [DE: "Sie kommen, auf einmal suchen sie, schauen auf die Nummern und wählten mich aus: 'Komm mit'."]
00:00:35 Říkám: "Táto, to máš štěstí, že si se dostal zrovna sem.“
de [DE: Ich sage: "Vati, du hast Glück, dass du gerade hierher gekommen bist."]
00:00:39 To, a já jsem.. on říkal: "Človeče, co tady budu dělat?"
de [DE: Das, und ich habe.. Er sagte: "Mensch, was mach' ich hier?"]
00:00:42 Já jsem říkal: "Hele, tady budeš nasazovat todleto.“ – "Já to…“{odmítavě}
de [DE: Ich sagte: "Hör zu, hier wirst du das hier aufstecken." – "Ich? Das?"{abwehrend}]
00:00:46 Řikám: "Prosím tě, tady máš ty násady, jak to uděláš, nasaď jich pár.“
de [DE: Ich sage: "Ich bitte dich, hier hast du die Aufsätze, wie du es machst, setz ein paar auf."]
00:00:50 Zavolal jsem toho kápo, říkám: "Podívej se, jak to udělal, to, dobrý?"
de [DE: Ich rief den Kapo und sagte: "Schau dir das an, wie er das gemacht hat, gut?"]
00:00:54 Tak byl táta, táta vždycky hlídal, jestli někdo nejde, no.
de [DE: So war Vati, er hat immer aufgepasst, ob nicht jemand kommt, nicht wahr.]
00:00:58 A teďko přišla noční směna, my už jsme byli zastřílený těma, těma foukačkama.
de [DE: Und jetzt kam die Nachtschicht. Wir waren bereits eingeschossen mit diesen, diesen Blasgeräten.]
00:01:05 Přišli a teďko .. Jen, my jsme se, na kterou žárovku, dva na jednu.
de [DE: Sie kamen und jetzt .. Nur, wir hatten uns, auf welche Glühbirne, zwei auf einmal.]
00:01:13 A teďko oni, oni prostě rozsvítili, my foukli a žárovka praskla.
de [DE: Und jetzt machten sie einfach Licht, wir bliesen und die Glühbirne zersprang.]
00:01:19 Novou, to jsme zase na jinou, to zašroubovali, rozsvítili, prásk, další a bylo pět žárovek pryč a nemohli dělat.
de [DE: Eine neue, wir zielten wieder, die schraubten sie ein, machten Licht, Bumm, noch eine und fünf Birnen waren weg und sie konnten nicht arbeiten.]
00:01:28 Jsme nemohli dělat, my, já říkám: "No jo, ale človeče, aby, aby nás neposlali někam do kamenolomu, jinam!"
de [DE: Wir konnten nicht arbeiten, wir, ich sage: "Na Mensch, nicht dass sie uns woandershin, in den Steinbruch schicken!"]
00:01:36 A když se vysypávaly, než šly vždycky, než se nasypaly nový, nový nejty ..
de [DE: Und wenn sie ausgeschüttet wurden, immer bevor neue, neue Nieten eingeschüttet wurden ..]
00:01:42 Protože to byly různý druhy, třímilimetrový, čtyř-, pěti- a i šestimilimetrový a různý velikosti, kulovitý hlavy, rovný hlavy ..
de [DE: Denn es waren verschiedene Sorten, drei Millimeter, vier, fünf und sechs Millimeter und unterschiedliche Größen, runde Köpfe, glatte Köpfe.]
00:01:53 No to se dávalo do takovejch odděleníček a to se dávalo do takový roury, že jo.
de [DE: Also die kamen in so kleine Boxen und die steckte man dann in eine Röhre, nicht wahr.]
00:01:58 A potom, než to vzali, to se vysypává na takovou hromadu.
de [DE: Und dann, bevor sie das nahmen, wird das auf einen Haufen geschüttet.]
00:02:03 Já jsem říkal: "Podívej se, ono se může stát, že dojdou nejty, abysme mohli dělat dál, musíme to přebírat!“
de [DE: Ich sagte: "Schau, es könnte sein, dass die Nieten ausgehen, damit wir weiter arbeiten können, müssen wir das ausklauben!"]
00:02:10 Tak kluci seděli, přebírali, my vždycky přinesli celou tu ..
de [DE: Also setzten sich die Jungs hin, klaubten das aus und wir brachten immer eine ganze ..]
00:02:13 Tak my jsme dole dali už ty přebraný.
de [DE: Die bereits Ausgeklaubten legten wir nach unten.]
00:02:16 Nahoře se dali jedno ty, (???) tak šel někdo, se snažili to, jak to přehodili, zase nám přinesli to zase zpátky.
de [DE: Nach oben legte man die (???), wenn einer ging, versuchten sie, das hinüberzuwerfen, dann brachten sie es uns wieder zurück.]
00:02:25 Takže víte, todle, to nás muselo napadnout todle, tam nás takovýhle všivárny napadaly.
de [DE: Wissen Sie, das musste einem erst einmal einfallen, solcher Quatsch fiel uns dort ein.]
00:02:30 Takže jsme, takže jsme i todleto, todleto udělali.
de [DE: Also wir haben, wir haben auch sowas, sowas haben wir gemacht.]
00:02:35 No a když to potom, najednou jednoho dne prostě nepřišel materiál, bombardovali trať
de [DE: Na, und als dann plötzlich eines, eines Tages einfach kein Material kam, da hatten sie das Gleis bombardiert.]
00:02:43 a ono se to zpozdilo a něco nám scházelo, tak jsme nemohli to..
de [DE: Und es gab eine Verspätung, es fehlte etwas, also konnten wir nicht mehr..]
00:02:47 Další nápad. Jsem říkal, ale musím to připravit, aby ..
de [DE: Die nächste Idee. Ich sagte, aber ich muss das vorbereiten, damit ..]
00:02:51 Nechal jsem udělat tabuli, oni byly ty, věci měly svý čísla, jo?
de [DE: Ich ließ eine Tafel anfertigen, da hatten die, die Dinge ihre Nummer, nicht wahr?]
00:02:58 A pravá a levá strana tím posledním číslem se to měnilo. Nechal jsem udělat takovou velkou tabuli,
de [DE: Und die rechte und linke Seite des Flügels, mit der letzten Nummer änderte es sich. Ich ließ mir so eine große Tafel machen.]
00:03:04 ty všecky čísla, který jsou na jednu, který jsou na, na ty na pravou i levou stranu, že jo, těch křídel.
de [DE: Alle Nummern, die auf einer, die auf der, der rechten und linken Seite dieser Flügel sind, nicht wahr.]
00:03:13 Teď jsem kolik na to jedno křídlo těch součástek, jsem napsal
de [DE: Jetzt schrieb ich auf, wieviele Teile es auf einem Flügel gibt.]
00:03:17 potom když se měly dělat čtyři křídla nebo čtyři nebo pět, já už nevím, denně – tak kolik potřebujem to na ten jeden den.
de [DE: Später, als man vier Flügel machen musste oder vier oder fünf, ich weiß nicht mehr wie viele pro Tag – also soviele pro Tag brauchen wir.]
00:03:26 A protože od objednávky trvalo tejden, než nám to přijdou, tak kolik těch věcí bylo třeba dát za jeden tejden.
de [DE: Und weil es ab Bestellung eine Woche dauerte, bis es eintraf, also so viele Sachen musste man für eine Woche bereitstellen.]
00:03:34 A pak se udělalo takovej zvláštní oddělení a tam se křídou napsalo, jakej je skutečnej stav.
de [DE: Und dann wurde so eine spezielle Spalte eingerichtet und dort wurde der tatsächliche Bestand mit Kreide aufgeschrieben.]
00:03:41 Podle toho se bude kontrolovat, se bude vědět, jestli potřebujem objednat, nebo ne.
de [DE: Danach wurde kontrolliert, man würde wissen, ob bestellt werden muss oder nicht. ]
00:03:46 "Ježíš, to je obrovský.“
de [DE: "Mein Gott, das ist wunderbar."]
00:03:48 A dostal jsem za odměnu, někde měli ten .. nějakou, nějakou marmeládu nebo co, v kýblu, tak v tom, takhle vysoko v tom kýblu mi dali.
de [DE: Ich bekam als Belohnung, irgendwo hatten sie so eine Art Marmelade oder was, in einem Eimer, also darin, hoch im Eimer, die gaben sie mir. ]
00:04:00 To jsme se všichni, jsme se podělili o tu, o tu marmeládu.
de [DE: Da haben wir alle, da haben wir uns dann die, diese Marmelade geteilt.]
00:04:03 No jo, a já jsem objednával, jenom mohl objednávat jenom při denní směně, protože se mohlo do skladu.
de [DE: Na ja, und ich bestellte, ich konnte nur während der Tagesschicht bestellen, denn da konnte man ins Magazin. ]
00:04:10 Šel jsem k tomu, tomu oberkápovi, on mi dal takovej blok.
de [DE: Ich ging zum Oberkapo, der gab mir so einen Block.]
00:04:16 Jsem jsem to napsal zas, to bylo s průklepem, jo, to byly na, objednal, on na to dal razítko a podepsal, jo?
de [DE: Ich schrieb es wieder auf, das war mit Durchschlag, er bestellte, stempelte es und unterschrieb, nicht wahr?]
00:04:25 Uměl jsem jeho podpis, to jsem uměl.
de [DE: Ich konnte seine Unterschrift nachmachen, das konnte ich. ]
00:04:29 No a když on odběhl, tak já jsem si urval tamto a orazítkoval jsem si a podepsal jsem.
de [DE: Na, und als er kurz wegging, da riss ich das dort ab, stempelte es und unterschrieb.]
00:04:35 A prostě jsem objednal jenom třeba levý kří.., na levý křídlo, jo, to jsem mu tam potom dal, on to poslal.
de [DE: Und bestellte einfach zum Beispiel nur für den linke Flü.., für den linken Flügel, ja, das gab ich ihm dann und er schickte es ab. ]
00:04:46 A na pravý, to jsem měl. To jsem ale schoval, jo?
de [DE: Das für den rechten Flügel, das hatte ich. Das hab ich aber versteckt, ja? ]
00:04:50 Ale měl jsem doklad, že jsem jako objednal i pravý.
de [DE: Ich hatte aber den Beleg, als ob ich auch für den rechten bestellt hätte. ]
00:04:52 A teďko když přišli na to, říkám: "Ježišmarjá, co tam na tej dopravě."
de [DE: Und dann, als sie es entdeckten, sage ich: "Mein Gott, was machen die dort beim Transport." ]
00:04:57 "Zas něco nám zapomněli, zas nemáme, zas to nemůžeme, tak no nic."
de [DE: "Sie haben schon wieder was vergessen, wir haben wieder nicht, können wieder nicht, also nichts."]
00:05:01 My jsme zase byli takový „snaživí“ {smích}, tak oni nám, oni nám takhle brzdili ..
de [DE: Wir hatten uns so "bemüht", und sie bremsen uns, bremsen uns so aus .. {ironisch}]
00:05:06 A třeba nám šel na ruku, třeba někteří civilní zaměstnanci.
de [DE: Ein paar Zivilangestellte halfen uns manchmal.]
00:05:10 Totiž byli to Němci, který byli na frontě a byli raněný a už nemohli se na frontu vrátit.
de [DE: Das waren Deutsche, die an der Front verwundet wurden und nicht an die Front zurück konnten.]
00:05:21 A byli od týdletý profese, tak dělali civilního mistra. Oni věděli jako my, jak je zlá válka.
de [DE: Und weil sie aus diesem Berufsfeld kamen, machten sie den Zivilmeister. Sie wussten genau wie wir, wie schlimm der Krieg ist.]
00:05:28 A my jsme si nemohli vpadnout do náručí, ale on zapomněl támhle krajíček chleba, támhle dvě brambory a tady to.
de [DE: Wir konnten uns nicht in die Arme fallen, aber manchmal vergaß er hier ein Stück Brot, da zwei Kartoffeln und dort etwas anderes.]
00:05:37 A jednou, to bylo v tom čtyryačtyrycátým roce, já jsem říkal, já jsem říkal: "A co připravuje.. máte, máte vnoučata?“
de [DE: Und einmal, das war im Jahr '44, sagte ich: "Und was machen Sie für .. haben Sie Enkelkinder?"]
00:05:46 No Říkám: "A co připravujete dárek k Vánocům?" – "Scheise!" {smích}
de [DE: Ich sage: "Und welches Geschenk zu Weihnachten bereiten Sie vor?" – "Scheiße!" {lacht}]
00:05:52 Říkám: "Aha. Víte, já bych vyrobil nějaký hračky, ale potřebuju, kdybyste nám podepsal támhlety plechy."
de [DE: "Wissen Sie, ich könnte Spielzeug herstellen, aber dann müssten Sie mir dort diese Bleche unterschreiben."]
00:05:58 "Že jsou jako aušusový, že je můžeme zlikvidovat."
de [DE: "Dass es sich um Ausschuss handelt, dass wir sie liquidieren können."]
00:06:02 Tak já vymyslel takovou.. protože tam byl ten, ten plech, byly tam, byly tam i takový umělý hmoty, takový průsvitný, že jo, to ..
de [DE: Also dachte ich mir etwas aus.. Denn da war dieses, dieses Blech und auch solche, solche Kunststoffe, durchsichtige, nicht wahr ..]
00:06:11 Tak jsem jednak udělal, jezdilo to a tam byl Tyrolák a Tyrolačka, když se s tím jelo, to, tak oni tancovali, jo?
de [DE: Also machte ich zum einen etwas Fahrbares, und da waren ein Tiroler und eine Tirolerin, wenn man damit fuhr, dann tanzten sie, nicht wahr? ]
00:06:20 Nebo motýl, kterej takhle mával křídlama.
de [DE: Oder ein Schmetterling, der flatterte so mit seinen Flügeln.]
00:06:24 To jsem si půjčil zase z tý, jak postříkávali ty, ty, ty křídla, tak ty barvy, já jsem je smíchal, zmalovali jsme to a to vyráběl to.
de [DE: Das borgte ich mir aus der Halle, wo die Flügel bespritzt wurden, von denen, die Farben, ich mischte sie, wir malten es an und machten das.]
00:06:35 A to jsem chytil toho kápu, protože to kdyby na to přišel kápo a nebyl přitom, tak byl malér.
de [DE: Und da sagte ich es dem Kapo, ja, wenn der darauf gekommen und nicht dabei gewesen wäre, wäre das ein Malheur. ]
00:06:41 Tak ten přitom dělal, tak jsme měli.. on nám potom, ten nám vždycky něco přinesl.
de [DE: Also, der Zivilmeister machte mit, so hatten wir.. Später brachte er uns immer etwas mit.]
00:06:47 Takže, takže to bylo dobrý, takže jsme to udělali.
de [DE: So dass es gut war, so dass wir es machten. ]
00:06:50 No, víte, takže takovýdle, takovýdle vztahy tam byly. Tak jsme se snažili dělat.
de [DE: Na, wissen Sie, also solche, solche Beziehungen herrschten dort, also bemühten wir uns etwas zu machen. ]
00:06:55 No jo, ale najednou za mnou přišli kluci, říkali: "Človeče, my tě potřebujeme v lágru. Víš, už je tábor přeplněnej."
de [DE: Na schön, aber auf einmal kamen die Jungs zu mir und sagten: "Mensch, wir brauchen dich im Lager. Weißt du, das Lager ist schon überfüllt." ]
00:07:05 On byl stavěnej pro tři tisíce vězňů, pro tři tisíce pět set, už nás bylo skoro 16 tisíc.
de [DE: Es wurde für 3.000 Häftlinge, für 3.500 Häftlinge gebaut. Jetzt waren wir bereits fast 16.000 dort.]
00:07:14 Tam už se neleželo na posteli, to se sedělo jenom v noci.
de [DE: Nachts lag man bereits nicht mehr im Bett, in der Nacht konnte man nur noch sitzen.]
00:07:18 Ale ani všichni si nemohli sednout, tak se nedostalo už ani sednout.
de [DE: Und nicht einmal alle konnten sitzen, es gab keinen Platz mehr zum Sitzen.]
00:07:24 Tak je dali do umejvárky a zamkli je tam, ty tam stáli v pozoru celou noc.
de [DE: Also steckten sie welche in den Waschraum und schlossen sie dort ein, die standen dort die ganze Nacht stramm.]
00:07:32 A když někdo umřel, tak padnul, až ráno, když to zase, zase, zase odemkli.
de [DE: Und wenn jemand starb, dann fiel er erst am Morgen um, wenn sie wieder aufschlossen.]
00:07:37 Protože ten tábor byl, jak to bylo přecpaný, tak to bylo, byl zavšivenej.
de [DE: Genauso überfüllt wie dieses Lager war, so war es auch, war es auch verlaust.]
00:07:44 My jsme si museli denně vybírat ty vši, drát to, aby..
de [DE: Wir mussten täglich die Läuse heraussuchen, damit..]
00:07:48 Protože to byl skvrnitej tyfus a to byl, to byl konec. Krematorium nestačilo.
de [DE: Denn es gab Flecktyphus dort und das war das Ende. Das Krematorium reichte nicht aus.]
00:07:54 Tak ty lidi, který už se nestačili, tak je dali na hromadu, polili je hořlavinou a zapálili.
de [DE: Also wurden die Leute, für die das Krematorium nicht reichte, auf einen Haufen gelegt, mit Brennstoff übergossen und angezündet. ]
00:08:01 A teďko ten tábor byl v takovým údolí, takovej nasládlej dým se tím táhnul.
de [DE: Und das Lager lag in so einem Tal, durch das zog so ein süßlicher Rauch. ]
00:08:06 Víte, a to zas působilo psychicky strašně.
de [DE: Wissen Sie, dass hatte schreckliche psychische Auswirkungen auf uns.]
00:08:09 A teďko my jsme potřebovali těm lidem nějakým způsobem, nějakým způsobem pomoct.
de [DE: Und jetzt mussten wir diesen Leute in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise helfen.]
00:08:14 A teďko, teďko ten Miloš Kučera, kterej byl na hlavní tej správě, říkal: "Podívej se, vybral jsem vás tři. Vy se budete .."
de [DE: Und jetzt, jetzt sagte dieser Miloš Kučera, der auf der Hauptverwaltung war: "Schau, ich habe euch drei ausgesucht. Ihr werdet .."]
00:08:27 Dva, to byli shodou okolností Františkové, jeden ten byl z Dejvic, jeden ten byl z Hlinska v Čechách.
de [DE: Zwei davon waren zufälligerweise Františeks, einer war aus Dejvice, einer aus Hlinsko in Böhmen.]
00:08:33 A my jsme se každej den večer scházeli na, u písaře.
de [DE: Und wir trafen uns jeden Abend beim Schreiber.]
00:08:39 Co byl Láďa Mojžíš, Čech, zase na, na devatenáctým bloku, kde byli potom mladiství.
de [DE: Das war Láďa Mojžíš, ein Tscheche, wieder auf dem, auf dem neunzehnten Block, wo später die Jugendlichen waren.]
00:08:45 A on nám dával úkoly pro další den a dával zprávy.
de [DE: Er gab uns Aufgaben für den nächsten Tag und versorgte uns mit Nachrichten.]
00:08:49 Totiž tam byla elektrikářská dílna, kde prostě jsou, byli odpovědný za to, že kolem tábora budou ty dráty nabitý proudem,
de [DE: Denn dort war eine Elektrikerwerkstatt, die einfach dafür verantwortlich war, dass die Drähte rund ums Lager mit Strom geladen waren.]
00:08:58 že to bude svítit, že to bude jak, že to bude fungovat všechno v pořádku.
de [DE: Dass das Licht geht, dass alles, also dass alles reibungslos läuft. ]
00:09:03 Ale oni si tam ty esesáci taky dávali opravovat svý rádia.
de [DE: Aber dahin gaben die SS-ler auch ihre Radios zur Reparatur. ]
00:09:09 Tak oni to opravovali každý rádio tak dlouho, dokud nepřišlo rádio nový, že jo.
de [DE: Also haben sie da jedes Radio so lange repariert, bis wieder ein neues Radio kam, nicht wahr.]
00:09:14 Tak jsme měli zprávy, teď ten Miloš Kučera to měl od nich, ten nám přišel říct.
de [DE: So hatten wir Nachrichten. Also dieser Miloš Kučera hatte sie von ihnen, er kam und sagte sie uns weiter.]
00:09:19 My to zase rozšiřovali dál, protože českej písař byl, Karel Jetel, na sedmým bloku, já jsem byl na tom šestým,
de [DE: Wir verbreiteten sie wiederum weiter, denn auf dem siebten Block war ein tschechischer Schreiber, Karel Jetel, ich war auf dem sechsten.]
00:09:27 na pátým potom byl taky jeden se jmenoval Pepík, na třetím byl Ruda Pech, na devátém ten Mojžíš, na jedenáctým Honza Francl,
de [DE: Auf dem fünften war auch einer, der hieß Pepík, auf dem dritten war Ruda Pech, auf dem neunten dieser Mojžíš, auf dem elften Honza Francl. ]
00:09:37 takže těm Čechům, ty to hned, ty to hned rozšířili dál.
de [DE: Also an all die Tschechen und die verbreiteten sie sofort, sofort verbreiteten sie die weiter.]
00:09:40 Samozřejmě když šlo o ty fronty, jak se blížej, tak to si během toho vyprávění každej přidal dvacet, padesát kilometrů, aby byli blíž, jak se těšil.
de [DE: Wenn es um die Fronten ging, hat natürlich jeder während des Erzählens noch 20, 50 Kilometer draufgelegt, dass sie näher waren, zur Freude.]
00:09:50 Tak jsme to takhle, takhle těm lidem, a teďko oni si toho všimli, ty esesáci, že najednou lidi pookřáli.
de [DE: So teilten wir es den Leuten mit und jetzt bemerkten sie, die SS-ler, dass die Menschen auf einmal auftauten. ]
00:09:58 Víte, že my jsme to řekli těm Čechům, ty to dali těm ostatním dál, že jo.
de [DE: Wissen Sie, wir sagten es den Tschechen, die gaben es den anderen weiter, na ja.]
00:10:03 To jsme nenechali jenom pro sebe, protože ta spolupráce tam byla mezinárodní dobrá.
de [DE: Das behielten wir nicht nur für uns, weil die internationale Zusammenarbeit dort gut war. ]
00:10:08 A najednou na Štědrej den v tom čtyryačtyrycátým roce, najednou na Štědrej den apel, všichni museli nastoupit na to táborový náměstí.
de [DE: Und dann, auf einmal, am Tag des Heiligen Abends, im Jahr '44, mussten alle auf dem Appellplatz antreten.]
00:10:20 A tam byla najednou šibenice jako branka od, fotbalová, a tam oběsili šest Rusů, údajně pro pokus o útěk.
de [DE: Und dort stand plötzlich ein Galgen wie ein Fußballtor und dort hatten sie fünf Russen aufgehängt, angeblich wegen Fluchtversuch. ]
00:10:31 No oni potřebovali zastrašit, potřebovali to zarazit.
de [DE: Na, sie mussten uns einschüchtern, sie mussten das unterbinden.]
00:10:33 Proto si vybrali Štědrej večer, když jsme byli na měkko, každej vzpomínal na ty doma, že jo, a na todleto.
de [DE: Deshalb wählten sie den Heiligen Abend, wo alle weich gestimmt waren, jeder erinnerte sich an die zu Hause, na ja und das alles. ]
00:10:40 Ale za drátama, tam, co byly ubikace strážnejch, tam byl vysokej rozsvícenej vánoční strom. Ty mrtvoly a todleto…
de [DE: Aber hinter den Drähten, dort, wo die Aufseher wohnten, dort leuchtete ein hoher Weihnachtsbaum. Diese Leichen und das ..]
00:10:50 A oni ty.. když byl kat někde, věšel, tak on zmáčknul, že jo, to viděl..
de [DE: Und sie.. Wenn der Henker irgendwo war, hineinging, dann drückte er ab, nicht wahr, es war zu sehen..]
00:10:56 tyhlety nechali, ať se tam, ať se tam umlátěj na tom.
de [DE: Aber sie ließen sie so, sie {d.h. die russischen Häftlinge} sollten sich dort, sie sollten sich totschlagen {d.h. ersticken}. ]
00:11:00 Lidi se tam některý nedívali, oni chtěli, abysme se dívali, chodili, honili nás.
de [DE: Manche schauten nicht hin, sie wollten, dass wir hinschauten, kamen, machten Jagd auf uns.]
00:11:05 A teďko to bylo.. Teďko mezitím tam ještě byl Himmler na návštěvě
de [DE: Und jetzt war es.. Jetzt war zwischendurch Himmler zu Besuch gekommen ]
00:11:11 a řekl, že se nikdo z nás nesmí dostat živej do rukou osvobozeneckej armády. {důrazně}
de [DE: und sagte, dass niemand von uns lebend in die Hände der Befreiungsarmee fallen darf. {mit Nachdruck} ]
00:11:17 Tak jak já jsem těm ostatním měl pomáhat, jak jsem je měl uklidňovat, tak jsem i sám potřeboval.
de [DE: Also wie sollte ich den anderen helfen, wie sollte ich sie beruhigen, wenn ich es doch auch selber brauchte.]
00:11:26 Tak já jsem si pro sebe kreslil.
de [DE: So fing ich für mich zu zeichnen an. ]
00:11:29 Kreslil jsem si obrázky a dál, protože já jsem furt ty barvy měl.
de [DE: Ich zeichnete kleine Bilder und so fort, da ich noch immer Farben hatte.]
00:11:33 Protože oni ode mě, když jsem přišel ze směny večer, vždycky něco potřebovali, no tak jsem to udělal.
de [DE: Weil sie, wenn ich abends aus der Schicht kam, immer etwas brauchten. Na, da machte ich es eben. ]
00:11:38 Vždycky byl nějakej krajíček chleba nebo něco.
de [DE: Das gab immer ein Stück Brot oder etwas anderes.]
00:11:41 No dobře. Tak jsem si kreslil pro sebe, měl jsem to, vždycky jsem si to dával pod ten štrozok.
de [DE: Na gut. So zeichnete ich für mich selbst, Ich hatte es.. Ich legte es immer unter den Strohsack.]
00:11:47 Jenže tam nebyla sláma v tom, tam byly piliny takový rozdrcený.
de [DE: Darin war aber kein Stroh, sondern so zerkleinerte Hobelspäne. ]
00:11:52 No, tak to jsem si tam, to jsem si tam takhle schovával.
de [DE: Na, das hab' ich mir dort, das hab' ich mir dort versteckt. ]
00:11:56 Ale teďko najednou pro mě přišli, že je, že umřel na skvrnitej tyfus písař na pátým bloku.
de [DE: Und jetzt, auf einmal, kamen sie mich holen, dass der Schreiber von Block fünf an Flecktyphus gestorben sei.]
00:12:06 Abych tam než, než určej dalšího, abych tam ho šel zaskočit.
de [DE: Ich soll hin, bevor sie einen anderen bestimmen, ich soll dort für ihn einspringen.]
00:12:11 No, dobře. Tak jsem tam přišel a najednou za mnou přišel tam první den, protože ten písař měl..
de [DE: Na gut. Ich kam hin, und da kam zu mir am ersten Tag, weil der Schreiber hatte..]
00:12:19 Prostě takhle: ten barák byl A křídlo, B křídlo. Na A křídle byla napřed ta denní místnost, tagesraum takzvanej.
de [DE: Kurzum so: Die Baracke hatte Flügel A und Flügel B. In Flügel A war vorn der sogenannte Tagesraum.]
00:12:28 Tam byly dva, tři stoly, tam většinou byli jenom Němci, takový sedačky,
de [DE: Da gab es zwei, drei Tische, da waren meistens nur Deutsche, und solche Hocker.]
00:12:33 a měl tam postel a psací stůl blokman.
de [DE: Und der Blockmann hatte dort sein Bett und seinen Schreibtisch. ]
00:12:37 Na B křídle, tam to měl zase písař, jo? Ten tam měl třeba obrázek a to.
de [DE: Auf Flügel B, dort hatte es wiederum der Schreiber, ja? Der hatte dort zum Beispiel Bilder und so. ]
00:12:42 Přišel za mnou tam nějakej Němec, říkal, jako: "Šrejbře {z něm. Schreiber}, nechcete něco napsat?" {prosebně}
de [DE: Irgendein Deutscher kam zu mir, er sagte so was wie: "Schreiber, wollen Sie nicht etwas aufschreiben?" {bittend}]
00:12:50 To, on kreslil krásně písma, dělal.
de [DE: Das.. Er zeichnete schöne Buchstaben, machte er.]
00:12:53 Já jsem říkal: "No, víte, že jo?"
de [DE: Ich sagte: "Na, Sie wissen doch, dass ich das mache."]
00:12:57 A teď jsem mu napsal česky, aby to: "Sláb jenom ten, kdo ztratil sebevíru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl."
de [DE: Und jetzt schrieb ich ihm tschechisch: "Schwach ist nur, wer den Glauben an sich verloren hat und klein ist, wer nur kleine Ziele kennt."]
00:13:05 On mi to napsal krásnýma těma, pověsil. No jo.
de [DE: Er schrieb mir das mit diesen schönen Buchstaben und hing es auf. Na ja. ]
00:13:11 Za tři dni, já tam byl jenom tejden na tom, za tři dni tam najednou přijde..
de [DE: Drei Tage später, ich war dort erst eine Woche, auf diesem Block, nach drei Tagen kam dorthin plötzlich..]
00:13:17 Eh to každej blok měl ještě takovýho svýho esesáka, kterej chodil na kontroly, jak to tam funguje.
de [DE: Äh da hatte jeder Block so einen, seinen eigenen SS-Mann, der kontrollieren kam, wie es läuft.]
00:13:23 Říká: "Co to tady, co to tady je?"
de [DE: Er sagt: "Was ist das, was ist das hier?" ]
00:13:28 A my jsme tam měli, při schodech byly, byly takový milníky tomu říkali, meilensteine, čili milníky a to bylo, co je..
de [DE: Und wir hatten da bei der Treppe solche.. Sie nannten es "Meilensteine", also Meilensteine und das waren..]
00:13:40 Dřív, než my jsme tam přišli, tak prej tam museli znát německy, všichni to museli odříkat: "Je jedna cesta ke svobodě.“
de [DE: Die waren da, ehe wir kamen, angeblich mussten sie sie deutsch.. Alle mussten sie aufsagen: "Es gibt nur einen Weg zur Freiheit."]
00:13:50 A teď tam bylo všechno možný, i "láska k vlasti“ tam bylo. Tak ten meilensteine, že jo.
de [DE: Und jetzt war alles mögliche darunter, auch "Liebe zum Vaterland". Also diese Meilensteine, nicht wahr. ]
00:13:57 Ten říkal: "Co to je?“ Já jsem říkal: "Meilensteine in Tschechischer Sprache.“ Milníky v český řeči. {smích}
de [DE: Der sagte: "Was ist das?" Ich sagte: "Meilensteine in tschechischer Sprache." {i.O. deutsch} Meilensteine in tschechischer Sprache. {lacht}]
00:14:03 "Ist schon gut." Šel od toho {smích}, šel od toho pryč.
de [DE: "Ist schon gut." Er ging weg {Lachen}, er ging davon.]
00:14:07 No takže človek dělal ještě, ještě takhle to, no.
de [DE: Na, so machte man also auch noch sowas, sowas, naja.]
00:14:11 A teďko se, teďko se to blížilo, blížil ten konec války, to..
de [DE: Und jetzt, und jetzt näherte sich das Kriegsende, das..]
00:14:19 A čím dál tím víc lidí přiváželi z těch východních, z těch východních lágrů.
de [DE: Und sie brachten mehr und mehr Menschen aus diesen östlichen, diesen östlichen Lagern. ]
00:14:25 Třeba tam když přivezli po, to už bylo před těma Vánocema, přinesli, přišli {opravuje se} tam po povstání v ghettu, i děti.
de [DE: Sie brachten zum Beispiel welche nach.. Das war schon vor Weihnachten, sie brachten, sie kamen nach dem Ghettoaufstand, auch Kinder. ]
00:14:37 Ty dali, ty byly, na devatenáctej blok dali děti, který byly od pěti do šestnácti let.
de [DE: Die steckten sie, die waren, in den neunzehnten Block steckten sie die Kinder, die waren zwischen fünf und sechzehn Jahren. ]
00:14:43 Jeden sice byl čtyřletej, ten byl jenom jeden, těch bylo několik do těch šestnácti let.
de [DE: Eins war zwar erst vier, aber das war nur eins, von denen bis 16 gab es mehrere. ]
00:14:50 Dali je.. jsem říkal: "Tak dobře, aspoň jsou uchráněný."
de [DE: Sie steckten sie.. Ich sagte: "Also gut, da sind sie wenigstens geschützt."]
00:14:53 Protože tam byli taky vězňové homosexuálové, ty měli růžový takový trojúhelníky s černou takovou páskou přes to.
de [DE: Weil dort auch homosexuelle Häftlinge waren, die hatten so ein rosafarbenes Dreieck mit einem schwarzen Band darüber.]
00:15:00 No ale teďko oni chtěli dát dohromady taky na jeden blok ty ostatní židovský vězně.
de [DE: Na, und jetzt wollten sie auch die anderen jüdischen Häftlingen zusammen in einen Block stecken. ]
00:15:05 Já jsem říkal i těm písařům: "Helejte, rozebereme si je, protože budou je chtít likvidovat, budou je likvidovat, likvidovat najednou."
de [DE: Ich sagte auch zu den Schreibern: "Hört mal, wir teilen sie auf, denn die wollen sie liquidieren, alle zusammen liquidieren."]
00:15:13 Tak jsme i tohleto takhle dělali, víte? Ale už to bylo takový čím dál, čím dál tím..
de [DE: Also machten wir das auch noch, wissen Sie? Aber es war schon so, je später, desto..]
00:15:18 A najednou bylo, bylo dvanáctého, dvanáctého?
de [DE: Und plötzlich war es, war es der zwölfte, der zwölfte? ]
00:15:26 Ne, to, dvanáctého dubna a řekli, že se přiblížili na jedenáct kilometrů od tábora před, ta hlídka americká.
de [DE: Nein, der zwölfte April und sie sagten, dass ein amerikanischer Posten elf Kilometer vor dem Lager sei.]
00:15:38 A ti velitelé, ty SS, ty zdrhli.
de [DE: Und die Befehlshaber, die SS, die rannten davon. ]
00:15:43 Do nákladních aut to, co nakradli, si dali z těch, z toho svýho sídliště si tam dali a zdrhli.
de [DE: Sie packten in Lieferwagen, was sie gestohlen hatten, die Sachen aus ihrer Siedlung packten sie hinein und flüchteten. ]
00:15:49 A Němcům, těm zelenejm, jak jsme říkali, ty, ty oblíkli do, do SS uniforem a, a posílili s nima, s nima stráže kolem, kolem tábora.
de [DE: Und den Deutschen, den Grünen, wie wir sagten, zogen sie SS-Uniformen an und stellten sie, sie als Wachen rund ums, ums Lager. ]
00:16:03 A předali nás starostovi obce. No jo, ale nešel tam další, další potraviny, nic tam nešlo.
de [DE: Und wir wurden dem Bürgermeister der Gemeinde übergegeben. Na ja, aber es kamen keine Lebensmittel mehr, nichts kam mehr.]
00:16:10 No a najednou, najednou šestnáctýho se zase ty velitelé vrátili,
de [DE: Na, und plötzlich, plötzlich, am sechzehnten April, kamen die Befehlshaber wieder zurück.]
00:16:19 protože ty Američani se dali z taktickejch důvodů jiným směrem, směrem, směrem na Weiden.
de [DE: Denn die Amerikaner waren aus taktischen Gründen in eine andere Richtung, in Richtung Weiden gezogen. ]
00:16:25 A teďko prostě zase všecko bylo, a než ty, když ty poprvé utekli, my museli strhat svoje čísla z nohavice i z kabátu,
de [DE: Und jetzt war einfach wieder alles.. Als sie das erste Mal flohen, mussten wir unsere Nummern von den Hosenbeinen und vom Mantel reißen, ]
00:16:41 museli jsme vysypat ty kartotéky, který byly na bloku,
de [DE: mussten die Kartotheken, die auf dem Block waren, umkippen.]
00:16:46 vzaly se ty bejkovce, co měli, čím nás mlátili ty, ty kápové a to.
de [DE: Sie nahmen die Ruten, mit denen sie uns verdroschen, die Kapos und so. ]
00:16:52 I sundali oprátku se sloupu, u kterýho popravovali. To na hromadě a to spálili, jo?
de [DE: Sie entfernten die Schlinge von der Hinrichtungssäule. Alles auf einen Haufen und das verbrannten sie, nicht wahr? ]
00:17:01 A najednou prostě toho šestnáctýho ty se vrátili a teďko před branama tábora bylo pět aut nebo čtyři auta s červeným křížem.
de [DE: Und auf einmal, am sechzehnten, kamen die einfach zurück und jetzt standen vor den Lagertoren fünf oder vier Autos mit dem Roten Kreuz. ]
00:17:11 A oni řekli: "To je Mezinárodní Červenej kříž a my vás předáme, ale musíte udělat nový, nový kartotéky."
de [DE: Und sie sagten: "Das ist das Internationale Rote Kreuz und wir übergeben euch an sie, aber ihr müsst neue Kartotheken machen."]
00:17:20 Dali nový čísla, už ne na bílým, ale na červeným podkladě, jenom čísla bez trojúhelníků, bez písmene národnosti.
de [DE: Sie verteilten neue Nummern, nicht mehr auf weißem sondern auf rotem Untergrund. Nur Nummern ohne Winkel, ohne Nationalitätsbuchstabe.]
00:17:30 No a teď jsme to měli dělat.
de [DE: Na, und jetzt sollten wir das machen.]
00:17:32 No jo, a teďko ten blokman, protože už byl za plotem, že jo, dělal, dělal toho strážnýho kolem, a tak neměli, kdo by mi pomáhal.
de [DE: Aber jetzt der Blockmann, weil der schon hinter dem Zaun war, nicht wahr. Er machte den Wächter und ich hatte keinen, der mir half.]
00:17:43 Já tam byl na tom bloku sám. Já jsem tam, měl jsem tam přes tisíc lidí.
de [DE: Ich war allein auf dem Block. Ich hatte dort, ich hatte dort über Tausend Leute.]
00:17:47 Teď jsem to měl psát, musel jsem nový číslo, pod to starý číslo,
de [DE: Jetzt sollte ich das aufschreiben, ich musste eine neue Nummer, unter dieser alten Nummer..]
00:17:51 v kterým táboře, protože mezitím tam přinesli z Buchenwaldu, taky šli tam už tím pochodem smrti, šli asi tejden.
de [DE: Welches Lager. Denn inzwischen brachten sie welche aus Buchenwald, die waren schon etwa eine Woche auf dem Todesmarsch gegangen.]
00:17:59 Teďko jméno, příjmení, národnost, na kterým komandě dělal.
de [DE: Jetzt Vorname, Nachname, Nationalität, in welchem Kommando hat er gearbeitet.]
00:18:05 Jo a ještě jaký je zaměstnání bylo a jestli byl nemocnej, jestli nebyl.
de [DE: Ja, und dann noch welchen Beruf er hatte und ob er krank war oder nicht.]
00:18:10 No jo, tak s Čechama, s Polákama, s Rusama, s Němcema, to šlo, to jsem dělal první noc celou.
de [DE: Na, mit den Tschechen, Polen, Russen, Deutschen ging es, das machte ich die ganze erste Nacht.]
00:18:20 Druhej den jsem dělal ty Francouze, že jo, s těma Italama jsem si pomáhal přes tu latinu všelijak.
de [DE: Am nächsten Tag machte ich die Franzosen, mit den Italienern half ich mir dann irgendwie mit Latein weiter.]
00:18:25 Takže taky jakžtakž jsme to s Jugoslávcema, to jsme to udělali, takže jsem skoro druhou noc nespal.
de [DE: Und irgendwie machten wir es auch mit den Jugoslawen. So habe ich zwei Nächte nicht geschlafen.]
00:18:32 No ale s Maďarama, nemtudum magyarum {z maď. nerozumím maďarsky}.
de [DE: Na, aber mit den Ungarn, nemtudum magyarum {ungar: Ich spreche kein Ungarisch}.]
00:18:35 My jsme si ukazovali na prstech, my jsme tou jejich maďarskou němčinou. {smích}
de [DE: Wir deuteten uns das mit den Fingern aus und mit ihrem speziellen, ungarischen Deutsch. {Lachen}]
00:18:41 Kriste pane. Ale já jsem to koukal, to dodělat, aby nás předali co nejdřív.
de [DE: Jesus Christus. Aber ich habe zugesehen, dass ich es schaffe, damit sie uns so schnell wie möglich übergeben.]
00:18:46 A, a dvacátýho ráno jsem to nesl na tu hlavní kancelář.
de [DE: Und, und am zwanzigsten morgens trug ich es ins Hauptbüro.]
00:18:54 Oni řekli: "Človeče, už .."
de [DE: Sie sagten: "Mensch, es ist schon .."]
00:18:56 "To byl, to byl podvod, už šly, v noci šly dva transporty."
de [DE: "Das war, das war ein Betrug, in der Nacht sind schon, sind schon zwei Transporte abgegangen." ]
00:19:03 Řekli: "No to je, to je pěkný." A teď už nebylo vůbec v poledne co jíst!
de [DE: Sie sagten: "Na, das ist, das ist schön.“ Und jetzt war für Mittag bereits überhaupt nichts mehr zu essen da! ]
00:19:09 Protože i třeba když jsme dostávali ten, půl kila nebo čtvrt kila {opravuje se} chleba denně, tak to dělili na čtyři díly, ten bochníček kilovej.
de [DE: Denn auch wenn wir zum Beispiel dieses halbe, viertel Kilo {verbessert sich} Brot am Tag bekamen, so teilten sie den Kiloleib in vier Teile.]
00:19:22 Pak ho dělili na šest dílů, pak na osm a pak nebyla mouka, přidávali do toho škrob,
de [DE: Dann teilten sie ihn in sechs Teile, dann in acht und als es dann kein Mehl mehr gab, gaben sie Stärke dazu.]
00:19:27 Aby se to nemazalo, do toho dávali dřevěný piliny! Takže todleto bylo to jídlo, jo?
de [DE: Und damit es nicht pappig war, gaben sie Holzspäne dazu. Also das war das Essen, nicht wahr? ]
00:19:32 A teďko v poledne jsme měli ten eintopf, to bylo každej den stejný!
de [DE: Und jetzt am Mittag hatten wir diesen Eintopf. Das war jeden Tag das Gleiche!]
00:19:36 To byla, to byly brambory, krmná řepa, někdy do toho bylo trochu mrkve, no prostě všecko možný, takovej ten eintopf.
de [DE: Das war, das waren Kartoffeln, Futterrüben, manchmal ein paar Möhren. Na, einfach alles mögliche, dieser Eintopf.]
00:19:46 A to se.. ty, ty, ta řepa se neokrajovala, ani ty brambory se neloupaly,
de [DE: Und das.. Diese, diese Rüben wurden nicht geputzt, nicht einmal die Kartoffeln wurden geschält.]
00:19:53 To tam šlo tak i s těma kamínkama i s tou zemí, co na tom, co na tom bylo.
de [DE: Das kam alles hinein, auch mit Steinchen und Erde. Was drin war, war drin.]
00:19:58 A to ani to už nebylo. A teďko toho..
de [DE: Und nicht einmal das gab es jetzt mehr. Und jetzt an diesem..]
00:20:00 Teďko toho dne nám dali, toho dvacátýho v poledne, štandlík nějakejch, nějakýho sirupu nebo co to bylo.
de [DE: Und jetzt an diesem Tag, an diesem Zwölften mittags gaben sie uns irgendein Fäßchen, einen Sirup oder was das war.]
00:20:11 A teď já jsem říkal jen: "Prosím vás, budete chodit a až to dostane poslední, ale držet pořád se v tom, v tom proudu."
de [DE: Und jetzt sagte ich nur: "Ich bitte euch, geht hin und erst, wenn der letzte etwas bekommt, aber ihr werdet in der Reihe bleiben .." ]
00:20:20 "My dáme každýmu ze začátku tři lžíce a uvidíme, kolik toho zbyde, abysme vám dali potom to další.“
de [DE: "Wir geben jedem von Anfang an drei Löffel und wir werden sehen, wieviel übrig bleibt, damit wir euch dann den Rest geben können.“]
00:20:28 Takhle to vysvětluju a někdo tam něco překládal,
de [DE: So habe ich es erklärt und irgendjemand übersetzte es.]
00:20:31 najednou běželi, protože ty baráky byly takhle stupňovitě nahoru, my jsme byli předposlední, že jo, ten šestej. Esesáci se psama
de [DE: Auf einmal kamen SS-ler mit Hunden, weil die Baracken da stufenartig nach oben gingen, wir waren die vorletzten, der sechste, nicht wahr.]
00:20:40 a všecko hnali dolů nastoupit na ten, na ten apelplac. A tam udělali třikrát po dvou stech, čili šest set lidí
de [DE: Sie jagten alles hinunter auf den Appellplatz zum Antreten. Und da unterteilten sie in dreimal je zweihundert, das heißt 600 Menschen.]
00:20:49 a šel transport. Jsme říkali: "Jéžišmarjá."
de [DE: Und der Transport ging ab. Wir sagten: "Jesusmaria."]
00:20:53 Teď my jsme se šli nahoru a to bylo to nejhorší, co jsem ve svým životě viděl.
de [DE: Jetzt gingen wir nach oben und das war das Ärgste, was ich je im Leben gesehen habe. ]
00:20:59 Protože tam přišli lidi, který už prošli tím pochodem smrti z toho Buchenwaldu, několik, věděli, že bude to mít za následek taky.
de [DE: Denn da kamen Leute, darunter waren einige schon auf dem Marsch aus Buchenwald gewesen. Die wussten, was auf sie zukam.]
00:21:09 Tak chtěli něco z toho sníst, tak tam někdo to rozštípl, ten, se roztekl ten… ten sirup.
de [DE: Deshalb wollten sie etwas zum Essen davor, also spaltete es {d.h. das Fässchen} jemand und es lief aus.. dieser Sirup.]
00:21:15 Oni se na to vrhli, aby se ještě to snědli.
de [DE: Sie stürzten sich darauf, um das noch zu essen. ]
00:21:18 A teďko přišli ty esesáci se psema, a ty lidi se nezvedli, ty tam byli nalepený jako mouchy na mucholapce.
de [DE: Und jetzt kamen die SS-ler mit Hunden und die Leute standen nicht auf. Die waren festgeklebt wie Fliegen am Fliegenfänger.]
00:21:25 Ty psi je v tom roztrhali. Ale teďko přišli ty hladový lidi znova, který šli tady nahoru,
de [DE: Und die Hunde zerfetzten sie. Aber nun kamen wieder hungrige Leute, die dort nach oben gingen.]
00:21:31 a teďko lžičkama to z těch nebožtíků a z tý země hrabali, aby aspoň dostali něco do pusy, když půjdou na pochod, na pochod smrti.
de [DE: Und die kratzten es nun mit Löffeln von den Toten und vom Boden, um vor dem Marsch, Todesmarsch wenigstens etwas in den Mund zu bekommen.]
00:21:42 Víte, to je, když člověk ztratí ten charakter homo sapiens, tak to je to nejhorší, co se tam může stát.
de [DE: Wissen Sie, wenn der Mensch den Charakter des homo sapiens verliert, das ist das Schlimmste, was dort passieren kann.]
00:21:49 To je vůbec to nejhorší, co jsem, co jsem v tom lágru zažil.
de [DE: Das ist überhaupt das Schlimmste, was ich, was ich im Lager erlebt habe.]
00:21:52 My jsme se dali Češi dohromady. Říkali jsme:
de [DE: Wir Tschechen taten uns zusammen. Wir sagten:]
00:21:54 "Podívejte, my musíme se dát dohromady."
de [DE: "Schaut, wir müssen uns zusammen tun."]
00:21:59 "Budem se zdržovat tam dole, až budou to stavět, tak aby tam bylo co nejvíc Čechů."
de [DE: "Wir werden uns da unten herumdrücken, solange sie das aufstellen, damit so viele Tschechen wie möglich da sind.“ ]
00:22:03 Protože jak jsme viděli, ten transport šel podle našich hranic.
de [DE: Denn wir hatten gesehen, dass die Transporte an unserer Grenze entlang gingen.]
00:22:08 Třeba se nám podaří někde utéct nebo to uvidíme.
de [DE: Vielleicht gelingt uns irgendwo die Flucht oder wir werden sehen.]
00:22:12 No tak jsme to a ten den dvacátého ve dvě hodiny mě zařadili, i tátu, do toho, do toho transportu.
de [DE: Na, so machten wir es und an diesem Tag, am zwanzigsten um zwei Uhr, reihten sie mich, auch Vati, in diesen Transport ein. ]
00:22:21 No šli jsme, šli jsme, ze začátku se šlo jakž takž.
de [DE: Na, wir liefen und liefen. Am Anfang ging es noch einigermaßen.]
00:22:25 Ale už takovej desátej kilometr, už jsme viděli po silnicích, po krajích tam byli zastřelený lidi.
de [DE: Aber schon nach zehn Kilometern sahen wir auf der Straße, an den Rändern erschossene Menschen.]
00:22:30 A oni stříleli tím dumdum, že jo, to mu utrhlo půlku hlavy a to už bylo strašný.
de [DE: Und sie schossen mit diesen Dumdumgeschossen, nicht wahr, das riss den halben Kopf weg und das war bereits entsetzlich.]
00:22:36 A oni.. ty šli esesáci po straně těch, toho pochodu a vzadu potom byly dvě nebo tři nákladní auta, já nevím.
de [DE: Und sie.. An den Rändern dieser, dieses Marschs liefen zwei SS-ler und hinten waren zwei Lieferwagen oder drei, ich weiß nicht.]
00:22:47 Oni se po dvou hodinách střídali.
de [DE: Nach zwei Stunden wechselten sie sich ab.]
00:22:49 Vždycky dvě hodiny lehli, dvě hodiny odpočali, aby, a zase š.. zase pochodovali.
de [DE: Sie legten sich immer für zwei Stunden hin, zwei Stunden ruhten sie sich aus, damit sie wieder li.. um wieder zu marschieren. ]
00:22:55 My jsme museli jít pořád. A šlo se ten den až do půlnoci.
de [DE: Wir mussten ständig laufen. Und an diesem Tag ging es bis Mitternacht.]
00:22:59 A já jsem usínal za pochodu, protože jsem dvě noci nespal.
de [DE: Und ich bin bereits während des Laufens eingeschlafen, weil ich zwei Nächte nicht geschlafen hatte.]
00:23:04 A tak táta se mnou potom vyvolával jako takovou hádku, aby, aby mě nějakým způsobem vzpružil.
de [DE: Und so hat Vater irgendeinen Streit mit mir provoziert, um, um mich irgendwie wach zu halten.]
00:23:11 No ale jak jste se.. museli jsme si lehnout na zem, na louku, ta byla obklopená hned.
de [DE: Na aber, wie sie sich.. Wir mussten uns auf einer Wiese auf den Boden legen, die war sofort umzingelt. ]
00:23:17 A po půlhodině zase jsme museli vstát a šlo se dál.
de [DE: Und nach einer halben Stunde mussten wir wieder aufstehen und es ging weiter.]
00:23:21 A to už já jsem se rozespal, po půlhodině, tak to už bylo špatný.
de [DE: Na, und ich war so schlaftrunken nach dieser halben Stunde, also das war schon schlimm. ]
00:23:26 Teďko přišel déšť a bouřka. Tak ono to trochu osvěžilo.
de [DE: Jetzt kam Regen und ein Gewitter. Das war eine kleine Erfrischung.]
00:23:32 Ale zas to ztěžklo, ten, ten kabát a to všecko, už se, šlo se čím dál tím hůř.
de [DE: Aber es hat auch wieder den Mantel und alles schwerer gemacht. Umso weiter es ging, desto schwerer war es zu laufen.]
00:23:38 Teď jsme procházeli nějakou obcí a tam byli ty Hitlerjugend v esesáckejch uniformách a házeli po nás kameny.
de [DE: Jetzt liefen wir durch irgendeine Ortschaft. Da waren welche von der Hitlerjugend in SS-Uniformen, die warfen Steine auf uns.]
00:23:46 Naštěstí trefili jednoho strážnýho, tak ten je potom umlčel, že museli přestat.
de [DE: Zum Glück trafen sie einen Wachmann, der brachte sie dann zum Schweigen, dass sie aufhören mussten.]
00:23:52 Tak jsme šli. No, ale už jsem nemohl, nemohl, nemohl, už to za náma, už to začlo.
de [DE: So sind wir gelaufen. Aber ich konnte beim besten Willen nicht mehr. Hinter uns, hinter uns ging es schon los.]
00:23:59 No a ten druhej den nás položili, položili na tu rozmoklou louku, museli jsme ležet a to nás nechali hodinu.
de [DE: Am nächsten Tag ließen sie uns auf diese durchnässte Wiese. Da mussten wir uns hinlegen und sie ließen uns eine Stunde liegen.]
00:24:08 A teďko už tam bylo z minula blbě, protože zač.. u některých se začal projevovat ten skvrnitej tyfus, už začal a to.
de [DE: Und jetzt kam es einem schon komisch vor von früher, denn.. Bei einigen zeigten sich Anzeichen von Flecktyphus, das fing schon an.]
00:24:17 No a nějakej inženýr Janeček z Plzně, ze Zbrojovky, ten měl horečku, dva ho vedli a to..
de [DE: Na, und ein Diplom-Ingenieur Janeček aus Pilsen, von den Waffenwerken, der hatte Fieber, zwei führten ihn und so..]
00:24:26 A on mermomocí chtěl si nabrat, nějakou plechovku někde našel, takovou špinavou vodu z toho, z tý strouhy.
de [DE: Und er wollte unbedingt – er hatte irgendwo eine Blechdose gefunden – schmutziges Wasser aus diesen, diesem Graben schöpfen. ]
00:24:35 A ty ho nesli a furt a on furt.. A ten esesák šel a zastřelil, zastřelil všechny tři, když jako je nastoupil.
de [DE: Und die trugen ihn und er immer wieder.. Und der SS-Mann ging hin und erschoss, erschoss sie alle drei beim Antreten.]
00:24:43 Teď my jsme šli a teďko už jsem, jsme byli asi já nevím čtvrtý, táta pořád se mnou, a čtvrtý od konce,
de [DE: Wir liefen und jetzt war ich schon, ich weiß nicht, waren wir vielleicht die vierten, die vierten von hinten. Vati immer bei mir.]
00:24:52 Tam už to potom stříleli, ty už to nestačili.
de [DE: Da haben sie bereits auf die geschossen, die nicht mehr mitkamen.]
00:24:55 Říkám: "Tati, musíš jít, podívej se, jsou tam dva malý bráchové doma, někdo se o ně musí starat."
de [DE: Ich sage: "Vati, du musst laufen. Schau, zuhause sind die zwei kleinen Brüder. Jemand muss sich um sie kümmern."]
00:25:04 "Jestli se maminka vrátí, ta je v Ravensbrücku, to nevíme, co.."
de [DE: "Ob Mama zurückkommt, sie ist in Ravensbrück, das wissen wir nicht, was.."]
00:25:08 "Jestli babička to přežila v tom, v tom, v tej Malej pevnosti terezínskej, nevíme, musíš.“
de [DE: "Ob Oma in der, in der kleinen Festung von Theresienstadt überlebt hat, wissen wir nicht. Du musst laufen."]
00:25:15 On říkal: "Ne, hele, buď oba se vrátíme, nebo nikdo. To ne, já ne, to ne."
de [DE: Er sagte: "Nein, na hör mal. Entweder wir kommen beide zurück oder keiner. So nicht, auf keinen Fall."]
00:25:23 Jdem, jdem a už to s náma šlo blbě. Najednou kde se vzal, tu se vzal, ten profesor Kurský Michal.
de [DE: Wir laufen, laufen und es geht immer schlechter. Auf einmal tauchte wie aus dem Nichts dieser Professor Kurský Michal auf.]
00:25:32 A přišel a říkal: "No pápa, što slučílos, on balnoj?" {rus. Tatínku, co se stalo, je nemocný?}
de [DE: Er kam und sagte: "No Papa, schto slutschilos, on balnoj"? {rus. Vati, was ist passiert, ist er krank?}]
00:25:36 Táta říkal: "No jo, víš, on nespal dvě noci a on je unavenej."
de [DE: Vati sagte: "Naja weißt du, er hat zwei Nächte nicht geschlafen und ist müde."]
00:25:41 "No ničevo, vsě budět, podaždí, podaždí!" {rus. To nic, všechno bude, počkej, počkej}
de [DE: "No nitschewo, wsche budjet, podaschdi, podaschdi!" {rus. Macht nichts, das kriegen wir hin, warte}]
00:25:43 Zmizel, najednou přišli s ním ještě, ještě tři.
de [DE: Er verschwand und auf einmal kam er mit noch, noch drei anderen wieder.]
00:25:47 Dva popadli mě, dva tátu a protáhli nás dopředu.
de [DE: Zwei nahmen mich auf die Schultern, zwei Vati und so brachten sie uns nach vorn.]
00:25:51 A zmizeli. To udělali ještě asi třikrát.
de [DE: Dann verschwanden sie. Das machten sie noch ungefähr dreimal.]
00:25:54 Pak před nějakou obcí dávali, dávali každýmu dvě syrový brambory. No co si se syrovým bramborem, to..
de [DE: Dann vor irgendeiner Ortschaft gaben sie jedem zwei rohe Kartoffeln. Na, was soll man mit rohen Kartoffeln, das..]
00:26:03 A do nás se ani ty brambory nedostaly, my jsme dostali hrst takovýho zrní.
de [DE: Und für uns haben sie nicht einmal gereicht. Wir bekamen eine Handvoll Getreide.]
00:26:08 Tam bylo všechno možný.
de [DE: Da war alles mögliche drin.]
00:26:10 Tak já tam vyhledal, vyhledal pšeničný čtyry, si dal mezi zuby a žaludek mi začal dělat takhle..
de [DE: Ich pickte mir, pickte mir also vier Weizenkörner heraus, steckte sie zwischen die Zähne und der Magen machte so..]
00:26:17 Teďko jsme přišli v obci Wetterfeld, nás dali na levou stranu směr zámeček Thierlstein.
de [DE: Jetzt kamen wir in die Ortschaft Wetterfeld. Uns teilten sie auf der linken Seite ein, Richtung Schlösschen Thierlstein.]
00:26:28 A najednou za tím, kousek za tím zámečkem nás položili na stráň zalesněnou, nahoře byl malej lom.
de [DE: Und dahinter plötzlich, ein Stück hinter dem Schlösschen, durften wir uns an einem bewaldeten Hang hinlegen. Oben war ein kleiner Steinbruch. ]
00:26:36 A pad jsem a spal jsem.
de [DE: Und ich fiel um und schlief.]
00:26:39 Vzbudil mě kouř.
de [DE: Rauch weckte mich auf.]
00:26:41 Bylo druhej den, bylo třiadvacátýho as.. dubna, asi tři hodiny, {opravuje se} asi jedenáct hodin dopoledne.
de [DE: Es war der nächste Tag, der dreiundzwanzigste April un.., ungefähr drei, {verbessert sich} ungefähr elf Uhr vormittags. ]
00:26:47 Asi, protože jsme nevěděli, tak.
de [DE: Ungefähr, denn wir wussten das nicht.]
00:26:51 A někdo tam rozdělal oheň, jak? To ty vězňové věděli, čím rozdělat. {smích}
de [DE: Und jemand machte ein Feuer, aber wie? Die Häftlinge wussten, womit man das machte. {lacht}]
00:26:57 Kdo měl ty brambory, tak si je tam upekli.
de [DE: Wer Kartoffeln hatte, der briet sie sich dort.]
00:26:59 A co byly tam stromy listnatý, co měly tu měkkou kůru, tam kam lidi došáhli, tak to bylo okousaný, ta kůra.
de [DE: Und was es da für Laubbäume gab, mit einer weichen Rinde. Soweit die Leute kamen, soweit war sie angeknabbert, die Rinde.]
00:27:08 To je strašnej hlad.
de [DE: Hunger ist schrecklich.]
00:27:10 A teďko co, tak jsme čekali, čekali a nic.
de [DE: Und jetzt, wie weiter. Also warteten wir, wir warteten und nichts geschah.]
00:27:15 Teď už bylo slyšet rachot, že jo, už bylo slyšet i, i střelba kulometná, jo? Tak jéžišmarjá.
de [DE: Jetzt hörte man schon Rumpeln, nicht wahr. Man hörte auch schon Schüsse von Maschinengewehren, nicht? Um Gottes Willen. ]
00:27:23 Najednou tam přijelo auto.
de [DE: Auf einmal kam ein Auto.]
00:27:26 Tam byl jeden z těch čelnejch esesáků z toho tábora a řekl: "Všecko nastoupit!“
de [DE: Darin war einer der höchsten SS-ler aus dem Lager. Er sagte: "Alles antreten!“ ]
00:27:32 Nastoupit a teďko se to překládalo z tý němčiny do polštiny, do francouzštiny, do italštiny, do češtiny, aby..
de [DE: Antreten. Und jetzt wurde es aus dem Deutschen ins Polnische, Französische, Italienische und Tschechische übersetzt, damit..]
00:27:39 A teďko někdo do toho křičel: "Nenastupujte, chtěj nás postřílet!“
de [DE: Und jetzt rief auf einmal jemand: "Steigt nicht ein, die wollen uns erschießen!"]
00:27:43 Protože tam, jak to auto mělo, to bylo to.. takhle to vytáhli, ten kulomet, kterej šel nastavit taky jako proti letadlům.
de [DE: Denn da, wo dieses Auto, da war.. Sie ließen es ausfahren, dieses Maschinengewehr. Das konnte man auch gegen Flugzeuge einsetzen.]
00:27:51 To vytáhli a takhle to mířili na nás.
de [DE: Sie ließen es ausfahren und richteten es auf uns. ]
00:27:53 Řekli: "Lehněte si za stromy, chtějí nás postřílet!"
de [DE: Sie sagten: "Legt euch hinter die Bäume, sie wollen uns erschießen!"]
00:27:55 No nerozuměli, ještě tam běželi, tak ještě nějaký lidi zastřelili.
de [DE: Na, sie verstanden es nicht. Sie liefen noch hin, so erschossen sie noch einige Leute.]
00:27:59 No ale už se blížil ten zvuk, a ty odjeli.
de [DE: Aber dieser Schall kam bereits näher und sie fuhren weg.]
00:28:02 No a někdo najednou, tam se ukázala bílej nějakej hadr, tam začali mávat bílým hadrem, byli to Američani.
de [DE: Na, und auf einmal war da irgendein weißer Fetzen zu sehen, da winkten sie mit einem weißen Fetzen. Es waren die Amerikaner.]
00:28:08 Říkali: "Vraťte se zpátky, jděte zpátky, my tam máme pro vás takovej tábor."
de [DE: Sie sagten: "Kommt zurück, kommt zurück, wir haben da für euch so eine Art Lager."]
00:28:15 "Je udělanej, budete tam ubytovaný, budete tam stravovaný."
de [DE: "Es ist vorbereitet, da werdet ihr untergebracht und versorgt."]
00:28:20 "Ale jen kdo bude v tom táboře. Kdo tam nepůjde, tak ten nemůže to stravování čekat."
de [DE: "Aber nur wer in diesem Lager ist. Wer nicht mitkommt, kann auch keine Versorgung erwarten."]
00:28:25 "Nechoďte do lesa, nechoďte domů, protože oni v noci přepadávají vězně, zabíjejí je .."
de [DE: "Geht nicht in den Wald, geht nicht nach Hause, sie überfallen nachts die Häftlinge, erschlagen sie .."]
00:28:33 "Převlíkají se do jejich šatů vězeňskejch, aby se zachránili, ty esesáci."
de [DE: "Sie ziehen sich die Häftlingskleider an, um sich zu retten, die SS-ler."]
00:28:37 No jo, my jsme šli, a teďkon se nám nechtělo znova zase do tábora, zase za dráty.
de [DE: Na gut, wir gingen hin und jetzt wollten wir aber nicht wieder ins Lager, wieder hinter Stacheldraht.]
00:28:44 Nás bylo pět, nebo še.. myslím pět Čechů a jeden, jeden mladej Rus.
de [DE: Wir waren fünf oder se.. Ich glaube fünf Tschechen und ein, ein junger Russe.]
00:28:52 Tak my s nima nepůjdem, zkusíme to jinam.
de [DE: Wir gehen nicht mit ihnen, wir versuchen das anders.]
00:28:56 Když jsme přišli na ten Wetterfeld, odkaď jsme takhle dali, tam jsme se šl.., dali na druhou stranu směr na Roding.
de [DE: Als wir nach Wetterfeld kamen, da begaben wir uns, von da aus gin.. begaben wir uns auf die andere Seite, Richtung Roding. ]
00:29:02 Teď jsme přišli a tam byla, tam bylo asi pět baráčků, jmenovalo se to Piendling, samota.
de [DE: Wir kamen dort an and da war, da waren circa drei kleine Häuser. Es hieß Piendling, eine Einöde.]
00:29:11 Na takový zahradě byla taková, jako vilka to bylo malý, ale jako chata to bylo velký.
de [DE: In einem Garten war so ein.. Für eine Villa war es zu klein und für eine Datscha zu groß.]
00:29:21 Tam jsme zjistili, že tam byla paní se svou matkou a se svým malým děvčátkem.
de [DE: Wir stellten fest, dass da eine Frau mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Mädchen war.]
00:29:26 Její manžel byl důstojník na frontě a ona utekla z Berlína před bombardováním.
de [DE: Ihr Mann war Offizier an der Front und sie war vor den Bombardements aus Berlin geflohen.]
00:29:32 Tak my jsme říkali: "Podívejte se, my se tady ubytujem, dole máte kuchyň a jednu místnost."
de [DE: Also sagten wir: "Schaut mal, wir werden uns hier einquartieren, unten habt ihr eine Küche und einen Raum."]
00:29:38 "My budem v tej jednej místnosti dole, vy máte nahoře dvě místnosti a tu kuchyň budete, jo?"
de [DE: "Wir sind in diesem Raum unten, ihr habt oben zwei Räume und die Küche hier, ja?"]
00:29:42 "Nebojte se, my tady nic nebudeme dělat.“
de [DE: "Habt keine Angst, wir machen nichts hier."]
00:29:46 První co jsme si, že jsme si ohřáli vodu, jsme se vykoupali, odvšivili,
de [DE: Das erste, was wir taten, wir wärmten Wasser, badeten, entlausten uns.]
00:29:52 Vyprali to prádlo celý, aby uschlo, abysme.. no abysme to tam nezasvinili.
de [DE: Wir wuschen die ganze Wäsche, damit sie trocknete, damit.. damit wir das nicht verlausten dort.]
00:29:59 No a teďko druhej den říkám: "Musíme jít sehnat nějaký to jídlo."
de [DE: Na, und jetzt am zweiten Tag sag' ich: "Wir müssen irgendwo Essen auftreiben."]
00:30:04 I když americký vojáci, co tak nám házeli ty, ty obědy a takový ty, co měli, to nám nahá.. házeli..
de [DE: Auch wenn die amerikanischen Soldaten, die warfen diese Menus bei uns ab und die Sachen, die sie hatten, war.., warfen sie uns..]
00:30:11 No ale my jsme říkali: "No dobře, abysme tu měli nějakou tu.."
de [DE: Na, aber wir sagten: "Na gut, damit wir mal etwas haben..“]
00:30:15 Tak jsem šel já a, a nějakej.. {ruch}
de [DE: Also ging ich und, und noch einer.. {Störung}]
00:30:25 No a pak jsme se rozhodli, že se podíváme po nějaký stravě další.
de [DE: Na, und dann entschlossen wir uns, nach weiterer Nahrung Ausschau zu halten.]
00:30:31 Tak se mnou šel nějakej Szarzec. On byl z Třince, on byl německý národnosti.
de [DE: Ein gewisser Szarzec kam mit mir. Er war aus Třinec, hatte die deutsche Nationalität.]
00:30:39 Ale byl to politickej vězeň, že jo, ale on mluvil polsky, německy, česky. {úsměv}.
de [DE: Aber er war ein politischer Häftling, nicht wahr. Und er sprach polnisch, deutsch, tschechisch. {lacht}]
00:30:44 Tak jsme se vydali a šli jsme do toho Rodingu.
de [DE: Also machten wir uns auf und gingen nach Roding.]
00:30:47 Přicházíme do obce, stažený rolety, zavřený okno, zavřený dveře, všecko to, nikde nikdo.
de [DE: Wir kamen in die Ortschaft, heruntergelassene Rollos, geschlossene Fenster, geschlossene Türen, alles, keiner irgendwo.]
00:30:55 Takový nám to bylo divný. Tak my jsme se vydali ještě, prostředkem silnice jsme šli
de [DE: Das kam uns komisch vor. Also machten wir uns noch auf.. Wir gingen mitten auf der Straße.]
00:31:03 a cítíme, že něco za náma se, ohlížíme, nikoho jsme neviděli.
de [DE: Und wir spüren, hinter uns ist etwas. Wir drehen uns um, doch wir sahen niemanden.]
00:31:07 Přijdeme na náměstí a tam přicházejí dva páni z, s bílým hadrem na, na tyčce.
de [DE: Wir kommen zum Platz und da kommen zwei Frauen angelaufen. Mit einem weißen Fetzen an, an einem Stecken.]
00:31:15 Byli z radnice a oni mysleli, že jsme, že jsme od Američanů nebo co.
de [DE: Sie waren vom Rathaus und dachten, dass wir, dass wir zu den Amerikanern gehören oder so.]
00:31:20 Jsme říkali: "No my jsme osvobozený." A todleto.
de [DE: Wir sagten: "Nein, wir sind befreit." Und so weiter.]
00:31:22 Tak jsem říkal: "No ale musíte počítat s tím, že budou potřebovat další lidi stravu, jsme tady jen.."
de [DE: Also sagte ich: "Aber Sie müssen davon ausgehen, dass noch mehr Leute Nahrung brauchen, wir sind hier nur.."]
00:31:29 Řekl jsem, že nás tady bylo mnohem víc než jako to..
de [DE: Ich sagte, da seien noch viel mehr von uns als.. ]
00:31:32 A oni nás do restaurace a že na oběd. Jsme řekli: "Ne, to my nemůžem."
de [DE: Und sie wollen gleich mit uns ins Restaurant, zum Mittagessen. Wir sagten: "Nein, das geht nicht."]
00:31:36 To, protože, věřte, že když některý lidi třeba nedali si pozor
de [DE: Denn das.. Glauben Sie mir, wenn manche Leute unvorsichtig waren]
00:31:41 a hned snědli mastný a todleto, tak umírali v křečích potom, protože to, to nešlo.
de [DE: und sofort fettig und so weiter aßen, dann starben sie an Krämpfen, denn das, das ging nicht.]
00:31:47 Tak my jsme řekli, že bysme chtěli nějakej chleba, nějakej margarín, třeba vajíčka, když nám dají.
de [DE: Wir sagten also, wir hätten gern ein wenig Brot, ein wenig Margarine, oder Eier, wenn sie uns welche geben.]
00:31:53 Tak oni nám dali těch bochníků do takovýho pytle a tam jsme si to rozdělili.
de [DE: Also gaben sie uns die Laibe in einem Sack und wir teilten sie auf.]
00:31:57 Jsme to vzali, no a došli jsme, tak jsme tady dali tej paní a pro tu holčičku, že jo.
de [DE: Wir nahmen es und als wir ankamen, gaben wir auch dieser Frau und diesem Mädchen etwas, nicht wahr.]
00:32:03 A já jsem maloval obrázky, vykládal jsem jí pohádky.
de [DE: Und ich habe ihr Bilder gemalt und Märchen erzählt.]
00:32:06 Prostě jsme koukali tak s těma lidma jako to ..
de [DE: Wir schauten einfach, so gut wie es ging mit diesen Leuten..]
00:32:09 A {odkašlal si} teďkon jeden den mi hodil jeden černoch, voják, mi hodil bednu pomerančů.
de [DE: Und {räuspert sich} jetzt warf mir eines Tages ein Schwarzer, ein Soldat, warf er mir eine Kiste Orangen zu. ]
00:32:18 A teďko za tou paní, která tam byla, chodil nějakej, nějakej francouzskej..
de [DE: Und jetzt zu dieser Frau, die da war, kam immer irgendein, irgendein französischer.. ]
00:32:26 Tam byl jako na práci, že jo, u sedláka, a on přinesl, měl kapry. Takový velký.
de [DE: Der war da zum Arbeiten, nicht wahr, bei einem Bauern. Und der brachte Karpfen mit. So große.]
00:32:37 Tak jsme mu dali čtvrt bedny pomerančů za jednoho velkýho kapra.
de [DE: Also gaben wir ihm ein Viertel von dieser Orangenkiste für einen großen Karpfen.]
00:32:41 Toho jsme mohli.. táta udělal kapra, to jsme mohli jíst dobře.
de [DE: Den konnten wir.. Vater machte den Karpfen, also hatten wir etwas Gutes zu essen.]
00:32:45 A teďkon sedmýho, sedmýho večer jsme chyti.. zachy.. jsme chytili, protože my jsme si hned půjčili od ní rádio, volání Prahy o pomoc.
de [DE: Und jetzt am siebten, siebten abends schnap.., schnappten wir, weil wir uns sofort das Radio von ihr geborgt hatten, den Hilferuf aus Prag auf.]
00:33:00 Tak já jsem honem napsal pro každýho česko-německy, že je ten a ten, že je osvobozenej politickej vězeň z koncentračního tábora Flossenbürg.
de [DE: Sofort schrieb ich für alle tschechisch-deutsch, er ist der und der, er ist ein befreiter politischer Häftling aus dem Konzentrationslager Flossenbürg.]
00:33:13 A že žádáme instituce, organizace, aby byly nápomocný při jeho návratu do vlasti.
de [DE: Und dass wir die Institutionen und Organisationen bitten, bei seiner Rückkehr in die Heimat behilflich zu sein.]
00:33:20 Tak jsme na to potřebovali razítka.
de [DE: Also brauchten wir dazu Stempel.]
00:33:21 Jsem říkal, no v tom Weterfeldu zabrali starostu s radnicí Poláci.
de [DE: Ich sagte, na, in Wetterfeld haben die Polen das Rathaus mitsamt Bürgermeister beschlagnahmt.]
00:33:28 A když z těch pomerančů, tak jim dáme, tak jim dáme půl bedny těch pomerančů,
de [DE: Und wenn wir von den Orangen.. Geben wir ihnen, geben wir ihnen die halbe Orangenkiste.]
00:33:33 tý čtvrt bedny zůstane pro nás a donesem jim to tam a oni mi tam ty razítka dají.
de [DE: Ein Viertel bleibt für uns und wir bringen sie ihnen vorbei und die geben mir dort diese Stempel.]
00:33:40 No jo, ale ono se smělo chodit mezi šestou a šestou a po šestej, musel jsem to dopsat, už bylo šest hodin a něco, když jsem to dokončil.
de [DE: Na, aber man durfte nur zwischen sechs und sieben rausgehen. Ich musste es noch fertig schreiben. Es war schon nach sechs, als ich fertig war.]
00:33:49 A to potom se střílelo bez vyzvání.
de [DE: Und danach wurde ohne Vorwarnung geschossen.]
00:33:52 Tak šel se mnou zase tenhleten z toho, z toho Třince.
de [DE: Also kam wieder der eine aus, aus Třinec mit mir.]
00:33:56 My jsme se plížili po mezích, došli jsme k Polákům, ty nám tam dali razítka, co měli všechny možný, za ty pome..
de [DE: Wir schlichen durch die Raine, kamen zu den Polen. Die gaben uns die Stempel, alles mögliche, was sie hatten, für die Ora..]
00:34:04 Mezitím táta pekl bramborový placky. Udělal nám tam ..
de [DE: Vater machte inzwischen Kartoffelpuffer. Er machte uns dort ..]
00:34:10 On tam našel nějakej takovej pytlík, takovej jako bejvaly ty bílý pytlíky na, od soli nebo od čeho, já nevím, nebo od čeho to bylo.
de [DE: Er fand irgendein Säckchen da, so wie früher die weißen Säckchen für Salz oder so. Ich weiß nicht, wofür die waren.]
00:34:17 A potom do zvláštního udělal, udělal i s tukem a to směl každej maximálně jeden denně, abysme to vydrželi.
de [DE: Und dann gab er das in einen speziellen.. Er machte das auch mit Fett und jeder durfte höchstens einen pro Tag essen, damit wir es aushalten.]
00:34:27 A to bylo do rána.
de [DE: Und das dauerte bis zum Morgen.]
00:34:31 CM: Můžeme dát přestávku teď.
de [DE: CM: Wir können jetzt eine Pause machen.]
00:34:33 MV: Jo, dobře.
de [DE: MV: In Ordnung.]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1068.mp4"

00:00:02 MV: No a osmého ráno {tzn. 8.5.1945} jsme vyrazili na cestu.
de [DE: MV: Na, und am achten morgens {d.h. 8.5.1945} machten wir uns auf den Weg. ]
00:00:06 No šli jsme, šli, a teď přišly mosty přes řeku.
de [DE: Na, wir liefen und liefen immer weiter und jetzt kamen da Brücken über den Fluß.]
00:00:10 A přes most se smělo chodit jenom dvě hodiny denně.
de [DE: Und die Brücke durfte man nur zwei Stunden am Tag passieren.]
00:00:16 A já nevím, jestli od desíti do jedenácti snad.
de [DE: Und ich weiß nicht, von zehn bis elf vielleicht.]
00:00:20 A od dvou do tří, nevím, prostě hodinu dopoledne, hodinu odpoledne.
de [DE: Und von zwei bis drei, ich weiß nicht, eben eine Stunde vormittags, eine Stunde nachmittags. ]
00:00:25 A to hlídali americký vojáci.
de [DE: Und das bewachten amerikanische Soldaten. ]
00:00:27 Jsme přišli, ukazovali jsme to, tak někdy nás pustili.
de [DE: Wir kamen, zeigten das her {d.h. die Dokumente}, und manchmal ließen sie uns durch. ]
00:00:30 Jsme ukazovali, i když to nepřečetli, že jo, tak nás pustili.
de [DE: Wir zeigten es her, und auch wenn sie es nicht durchlasen, nicht wahr, ließen sie uns trotzdem durch.]
00:00:33 Někdo ale řekl: "Ne, ne, ne.“
de [DE: Einer sagte allerdings: "Nein, nein, nein."]
00:00:36 Hvízdnul na toho druhýho, ukázal mu sem, on šel tam a my jsme přešli.
de [DE: Er pfiff auf den anderen, dirigierte ihn zu sich, er kam und wir gingen hinüber.]
00:00:40 Akorát jednou nás nepustil.
de [DE: Nur einer ließ uns nicht durch. ]
00:00:42 Ale ukázal, že dole je loď, abysme si přeplavali přes tu řeku. {smích}
de [DE: Aber er zeigte uns, dass unten ein Schiff ist, wir sollten den Fluß hinüberschwimmen. {Lachen}]
00:00:46 No ale stejně jsme nedošli až, až na hranice.
de [DE: Na, aber trotzdem schafften wir es nicht bis, bis zur Grenze. ]
00:00:51 Tak jsme tam, před hranicemi jsme tam v jednej hájovně jsme se tam ubytovali, dole.
de [DE: Also quartierten uns dort, vor der Grenze, quartierten wir uns in einem Forsthaus ein, unten. ]
00:00:57 Říkali jsme: "My vás tady zamknem v tý místnosti, ráno vás odemknem.“
de [DE: Wir sagten {d.h. den Bewohnern}: "Wir sperren euch hier ein, in diesem Raum, morgens sperren wir auf.“ ]
00:01:01 Dva jsme hlídali vždycky, dva jsme byli vzhůru, protože kdyby jeden zaspal, abysme, no..
de [DE: Zwei von uns hielten immer Wache, zwei waren auf, denn wenn einer verschlafen würde, damit wir, na..]
00:01:06 Ráno jsme je odemkli, vyšli jsme a přešli jsme, to ..
de [DE: Am Morgen sperrten wir auf, gingen los und überquerten, das ..]
00:01:12 Tam už byli bombardovaný na silnici, tam byly jámy.
de [DE: Da war bereits die Straße bombardiert, da waren Gruben. ]
00:01:15 A najednou vidíme první československou vlajku. To bylo ve všerubským průsmyku.
de [DE: Und auf einmal sehen wir die erste tschechoslowakische Fahne. Das war beim Neumarker Pass {cz. Všerubský průsmyk}.]
00:01:23 Já nevím, možná, že to mladý třeba všichni nepochopěj:
de [DE: Ich weiß nicht, vielleicht verstehen das nicht mehr alle jungen Menschen.]
00:01:27 Ale my jsme běželi, my jsme tu vlajku líbali.
de [DE: Aber wir rannten, wir haben diese Fahne geküsst.]
00:01:31 Protože víte, co to bylo, vrátit se domů?
de [DE: Denn wissen Sie, was das bedeutete, nach Hause zurückzukommen? ]
00:01:35 V co už mnoho lidí nevěřilo, že se vrátíme.
de [DE: Woran viele bereits nicht mehr glaubten, dass wir zurückkommen würden.]
00:01:38 Vrátili jsme se domů.
de [DE: Wir kamen nach Hause zurück.]
00:01:39 Ten člověk, to byl Čech, kterej tam měl hostinec a řeznictví, ale za okupace to nesměl dělat.
de [DE: Dieser Mann, ein Tscheche, hatte dort ein Gasthaus und eine Metzgerei, aber während der Besatzung durfte er es nicht betreiben.]
00:01:48 Tak on říkal: "Pojďte, pojďte, vytlač.. pomozte mi vytlačit tu bryčku řeznickou tady z kůlny."
de [DE: Also sagte er: "Kommt, kommt, hol.. helft mir die Fleischerpritsche aus dem Schuppen zu holen."]
00:01:55 "A moje dva koně mají támhle v tom statku. Pojďte se mnou, ať nám je dají.“
de [DE: "Und meine zwei Pferde haben sie auf dem Gut dort. Kommt mit mir, damit sie sie mir geben."]
00:01:59 Zapřáhl koně, no a z kopce jsme jeli všichni.
de [DE: Er spannte die Pferde ein, na und bergab fuhren wir alle.]
00:02:03 Do kopce vezl akorát ty starší a my mladší jsme pomáhali do kopce tlačit.
de [DE: Bergauf fuhren nur die Älteren und wir Jungen halfen den Berg hoch beim Anschieben.]
00:02:08 A přišli jsme do Kdyně. To bylo první město.
de [DE: Und wir kamen nach Kdyně. Das war die erste Stadt. ]
00:02:12 Tam jsme jim, a oni nám to..
de [DE: Da haben wir ihnen, und sie haben uns..]
00:02:14 Na ty naše, na ty naše glejty nám to ještě napsali česky, jako revoluční národní výbor.
de [DE: Auf unsere, unsere Begleitschreiben schrieben sie uns dann noch in Tschechisch, im Namen des nationalen Revolutionsausschusses.]
00:02:20 Chtěli nám každýmu dávat tři stovky.
de [DE: Sie wollten jedem von uns 300 {Kronen} geben.]
00:02:21 My jsme říkali: "Prosím vás, co bysme s penězma dělali, my to neznáme, nic!“
de [DE: Wir sagten: "Ich bitte euch, was sollen wir mit Geld anfangen, wir kennen das nicht, nein!“ ]
00:02:26 "A co vám dáme?“
de [DE: "Und was geben wir euch dann?"]
00:02:27 Říkám: "Víte co, třeba chleba s máslem a, a, a krajáč mlíka anebo vajíčko, to by nám udělalo..“
de [DE: Ich sage: "Wissen Sie was, vielleicht ein Stück Brot mit Butter und, und, und einen Topf Milch oder ein Ei, das würde uns wohl..“ ]
00:02:37 No ale museli jsme pěšky, protože ono nic nejezdilo vůbec.
de [DE: Na, aber wir mussten zu Fuß weitergehen, da überhaupt nichts fuhr. ]
00:02:41 Tak jsme šli a první jsme došli do, do Klatov, do pivovaru.
de [DE: Also liefen wir und kamen zuerst nach, nach Klatovy, in die Brauerei. ]
00:02:46 Tam nás, nás poslali do pivovaru, tam že se ubytujem.
de [DE: Dort schickten sie, schickten sie uns in die Brauerei, dort sollten wir unterkommen.]
00:02:50 Řekli: "Že jste nepřišli dřív, my měli bramboračku."
de [DE: Sie sagten: "Dass ihr nicht früher gekommen seid, wir hatten Kartoffelsuppe." ]
00:02:52 "Ale ještě tam trochu je, aspoň pro ty starší tady bude. A co vám ostatním?“
de [DE: "Aber es ist noch ein wenig da, wenigsten für die älteren wird es reichen. Aber was für die anderen?“]
00:02:56 Jsme řekli: "No tak třeba chleba s máslem a mlíko, vajíčka, vajíčka.“ {smích}
de [DE: Wir sagten: "Na, vielleicht Brot mit Butter und Milch, Eier.“ {Lachen}]
00:03:01 Druhej den jsme ráno vyrazili a došli jsme do Horažďovic.
de [DE: Am nächsten Tag brachen wir morgens auf und kamen bis nach Horažďovice.]
00:03:07 A tam nám řekli, že v Horažďovicích se tam setkají armády, obě dvě, že tam přijdou.
de [DE: Und da sagten sie uns, dass in Horažďovice die Armeen, alle beide, aufeinandertreffen, dass sie dahin kommen.]
00:03:14 A, a měli to.. prostě hned se to rozkřiklo: "Tady jdou vězňové!“
de [DE: Und, sie hatten.. Es wurde gleich herumgeschrien: "Hier sind Häftlinge!"]
00:03:20 Tam lidi přišli a chtěli, abych mluvil. {smích}
de [DE: Die Leuten kamen und wollten, dass ich eine Rede halte. {Lachen}]
00:03:24 A teďko, teďko, eh tak ten Rus zůstal hned tam.
de [DE: Und jetzt, jetzt äh dieser Russe ist gleich dageblieben.]
00:03:30 Protože čekal, že přijedou ty, takže hned s nima půjde.
de [DE: Denn er wartete darauf, dass sie {d.h. russische Soldaten} kommen, damit er gleich mit ihnen heimgehen kann.]
00:03:33 No a teďko některý zase řekli: "No tak my pojedem na Plzeň.“
de [DE: Na, und andere sagten jetzt wiederum: "Also wir werden nach Pilsen fahren.“ ]
00:03:36 Zase k nám se připojily nějaký dvě paní, který utekly z Prahy před bombardováním.
de [DE: Wieder schlossen sich uns zwei Frauen an, die aus Prag vor den Bombardements geflohen waren.]
00:03:41 Jsme říkali: "No ježíšmarjá, to my tady, my půjdeme dál.“
de [DE: Wir sagten: "Na um Himmelswillen, was sollen wir da, wir gehen weiter.“ ]
00:03:46 Oni řekly: "Počkej, počkej, sem mají přijet ze Strakonic se zbožím a zase, to oni vás svezou.“
de [DE: Sie sagten: "Warte, warte, da sollen welche aus Strakonice mit Ware kommen, die nehmen euch mit.“ ]
00:03:52 Tak jsme naložili na náklaďák, odjeli jsme do Strakonic.
de [DE: Also haben wir uns in den Lieferwagen gesetzt und fuhren nach Strakonice.]
00:03:56 Tam nás ubytovali nějaký, v nějakým takovým rekreačním zařízení někde prostě, ve skladišti jsme tam přespali. {smích}
de [DE: Dort quartierten sie uns in so einem, einem Erholungsobjekt ein, einfach irgendwo, wir übernachteten in so einem Lagerhaus. {Lachen}]
00:04:03 Ráno jsem šel, tak jsem šel za starostou.
de [DE: Am Morgen ging ich, also da ich ging zum Bürgermeister.]
00:04:06 A to jsem se dověděl, že ten se vrátil před dvěma dny z Buchenwaldu.
de [DE: Und da erfuhr ich, dass er vor zwei Tagen aus Buchenwald zurückgekommen war.]
00:04:11 Jsem říkal: "Hele, my potřebujem.. dej nám auto, ať nás sveze."
de [DE: Ich sagte: "Hör zu, wir müssen.. Gib uns ein Auto, das uns fährt.“ ]
00:04:15 "My potřebujem na ten Tábor se dostat.“
de [DE: "Wir müssen bis nach Tábor kommen."]
00:04:17 On říkal: "To je těžký!“
de [DE: Er sagte: "Das ist schwer!“ ]
00:04:18 Říkám: "Hele, ty už jsi doma, viď, tak nic.“ {smích}
de [DE: Ich sage: "Hör mal, du bist schon zu Hause, nicht wahr, na also.“ {Lachen} ]
00:04:21 Tak on říkal: "Jak bych si to, jak bych si to obhájil?“
de [DE: Und er sagte: "Wie soll ich das, wie soll ich das verantworten?“]
00:04:24 Říkám: "Jak by sis to obhájil, řekneš, že vezeš poštu do Písku a do Tábora."
de [DE: Ich sage: "Wie du das verantworten sollst, du sagst, du bringst Post nach Písek und Tábor."]
00:04:30 "A že vezmeš pro Strakonice poštu z Tábora a z Písku a bude to.“
de [DE: "Und dass du Post aus Tábor und Písek nach Strakonice bringst und fertig."]
00:04:35 No tak jo. Tak jsme se tam naložili do toho, do toho auta, jeli.
de [DE: Na, also gut. Wir setzten uns also in dieses, in dieses Auto und fuhren los.]
00:04:41 No jo, ale ten velkej most, ten v Písku, byl ucpanej, protože utíkali, utíkali eh Němci k Američanům, jo?
de [DE: Na ja, aber die große Brücke, die in Písek, war verstopft, denn da flohen, flohen äh die Deutschen zu den Amerikanern, nicht wahr? ]
00:04:53 A tak se šlo na ten dolů, ten, co je teďko přenesenej sem blízko k Táboru.
de [DE: Also nahmen wir die untere, die, die jetzt hierher in die Nähe von Tábor transferiert wurde.]
00:04:58 Tam jsme přešli. No a teďko ale už nešlo po silnicích jezdit, to bylo ucpaný.
de [DE: Dort setzten wir über. Na, aber nun konnte man nicht mehr auf den Straßen fahren, die waren verstopft.]
00:05:03 Tak na vedlejší silnici. A najednou jedeme, jedeme a dostali jsme se do lesa.
de [DE: Also auf Nebenstraßen. Und wir fahren und fahren und auf einmal kamen wir in einen Wald.]
00:05:08 A ten říkal: "Já už dál nejedu, to už není možný, tady, to, to nepůjde.“
de [DE: Da sagte der: "Ich fahre nicht mehr weiter, es geht nicht mehr, hier geht, geht es nicht.“ ]
00:05:12 Tak jsme vystoupili, no a jsme nevěděli, kde, kde to jsme.
de [DE: Also stiegen wir aus. Na. und wir wussten nicht, wo, wo wir sind. ]
00:05:19 Bylo to tady kousíček, kousíček u Tábora, už u vesnice.
de [DE: Es war ein kleines Stück von hier, ein kleines Stück von Tábor, bereits beim Dorf. ]
00:05:24 No jdeme, vystoupíme, vystoupíme z lesa.
de [DE: Na, wir gehen, wir kommen, kommen aus dem Wald heraus.]
00:05:29 A najednou proti nám nějakej seržant od ruský armády.
de [DE: Und auf einmal uns gegenüber irgendein Sergeant von der russischen Armee.]
00:05:36 Usmyslel si, že jsme Germánci, jsme Germánci {z rus. Němci}, že nás zastřelí.
de [DE: Er war überzeugt, dass wir Germánci sind, dass wir Germánci sind {rus.: Deutsche}, dass er uns erschießt.]
00:05:40 A teď my jsme mu vysvětlovali, tak on si usmyslel, že akorát já..
de [DE: Und da haben wir es ihm erklärt, aber er hatte sich in den Kopf gesetzt, dass ausgerechnet ich..]
00:05:46 A teď si mě tam šikoval, že bude to.
de [DE: Und jetzt stellte er mich auf und fertig.]
00:05:49 Využily toho ty dvě ženy, který oni tolik nehlídali, utekly.
de [DE: Die zwei Frauen nützten das aus. Auf die achteten sie nicht so sehr, sie liefen davon.]
00:05:53 A najednou se hnal kapitán, s ním dva.
de [DE: Und plötzlich kam ein Hauptmann angerannt, zwei mit ihm.]
00:05:56 Tak přišel, zastavil se, přišel, popadl ho, urval nu nárameníky, sebral mu samopal.
de [DE: Er kam her und blieb stehen, packte ihn, riss ihm die Aufschläge ab und nahm ihm das Maschinengewehr weg.]
00:06:04 Zmlátili ho, ty dva ho hned odvedli a ten kapitán přišel.
de [DE: Sie verprügelten ihn, die zwei führten ihn gleich ab und der Kapitän kam zu mir.]
00:06:08 Říkal.. šáhl do holínek, vytáhl kus novin,
de [DE: Er sagte.. Er griff in seine Stiefel und zog ein Stück Zeitung heraus.]
00:06:14 utrh a říkal: "No što sdělaješ, davaj pokurim.“ {z rus. Co naděláš, zakouříme si.}
de [DE: Er riss etwas ab und sagte: "No što sdělaješ, davaj pokurim.“ {russ.: Na, was soll man machen, komm, wir rauchen eine.}]
00:06:17 Dal do toho machorku, zabalil, každýmu ubalil cigaretu {smích}, jsme kouřili.
de [DE: Er legte Machorka darauf, wickelte es ein, drehte jedem eine Zigarette {Lachen} und wir rauchten.]
00:06:22 A teď abysme mu pomohli vytlačit německou sanitku z příkopu.
de [DE: Und jetzt sollen wir ihm helfen, einen deutschen Krankenwagen aus dem Graben zu schieben.]
00:06:27 Tak jsme mu pomohli vytlačit, on, že nás sveze.
de [DE: Also halfen wir ihm beim Schieben, und er meint, er nimmt uns mit.]
00:06:30 No tak se mu po chvíli podařilo to nastartovat, ujeli jsme asi dva kilometry a došel benzín.
de [DE: Na, nach einer Weile schaffte er es anzulassen. Wir fuhren ungefähr zwei Kilometer und das Benzin ging aus.]
00:06:36 "No što sdělaješ? Davaj, pokurim.“ {z rus. Co naděláš, zakouříme si.}
de [DE: "No što sdělaješ? Davaj, pokurim.“ {russ.: Na, was soll man machen, komm, wir rauchen eine.}]
00:06:38 Ubalil to, no a my jsme šli, my jsme šli pěšky, pěšky domů až do Tábora.
de [DE: Er drehte welche. Na, und wir gingen weiter, gingen zu Fuß weiter, zu Fuß nach Hause bis Tábor. ]
00:06:46 Mezitím se to tak rozešlo, už každej jak chytil ten směr, kterým dál pokračoval.
de [DE: Währenddessen war das so zerfallen, jeder suchte sich seine Richtung, in die er weiterging.]
00:06:53 A teďko potkáme pána.. šli jsme podle Jordánu, podle..
de [DE: Und jetzt treffen wir einen Herrn.. Wir gingen am Jordán entlang, entlang..]
00:06:57 Protože nešli jsme, nechtěli jsme jít středem města.
de [DE: Denn wir gingen nicht, wir wollten nicht mitten durch die Stadt laufen.]
00:06:59 On říkal: "Jéžiš, vy jste.. Tam váš syn tamhle hlídá s flintou, ten most!“
de [DE: Er sagte: "Mein Gott, Sie sind.. Ihr Sohn bewacht dort drüben mit der Flinte die Brücke!“]
00:07:05 Já říkám: "Jéžišmarjá, tomu klukovi takovýmu malýmu daj flintu!“
de [DE: Ich sage: "Um Himmels Willen, so einem kleinen Junge gibt man eine Flinte!“]
00:07:09 Protože oni byli malí, když jsme, když nás sebrali. No za ty tři roky on vyrostl.
de [DE: Denn sie waren klein, als wir, als sie uns schnappten. Na, in den drei Jahren war er gewachsen.]
00:07:14 Tak jsem poznal vlastního bráchu podle tý flinty, protože takovej chlapák proti nám když jde od toho mostu.
de [DE: So erkannte ich meinen eigenen Bruder an der Flinte, weil uns so ein Kerlchen von der Brücke entgegen kam.]
00:07:19 No a přijdeme, a tak náš dům byl obsazenej.
de [DE: Na, und wir kommen an und unser Haus war besetzt.]
00:07:24 Eh tam to měl nějakej treuhänder, tak si říkali.
de [DE: Äh das hatte irgendein Treuhänder, so nannten sie sich.]
00:07:28 No tak babička už se z toho vrátila, z tý, z toho Terezína, z tý Malý pevnosti.
de [DE: Na, und die Großmutter war schon zurück aus, aus Theresienstadt, aus der Kleinen Festung.]
00:07:37 A ty bráchové byli u otcovejch rodičů, to bylo na konci druhý, další ulice.
de [DE: Und die Brüder waren bei Vaters Eltern, das war am Ende der nächsten, einer anderen Gasse. ]
00:07:44 No a teďko maminka ještě doma nebyla, teď jsme přišli my.
de [DE: Na, und jetzt, die Mutter war noch nicht zu Hause, jetzt kamen wir.]
00:07:47 A jsme tam byli, že se tam ubytujeme.
de [DE: Und wir waren da, dass wir uns nun dort einquartieren würden.]
00:07:49 No to se spalo po zemi, protože to nešlo, protože ty měli takovou podkrovní místnůstku.
de [DE: Na, man schlief auf dem Boden, weil es nicht anders ging, weil die so ein kleines Dachzimmer hatten. ]
00:07:54 Přišel za mnou bratranec a říká mi: "Ty, pojď."
de [DE: Da kam mein Cousin zu mir uns sagt: "Du, komm."]
00:07:58 "My večer se scházíme támhle na hrázi u toho Zavadilskýho rybníka."
de [DE: "Wir treffen uns am Abend auf dem Damm bein Zavadilský-Teich."]
00:08:02 "A máme tam kytaru a zpíváme a povídáme, přijď, pojď se mnou, pojď!“
de [DE: "Und wir haben eine Gitarre und singen und erzählen. Komm, komm mit mir, komm!"]
00:08:07 Tak já jsem šel. Sedím na chvíli a začalo se scházet.
de [DE: Also bin ich hingegangen. Ich sitze eine Weile da und die Leute kamen zusammen.]
00:08:11 Tam přišla jedna taková slečna, mně padla do oka, no my jsme spolu strašně dlouho..
de [DE: Da kam so ein Fräulein, das mir ins Auge fiel. Na, wir sind schrecklich lange zusammen {dort geblieben}..]
00:08:16 Já jsem si ji potom vzal. {smích} Tak to byl můj první dárek po osvobození. {důrazně}
de [DE: Später habe ich sie geheiratet. {smích} Also das war mein erstes Geschenk nach der Befreiung. {nachdrücklich}]
00:08:21 IV: Na hrázi. {smích}
de [DE: IV: Auf dem Damm. {Lachen}]
MV: Na hrá.. Eh a otec potom říkal, poněvadž jsme čekali na maminku, neměli jsme zprávu a..
de [DE: MV: Auf dem Da.. Äh und Vater sagte dann, denn wir warteten auf Mutti, wir hatten keine Nachricht und..]
00:08:29 Tenkrát rozhlas hlásil vždycky: "Jdou tydle a tydlety se vracejí.“
de [DE: Damals gab es im Rundfunk immer Durchsagen, die und die und die und die kommen zurück.]
00:08:33 A najednou hlásili taky mezitím maminku, že se vrací.
de [DE: Und auf einmal war auch Mutti unter den Durchsagen, dass sie zurückkommt. ]
00:08:36 Tak my na nádraží, byli jsme tam asi od sedmi hodin večer.
de [DE: Wir also zum Bahnhof, wir waren ungefähr ab sieben Uhr abends da.]
00:08:40 Ona přišla druhej den dopoledne v jedenáct hodin, my na ni čekali na tom nádraží.
de [DE: Sie kam am nächsten Vormittag um elf Uhr, wir haben auf dem Bahnhof auf sie gewartet.]
00:08:45 Protože otec říkal: "Bez maminky to není domov, to není to.“
de [DE: Denn Vater sagte: "Ohne Mutti ist es kein Zuhause, das ist nicht das Gleiche."]
00:08:48 Neměl chuť vůbec něco v tom opravovat, protože mezitím nám ten barák zase dali.
de [DE: Er hatte überhaupt keine Lust, etwas zu reparieren, denn inzwischen hatten sie uns das Haus zurückgegeben.]
00:08:53 A otec říká: "Hele, ty se přihlašujou, válečný škody."
de [DE: Und Vater sagt: "Mensch, die melden das alle, die Kriegsschäden."]
00:08:56 "My je přihlásíme, ale vrátili jsme se všichni, tak se jich vzdáme."
de [DE: "Wir sind alle zurückgekommen, also melden wir es und verzichten dann darauf."]
00:09:01 "Když je přihlásíme, na základě toho stát si dělá reparace a tak se to..“
de [DE: "Wenn wir sie melden, dann berechnet der Staat auf dieser Grundlage die Reparationen und so.."]
00:09:06 No, stejně stát ty reparace neměl, my se toho vzdali.
de [DE: Naja, der Staat hatte diese Reparationen sowieso nicht, wir verzichteten darauf.]
00:09:10 A tím pádem si ten barák musel koupit ještě jednou.
de [DE: Und deshalb mussten wir das Haus noch einmal kaufen.]
00:09:14 A všechen ten nábytek a všechno, co v tom bylo.
de [DE: Einschließlich der ganzen Möbel und allem, was drin war.]
00:09:17 To jsme to ještě potom léta, léta spláceli.
de [DE: Das haben wir dann noch Jahre, jahrelang abbezahlt.]
00:09:21 No a já jsem teda..
de [DE: Na und ich habe dann..]
00:09:23 Protože mě sebrali v septimě, tak jsem honem ještě dodělal takovej, takovou tu, jako ten septimán, zase za oktávu takovej takovej kurz.
de [DE: Denn sie schnappten mich in der Siebten, also habe ich schnell die Siebte abgeschlossen und für die Achte einen Kurs gemacht. ]
00:09:34 Bylo nás tam asi deset, který jsme to dodělávali.
de [DE: Wir waren ungefähr zehn, die das zu Ende machten.]
00:09:38 Ale fajn bylo, že třeba tam přišli, byli kantoři, který mě nikdy neučili.
de [DE: Und das Gute war, da kamen, da waren Lehrer, die mich nie unterrichtet hatten.]
00:09:43 Učili třeba na reálce nebo jinde, to..
de [DE: Die unterrichteten zum Beispiel auf der Realschule oder anderswo, das..]
00:09:45 A říkali: "Podívej, ještě večer jestli chceš, tak mi ti ještě dáme to."
de [DE: Und sie sagten: "Hör mal, wenn du abends noch magst, dann unterrichten wir dich noch."]
00:09:49 "Aby si, aby nikdo neřekl, žes to dostal zadarmo, že si byl za války zavřenej.“
de [DE: "Damit, damit niemand sagen kann, dass du es umsonst bekommen hast, weil du eingesperrt warst im Krieg."]
00:09:53 Víte, to, to byla ten dobrej vztah těch kantorů, jo?
de [DE: Wissen Sie, das war eben diese gute Beziehung zu den Lehrern, nicht wahr?]
00:09:58 Tak jsem udělal tu maturitu, přihlásil jsem se na vysokou školu do Prahy.
de [DE: Also habe ich Abitur gemacht und schrieb mich an der Hochschule in Prag ein.]
00:10:04 Začal jsem študovat práva, měl jsem po první státnici, nebo že to.
de [DE: Ich begann Jura zu studieren, ich hatte schon das erste Staatsexamen oder so.]
00:10:09 Mezitím jsem se připravoval na druhou. Eh už jsem..
de [DE: In der Zwischenzeit bereitete ich mich auf das zweite vor. Äh ich hatte..]
00:10:14 Eh při tom jsem, protože práva vyštudovat, že jo, no to jsem udělal tajemníka sociálního a právního oddělení ve Svazu politickejch vězňů.
de [DE: Äh dabei war ich, weil ich Jura studierte, nicht, also ich war Sekretär in der Sozial- und Rechtsabteilung im Verband politischer Häftlinge. ]
00:10:23 No a přišel únor '48..
de [DE: Na und dann kam der Februar '48..]
00:10:27 A protože otec měl krámek na předměstí {smích} v Táboře, byli jsme osvobozeni od Američanů
de [DE: Und weil der Vater einen Laden in der Vorstadt {Lachen} in Tábor hatte, weil wir von den Amerikanern befreit {d.h. im KZ} worden waren,]
00:10:35 já musel vysokou školu opustit, nesměl jsem ji dokončit.
de [DE: musste ich die Universität verlassen, ich durfte nicht zu Ende studieren.]
00:10:39 No ale potom se začal dávat dohromady ten Svaz protifašistickejch bojovníků, všecko dohromady.
de [DE: Na, und dann wurde das alles zusammengelegt zu diesem Verband der antifaschistischen Freiheitskämpfer, alles zusammen.]
00:10:47 Musel jsem odejít i tam z toho, ale musel jsem..
de [DE: Auch da musste ich weggehen, aber ich musste..]
00:10:51 Oni to udělali tak, ne že by mě hned vyhodili, ale povolali mě na vojnu.
de [DE: Sie haben es so angestellt, dass sie mich nicht sofort hinauswarfen, sondern zum Militär einberiefen.]
00:10:55 Tak jsem šel na vojnu a nastoupil jsem do Šumperka.
de [DE: Also ging ich zum Militär. Angetreten bin ich in Šumperk.]
00:11:00 A tam byl velitelem pluku plukovník, kterej byl za první světový války legionář.
de [DE: Und da war der Befehlshaber des Regiments ein Oberst, der Legionär im Ersten Weltkrieg war.]
00:11:05 Za druhý světový války byl v odboji a taky politickej vězeň.
de [DE: Während des Zweiten Weltkriegs war er im Widerstand und auch politischer Häftling. ]
00:11:09 A teďko jsme prvního října, jsme nastoupili, že jo.
de [DE: Und jetzt war der erste Oktober, wir sind angetreten, nicht wahr.]
00:11:14 Mezitím už přišel šestej, že byl, byl Den armády, slavnostní nástup, vyznamenání in natura.
de [DE: Und dann kam schon der sechste, das war, das war der Tag der Armee, feierlicher Appell, Auszeichnungen in natura.]
00:11:22 Jsem mezitím už za ty dva roky měl nějaký ty, tak jsem si to připnul.
de [DE: Ich hatte während der zwei Jahre schon einige erhalten, also steckte ich sie mir an.]
00:11:26 Ten, ten, ten velitel prohlížel, zůstal koukat na to.
de [DE: Dieser, dieser Befehlshaber inspizierte uns, er hielt inne und sah sie sich an.]
00:11:33 Potom bylo: "Pohov, volno!“
de [DE: Danach hieß es: "Stillgestanden!"]
00:11:35 A teď on na mě dělá takhle a to byly zrovna nový řády za Čepičky {tzn. Alexej Čepička, komunistického ministra obrany}.
de [DE: Und jetzt macht er so zu mir und das waren genau die neuen Orden unter Čepička {d.h. Alexej Čepička, kommunistischer Verteidigungsminister}. ]
00:11:39 A ten velitel roty, to byl takovej dobrej táta roty, jak se říkalo.
de [DE: Und dieser Kommandant der Rotte, das war wie so ein guter Vater der Rotte, wie man sagte.]
00:11:43 Říkal: "Hele, on ještě si nepamatuje ty nový řády, jdi!"
de [DE: Er sagte: "Hör zu, der kennt die neuen Orden noch nicht, geh!"]
00:11:46 Tak jsem se mu zahlásil a on mě vzal a říkal:
de [DE: Also habe ich mich gemeldet und er nahm mich {beiseite} und sagte:]
00:11:49 "A bráško, a kdes byl zavřenej, a co a jak a ty budeš potřebovat..“ No, prostě.
de [DE: "Junge, wo warst du eingesperrt und wie und was und brauchst du was.. “ Na, einfach..]
00:11:53 A tak si mě potom.. protože v padesátým roce tátu zavřeli znova, protože měl ten krámek na předměstí. {úsměv}
de [DE: Und so haben sie mich.. weil Vater im Jahr '50 erneut eingesperrt wurde, weil er in der Vorstadt einen Laden hatte. {Lachen}]
00:12:06 Eh potom byl v Jáchymově {tzn. tábor nucených prací pro politické vězně za komunismu}.
de [DE: Äh er war dann in Jáchymov {d.h. ein Strafarbeitslager für politische Häftlinge zur Zeit des Kommunismus}. ]
00:12:09 No a teď si mě, tak si mě podávali odbojáři, pokud byli důstojníci na vojně,
de [DE: Und jetzt übergaben sie mich, diese Widerstandskämpfer, soweit sie Offiziere beim Militär waren, einer dem anderen.]
00:12:15 aby si mě předali a abych, abych nešel, tenkrát se ještě neříkalo k černejm baronům, tenkrát říkali k pétépákům {tzn. PTP, Pomocné technické prapory}.
de [DE: Damit ich nicht, damals sagte man noch nicht schwarze Barone dazu, sondern Pétépáci {cz. PTP, militärische Strafabteilung für politisch Unbequeme}. ]
00:12:24 No a najednou potom říkali: "Člověče, my už nemáme, kam tě.. "
de [DE: Na, und auf einmal sagten sie: "Mensch, wir wissen nicht mehr, wohin.."]
00:12:28 "My nemáme, kam tě teď dát. Je to u útvaru blbý."
de [DE: "Wir haben nichts, wo wir dich jetzt hinstecken könnten. In der Formation ist das komisch."]
00:12:31 "Ale počkej, vždyť ty píšeš, dáme tě do nějakýho kurzu a my tě přihlásíme buď do těch novin vojenských, nebo to.“
de [DE: "Aber warte, du schreibst doch. Wir stecken dich in irgendeinen Kurs und dann melden wir dich für die Militärzeitung oder so."]
00:12:43 A poslali mě a pak říkali: "Hele, v armádním rozhlase je dobrá parta."
de [DE: Also schickten sie mich dorthin und dann sagten sie: "Hör mal, im Armeerundfunk ist eine gute Gruppe."]
00:12:48 Je tam i Karel Kyncl, je tam Vít Holubec a tydlety. Tak jsem se dostal se do armádního rozhlasu.
de [DE: Da sind Karel Kyncl, da ist Vít Holubec und diese Leute. Also kam ich zum Armeerundfunk.]
00:12:54 Pak tam přišel Karel Šiktanc, který byl můj kamarád, že jo.
de [DE: Später kam Karel Šiktanc dazu, das war mein Freund, nicht wahr.]
00:12:58 Eh byl tam Harry Macourek.
de [DE: Äh auch Harry Macourek war da.]
00:13:00 Jenže já to měl takový, já jsem . {odkašlal si}
de [DE: Nur war es bei mir so, ich habe.. {räuspert sich}]
00:13:04 Když jsem se narodil, tak byl, tehdy byly v kalendáři vždycky dvě jména.
de [DE: Als ich geboren wurde, da war, damals waren im Kalender immer zwei Namen.]
00:13:10 Jedno bylo, já nevím, katolickýho, jedno bylo československýho {tzn. vyznání}.
de [DE: Einer war, ich weiß nicht, katholisch, einer war tschechoslowakisch {d.h. Bekenntnis}.]
00:13:14 Eh a moje prababička teď říkala: "První dítě musí dostat jméno, kdy se narodilo.“
de [DE: Äh und da sagte meine Urgroßmutter: "Das erste Kind muss den Namen bekommen, wann es geboren wurde.“ ]
00:13:20 A tam bylo nějakej, já nevím, Erazím anebo co a druhý jméno tam bylo Milouš.
de [DE: Und das war, ich weiß nicht, Erazím oder so und der zweite Name da war Milouš.]
00:13:27 Tak babička mi dali to Milouš, s tím „u“.
de [DE: Also gab mir die Großmutter diesen Milouš, mit dem „u“.]
00:13:30 Jen mě ohlásili poprvé "Milouš" v tom.. tak Čepička mi to už zakázal.
de [DE: Nur dass sie mich als "Milouš" bei dem {Armeerundfunk} anmeldeten.. und da hat es mir Čepička sogleich verboten.]
00:13:38 Tak jsem se od tý doby musel jmenovat Miloš.
de [DE: So muss ich seit dieser Zeit Miloš heißen.]
00:13:40 A proto taky, co píšu, tak pod tím jsem Miloš, protože jsem od toho Svazu novinářů.
de [DE: Und deshalb, was immer ich schreibe, das schreibe ich unter Miloš, weil ich beim Journalistenverein bin.]
00:13:46 A Macourek se nesměl, ten hudební skladatel, nesměl jmenovat Harry, ale musel se jmenovat Karel Macourek. Takhle to bylo {smích}
de [DE: Und Macourek, der Komponist, der durfte nicht Harry heißen, sondern Karel Macourek. So war das. {Lachen}]
00:13:53 No a byl jsem v tom armádním rozhlase, celkem byla opravdu dobrá parta.
de [DE: Na, und so war ich im Armeerundfunk. Insgesamt war das wirklich ein sehr guter Kollegenkreis.]
00:13:59 Eh tam jsme.. Tam byli potom Jirka Šebánek, Jirka Procházka a takový, Pepík Valchář, no dobrá parta.
de [DE: Äh da sind wir.. Da waren dann Jirka Šebánek, Jirka Procházka und so, Pepík Valchář, eine gute Gruppe einfach.]
00:14:09 No a najednou přišel za mnou profesor Kovářík, kterej byl, mě učil tu latinu.
de [DE: Na, und eines Tages kam Professor Kovářík zu mir, mein ehemaliger Lateinlehrer.]
00:14:13 V tý době byl v rozhlase a říkal: "Ty, já jsem byl teďko jmenovanej vedoucím vysílání pro děti v televizi."
de [DE: Zu der Zeit war er im Rundfunk. Er sagte: "Du, ich wurde jetzt zum Leiter der Kindersendungen im Fernsehen ernannt."]
00:14:21 "Pojď mi tam založit vysílání pro mládež!“
de [DE: "Komm mit mir und wir bauen dort das Fernsehen für die Jugend auf!"]
00:14:25 Říkám: "No dobře, jestli to, to.."
de [DE: Ich sage: "Na gut, wenn das.."]
00:14:27 Tak, protože já jsem mezitím už kreslil pro, pro televizi.
de [DE: Weil, denn ich hatte in der Zwischenzeit bereits für, für das Fernsehen gezeichnet.]
00:14:31 No a.. Tak jsem tam, tak mě tam nakonec dali, i když to nebylo tak jednoduchý.
de [DE: Na, und.. Ich bin also dort, sie haben mich dahinversetzt, auch wenn es nicht so leicht war.]
00:14:40 Přišel, teď bylo, jsem měl před prvním vysíláním, jsem vymyslel tu „Zvědavou kameru“ a takový ty..
de [DE: Da kam.. Das war vor der ersten Sendung, ich hatte mir die "Neugierige Kamera" ausgedacht und so..]
00:14:45 A první režíroval Vladimír Čech, ten barrandovskej.
de [DE: Und Regisseur der ersten Sendung war Vladimír Čech, der von Barrandov {Prager Film- und Fernsehstudios}. ]
00:14:52 Miloš Nedbal v tom byl, Miloš Vavruška, samý Milošové. {smích}
de [DE: Miloš Nedbal war dabei, Miloš Vavruška, lauter Miloše. {Lachen}]
00:14:56 A, a teďko měl jsem asi dvacet minut před prvním pořadem, byl jsem volanej na kádrovku.
de [DE: Und, und ungefähr zwanzig Minuten vor der ersten Sendung wurde ich zur Personalabteilung gerufen. ]
00:15:05 A tam kádrovačka a nějaký funkcionáři a ona mi říká:
de [DE: Dort waren die Leiterin und einige Funktionäre. Sie sagt zu mir: ]
00:15:09 "Soudruhu, já jsem četla, že nejlepší synové národa zahynuli v koncentračních táborech."
de [DE: "Genosse, ich habe gelesen, dass die besten Söhne der Nation in Konzentrationslagern umgekommen sind."]
00:15:16 "Řekni nám, jaké výhody si měl od Němců a za to, že si se vrátil?“
de [DE: "Sag uns, welche Vorteile du bei den Deutschen hattest, dafür, dass du zurückgekommen bist?"]
00:15:21 Já říkám: "Vážená soudružko, stejný výhody, jako soudruh prezident Zápotocký."
de [DE: Ich sage: "Verehrte Genossin, die gleichen Vorteile wie Genosse Präsident Zápotocký."]
00:15:26 "Jako tajemníci ústředního výboru Novotný a Dolanský, jako ministr Čepička.“
de [DE: "Wie die Sekretäre des Zentralausschusses Novotný und Dolanský, wie Minister Čepička.“ ]
00:15:31 Říká: "No jo, ale soudruh Zápotocký a Dolanský byli osvobozeni sovětskou armádou, tebe osvobodili Američani."
de [DE: Sie sagt: "Na ja, aber Genosse Zápotocký und Dolanský wurden von der Sowjetarmee befreit, dich haben die Amerikaner befreit."]
00:15:40 "Co po tobě chtěli Američani, když tě osvobodili?"
de [DE: "Was wollten die Amerikaner von dir, als sie dich befreit haben?"]
00:15:42 "Proč si se nenechal osvobodit sovětskou armádou a nechal se osvobodit od Američanů?"
de [DE: "Warum hast du dich nicht von der Sowjetarmee befreien lassen, sondern hast dich von den Amerikanern befreien lassen?“ ]
00:15:48 Já jsem říkal: "Soudružko, měli jste ve škole takovej barevnej obrázek, strakatej, říkalo se tomu mapa?"
de [DE: Ich sagte: "Genossin, hattet ihr in der Schule so ein farbiges Bildchen, bunt, man nannte es Landkarte?"]
00:15:54 "Nahoře sever, dole jih, napravo východ, nalevo západ."
de [DE: "Oben ist Norden, unten Süden, rechts Osten, links Westen."]
00:15:58 "Když se podíváš, kde byl koncentrační tábor, kde jsem byl já.."
de [DE: "Wenn du dir ansiehst, wo das Konzentrationslager, in dem ich war, liegt.."]
00:16:01 "A kde byl Zápotocký s Dolanským, když těch koncentračních táborů byly stovky, to nebyl jenom jeden.“ {smích}
de [DE: "Und wo Zápotocký und Dolanský waren, wenn es von diesen Konzentrationslagern hunderte gab, nicht nur eines.“ {Lachen} ]
00:16:08 Tak se.. a v tom se vrátil Čech a říkal: "Vykašli se na krávu!" {šeptem}
de [DE: Also . Und in diesem Moment kam Čech zurück und sagte: "Pfeif auf diese Kuh!" {flüsternd} ]
00:16:12 "Soudružko, my musíme už točit, už.." A odved mě pryč.
de [DE: "Genossin, wir müssen schon zum drehen.." Und er führte mich weg.]
00:16:16 Tak to šlo se mnou tak všelijak, vždycky jsem to..
de [DE: So ging es mir in allerlei Angelegenheiten, ich habe es immer..]
00:16:19 Taky jsem, znova mě zase volali na vojnu a to.
de [DE: Ich bin, sie bestellten mich auch wieder zum Militär und so.]
00:16:22 No a až potom, když přišel Pelikán jako, jako ředitel, tak jako tam bylo dobrý.
de [DE: Na, und erst, als, als Pelikán Direktor wurde, war es gut da.]
00:16:28 No a mezi tím jsem měl pár těch pořadů, za který jsem byl zase proháněnej.
de [DE: Na, ich hatte in der Zwischenzeit einige Sendungen, für die ich wiederum gerügt wurde.]
00:16:37 Protože jsme dělali tu „Zvědavou kameru“, že jo. To bylo, to bylo takový..
de [DE: Denn wir machten die "Neugierige Kamera", nicht wahr. Das war, das war so..]
00:16:40 No ale potom Pelikán mě jmenoval..
de [DE: Na, aber dann ernannte mich Pelikán zum..]
00:16:43 Protože jsem tam ještě vymyslel vysílání pro školy, podle těch, vybíral jsem podle toho francouzskýho vzoru.
de [DE: Denn ich hatte mir auch noch die Schulsendungen ausgedacht, nach, nach diesem französischen Muster.]
00:16:50 A ne čistě, ještě jsem do toho přidal, co jsem zjistil tak ve Švédsku a ve Švýcarsku.
de [DE: Aber nicht eins zu eins, ich habe das ergänzt mit dem, was ich in Schweden und in der Schweiz entdeckt hatte.]
00:16:55 No a tak mě jmenoval šéfredaktorem pořadů pro děti, mládež a školy. Tak jsem dělal to.
de [DE: Na, er ernannte mich also zum Chefredakteur der Kinder-, Jugend und Schulsendungen. Und das machte ich dann. ]
00:17:02 Eh přinesl, nosil jsem z festivalů spoustu cen, ocenění.
de [DE: Äh ich brachte, ich bekam auf Festivals eine Menge Preise und Auszeichnungen.]
00:17:07 Zvali mě, jsem přednášel v koncepci našich pořadů pro skandinávský televize ve Stockholmu.
de [DE: Ich wurde eingeladen, ich hielt Vorträge über die Konzeption unserer Programme beim skandinavischen Fernsehen in Stockholm.]
00:17:14 Eh Eurovize mě pozvala na, na, v Benátkách, když měli to Europremio.
de [DE: Äh die Eurovision lud mich nach, nach Venedig ein, als sie ihren Europremio hatten.]
00:17:21 Tak jako jsou ty naše TýTý, tak to bylo pro všecky státy západních televizí, to.
de [DE: So wie wir unsere "TýTý" {eine Zuschauerbefragung} haben, hatten die das für alle Staaten des westlichen Fernsehens.]
00:17:26 Tak jsem tam.. dali téma "Mládež, morálka a televize“.
de [DE: Also habe ich dort.. Sie stellten das Thema "Jugend, Moral und Fernsehen“. ]
00:17:30 Tak jsem tam měl tudletu přednášku. No prostě..
de [DE: Also hatte ich diesen Vortrag dort. Also, einfach..]
00:17:33 Eh přednášel jsem v Irsku, jsem přednášel zase o, o publicistickejch pořadech pro mladší ty.
de [DE: Äh ich hatte einen Vortrag in Irland, ich habe über, über publizistische Beiträge für Jüngere vorgetragen.]
00:17:41 A bylo to takový, bylo to takový dobrý a strašně fajn.
de [DE: Und es war so, es war sehr gut und sehr angenehm.]
00:17:46 A na to, na to Irsko {úsměv}, na to vzpomínám.
de [DE: Und an, an Irland {Lächeln}, daran erinnere ich mich. ]
00:17:50 To jsem měl, něco byl.. bylo nějak v květnu, bylo, bylo v Mnichově.
de [DE: Da hatte ich etwas, es wa.. es war ungefähr im Mai, es war in München.]
00:17:59 Tam byl ta, to byl tehdy jedinej festival, to byl festival Unesca pro děti a mládež.
de [DE: Da war dieses.. Das war damals das einzige Festival der Unesco für Kinder und Jugendliche. ]
00:18:04 A tam už jsem, když mi, tam měl připravit vízum, tak mi ho připravili pro to, pro to Irsko.
de [DE: Und da habe ich schon, als sie mich.. Dafür hatte ich das Visum, also bereiteten sie es mir für, für Irland vor.]
00:18:13 Ale tam jsem tam měl jenom příslib.
de [DE: Aber dafür hatte ich nur eine Zusage.]
00:18:16 Protože jsem si říkal, možná, že dostaneš to vízum, že ti to daj v Londýně, jestli budou zadobře.
de [DE: Denn ich sagte mir, möglicherweise geben sie dir das Visum, dass sie es dir in London geben, wenn alles in Ordnung ist.]
00:18:22 Nebo ti to daj až potom, až po tom tom. No dobře.
de [DE: Oder sie geben es dir erst später, erst danach. Also gut.]
00:18:25 Tak jsem říkal.. no jo, já tu angličtinu jsem neměl.
de [DE: Also sagte ich mir.. Naja, Englisch konnte ich nicht.]
00:18:28 Tak jsem si koupil, tak to "Anglicky snadno a rychle“.
de [DE: Also kaufte ich mir dieses "Englisch einfach und schnell". ]
00:18:31 Říkal jsem o dovolenej se to tady na chatě naučím.
de [DE: Ich sagte mir, im Urlaub lernst du das im Wochenendhaus.]
00:18:34 Jenže rostly houby, braly ryby, že jo {smích}, tak jsem to se moc nenaučil.
de [DE: Aber die Pilze wuchsen, die Fische bissen, nicht wahr {Lachen}. Also habe ich nicht viel gelernt.]
00:18:39 Tak ještě v letadle si to listuju.
de [DE: Noch im Flugzeug habe ich es dann durchgeblättert.]
00:18:41 Tam vedle mě seděli chlapi, říkali: "Jé, vy taky anglicky to?"
de [DE: Neben mir saßen Männer, sie sagten: "Na, Sie {lernen} auch englisch?"]
00:18:45 A a teď byl to An.. na mě začal mluvit anglicky, že tady testuje nějaký auta, testoval to.
de [DE: Und jetzt war das ein Eng.. Er begann Englisch mit mir zu reden, dass er irgendwelche Autos testet, dass er die getestet hat.]
00:18:50 Jak to začalo, tak, tak, s takovejma zádrhelema jsme se rozmluvili.
de [DE: Es begann, naja, mit allerlei Gestotter haben wir uns verständigt.]
00:18:54 No a teď už jsme zastavili v Londýně.
de [DE: Na, und dann waren wir schon in London angekommen.]
00:18:56 On slyšel, že máme přejít na stanoviště to a to s autobusem tím a tím.
de [DE: Er hörte, dass ich zu Bahnsteig so und so kommen sollte und mit dem Bus da und da hin.]
00:19:01 Byli jsme na letišti, todle to.
de [DE: Wir waren auf dem Flugplatz, also.]
00:19:03 Tak jsem tam přišel a teď jsem potřeboval to prodloužit.
de [DE: Also kam ich dort hin und jetzt musste ich das verlängern.]
00:19:06 Jo, jenže to nejde, to udělaj až, až tam, až v Irsku.
de [DE: Na, nur dass es nicht geht, das machen sie erst, erst in Irland.]
00:19:11 Najednou tam přišla paní doktora Simmeringová, to byla z Mnichova, z tý..
de [DE: Und auf einmal tauchte da Frau Doktor Simmering auf, die war aus München, von dieser..]
00:19:16 Já jsem říkal: "Paní doktorko, to je výborný, že jste tady, protože já s angličtinou.."
de [DE: Ich sagte: "Frau Doktor, das ist wunderbar, dass sie hier sind, denn ich und mein Englisch.."]
00:19:21 A ona říká: "Nepovídejte.“ Protože oni mysleli, že um.., že mluvím všema jazykama.
de [DE: Und sie sagte: "Machen Sie keine Geschichten." Denn sie dachten, dass ich, dass ich alle Sprachen kann.]
00:19:26 A tak se chvíli bavíme a říkám:
de [DE: So unterhalten wir uns eine Weile und ich sage:]
00:19:28 "Jé, teďko hlásili něco, vy jste si někde nechala, zapomněla nějaký doklady u nějaký přepážky.“
de [DE: "Oje, jetzt haben sie etwas durchgesagt, Sie haben irgendwelche Dokumente bei einem Schalter gelassen, vergessen."]
00:19:34 Ona odešla, přišla: "Neříkejte mi, že nemluvíte anglicky!“ {smích}
de [DE: Sie ging fort, kam zurück: "Sagen Sie mir nicht, dass Sie kein Englisch sprechen!" {Lachen}]
00:19:37 To teďko, teďko najednou přišli Švédové, přišli Švýcaři, přijeli, jak ty letadla přiletěly.
de [DE: Also jetzt, auf einmal kamen die Schweden, kamen die Schweizer, alle kamen in ihren Flugzeugen.]
00:19:44 Tak nás nasedli do toho, do toho letadla, letěli jsme do toho, do Irska do Dublinu.
de [DE: Also setzten wir uns ins, ins Flugzeug und flogen nach, nach Irland, nach Dublin.]
00:19:52 A protože hlásili: "Všichni, co jedou na ten, na, na tu televizi, tak budou vycházet předním vchodem."
de [DE: Und weil sie meldeten.. Alle, die zu diesem, zu diesem Fernsehen fahren, die steigen beim ersten Ausgang aus.]
00:20:01 A tam už hrála muzika, vítali nás.
de [DE: Und da spielte schon die Musik, sie begrüßten uns.]
00:20:03 Já tam byl a neměl jsem vízum. Tak jsem se tam dostal.
de [DE: Ich war dort und hatte kein Visum. So bin ich dort hingekommen.]
00:20:06 A teďko první začalo takovým večerním setkáním, že jo, tak, takový oslavy.
de [DE: Es begann mit einem Treffen am Abend, nicht wahr, mit so einer Feier. ]
00:20:13 Ale tu šéfku dětskýho vysílání z Irska jsem neznal.
de [DE: Aber die Leiterin der Kindersendungen aus Irland kannte ich nicht. ]
00:20:17 Protože kde byli Angličani, nechodili Irové, kde byli Irové, nechodili Angličani. {smích}
de [DE: Denn wo Engländer waren, gingen keine Iren hin, wo Iren waren, keine Engländer. {Lachen} ]
00:20:22 No ale to už přichází a ona nám představuje pána, kterej je vedle ní, říká:
de [DE: Da kommt sie nun also und stellt uns den Herrn neben sich vor, sie sagt:]
00:20:25 "To je můj manžel, my jsme spolu měsíc svoji."
de [DE: "Das ist mein Mann, wir haben vor einem Monat geheiratet."]
00:20:29 "A promiňte mu, že nemluví dobře anglicky, on je Polák, on je Polák.“
de [DE: "Und entschuldigen Sie, er spricht nicht gut Englisch, er ist Pole, er ist Pole.“]
00:20:34 Říkám: "Świętnie, może mówić po polski.“ {z pol. Skvěle, může mluvit polsky.}
de [DE: Ich sage: "Świętnie, może mówić po polski.“ {pol.: Ausgezeichnet, wir können polnisch sprechen.}]
00:20:36 "Boże, pan je.." – "Nie, tylko mówię." {A, vy jste… – Ne, jenom polsky mluvím.}
de [DE: "Boże, pan je.." – "Nie, tylko mówię." {pol.: Mein Gott, Sie sind.. – Nein, ich spreche es nur.}]
00:20:38 Teď jsme se popadli, my jsme zčinili celýho Johnyho Walkera spolu.
de [DE: Da umarmten wir uns und vernichteten gemeinsam einen ganzen Johnny Walker. ]
00:20:43 Teďko já nebyl zvyklej ještě jako teďko.
de [DE: Damals war ich noch nicht so daran gewöhnt wie jetzt.]
00:20:46 Jsme odcházeli do hotelu, protože jsme bydleli ve dvou různejch hotelech.
de [DE: Wir gingen ins Hotel, denn wir wohnten in zwei verschiedenen Hotels.]
00:20:50 A teďka jsem říkal: "Ježiš, já bych si dal kafe."
de [DE: Und jetzt sagte ich: "Mein Gott, ich möchte einen Kaffee."]
00:20:53 "Jo tak to je výborný, u vás to je celej, celou noc je tam ta restaurace."
de [DE: "Na, das ist hervorragend, bei euch ist die ganze, die ganze Nacht ist da das Restaurant."]
00:20:58 No dobře. Tak jsem tam přišel.
de [DE: Also gut. Ich kam also dahin.]
00:21:00 Teďko přišel ten vrchní, tak já řikám: "Coffee, please."
de [DE: Da kam der Ober, also sage ich: "Coffee, please."]
00:21:03 A on říká: "Irish coffee?" Já jsem říkal: "No jasně. Yes, irish coffee."
de [DE: Und er sagt: "Irish coffee?" Ich sagte: "Na klar. Yes, irish coffee."]
00:21:08 A nevím, co mě to napadlo, že je to jako budapešťská dupla,
de [DE: Und ich weiß nicht, warum, ich glaubte, dass es so ein Budapester Doppelter sein würde.]
00:21:11 do takovýdleho hrnku že daj takhle málo, říkám: „Dvojitý.“
de [DE: Da geben sie in so eine große Tasse nur wenig hinein, also sage ich: "Einen Doppelten."]
00:21:14 Všichni se na mě dívali.
de [DE: Alle sahen mich an.]
00:21:16 Teď já jsem přišel, jsem se toho hned napil, abych to spláchnul po sobě,
de [DE: Jetzt kam ich also an und fing gleich an zu trinken, um ihn {Johnny Walker} aus mir rauszuspülen.]
00:21:19 říkám: "Ježišmarjá, on je v tom alkohol!“
de [DE: Ich sage: "Mein Gott, da ist doch Alkohol drin!"]
00:21:22 Ať jsem pak přišel, kam jsem chtěl, na to, všude říkali: "Pane Volf, nechcete irskou kávu?“ {smích}
de [DE: Wo immer ich danach hinkam, fragten alle: "Herr Volf, möchten Sie nicht einen irischen Kaffee?“ {Lachen} ]
00:21:29 Všude mi to nabízeli, takže já měl i takovýhle historky.
de [DE: Überall wurde mir das angeboten. Solche Geschichten gab es also auch.]
00:21:34 No a v tej televizi jsem jako byl, říkám, měl jsem těch, z festivalů těch cen hodně.
de [DE: Na, und jetzt beim Fernsehen war ich wie gesagt.. Ich bekam viele Preise auf Festivals.]
00:21:43 No a potom přišel pan doktor Zelenka, že jo, to bylo.. a napřed mě dal..
de [DE: Na, und dann kam Herr Direktor Zelenka, nicht wahr, das war.. Und vor mich setzte er..]
00:21:52 Protože se na mý, na mý místo tam taková skupina dala.
de [DE: Denn meinen, meinen Posten wollte da eine bestimmte Gruppe haben.]
00:21:57 A pan režisér Ludvík Ráža, kterej byl, kterej byl v, v takový nějaký prověrkový komisi nebo co to bylo.
de [DE: Und Herr Regisseur Ludvík Ráža, der war in, in so einer Überprüfungskommission oder was auch immer das war.]
00:22:06 A pan doktor Polka zvenku jim pomáhal, pan Větrovec, tak mě označili jako že nevhodnýho pro to.
de [DE: Und Herr Doktor Polka half ihnen von außen, Herr Větrovec, die bezeichneten mich als ungeeignet dafür. ]
00:22:16 No a Zelenka mě napřed dal k dispozici.
de [DE: Na, und zuerst stellte mich Zelenka zur Verfügung. ]
00:22:19 A řekl, že jestli si mě někdo vezme, některej šéfredaktor, takže tam půjdu,
de [DE: Und er sagte, falls mich irgendein, irgendein Chefredakteur annimmt, dann solle ich da hingehen.]
00:22:27 mimo ty směrnice, mimo ty počty, ale že ten nebude dostávat čtvrtletní prémie.
de [DE: Trotz der Richtlinien, trotz der Belegungszahl, aber derjenige würde keine Vierteljahresprämie bekommen.]
00:22:33 A našli se dva: Vladimír Dvořák a Franta Marvan, kterej dělal, kterej dělal reklamu.
de [DE: Und es fanden sich zwei: Vladimír Dvořák und Franta Marvan. Der machte Werbung.]
00:22:40 Já jsem Vladimíru Dvořákovi říkal: "Vladimíre, víš, že bych šel rád k tobě, to víš."
de [DE: Ich sagte zu Vladimír Dvořák: "Vladimír, ich würde gern zu dir kommen, das weißt du."]
00:22:45 "Máte dobrou partu, ale hele, já bych ti nechtěl ublížit."
de [DE: "Ihr habt eine gute Gruppe, aber Mensch, ich will dir keinen Ärger machen."]
00:22:49 "Protože bude nějaký parády, a oni budou chtít, abych něco udělal k tomu."
de [DE: "Denn es wird irgendwelche Paraden geben, und sie werden wollen, dass ich etwas dazu mache."]
00:22:53 "Já to odmítnu, já to dělat nebudu a oni, ještě bys to odnesl ty.“
de [DE: "Ich lehne das ab, ich werde das nicht machen und du würdest die Folgen tragen."]
00:22:56 Tak jsem šel k tomu Marvanovi. Ja jsem..
de [DE: Also bin ich zu diesem Marvan gegangen. Ich habe..]
00:22:58 No a Eda Hoffman, kterej dělal toho pana Vajíčko {tzn. postavičku, která uváděla reklamní blok}, že jo, a to, tak ten řekl, abych to dělal.
de [DE: Na, und Eda Hoffmann, der den Herrn Eierchen {Figur, die den Werbeblock einleitet} machte, nicht wahr, der sagte, ich soll das machen.]
00:23:03 Tak jsem dělal ještě tydlety věci k tomu. A tam celkem taková dobrá, dobrá parta.
de [DE: Also habe ich zusätzlich noch diese Sachen gemacht. Insgesamt war das eine sehr, sehr gute Gruppe von Kollegen.]
00:23:09 No a potom mě, potom mě zavolali v prosinci '69 a že musím opustit to.
de [DE: Na, und dann, dann riefen sie mich im Dezember '69 und sagten, ich müsse weggehen.]
00:23:23 Že mám ještě tejden nebo, nebo, nebo deset dní jako dovolenou ještě.
de [DE: Ich hätte noch eine Woche oder, oder zehn Tage noch als Resturlaub.]
00:23:27 A pak že musím bejt zaměstnanej, jinak že by to byla sabotáž, že bych nepracoval.
de [DE: Und dann bräuchte ich eine Anstellung, sonst wäre das Sabotage, wenn ich nicht arbeite.]
00:23:32 No a mě nikde nechtěli vzít. Už bylo na jednatřicátým místě ..
de [DE: Na, und nirgends wollten sie mich nehmen. Ich war schon bei der einundreißigsten Stelle ..]
00:23:36 Ani nechtěli mě vzít ani k lopatě v Inženýrskejch průmyslovejch stavbách, že bych, že si se mnou nezasviněj kádrovej stav.
de [DE: Und sie wollten mich nicht einmal als Bauarbeiter bei der Ingenieur-Industrie-Bau nehmen, sie würden ihren Kader mit mir versauen.]
00:23:47 Tak potom jsem potkal jednoho, jehož tatínek byl, on byl jako funkcionář nějakej.
de [DE: Dann traf ich einen, dessen Vater war, er war irgendein Funktionär.]
00:23:54 A tatínek byl v Mauthausenu, a protože on věděl, on, že jsem byl taky zavřenej, potkám ho.
de [DE: Und der Vater war in Mauthausen und weil er wusste, dass ich auch eingesperrt war, traf ich ihn.]
00:23:59 A on říká: "Jak se máš, pardále?" {zvesela}
de [DE: Und er sagt: "Na, wie geht´s, du Lauser?" {fröhlich} ]
00:24:01 Já říkám: "Prosím tě, vy mi dejte pokoj!"
de [DE: Ich sage: "Also bitte, lassen Sie mich doch in Frieden."]
00:24:03 "Na kterej straně barikády stojíš?"
de [DE: "Auf welcher Seite der Barrikade stehst du?"]
00:24:05 Já jsem říkal: "Heleďte, trhni si nohou, takovýhle fráze.." – "No co je?"
de [DE: Ich sagte: "Hören Sie, lass das, solche Phrasen.." – "Na, was ist los?"]
00:24:09 Já jsem říkal: "No takhle, mě by vzali za čtrnáct set hrubýho dělat hasiče támhle v obchodní organizaci a to."
de [DE: Ich sagte: "Also, sie würden mich für 1.400 {Kronen} brutto als Feuerwehrmann in dieser Handelsorganisation anstellen und das.."]
00:24:18 On říkal: "Hele, tady se bavit nebudeme, přijď na městskej výbor KSČ {tzn. Komunistické strany Československa}, zejtra.“
de [DE: Er sagte: "Hör zu, hier können wir nicht reden, komm morgen zum Städtischen Ausschuss der KSČ {d.h. Kommunistische Partei der Tschechoslowakei}."]
00:24:22 Říkám: "Kde to je?“
de [DE: Ich sage: "Wo ist das?"]
00:24:23 Teď mi to vysvětlil, kde to je.
de [DE: Da hat er mir erklärt, wo das ist.]
00:24:25 Šel jsem, a jestli mám legitimaci. Já jsem říkal: "No to nemám."
de [DE: Ich ging hin. Ob ich eine Legitimation hätte? Ich sage, die habe ich nicht.]
00:24:27 Tak oni zavolali jeho, on říkal: "Počkej, on je tady teďko odjíždí tajemník ústředního výboru Bulharska."
de [DE: Also riefen sie ihn an, der sagt: "Warte, gerade jetzt fährt der Sekretär des bulgarischen Zentralkomitees weg."]
00:24:37 "A tak se s ním loučíme." Musím čekat, to.Tak dobře.
de [DE: "Und wir verabschieden uns von ihm." Ich müsse warten. Also gut.]
00:24:40 Tak on přišel a přišel takovej dědula a říká: "Volals mě, soudruhu?"
de [DE: Dann kam er und mit ihm so ein Großväterchen und der sagt: "Du hast mich gerufen, Genosse?"]
00:24:47 Říká: "Hele, tadydle sežeň, sežeň tři, který se za něj zaručej."
de [DE: Er sagt: "Hör mal, treib, treib drei auf, die sich für ihn verbürgen können."]
00:24:51 "On byl předválečnej člen strany, aby se dostal.“
de [DE: "Dass er vor dem Krieg ein Mitglied der Partei war, damit er dahinkommt."]
00:24:54 Ten si vzal si ode mě telefon, já jsem říkal: "Jéje."
de [DE: Er schrieb meine Telefonnummer auf, ich sagte: "Oje oje."]
00:24:57 Druhej den ráno mi volá ředitel Pramenu, že se mám dostavit do práce a byl jsem tam.
de [DE: Am nächsten Morgen rief mich der Leiter von Pramen {Lebensmittelgesellschaft} an, ich solle zur Arbeit kommen und da war ich dann.]
00:25:03 A mě bylo dobře.
de [DE: Und ich fühlte mich wohl.]
00:25:05 Já jsem třeba ráno jel do eh, na Žižkov, že jo.
de [DE: Ich fuhr beispielsweise am Morgen nach äh, nach Žižkov, nicht wahr.]
00:25:12 To byly mlíkárny, pečivárny, že jo, tam byly ty babky takový s proříznutou klapačkou.
de [DE: Da waren Molkereien, Bäckereien, nicht wahr. Da waren alte Omas mit einem scharfen Mundwerk.]
00:25:19 No plnej krám lidí, mlíko bylo ještě v lahvích skleněnejch, že jo, to.
de [DE: Na, der Laden voller Leute, die Milch verkaufte man damals noch in Glasflaschen, nicht wahr.]
00:25:23 Tak tam já jsem říkal: "Matko, tady mám tu průkazku."
de [DE: Da habe ich also gesagt: "Mütterchen, hier habe ich den Ausweis."]
00:25:26 Jsem jí dal ty prázdný lahve do toho.. za chvíli tam prázdný a říkám:
de [DE: Ich stellte die leeren Flaschen in dieses.. nach einer Weile war es leer und ich sage:]
00:25:30 "A kde máte, kde máte plyn, kde máte, kde máte tohleto?"
de [DE: "Und wo habt ihr, habt ihr Gas, wo habt ihr, wo habt ihr das und das?"]
00:25:34 Prohlídl, udělal zápis a šel jsem dál.
de [DE: Ich überprüfte es, machte einen Eintrag und weiter ging es. ]
00:25:37 Přijel jsem tam podruhý a ona říkala: "Počkej mladej."
de [DE: Dann kam ich zum zweiten Mal und sie sagte: "Warte, Kleiner."]
00:25:39 "Támhle budeš mít teplý mlíko, to, ti přinesu dva loupáčky a to."
de [DE: "Da hast du warme Milch und ich bringe dir noch zwei Hörnchen und so."]
00:25:43 Oni se ptaly kluků těch z údržby, co jsem zač.
de [DE: Sie hatten die Jungs im Service gefragt, was und wer ich bin]
00:25:46 A mě takhle, takhle, takhle jsem, mě bylo mezi těma, mezi těma lidma dobře.
de [DE: Und so, so nahmen sie mich auf, so fühlte ich mich wohl unter ihnen, unter diesen Menschen.]
00:25:51 No a pak jsem měl havárku, tramvaj do auta a to.
de [DE: Na, und dann hatte ich einen Unfall, die Straßenbahn ins Auto und so.]
00:25:57 Manželka to ještě jela se mnou z práce.
de [DE: Da war auch noch meine Frau dabei, auf dem Heimweg aus der Arbeit.]
00:26:00 No a byl jsem v nemocnici, odvezli hned na Vinohrady.
de [DE: Na, und ich war im Krankenhaus, sie brachten mich gleich nach Vinohrady.]
00:26:06 Eh manželka, z operačního sálu a tam doktor, kterej mě přijal, říkal tomu šéfovi:
de [DE: Äh meine Frau {hörte} vor dem Operationssaal, da sagte der Doktor, der mich aufgenommen hatte, zum Chef: ]
00:26:14 "Hele, to nemá cenu, to je konec.“
de [DE: "Hör zu, das hat keinen Sinn, das ist das Ende."]
00:26:16 Ona říkala: "Ježišmarjá, je to můj manžel, zachraňte mi ho!“
de [DE: Sie sagte: "Um Gottes Willen, das ist mein Mann, rettet ihn!“ ]
00:26:19 A ty mě tam dali doktoři výborně dohromady, pomohli mi.
de [DE: Und die Ärzte flickten mich wieder wunderbar zusammen, sie retteten mich.]
00:26:24 Víte, já si vážím všech dobrejch lidí, s kterejma jsem se, s kterejma jsem se setkal.
de [DE: Wissen Sie, ich habe große Achtung vor guten Menschen, die ich, die ich getroffen habe.]
00:26:30 Nejradši vzpomínám na tydlety, na tydlety věci. Víte, i na ten lágr.
de [DE: Am liebsten erinnere ich mich an diese, diese Sachen. Wissen Sie, auch an das Lager.]
00:26:35 Já jsem se v tom lágru, já říkám já jsem dělal maturitu tam.
de [DE: Ich habe in diesem Lager, ich sage, ich habe dort Abitur gemacht.]
00:26:38 Já jsem se sešel s tolika zajímavejma lidma a nejen s Čechama, i s dalších, dalších národností.
de [DE: Ich habe so viele interessante Menschen getroffen, und nicht nur Tschechen, auch aus vielen weiteren Nationen.]
00:26:48 Teďko když byla třeba ty, zátopy {tzn. povodně v roce 2003} a oni věděli, kde tam v tej Praze bydlím, že bydlím tam blízko, blízko tý řeky,
de [DE: Als jetzt zum Beispiel die Überflutungen {Hochwasser 2003} waren. Sie wissen, wo ich in Prag wohne, dass ich in der Nähe des Flusses wohne.]
00:26:57 volali mi z památníku flossenbürskýho: "Potřebuješ něco? My přijedem!"
de [DE: Da riefen sie mich aus der Gedenkstätte: "Brauchst du etwas?" Wir kommen!"]
00:27:01 Volali mi, doktor Jack Terry, to je ten ze Spojených států: "Potřebuješ něco?"
de [DE: Doktor Jack Terry hat mich angerufen, das ist der aus den Vereinigten Staaten: "Brauchst du etwas?"]
00:27:07 Eh Henri Margraff z Francie: "Potřebuješ? My ti pomůžem!"
de [DE: Äh Henri Margraff aus Frankreich: "Was brauchst du? Wir helfen dir!"]
00:27:10 Eh teďko Dekeyser z Belgie, z Polska. Víte, to je, a ten Smuss z Izraele.
de [DE: Äh dann der Dekeyser aus Belgien, aus Polen. Wissen Sie, das ist.. Und der Smuss aus Israel.]
00:27:22 To je přátelství napříč zeměkoulí, to je to dobrý, co tady vzniklo.
de [DE: Das ist Freundschaft rund um den Erdball. Das ist gut, was hier entstanden ist.]
00:27:28 Já si toho nesmírně vážím {důrazně} a to člověka drží.
de [DE: Das weiß ich mir hoch zu schätzen {mit Nachdruck} und das hält den Menschen aufrecht.]
00:27:32 A já řikám, a tomu jsem strašně povinnej.
de [DE: Ja und ich sage, ich bin dem sehr sehr stark verpflichtet.]
00:27:36 Todle tady chodím na ty besedy, jo, víte?
de [DE: Ich gehe da auch zu diesen Diskussionen, nicht, wissen Sie?]
00:27:39 Já vzpomínám, bylo to v polovině června, toho pětačtyrycátýho roku, bylo zaplněný to táborský náměstí do posledního místečka.
de [DE: Ich erinnere mich, es war Mitte Juni, im Jahr '45, da war der Ringplatz von Tábor voll bis zum letzten Platz.]
00:27:50 Všichni přišli, Táborští, přišli přivítat prezidenta Beneše, kterej se vrátil z exilu.
de [DE: Alle waren gekommen, alle aus Tábor, um Präsident Beneš willkommen zu heißen, der aus dem Exil zurückgekommen war.]
00:27:56 A on jezdil sem do Sezimova Ústí, že jo, do tý vily.
de [DE: Und er war auf dem Weg nach Sezimovo Ústí, nicht wahr, in diese Villa.]
00:27:59 A skupina nás politickejch vězňů stála vedle tribuny při Žižkově pomníku tam.
de [DE: Und unsere Gruppe von politischen Häftlingen stand neben der Tribüne beim Žižka-Denkmal.]
00:28:07 A prezident přišel a se všema se pozdravil, každýmu podal ruku.
de [DE: Und der Präsident kam und er begrüßte jeden, er gab jedem die Hand.]
00:28:11 A řekl nám: „Buďte svědomím národa.“
de [DE: Und er sagte uns: "Seid das Gewissen der Nation."]
00:28:14 Já jsem si to vysvětlil tak, že to je naše povinnost, že jsme..
de [DE: Ich erklärte mir das so, dass es unsere Pflicht ist, dass wir..]
00:28:19 Že je to naší odpovědnost k tím kamarádům, který položili svoje životy za tu demokracii a za tu svobodu.
de [DE: Dass es unsere Verantwortung unseren Kameraden gegenüber ist, die ihr Leben für Demokratie und Freiheit geopfert haben.]
00:28:27 Ale že je to velká odpovědnost k mladej generaci, kterej musím vysvětlit, kde jsou ty příčiny, který vedly k těm válečnejm hrůzám.
de [DE: Aber auch eine große Verantwortung gegenüber der jungen Generation, der man erklären muss, welche Gründe zu diesen Kriegsgräueln geführt haben.]
00:28:36 Že musím vysvětlit kde, kdo a kdy to začal.
de [DE: Dass ich erklären muss, wo, wer und wie es begonnen hat.]
00:28:39 Ne kvůli nějakej pomstě, ale kvůli tomu, aby ty mladý mohli hlídat to, aby se to už neopakovalo.
de [DE: Nicht wegen irgendeiner Rache, sondern damit die Jungen darauf achten können, dass es sich niemals wiederholt.]
00:28:46 No a tak to je ten můj život, no.
de [DE: Na, und das ist also mein Leben, nicht.]
00:28:50 IV: No takže mockrát děkujem a já bych se teda zase vrátila zpátky do toho vašeho vyprávění s několika otázkami.
de [DE: IV: Also vielen Dank und jetzt möchte ich noch mit einigen Fragen zu Ihrer Erzählung zurückkommen.]
00:29:00 Vy jste se zmiňoval o tom, že vlastně než jste se, začal působit v tom odboji, takže se vlastně ptali vašich rodičů, jestli oni s tím souhlasí, nebo ne.
de [DE: Sie erwähnten, dass Sie noch ehe Sie sich im Widerstand betätigten, dass Ihre Eltern gefragt wurden, ob sie damit einverstanden sind.]
00:29:11 Probírali jste, vy jste doma třeba tu politickou, politický otázky nebo bavili jste se o tom?
de [DE: Haben Sie zum Beispiel zu Hause politische, politische Fragen erörtert oder sich darüber unterhalten?]
00:29:17 MV: Ne, my jsme to nějak zvlášť neprobírali. Víte, to byla, my jsme byli v tomhletom vychovaný.
de [DE: MV: Nein, damit haben wir uns nicht speziell auseinandergesetzt. Wissen Sie, das war, wir wurden so erzogen.]
00:29:22 My jsme tímhletím, my jsme tímhletím, tímhletím žili.
de [DE: Wir haben damit, wir haben damit, damit gelebt.]
00:29:27 Eh víte, můj otec byl strašně přísnej, nejen na nás, ale i na sebe.
de [DE: Äh wissen Sie, mein Vater war äußerst streng, nicht nur zu uns, sondern auch zu sich selbst.]
00:29:34 A to, co nás naučil, naučil nás dělat, naučil nás..
de [DE: Und das, was er uns beibrachte, was er uns beibrachte zu tun, lehrte er uns..]
00:29:37 Ale protože on věděl, on věděl, jak to mám ve škole, on věděl, co je. {odkašlal si}
de [DE: Aber weil er wusste, er wusste, wie es in der Schule für mich ist, er wusste, was los ist. {räuspert sich}]
00:29:45 Já jsem byl v první třídě a hned sedmýho března, ten první rok, když jsem byl v první třídě,
de [DE: Ich war in der ersten Klasse und gleich am siebten März, im ersten Jahr, in dem ich in der Schule war,]
00:29:52 mě vybral pan učitel Liška, abych na besídce ve škole recitoval:
de [DE: da wählte mich Herr Lehrer Liška aus, bei einem Schulfest etwas aufzusagen:]
00:29:57 "V Praze na Hradčanech, tam pan prezident bývá, na celou se Prahu z okénečka dívá.
de [DE: "In Prag auf dem Hradschin, dort lebt Herr Präsident, er schaut aus seinem Fensterchen auf ganz Prag.]
00:30:03 Dívá, usmívá se, když se dobře máme, a zesmutní vždycky, když si naříkáme.
de [DE: Er schaut und lacht, wenn es uns gut geht und wird traurig, wenn wir klagen.]
00:30:08 V Praze na Hradčanech, tam sluníčko hřeje.
de [DE: In Prag auf dem Hradschin, da wärmt die Sonne.]
00:30:12 Ne, to není slunko, Tatíček se směje."
de [DE: Nein, es ist nicht die Sonne, Väterchen {d.h. Präsident T. G. Masaryk} lacht."]
00:30:15 Víte, to byla ta výchova, vůbec k tomudletomu, k tomudletomu a.. tak to bylo jasný.
de [DE: Wissen Sie, das war die Erziehung, überhaupt zu diesem, zu diesem und.. Also das war klar.]
00:30:23 Víte, otec byl z rodiny z deseti dětí.
de [DE: Wissen Sie, Vater kam aus einer Familie mit zehn Kindern.]
00:30:28 Jeho otec byl strážným, jak se říkalo, na vechtru, na dráze tady mezi Chotovinami a Táborem uprostřed lesa.
de [DE: Sein Vater war Wachmann bei der Bahn, auf der Wacht, wie man sagte, hier zwischen Chotoviny und Tábor mitten im Wald.]
00:30:36 Maminčin otec, ten byl, ten byl eh topičem na dráze.
de [DE: Muttis Vater, der war, der war äh Heizer bei der Bahn.]
00:30:43 A babičky moje, ty matky, obou rodičů, ty byly v tabákovej továrně v Táboře.
de [DE: Und die Großmütter, die Mütter meiner Eltern, waren beide in der Tabakfabrik in Tábor.]
00:30:50 To bylo, víte, a tam na tom Blanickým předměstí, to bylo vždycky tak:
de [DE: Das war, wissen Sie, in der Blanické-Vorstadt war das immer so.]
00:30:54 Ten mužskej byl na dráze, ať dělal lampáře, nebo strojvedoucího.
de [DE: Der Mann war bei der Bahn, ob nun als Lampenwärter oder Zugführer.]
00:30:58 Ty ženský všecky chodily do, do tý tabákový továrny v Táboře. Takový to bylo.
de [DE: Die Frauen gingen allesamt in die, die Tabakfabrik in Tábor. Das war einfach so.]
00:31:07 Víte, já vzpomínám, večer v létě lidi si vzali židle před dům.
de [DE: Wissen Sie, wie ich mich so erinnere, abends im Sommer stellten die Leute Stühle vors Haus.]
00:31:15 A seděli, bavili se a teďko viděli tamhle, tak vzali ty židle, donesli to tam.
de [DE: Da saßen sie, unterhielten sich und jetzt sahen sie da die anderen, also nahmen sie die Stühle und trugen sie hin.]
00:31:19 A za chvíli byla skupina lidí a ty lidi si povídali, vyměňovali názory..
de [DE: Und nach kurzer Zeit war dort eine Menschengruppe und die Leute erzählten sich, tauschten Meinungen aus..]
00:31:23 Byla to, bylo to strašně fajn.
de [DE: Das war, das war schrecklich schön.]
00:31:26 Víte, to mi schází dneska. Dneska si lidi strašně závidějí.
de [DE: Wissen Sie, das fehlt mir heute. Heute beneiden die Leute einander schrecklich.]
00:31:29 Tenkrát já nevím, co si měli závidět.
de [DE: Damals, ich weiß nicht, da gab es nichts zu beneiden.]
00:31:32 Ale já jsem žil v tom.. mít lidi rád a s lidma si porozumět a s lidma se dohodnout.
de [DE: Aber ich lebte dafür.. Menschen gern zu haben, sich mit Menschen zu verstehen, mit Menschen auszukommen.]
00:31:40 A tak to bylo všecko dobrý.
de [DE: Und so war alles gut.]
00:31:43 Já jsem třeba toho, toho tajemníka Knotka, kterej po mě šel,
de [DE: Ich kannte zum Beispiel diesen, diesen Sekretär Knotek, der zu mir gekommen ist.]
00:31:48 toho jsem znal, toho jsem znal jako, jsem si ho vážil jako kamaráda mýho táty a..
de [DE: Den kannte ich, den kannte ich als.. Ich schätze ihn als Freund von Vati und..]
00:31:56 A třeba když jsem tam mluvil o tom, o tom školním inspektorovi Vondráškovi, kterej byl, kterej byl se mnou potom taky v tom Flossenbürgu.
de [DE: Na, und ich habe beispielsweise davon gesprochen, von diesem Schulinspektor Vondrášek, der dann auch mit mir in Flossenbürg war.]
00:32:07 Ten byl zatčenej už v roce '40. My jsme mu říkali..
de [DE: Der wurde schon im Jahr '40 festgenommen. Wir nannten in..]
00:32:10 Eh tobyli dva, který, kterým jsme zdrobňovali jejich jména.
de [DE: Äh es waren zwei, denen wir Kosenamen gaben.]
00:32:15 Ten se jmenoval Emanuel, tak to byl Emánek.
de [DE: Der hieß Emanuel, also war das Emánek.]
00:32:17 Protože hrál v táborovým orchestru na basu.
de [DE: Denn er spielte im Lagerorchester die Bassgeige.]
00:32:22 A druhej byl Pepíček Pražák, taky byl Pepíček.
de [DE: Und der zweite war Pepíček Pražák, also Pepíček.]
00:32:26 Ten hrál v táborovým tom na, na violoncello. A ten byl potom, hrál v symfoňáku rozhlasovým v Praze.
de [DE: Der spielte Violoncello im Lagerorchester. Und der war dann, der spielte im Rundfunk-Symphonieorchester in Prag.]
00:32:35 No a ten třeba, ten eh Emánek, ten měl tady tři dcery v Táboře a manželku. Znal jsem je.
de [DE: Na, und zum Beispiel dieser Emánek, der hatte drei Töchter in Tábor und eine Frau. Ich kannte sie.]
00:32:45 A on vždycky večer, když jsme se mohli třeba v neděli chvilku sejít na tom apelplace, tak jsme si řekli..
de [DE: Und immer abends, wenn wir, wenn wir uns beispielsweise am Sonntag eine Weile auf dem Appellplatz treffen konnten, da sagten wir..]
00:32:53 On vzpomínal na ten Tábor, všecko bylo v pořádku.
de [DE: Er erinnerte sich an Tábor zurück, alles war in Ordnung.]
00:32:56 A pak když se dověděl, jak to, že se nikdo z nás nesmí dostat živej do rukou osvobozenecký armády,
de [DE: Und als er dann erfuhr, wie.. dass niemand von uns lebend den Alliierten Armeen in die Hände fallen sollte,]
00:33:06 tak prostě propadl stesku a to, přestal se prohlížet.
de [DE: da hat ihn einfach die Schwermut gepackt und so. Er hörte auf, sich abzusuchen.]
00:33:12 To jsme museli denně prohlížet šaty, aby tam nebyla veš, protože to byl skvr.. {-nitý tyfus}.
de [DE: Denn wir mussten täglich unsere Kleider absuchen, damit da keine Laus war, denn das hieß Fleck.. {Flecktyphus}.]
00:33:16 A zemřel necelý dva měsíce před osvobozením tábora na skvrnitej týfus.
de [DE: Und er starb nicht ganz zwei Monate vor der Befreiung des Lager an Flecktyphus.]
00:33:23 Víte, vzpomínám na tydlety lidi strašně, strašně rád vzpomínám na ty kamarády. {dojatě}
de [DE: Wissen Sie, ich erinnere mich schrecklich gern, schrecklich gern erinnere ich mich an diese Freunde. {bewegt}]
00:33:30 Bohužel odcházejí.
de [DE: Leider gehen sie von uns.]
00:33:33 Za letošní rok, teďko když jsme poslali pozvánky, zase dalších pět odešlo.
de [DE: Im vergangenen Jahr, jetzt als sie mir die Einladungen geschickt haben, sind wieder fünf von uns gegangen.]
00:33:41 A to ještě jestli ty další jsou všichni živí, nevíme, protože někdo třeba taky ty dopisy nevrátí.
de [DE: Und dazu wissen wir nicht, ob die anderen alle noch leben, denn mancher antwortet zum Beispiel nicht auf diese Briefe.]
00:33:47 No ale říkám pokud, pokud jsme tady, tak musíme.
de [DE: Na, aber ich sage, solange, solange wir hier sind, müssen wir.]
00:33:51 Podívejte se, teďko v tom, v tom Flossenbürgu se dává dohromady, to bude obrovský muzeum, to..
de [DE: Sehen Sie, jetzt wird da in, in Flossenbürg ein riesiges Museum vorbereitet, das..]
00:33:59 Teď jsme schvalovali tu náplň toho všeho, co tam má bejt, který všecky věci budou v tom ..
de [DE: Wir haben gerade den Vorschlag für alles gebilligt, was dort sein soll, welche Dinge da hineinkommen ..]
00:34:08 Nevím, jestli tady to, nemám to po ruce.
de [DE: Ich weiß nicht, ob ich es da.. Ich habe es nicht zur Hand.]
00:34:12 Eh to bude, to bude moc hezký, moc perfektní.
de [DE: Äh das wird sehr sehr schön, ganz perfekt.]
00:34:16 Kde budou využitý nejen, že tam budou ty dokumenty, bude to i filmový dokumenty, i filmový vyprávění.
de [DE: Da werden nicht nur, die werden nicht nur Dokumente verwenden, sondern auch Filmdokumente, auch filmische Erzählungen.]
00:34:25 Budou tam i na stěnách při těch schodištích dole, aby bylo využitý každý plochy,
de [DE: Da werden auch an den Wänden dieser Treppen nach unten, damit alle Flächen genutzt werden..]
00:34:32 budou tam i z různejch národů lidi,
de [DE: Da werden Menschen aus verschiedenen Nationen sein.]
00:34:34 jejich pohledy dneska [tzn. fotografie], jejich pohledy před zatčením nebo po zatčení, po osvobození.
de [DE: Ihre Ansichten von heute, ihre Ansichten vor der Verhaftung oder nach der Verhaftung, nach der Befreiung.]
00:34:39 Ty, který už zemřeli, anebo který ještě žijou. Tak todleto.
de [DE: Die, die schon gestorben sind oder die, die noch leben. Also so.]
00:34:44 Z Čechů určitě víme, že tam bude ten Miloš Kučera, kterej zachránil toho Jacka Terryho,
de [DE: Von den Tschechen wissen wir mit Sicherheit, dass Miloš Kučera vorkommen wird, der Jack Terry gerettet hat.]
00:34:50 jak ho před tím transportem ukrejval v kanále mezi kuchyní a prádelnou.
de [DE: Als er ihn vor dem Transport in dem Kanal zwischen der Küche und der Wäscherei versteckt hat.]
00:34:56 Bude tam jistě Emil Lešák, kterej jako první, protože byl osvobozenej v táboře tam,
de [DE: Es wird dort sicherlich Emil Lešák sein, der als erster.. Denn er wurde dort im Lager befreit.]
00:35:02 kterej dal eh telefonem zprávu z nějaký tý kanceláře SS:
de [DE: Der mit dem Telefon eine Nachricht aus irgendeinem dieser SS-Büros abgesetzt hat.]
00:35:09 "Právě přijíždějí Američani, je tolik a tolik hodin, Flossenbürg je osvobozenej."
de [DE: "Gerade kommen die Amerikaner, es ist so und soviel Uhr, Flossenbürg ist befreit."]
00:35:14 To je to, to, tím začínají vždycky každý naše setkání výroční, který je.
de [DE: Das ist das, das.. Damit beginnen immer alle unsere Treffen, die wir haben.]
00:35:21 Takže teď to bude určitě, takže to budou i ty kamarádi tam, no.
de [DE: So dass da bestimmt auch, da werden bestimmt auch die Freunde dort sein, nicht.]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1069.mp4"

00:00:01 IV: Zmiňoval jste se také o tom, že se podmínky českého odboje v průběhu doby vlastně zhoršovaly.
de [DE: IV: Sie haben auch erwähnt, dass sich die Bedingungen im tschechischen Widerstand mit der Zeit verschlechterten.]
00:00:08 Eh pociťoval jste to nebo probírali jste to, třeba nástup Reinharda Heydricha v protektorátu?
de [DE: Äh haben Sie das gespürt oder darüber gesprochen, zum Beispiel über den Antritt von Reinhard Heydrich im Protektorat? ]
00:00:15 MV: No samozřejmě, protože to postihlo i řadu lidí z odboje.
de [DE: MV: Na, selbstverständlich, denn das betraf auch eine Reihe von Leuten aus der Widerstandsbewegung. ]
00:00:20 Protože bylo spoustu jich bylo, bylo zatčenejch, popravenejch.
de [DE: Eine Menge von ihnen wurde, wurde gefangen genommen, hingerichtet.]
00:00:24 A v Táboře ty popravy byly velký, to bylo, u tich, u tich kasáren tady, to popraviště.
de [DE: Und in Tábor waren diese Hinrichtungen sehr zahlreich, das war, das war da bei den Kasernen, der Richtplatz. ]
00:00:31 Tam řadu známejch lidí, lékaři byli..
de [DE: Dort wurde eine Reihe von bekannten Menschen, Ärzte {hingerichtet}.]
00:00:37 Mě osobně známý jeden, který byl ve ..
de [DE: Ich kannte einen persönlich, der war in ..]
00:00:41 Protože já jsem vesloval ve študácký čtyřce, v tom veslařským klubu Jordán, ten vedoucího toho, ten byl taky popravenej.
de [DE: Denn ich war im Rudervierer, im Schülerruderklub Jordán, der Leiter, der wurde auch hingerichtet.]
00:00:51 Byl to právník.
de [DE: Er war Jurist.]
00:00:53 Eh soused, pan Pán, kterej měl takovou dílnu, taky byl, taky byl popravenej.
de [DE: Äh der Nachbar, Herr Pán, der hatte eine Werkstatt, wurde auch, wurde auch hingerichtet.]
00:01:00 Známý, známý, který byli otce blízký známý.
de [DE: Bekannte, Bekannte, die sehr gut mit Vater bekannt waren.]
00:01:03 No a z toho odboje, tam to postihlo taky, taky řadu lidí, no.
de [DE: Na, und vom Widerstand, dort betraf es auch, auch eine Reihe Leute, nicht wahr.]
00:01:09 A pak docházely zprávy zase co byli třeba spolužáci, co byli jako oběti holocaustu.
de [DE: Und dann kamen wieder Nachrichten zum Beispiel von Mitschülern, die Opfer des Holocausts waren.]
00:01:15 Zas jsme se dovídali taky, co zemřeli a odešli, víte, takže to bylo.
de [DE: So haben wir auch von denen erfahren, die starben oder weggingen, wissen Sie, so war das.]
00:01:20 Eh mě teďko zlobí, že to lidi zpochybňujou, víte? Zpochybňujou ten holocaust.
de [DE: Äh heute ärgert es mich, dass Leute das in Zweifel ziehen, wissen Sie? Sie bezweifeln den Holocaust.]
00:01:27 Ješ.. já vím, že měl, že měli i, i těžší, ty židi.
de [DE: No.. aber ich weiß, sie hatten, sie hatten es noch schwerer, die Juden.]
00:01:34 Třeba maličkost v tom Terezíně, když se ráno byl, byl nástup
de [DE: Zum Beispiel eine Kleinigkeit in Theresienstadt, wenn morgens, wenn der Appell war]
00:01:39 a ty velitelé těch světnic museli hlásit: "Eh Cela ta a ta, tolik a tolik vězňů." Soviel, soviel Häftlinge.
de [DE: und die Stubenältesten mussten melden: "Äh Zelle so und so, so und soviele Häftlinge."]
00:01:48 Ale židovská cela musela hlásit: "Tolik a tolik, soviel und soviel Stinkjuden." Tolik a tolik smradlavejch židů.
de [DE: Doch die jüdische Zelle musste melden: "So und so, soviel und soviel Stinkjuden." ]
00:01:57 A stalo se, že jednou, ten, když slyšel před tím tolik a tolik vězňů, tolik to, tak mu hlásil taky: „Tolik a tolik vězňů.“
de [DE: Und einmal geschah es, da hörte einer zuvor "So und soviele Häftlinge" und so meldete er auch "So und soviele Häftlinge."]
00:02:03 Oni ho tam ukopali, že si dovolil říct taky židům to.
de [DE: Sie traten ihn dort zu Tode, weil er sich erlaubt hatte, Juden so zu bezeichnen.]
00:02:08 A když jsme, když jsem už připomínal to povídání, že jsme zaváželi kolečkama ty bažiny tam,
de [DE: Und wenn wir, wenn ich, wie ich schon erwähnt habe, dass wir dort mit Schubkaren die Sümpfe stopften.]
00:02:17 tak každej my jsme měli jedno kolečko.
de [DE: Da hatte jeder von uns einen Schubkarren.]
00:02:20 Ale židi dostali dvě kolečka
de [DE: Aber Juden bekamen zwei Schubkarren.]
00:02:22 Von s prázdným kolečkem přijel a už tam měl jiný plný, musel ho vzít zase to..
de [DE: Er kam mit dem leeren Schubkarren und schon hatte er einen vollen, er musste ihn nehmen..]
00:02:27 Tak proto ty byli víc, víc udřený, víc zpocený.
de [DE: Und darum waren sie erschöpfter und verschwitzter.]
00:02:31 A když je položili do tý vody, tak za dva, za tři dni byl zápal plic a oni to potom, to potom..
de [DE: Und wenn sie sie dann ins Wasser legten, bekamen sie nach zwei, drei Tagen eine Lungenentzündung und dann, dann..]
00:02:37 Ale taky to směl, měli to zlý podle, podle těch, podle těch eh..
de [DE: Er hatte es auch, sie hatten es auch schlecht in Bezug auf die äh..]
00:02:45 No a samozřejmě zase ty odbojáři podle toho, kolik toho na ně prozradili, byli, tak, byli zase popravovaný už brzo, že jo.
de [DE: Na, und natürlich wurden die Widerstandskämpfer bald hingerichtet, nicht wahr, je nach dem, wieviel über sie verraten wurde.]
00:02:56 Což.. nebylo to, nebylo to, nebylo to jednoduchý.
de [DE: Das.. das war, das war, das war nicht einfach.]
00:03:01 IV: A jak se vlastně jaksi ta organizace toho českého odboje, už nebyla tak profesionální.
de [DE: IV: Und wie war es eigentlich mit der Organisation des tschechischen Widerstands, das war nicht mehr so professionell.]
00:03:09 Třeba začali jste si připouštět i možnost toho, že byste mohli bejt prorazení, zatčený?
de [DE: Haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit gesehen, dass Sie verraten oder verhaftet werden könnten?]
00:03:13 MV: Víte, my jsme se už báli toho, když přestali to mít v rukou ty vojáci té, ta Obrana národa.
de [DE: MV: Wissen Sie, wir bekamen es mit der Angst, als es nicht mehr in der Hand der, der Soldaten dieser Obrana národa war.]
00:03:23 Protože jsme viděli, jak jsem už říkal, že oni prostě čekali už konec.
de [DE: Denn wir wussten, wie ich bereits sagte, dass sie einfach schon auf das Ende warteten.]
00:03:29 A už prostě mluvili veřejně o věci a o všem mluvili a každej to znal.
de [DE: Und dass sie einfach schon öffentlich über Dinge und über alles sprachen. Jeder erkannte das.]
00:03:34 Vždyť třeba to jsme dostali takovou zprávu, že nějakej kluk, kterej jezdil..
de [DE: Wir erhielten beispielsweise so eine Nachricht, dass irgendein Junge, der fuhr..]
00:03:40 Já nevím odkud, tady někde od Sudoměřic nebo odkud, vlakem do Tábora na to,
de [DE: Ich weiß nicht, woher er kam, hier irgendwo von Sudoměřice oder was weiß ich, mit dem Zug nach Tábor.]
00:03:46 že ve vlaku se bavil, že, že je v Táboře u někoho parašutista.
de [DE: Im Zug unterhielt er sich darüber, dass, dass in Tábor bei irgendwem ein Fallschirmspringer ist.]
00:03:50 Víte, že se tohleto doneslo a to, to bylo, to bylo, to bylo nebezpečný.
de [DE: Wissen Sie, das kam jemandem zu Ohren, das war, das war, das war gefährlich.]
00:03:55 To, tohle jsme, tohohle jsme se báli a to, toho se bálo.
de [DE: Das, davor hatten wir Angst, davor herrschte Angst.]
00:03:59 Podívejte se, my jsme měli schůzku ještě na Silvestra čtyřicet čtyři.. čtyřicet.. na Silvestra čtyřicet dva. {verbessert sich}
de [DE: Sehen Sie, wir hatten noch zu SIlvester '44.. '40.. zu Sylvester '42 {verbessert sich} ein Treffen.]
00:04:12 Eh u tenkrát toho vedoucího tý odbojový skupiny táborský, Vacka, kterej byl vrchní dozorce ve, ve věznici.
de [DE: Äh bei Vacek, dem damaligen Führer dieser Widerstandsgruppe aus Tábor, der war Aufseher im, im Gefängnis.]
00:04:22 A von měl eh zvláštní vchod do toho jeho bytu.
de [DE: Und er hatte einen separaten Eingang in seine Wohnung.]
00:04:27 A tam tenkrát se probírala ta otázka těch železničářů, který by měli dávat echo, když se povezou ty, ty věci a to.
de [DE: Und da wurde die Frage der Eisenbahner besprochen, die uns aufmerksam machen sollten, wenn sie diese Sachen mit sich führen.]
00:04:40 Tak tam byla, bylo nás tam asi pět, já jsem tam byl s tím, s tím naš.. parašutistou.
de [DE: Es waren da, wir waren da ungefähr fünf, ich war da mit unserem, diesem Fallschirmspringer.]
00:04:47 Eh vyřizovali si to, probrali to. No a teďko oni chtěli jít.
de [DE: Äh sie klärten das, gingen das durch. Na, und jetzt wollten sie gehen.]
00:04:51 On říkal: "Prosím vás, to nemůžete takhle, najednou půjdem a to, to si hned toho všimne."
de [DE: Er sagte: "Ich bitte euch, so geht das nicht, alle auf einmal, das würden sie gleich bemerken."]
00:04:57 Tak po jednom nebo po dvou budem tak vycházet.
de [DE: Einzeln oder zu zweit, so werden wir gehen.]
00:05:00 Tak my vycházíme a teď my jsme byli s tím parašutistou poslední, že půjdem.
de [DE: Also gehen wir, und nun waren wir die Letzten mit diesem Fallschirmspringer.]
00:05:04 Najednou ten Vacek otevře dveře a představil nám rodinu,
de [DE: Auf einmal öffnet der Vacek die Tür und stellte uns seine Familie vor.]
00:05:09 manželku, syna, dvě dcery a ten syn, že byl na dovolenej z, z nasazení totálního.
de [DE: Seine Frau, den Sohn, zwei Töchter und den Sohn, der gerade auf Urlaub aus dem Totaleinsatz da war.]
00:05:20 A říkal: "Tohleto je parašutista, to.."
de [DE: Und er sagte: "Das ist ein Fallschirmspringer, der.." ]
00:05:24 No ten parašutista byl naštvanej, že todleto to.
de [DE: Na, dieser Fallschirmspringer war sauer darüber.]
00:05:27 Tak oni říkali: "Tak pojďte si zahrát karty a todleto!"
de [DE: Und sie sagten: "Kommt, lasst uns Karten spielen oder so."]
00:05:31 Víte, takže, brali to prostě, prozrazovali sami sebe takhle, takhle tím.
de [DE: Wissen Sie, Sie nahmen es einfach.. sie haben sich selbst verraten, dadurch.]
00:05:41 On potom ho to strašně, strašně ho to, strašně ho to mrzelo, když potom jsme šli spolu, no. {odkašlal si}
de [DE: Und später tat es ihm schrecklich, schrecklich leid, als wir zusammen weggingen, naja. {Hüsteln}]
00:05:49 To, víte, to už, to.. protože třeba ty to mysleli dobře.
de [DE: Das, wissen Sie, das war bereits.. Denn sie meinten es gut zum Beispiel.]
00:05:56 Ale už mysleli, že bude konec, tak to nejde. Protože třeba eh..
de [DE: Aber sie dachten bereits, dass das Ende kommt. Aber so geht es nicht. Denn zum Beispiel äh..]
00:06:02 V ten předchozí válce to nebyla tahleta, tahleta eh špionážní, ta zku.. nebyla tak silná.
de [DE: Im vorherigen Krieg war diese, diese Erfahrung mit Spionage nicht so groß.]
00:06:11 Nebo bylo to trošičku jiný, že takhle si to dovolit tehdy mohli, ale tajdle ty?
de [DE: Oder es war ein wenig anders, dass sie es sich damals erlauben konnten, aber jetzt?]
00:06:16 Teď už to, teď už to nešlo, teď už to nešlo.
de [DE: Jetzt ging, jetzt ging es nicht mehr, jetzt ging es nicht mehr.]
00:06:22 IV: Asi to období na tom táborském gestapu asi patřilo k těm nejhorším ve vašem životě, jak jsem tak vytušila.
de [DE: IV: Wahrscheinlich gehörte diese Periode bei der Gestapo in Tábor zu den schlimmsten in Ihrem Leben, wenn ich das richtig verstanden habe.]
00:06:30 MV: No.
de [DE: MV: Ja.]
00:06:31 IV: Potkal jste se tam třeba s tatínkem nebo s maminkou v tý době?
de [DE: IV: Trafen Sie dort, zu dieser Zeit, beispielsweise Ihren Vati oder Ihre Mutti?]
00:06:36 MV: Já jsem se potkal při výslechu s maminkou.
de [DE: MV: Meine Mutti traf ich beim Verhör.]
00:06:39 Totiž když ze mě nemohli nic vytlouct, abych mluvil, tak přede mnou bili moji maminku, abych mluvil.
de [DE: Als sie nämlich nichts aus mir herausprügeln konnten, da schlugen sie meine Mutter vor meinen Augen, um mich zum Reden zu bringen. ]
00:06:47 Víte, co to bylo? Říct, dobře, já promluvím.
de [DE: Wissen Sie, wie das war? Zu sagen, gut, ich werde reden.]
00:06:53 A oni zlikvidujou stejně mě i tu maminku!
de [DE: Und sie werden mich und meine Mutti sowieso liquidieren!]
00:06:56 Tak jsem ne.. ne.. neuznával, nepřiznával.
de [DE: Also habe ich ni.. nichts gesagt, mich zu nichts bekannt.]
00:07:01 A přivedli ke mně otce, protože první ke mně přivezli toho Vacka.
de [DE: Und sie brachten Vater zu mir. Denn zuerst brachten sie diesen Vacek zu mir.]
00:07:06 Pak přivedli ke mně Jiráska, potom já nevím, ještě někoho, ale který?
de [DE: Dann brachten sie Jirásek zu mir, dann weiß ich nicht mehr, noch jemanden, aber wen?]
00:07:11 Já jsem říkal: "Prosím vás, vy si mě s někým pletete, já nejsem tenhle to."
de [DE: Ich sagte: "Ich bitte Sie, Sie verwechseln mich mit jemanden, ich bin es nicht."]
00:07:15 Vydržel jsem i ty, i ty když už nemohli, když už i sami nemohli ty esesáci bít,
de [DE: Ich habe auch ausgehalten, auch die.. Wenn sie nicht mehr konnten, wenn selbst die SS-ler nicht mehr schlagen konnten..]
00:07:22 tak mě nechali ležet a za chvíli pokračovali znova.
de [DE: Dann ließen sie mich liegen und machten nach einer Weile weiter.]
00:07:25 Nepřiznával jsem, nepřiznával jsem se, tak chtěli, aby maminka mluvila.
de [DE: Und ich habe und habe nichts zugegeben. Also wollten sie, dass Mutti spricht.]
00:07:31 To zase bili mě před tou maminkou.
de [DE: Also schlugen sie mich wieder vor den Augen meiner Mutti.]
00:07:33 To vím, že to jí bylo taky strašný, ale no.
de [DE: Ich weiß, wie schrecklich das für sie war, aber naja.]
00:07:37 Otce přivezli jednou a otec říkal: "Já ne.."
de [DE: Den Vater brachten sie einmal und Vater sagte: "Ich habe nicht.."]
00:07:41 {přerušení kvůli telefonátu}
de [DE: {Unterbrechung wegen eines Telefonats}]
00:07:55 No, tatínka tam jednou přivedli ke mně a on říkal:
de [DE: Also, Vati brachten sie einmal zu mir und er sagte:]
00:08:00 "Nevím, co po tobě chtějí, já o ničem nevím, jestli ty o něčom víš.."
de [DE: "Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, ich weiß von nichts, falls du etwas weißt.."]
00:08:04 Tak to jsem poznal, že otec nech.. neřekl nic, nepřiznal nic, není.
de [DE: So habe ich gemerkt, dass Vater ni.. , nichts gesagt hatte, nichts zugegeben hatte.]
00:08:11 No a oni hned ho přede mnou zmlátili, že, že to řekl, že to řekl takhle, no a..
de [DE: Und sie verprügelten ihn vor meinen Augen, damit er es sagte, damit er es sagte, na und..]
00:08:18 A potom jsme se setkali až v tom, až v tom Terezíně, kde jsme potom dělali spolu a byli jsme spolu na tom.
de [DE: Und dann haben wir uns erst wieder, erst wieder in Theresienstadt getroffen, wo wir später gemeinsam gearbeitet haben und zusammen dort waren.]
00:08:27 No jak říkám, taky jsem ho potom dostal i do toho baukommanda, abych ho měl..
de [DE: Na, und wie bereits erwähnt, gelang es mir auch, ihn ins Baukommando zu holen, damit ich ihn dort habe..]
00:08:31 Vždycky, vždycky jsem koukal, abych, abych byl s ním, protože přece jen otec, to byla, to byla, to byla opora.
de [DE: Ich habe immer, immer versucht mit ihm zusammen zu sein, er war doch mein Vater und das war, das war eine große Stütze. ]
00:08:38 No a když jsem dělal u těch zedníků, tak taky se opravovala tam,
de [DE: Und als ich dann bei diesen Maurern arbeitete.. Dort wurde auch ausgebessert.]
00:08:44 to byla prádelna, to bylo na rozhraní toho ženskýho dvora a takovýho dvora, co byli.
de [DE: Da war die Wäscherei, die war zwischen dem Frauenhof und einem Hof, der da war.]
00:08:48 Takže jsem seshora taky viděl, na maminku jsem mohl zamávat do okna, to..
de [DE: Also habe ich von oben meine Mutti gesehen und konnte in ihr Fenster winken, das..]
00:08:53 Tam jsme měli, tam jsme měli eh..
de [DE: Wir hatten dort, wir hatten dort äh..]
00:08:57 Když přijel ten Jöckel, ten velitel toho, kterej byl strašně zlej.
de [DE: Wenn dieser Jöckel kam, dieser Führer, der war schrecklich böse.]
00:09:03 Tak když bylo nebezpečí, tak to, to se řeklo "Dvacet jedna", jo?
de [DE: Wenn Gefahr drohte, dann sagte man also "Einundzwanzig", nicht wahr?]
00:09:08 "Kolik chceš těch cihel?" – "Jednadvacet!"
de [DE: "Wieviele von diesen Ziegeln willst du?" – "Einundzwanzig!"]
00:09:10 To se vědělo, bacha, ten tady někde je.
de [DE: Dann wusste man, Achtung, der ist hier irgendwo.]
00:09:13 Nebo řekli: "Kolik vás nastoupilo ráno?"
de [DE: Oder wir sagten: "Wieviele von euch sind heute morgen angetreten?"]
00:09:17 "Dvacet jedna. Dvacet jedna, stačí to na zejtřek?"
de [DE: "Einundzwanzig. Reichen einundzwanzig für morgen?"]
00:09:20 Tak se, když to řekl dvakrát, tak se říkalo, tak bacha, už je blízko! {úsměv}
de [DE: Wenn man dass zweimal sagte, hieß es Achtung, der ist schon nah! {lacht}]
00:09:24 Takže tam byly takový, takovýdle domluvený, takový domluvený věci.
de [DE: Also dort gab es solche, solche Absprachen, solche abgesprochenen Dinge.]
00:09:29 IV: Když už se zmiňujete o tom Terezíně, všimla jsem si taky toho, že ten Soukup na vás mluvil česky.
de [DE: IV: Als Sie über Theresienstadt sprachen, ist mir aufgefallen, dass dieser Soukup Tschechisch mit Ihnen sprach. ]
00:09:36 To bylo obvyklý?
de [DE: War das so üblich?]
00:09:37 MV: Ne. Před, před ostatními esesákama na nás mluvil, na nás mluvil německy.
de [DE: MV: Nein. Vor den anderen SS-lern sprach er, sprach er mit uns deutsch.]
00:09:44 A když byl s náma, a když tam ty ostatní nebyli, tak na nás mluvil touhletou jeho češtinou, jo?
de [DE: Und wenn er bei uns war und die anderen waren nicht dabei, dann sprach er mit uns in seinem Tschechisch, nicht wahr?]
00:09:50 To bylo takovej .. {úsměv} A pak tam byl jeden, já už nevím, jak se jmenoval.
de [DE: Das war so .. und {lächelnd} dann war dort einer {Posten}, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. ]
00:09:57 Ale ten, u kterýho komanda, to nevím, a ten když chodil kontrolovat, kontrolovat večer nástupy, jo,
de [DE: Aber der.. Bei welchem Kommando er war, weiß ich nicht, und der kontrollierte, kontrollierte abends den Appell, ja.]
00:10:07 nás počítali, jsme museli stát, my jsme se nesměli dívat, my jsme se museli dívat tupě do neznáma.
de [DE: Da zählten sie uns, wir mussten stehen, durften uns nicht ansehen und mussten stumpf ins Leere schauen.]
00:10:14 Ten když chodil, tak říkal, tak vždycky křičel: "Nepotivej na mne! Nepotivej na mne!" {naznačuje zpěvavé vyhrožování, smích}
de [DE: Und wenn der kam, dann sagte, schrie er immer: "Schaut mich nicht an! Schaut mich nicht an!" {deutet singend eine Drohung an, Lachen}]
00:10:21 Takže jsme taky stačili, snažil se mluvit česky. {smích}
de [DE: Er hat also auch versucht tschechisch zu sprechen. {Lachen}]
00:10:25 IV: Komunikoval. {smích}
de [DE: IV: Er kommunizierte. {Lachen}]
00:10:27 MV: No.
de [DE: MV: Ja.]
00:10:29 IV: Taky asi si myslím, že te eh vlastně stejné věznění s tatínkem, poznamenalo to nějak váš vztah i potom do budoucna?
de [DE: IV: Ich denke auch, dass eigentlich.. die gemeinsame Haft mit dem Vater, dass sie auch das Verhältnis zu Ihrem Vater beeinflusst hat? ]
00:10:40 MV: Ne, my jsme, my jsme k sobě měli takovej vztah, že my jsme si věděli, o čem jde.
de [DE: MV: Nein, wir hatten, wir hatten so ein Verhältnis zueinander, wir wussten, worum es geht.]
00:10:47 Ale jenom jediná věc, když se vrátil z toho, z, potom v těch padesátejch letech, tak mi neřekl ani slovo, ani slovo.
de [DE: Aber nur eine Sache, als er in den Fünfzigern aus diesem, aus diesem {Lager Jáchymov} zurückkam, da sagte er kein einziges Wort zu mir.]
00:10:59 Já jsem říkal: "Tati, co to?" – "Nechtěj vědět!"
de [DE: Ich sagte: "Vati, was ist los?" – "Das willst du nicht wissen!" ]
00:11:02 Neřek. Neřek. A on byl na tom..
de [DE: Er sagte nichts. Nichts. Und es ging ihm..]
00:11:05 On byl na tom dost, dost zle zdravotně a oni potom nepustili ho do důchodu.
de [DE: Gesundheitlich ging es ihm ziemlich, ziemlich schlecht und dann durfte er nicht in die Rente gehen.]
00:11:12 A ještě prostě přišel tam od uranu, že jo, a nasadili ho pracovně v Chýnově do eh tý, k tím pecím, kde se pálil vápenec.
de [DE: Er kam also von diesem Uran zurück, nicht wahr, und sie steckten ihn zur Arbeit nach Chýnov zu äh.. wo Kalk gebrannt wurde.]
00:11:25 Čili to byl taky.. No a on potom {povzdech} přišel o všechno, rakovina.
de [DE: Das war also auch.. Na, und später {Seufzer} kam er um alles, Krebs.]
00:11:37 IV: Když se ještě vrátím k tomu Terezínu.
de [DE: IV: Um noch einmal auf Theresienstadt zurückzukommen.]
00:11:40 Říkal jste, že jste tam byli určený do transportu do Osvětimi, to jste věděli nějak předem?
de [DE: Sie sagten, dass Sie dort zum Transport nach Auschwitz bestimmt wurden, wussten Sie das irgendwie im Voraus? ]
00:11:46 MV: No to se.. ono se vždycky něco proneslo ven, víte?
de [DE: MV: Na das ist.. Da ist immer etwas nach außen gedrungen, wissen Sie?]
00:11:50 Protože oni měli taky na několika těch místech měli, měli vězně, který tam sloužili.
de [DE: Denn sie hatten, hatten ja an verschiedenen Stellen Häftlinge, die dort Dienst tun mussten.]
00:11:59 Podívejte se, třeba tam byl v Terezíně, tam byl jeden, v Malý pevnosti, jeden, kterej byl dobrej.
de [DE: Sehen Sie, da war beispielsweise in Theresienstadt, in der Kleinen Festung, einer {Posten}, der war gut.]
00:12:05 A kterej dokonce svědčil na konci války proti těm ostatním esesákům.
de [DE: Und der hat schließlich zu Kriegsende sogar gegen die anderen SS-ler ausgesagt.]
00:12:12 Ten měl na starosti zásobování. A tam, protože mě..
de [DE: Der war für die Versorgung zuständig. Und dort, denn..]
00:12:19 Protože já jsem tam taky klukům kreslil už karikatury, dokonce i některý karikatury jsou ještě v tom muzeu terezínským.
de [DE: Denn ich habe dort bereits Karikaturen für die Jungs gezeichnet, manche Karikaturen sind sogar noch im Museum in Theresienstadt.]
00:12:27 Bylo jich tam víc, teď už nakonec jsem tam viděl myslím jenom tři.
de [DE: Da waren einmal mehr, zuletzt habe ich da nur drei gesehen, glaube ich.]
00:12:30 No protože ty byly taky na pytlíku od mouky, kterej tam poslal někdo, něco..
de [DE: Denn die waren auch auf Mehltüten, die jemand dort hingeschickt hatte, etwas..]
00:12:38 Protože nebyl nějakej ten papír, tak jsem, tak takhle kreslil.
de [DE: Denn Papier war keines zu haben, also habe ich, habe ich so gezeichnet.]
00:12:43 Já jsem kreslil ty karikatury a někdo mu to ukázal a on taky tu karikaturu chtěl.
de [DE: Ich zeichnete also diese Karikaturen und jemand zeigte sie ihm und er wollte die Karikatur haben.]
00:12:50 Tak já jsem mu nakreslil, jak jede na motorce s ruksakem, jak mu z toho vlajou buřty a to.
de [DE: Also zeichnete ich ihn, wie er Motorrad fährt mit dem Rucksack, aus dem Würste wehen und solche Sachen.]
00:12:56 On z toho měl radost, on z toho měl obrovskou radost.
de [DE: Er freute sich darüber, er freute sich riesig darüber.]
00:13:00 No a ono se to doneslo tomu, tomu Neubauerovi.
de [DE: Und davon bekam auch dieser, dieser Neubauer etwas mit.]
00:13:07 A ten Neubauer mě zavolal a řekl, abych mu nakreslil karikaturu.
de [DE: Der Neubauer rief mich zu sich, und sagte, ich solle ihm eine Karikatur malen.]
00:13:13 Já říkám: "No jo, ale nemám tužku a papír."
de [DE: Ich sage: "Naja, aber ich habe keinen Bleistift und kein Papier."]
00:13:17 Tak mi přinesli čtvrtku, tak jsem udělal.
de [DE: Also brachte er mir einen Viertelbogen und ich machte mich daran.]
00:13:19 On mě potom vykopal, že jsem mu udělal prej židovskej nos. {smích}
de [DE: Später jagte er mich hinaus, weil ich ihm angeblich eine jüdische Nase gezeichnet hatte. {Lachen} ]
00:13:24 Tak to, a tak, že to, ale já jsem tužky mě..
de [DE: Also das.. Und das.. Aber ich hatte Stifte..]
00:13:28 Protože jsem vždycky něco čmajznul, když jsem dělal tam ty výkresy, víte, pro ty, pro ty holky, no.
de [DE: Denn ich ließ immer etwas mitgehen, wenn ich dort zeichnete, wissen Sie, für die, für die Mädchen, nicht wahr.]
00:13:34 No jo. {povzdech}
de [DE: Na ja. {Seufzer}]
00:13:38 Říkám, mně to kreslení opravdu několikrát pomohlo, několikrát mi to, několikrát mě to zachránilo. {odkašlal si}
de [DE: Wie gesagt, das Zeichnen hat mir wirklich einige Mal geholfen, hat mich einige Mal gerettet. {räuspert sich} ]
00:13:50 IV: A když už jste pak vlastně mířil tím transportem do toho Flossenbürgu, kolik to bylo vězňů?
de [DE: IV: Und als Sie dann mit diesem Transport nach Flossenbürg fuhren, wieviele Häftlinge waren da?]
00:13:56 MV: Jé, to vám nepovím.
de [DE: MV: Ach, das kann ich Ihnen nicht sagen.]
00:13:59 Protože oni nás, napřed nás vezli do, do toho eh Hofu a tam to rozdělovali.
de [DE: Denn zuerst fuhren sie uns, zuerst fuhren sie uns nach, nach äh Hof und dort teilten sie uns auf. ]
00:14:05 Tam jsme akorát jednou přespali a, a tam nás potom vezli v takovým otevřeným vla..
de [DE: Dort schliefen wir nur genau einmal und von dort fuhren wir dann in so einem offenen Zug..]
00:14:11 Do toho Hofu jsme jeli v těch kukaních, kde nás, kde to bylo takový malý kukaně.
de [DE: Nach Hof fuhren wir in diesen „Brutkörben“, wo sie uns... Da war so ein kleines Abteil.]
00:14:18 A tam nás dali šest, takže jsme museli stát.
de [DE: Und da steckten sie sechs hinein, so dass wir stehen mussten.]
00:14:22 Akorát jeden mohl vždycky sednout.
de [DE: Genau einer konnte sich immer hinsetzten.]
00:14:24 Ty ostatní museli stát. Tak jsme se střídali.
de [DE: Die anderen mussten stehen. Also wechselten wir uns ab.]
00:14:27 Ale z toho eh potom do toho Weidenu z toho Hofu, tam jsme jeli takovým otevřeným vlakem.
de [DE: Aber von äh nach Weiden aus Hof, da fuhren wir mit so einem offenen Zug.]
00:14:33 Tam nás hlídali už takový starý nějaký vysloužilí policajti němečtí.
de [DE: Da bewachten uns bereits alte, ausgediente Polizisten, deutsche.]
00:14:41 A ty dovolili klidně, klidně kouřit vězňům a to, i když tam to nebylo možný, tajdle to dovolili.
de [DE: Und die erlaubten den Häftlingen ruhig eine zu rauchen, auch wenn das gar nicht möglich war, sie erlaubten es.]
00:14:49 No ale, bylo to, tak to bylo různý, víte?
de [DE: Naja aber, das war, das war unterschiedlich, wissen Sie?]
00:14:52 Člověk se setkal s různýma takovýma věcma.
de [DE: Man begegnete unterschiedlichen solchen Sachen.]
00:14:55 Ale musel bejt človek pořád ve střehu, aby mohl okamžitě odpovědět, aby to vypadalo jako pravdivý.
de [DE: Aber man musste immer auf der Hut sein, um augenblicklich antworten zu können, damit es wie die Wahrheit aussah.]
00:15:03 A aby to bylo pokud možno logický {úsměv}, protože nešlo to, tak.
de [DE: Und damit es soweit möglich logisch war {Lachen}, weil es nicht ging, so.]
00:15:12 IV: A když jste přijeli do toho Flossenbürgu, jakej byl váš první dojem z toho tábora?
de [DE: IV: Und als sie in Flossenbürg ankamen, was war Ihr erster Eindruck von diesem Lager?]
00:15:17 MV: No, podívejte se, já když jsem se dověděl, že jedem do Flossenbürgu, říkám, co to je?
de [DE: MV: Naja, sehen Sie, als ich erfuhr, dass wir nach Flossenbürg fahren, sagte ich, was soll das sein?]
00:15:22 A on někdo tam potom říkal, no ale že někdo se z Flossenbürgu dostal do eh Terezína zpátky k nějakým výslechům.
de [DE: Und einer sagte dann, dass einer aus Flossenbürg zurück nach Terezín gekommen war zu irgendeinem Verhör.]
00:15:31 A ten že jim řekl, že to je jako, že to je jako strašný a todle.
de [DE: Und der hätte ihnen gesagt, dass es, dass es schrecklich sei und so weiter.]
00:15:35 No a teďko když.. hlavně ta zima na nás působila, působila zle a..
de [DE: Na und jetzt als.. Vor allem die Kälte war schrecklich für uns und..]
00:15:42 Ale my jsme byli zase rádi, že jsme zbavili toho Weidenu, kterej byl, kterej byl samá štěnice a samá veš.
de [DE: Aber wir waren auch wieder froh, dass wir aus Weiden weggekommen waren. Da war alles, da war alles voller Wanzen und Läuse.]
00:15:49 A ono tajdle {smích} to bylo potom, potom, potom taky, no.
de [DE: Obwohl wir die dann später, später {Lachen} auch hier hatten, nicht wahr.]
00:15:53 Víte, nebylo, nebylo to..
de [DE: Wissen Sie, das war nicht, das war nicht..]
00:15:56 Jak se změnilo už prostředí a už se změnili i lidi, na který jste si zvykli, že jo.
de [DE: So wie sich die Umgebung änderte, änderten sich auch die Menschen, an die man sich gewöhnt hatte, nicht wahr.]
00:16:02 Přitom v tom Kladně už tam jsme si vzájemně pomáhali, tam to bylo, tam to bylo moc dobrý.
de [DE: Dabei haben wir einander schon in Kladno geholfen, dort war es, dort war es sehr gut.]
00:16:08 Ale já tam zas měl toho tátu, tak to bylo, to bylo pro mě, to byla pro mě velká, velká opora. No.
de [DE: Aber ich hatte dort ja wieder Vati. Also das war für mich, das war für mich eine große, große Stütze. Na.]
00:16:15 No ale brzo jsem tam našel potom zase dobrý lidi a..
de [DE: Na, aber bald habe ich auch dort wieder gute Leute gefunden und..]
00:16:18 A víte, to se, ty lidi se nehledaj, ty se musej potkat.
de [DE: Und wissen Sie, das, diese Leute kann man nicht suchen, auf die muss man treffen.]
00:16:24 A to musí člověk na druhým poznat, co myslí upřímně, co myslí dobře a co chce a..
de [DE: Das muss man im anderen Menschen erkennen, was er aufrichtig meint, was er gut meint und was er will und..]
00:16:31 A to bylo, to bylo přátelství, jak se říká, napříč, napříč zeměkoule.
de [DE: Und das war, das war Freundschaft quer über den Erdball, wie man sagt.]
00:16:38 Tam, tam to bylo, tam to bylo potom dobrý, jako co do vztahů lidí.
de [DE: Da war, da war es, später war es gut dort, was diese menschlichen Beziehungen angeht.]
00:16:45 No ale jinak to prostředí bylo špatný, to bylo špatný.
de [DE: Aber ansonsten waren die Bedingungen schlecht, es war schlecht.]
00:16:49 Že byla ta zima moc velká.
de [DE: Dass dies Winterkälte so groß war.]
00:16:51 A zase třeba když někdo eh šel do drátů, i když v tej době už to bylo minimálně, jo.
de [DE: Und wenn wiederum jemand äh in den Draht ging.. Auch wenn das zu dieser Zeit kaum mehr passierte, nicht wahr.]
00:16:57 Ono stačilo, protože už taky nenabíjeli přes den v jednom kuse, jo.
de [DE: Es genügte.. Denn sie waren während des Tages nicht mehr komplett unter Strom, nicht wahr.]
00:17:03 Tak třeba stačilo, když k tomu někdo přišel, tak ho třeba zastřelili.
de [DE: So reichte es aber zum Beispiel, wenn jemand dorthin ging, dann erschossen sie ihn zum Beispiel schon.]
00:17:07 A zas některej z tý věže křičel: "Jdi od toho, jdi od těch drátů!"
de [DE: Oder jemand schrie vom Turm: "Geh weg von da, geh weg von den Drähten!"]
00:17:13 Vyhnal ho, hnal ho, hnal ho pryč, nechtěl střelit, nechtěl zabít. No.
de [DE: Er verjagte ihn, jagte ihn weg, er wollte nicht schießen, nicht töten. Na gut.]
00:17:21 Eh ale když se ještě to bylo, tak se muselo lehnout, lehnout na zem.
de [DE: Äh aber als sie das noch machten, da musste man, musste man sich auf den Boden legen.]
00:17:27 A ležet do tý doby, než přišli z tábora, přinesli nosítka
de [DE: Und so lange liegen bleiben, bis sie sie aus dem Lager kamen und eine Tragbahre brachten.]
00:17:31 a odnesli toho nebožtíka zastřelenýho pryč, že jo, nebo zabitýho proudem pryč.
de [DE: Und den Leichnahm von dem Erschossenen, nicht wahr, oder vom Strom Getöteten wegtrugen.]
00:17:38 Do tý doby se muselo ležet na zemi, a když se lidi některý by se hejbali, tak oni to střelili,
de [DE: So lange musste man auf dem Boden liegen, und wenn sich jemand bewegte, dann schossen sie.]
00:17:43 to pokropil, tak to odnesli i ty ostatní kolem, no.
de [DE: Überzogen ihn mit Geschossen, so dass auch die anderen rund herum getroffen wurden, ja.]
00:17:47 Ale tady to bylo asi dvakrát jenom za tu dobu, co jsem potom byl v tom, v tom kamenolomu.
de [DE: Das passierte hier ungefähr zweimal, aber nur in der Zeit als ich im, im Steinbruch war.]
00:17:54 IV: Mohl byste nám zkusit nějak popsat trochu ten režim, jaký v tom táboře panoval?
de [DE: IV: Könnten Sie versuchen, diesen Tagesablauf, der in dem Lager herrschte, ein wenig zu beschreiben?]
00:17:59 MV: No tak tam jsme ráno, ráno jsme, to jsme slyšeli, volali "Kaffeeholer antreten!"
de [DE: MV: Naja, also am Morgen, am Morgen hörten wir sie rufen "Kaffeeholer antreten!"]
00:18:08 Ty, který byli určený, že přinesou ráno..
de [DE: Diejenigen, die dazu bestimmt waren, morgens den..]
00:18:10 Tak to bylo jako káva, ale říkali, ale Poláci tomu říkali herbata, čili čaj.
de [DE: Also das war wie Kaffee, aber die Polen sagten dazu "herbata", also Tee.]
00:18:15 Ono to bylo jako když namočíte, napaříte košťata proutěný, víte {smích}, takový.
de [DE: Das war, als würden Sie Weidenbesen einweichen und aufbrühen, wissen Sie {Lachen}, so in der Art.]
00:18:22 Ale bylo, měli jsme to asi půl litru, bylo to, bylo to teplý, že jo.
de [DE: Aber es war.. Wir bekamen davon ungefähr einen halben Liter und es war, es war warm, nicht wahr.]
00:18:27 No a potom jsem, potom byl nástup brzo na, prostě na bloku,
de [DE: Na, und dann bin ich.. Dann war bald der Appell direkt im Block.]
00:18:35 spočítali nás, jestli, kolik je nás na to, jestli odpovídá ten počet.
de [DE: Sie zählten uns, ob, wieviele wir waren, ob die Zahl korrekt war.]
00:18:40 Potom se nastoupilo na apelplac – a to se nastupovalo podle, podle komand, jo? Podle těch.
de [DE: Dann wurde auf dem Appellplatz angetreten – und da musste man nach Kommando antreten, nicht wahr? Nach Kommando.]
00:18:50 A ty, co přišli, co byli na noční, jo, tak ty stáli před branama už, ty byli taky spočítaný.
de [DE: Na, und die, die von der Nachtschicht kamen, die standen bereits vor den Toren und die wurden auch gezählt. ]
00:19:00 Když to sedělo, ten součet, tak to bylo dobrý.
de [DE: Wenn es passte, diese Summe, dann war es gut.]
00:19:05 A to chodil ten raportführer od jednoho komanda k druhýmu.
de [DE: Und da ging der Rapportführer von einem Kommando zum anderen.]
00:19:08 To byl vždycky povel, že jo: "Achtung, Mützen ab, rechts schaut!", že jo.
de [DE: Da lautete der Befehl immer, nicht wahr: "Achtung, Mützen ab, rechts schaut!", nicht wahr.]
00:19:13 Eh a on hlásil tolik a tolik je těch vězňů z toho komanda.
de [DE: Äh und er meldete so und soviele Häftlinge von diesem Kommando.]
00:19:21 Teď to spočítali, tak to bylo dobrý.
de [DE: Jetzt zählten sie und es war in Ordnung.]
00:19:24 A před tím devatenáctým blokem vždycky stálo takovejch deset, dvanáct, čtrnáct vězňů, který se hlásili jako nemocný, k lékaři.
de [DE: Vor dem neunzehnten Block standen immer so zehn, zwölf, vierzehn Häftlinge, die sich beim Arzt krank meldeten.]
00:19:33 A mě když říkali: "Hele, my těm tam potřebujem v tom lágru, tak zůstaň."
de [DE: Und als sie mir sagten: "Hör mal, wir brauchen dich im Lager, also bleib."]
00:19:39 A já říkám: "No jo, ale jak?"
de [DE: Und ich sage: "Na gut, aber wie?"]
00:19:41 Oni říkali: "Ty na něco přijdeš.“ Říkám: "No, já přijdu."
de [DE: Sie sagten: "Du wirst schon auf etwas kommen." Ich sage: "Na gut, ich komme."]
00:19:44 Když mě nic nenapadlo, prvně jsem říkal, tak já tam nastoupím, nastoupím k těm jako arztvormelder, se říkalo, že jo, tam.
de [DE: Als mir nichts einfiel, sagte ich zuerst, also ich werde dort antreten bei den – man nannte sie Arztvormelder, so nannte man sie, dort.]
00:19:53 Bylo nás tam asi já nevím deset, dvanáct, nevím. Stáli..
de [DE: Wir waren da, ich weiß nicht, ungefähr zehn oder zwölf, ich weiß nicht. Sie standen..]
00:19:56 Vím, že jeden.. ten byl takhle shrbenej, dva ho drželi pod paždí, ten byl na tom nějak špatně.
de [DE: Ich weiß, dass einer.. Der war so zusammengekrümmt, zwei hielten ihn unter den Armen, dem ging es schlecht.]
00:20:01 Teď přišel ten raportführer, přišel, prošel,
de [DE: Nun kam dieser Rapportführer, er kam und schritt uns ab.]
00:20:06 takhle si nás, každýmu se díval do očí, já jsem říkal:
de [DE: So hat er uns.. Jedem von uns sah er in die Augen, ich sagte: ]
00:20:09 "Jéžišmarjá, už tady zejtra nemůžu bejt, to už si mě bude pamatovat."
de [DE: "Mein Gott, ich kann schon morgen nicht mehr hier sein, da wird er sich schon an mich erinnern."]
00:20:12 Tak prošel, pak šel zpátky.
de [DE: Also schritt er uns ab, dann kam er zurück.]
00:20:15 Pak si natáhl rukavice a toho shrbenýho, tomu dal jednu.
de [DE: Dann zog er Handschuhe an und diesem Zusammengekrümmten, dem versetzte er eine.]
00:20:20 On se takhle převrátil, odvezli ho pryč. Jéžišmarjá, no.
de [DE: Er stürzte zu Boden, sie trugen ihn weg. Mein Gott, nein.]
00:20:26 Pak byl odchod do práce a ty už šli na ten revír, že jo.
de [DE: Dann war Abmarsch zur Arbeit und die gingen bereits aufs Revier, nicht wahr.]
00:20:30 To já jsem šel jenom za ten barák a hned jsem se vrátil a běžel jsem na blok, na blok zpátky.
de [DE: Während ich nur hinter die Baracke ging und sofort auf den Block zurückkehrte, auf den Block zurückrannte.]
00:20:36 Říkám: "Jéžíš", říkám: "Kluci, to není možný!"
de [DE: Ich sage: "Mein Gott." Ich sage: "Jungs, das geht nicht!"]
00:20:38 Říkali: "Ty, vydrž to ještě, ještě aspoň, aspoň to."
de [DE: Sie sagten: "Du, halt noch durch, wenigstens das noch.."]
00:20:42 Říkám: "No jo." Tak další den jsem si říkal: "Co, co, co udělat?“
de [DE: Ich sage: "Na gut." Also sagte ich mir am nächsten Tag, was, was soll ich tun?]
00:20:48 Tak jsem si půjčil od písaře – tam byl na tom šestým bloku..
de [DE: Also borgte ich mir vom Schreiber – auf dem sechsten Block war..]
00:20:53 To byl, to byl Rakušan, Otto Frodel, politickej vězeň to byl.
de [DE: Das war, das war ein Österreicher, Otto Frodel. Er war politischer Häftling.]
00:21:01 A oni měli takovou knížku, kde měli čísla vězňů, který jsou na tom bloku.
de [DE: Und sie hatten so ein Büchlein, mit den Nummern der Häftlinge, die auf diesem Block waren.]
00:21:09 Protože když se zapískalo v tej táborovej kanceláři, a oni museli přijít a oni jim říkali, vždycky řekli číslo,
de [DE: Denn wenn in der Lagerschreibstube gepfiffen wurde, mussten sie hingehen und sie sagten ihnen immer die Nummer.]
00:21:16 se musel podívat, jestli je to tam, no a řekl: "Blok ten a ten".
de [DE: Dann musste er nachsehen, ob er dort war und sagte dann: "Block so und so".]
00:21:19 Co bude, ten bude předvedenej, ten má nastoupit tam,
de [DE: Und was wird, der wird überstellt, der muss da antreten.]
00:21:23 ten půjde do transportu a takhle vždycky hlásili.
de [DE: Der muss auf den Transport. So haben sie das immer gemeldet.]
00:21:26 Tak tu knížku jsem si půjčil, že to bylo, to byl symbol těch písařů, že jo.
de [DE: Also dieses Büchlein habe ich mir geborgt, das war ja, das war ja das Symbol dieser Schreiber, nicht wahr.]
00:21:30 Tak jsem si půjčil tu knížku, jsem se tam postavil.
de [DE: Also borgte ich mir dieses Büchlein und postierte mich dort.]
00:21:34 A teď když šel ten raportführer, a teďko odcházel od toho bloku, sem přišel, jsem taky zařval:
de [DE: Und jetzt als dieser Rapportführer kam und jetzt als er diesen Block verließ und herkam, da rief ich: ]
00:21:38 "Achtung, rechts schaut, Mützen ab!“
de [DE: "Achtung, rechts schaut, Mützen ab!"]
00:21:41 A říkám: "Tolik a tolik vězňů se hlásí k lékaři."
de [DE: Und ich sage: "So und soviele Häftlinge melden sich zum Arzt."]
00:21:45 Se na mě podíval, prošel to, přišel ke mě, navlíkl si rukavice.
de [DE: Er sah mich an, schritt ab, kam zu mir und zog sich Handschuhe an.]
00:21:52 Já čekal, takhle píchnul, on říkal: "To mi budeš hlásit každej den."
de [DE: Ich wartete, er pikste mich an und sagte: "Das wirst du mir jeden Tag melden."]
00:21:55 Jéžiš, já byl šťastnej. To já jsem si říkal, tak mám to za sebou.
de [DE: Mein Gott war ich froh. Ich sagte mir, das habe ich hinter mir.]
00:22:00 Jo, asi za tři, za čtyři dni pískal, protože já jsem potom už ten..
de [DE: Na, so nach drei, vier Tagen pfiff er, denn ich war schon der.. {Schreiber}]
00:22:06 Ale on říkal: "No když sis ho půjčil, tak to choď."
de [DE: Aber er sagte: "Na, wenn du ihn dir geborgt hast, dann geh."]
00:22:08 "Já tam budu, ne, po těch schodech dolů nahoru?” Dobře.
de [DE: "Ich werde dort sein, nicht, auf diesen Treppen nach unten, nach oben?" Gut.]
00:22:11 Pískli, tak jsem tam přišel a najednou: "Dreiunddreißigsiebenundsiebzig“.
de [DE: Sie pfiffen, ich ging also hin und auf einmal: "Dreiundreißigsiebenundsiebzig."]
00:22:17 On měl to pitomý číslo třicet tři, sedmdesát sedm, který se tak dobře pamatovalo.
de [DE: Er hatte diese dumme Nummer dreiundreißig siebenundsiebzig {Häftlingsnummer von Miloš Volf}, die man sich so gut merken konnte.]
00:22:21 Já jsem si ho takhle překryl, říkal: "Hier Block sechs, was ist mit dem Kerl?"
de [DE: Ich deckte sie zu und sagte: "Hier Block sechs, was ist mit dem Kerl?"]
00:22:25 Já jsem říkal: "Arztvormelder." – "Na gut."
de [DE: Ich sagte: "Arztvormelder." – "Na gut."]
00:22:28 Nevšiml, prostě jsem zakryl si to číslo.
de [DE: Er merkte es nicht, weil ich die Nummer versteckte.]
00:22:32 A tam byl jeden, kterej měl, kterej měl fialovej trojúhelník, to byli ty eh svědci Jehovovi, jo?
de [DE: Und da war einer, der hatte, der hatte einen lila Winkel. Das waren die äh Zeugen Jehovas, nicht wahr?]
00:22:41 A ten Němec, a ten řekl: "Mensch, ich sehe schwarz für dich, vidím to s tebou černě!" {úsměv}
de [DE: Und der Deutsche, der sagte: "Mensch, ich sehe schwarz für dich!" {lacht}]
00:22:47 A tak jsem řekl: "Kluci, teď už nemůžu jít, protože teď už mě hledají."
de [DE: Und so sagte ich: "Jungs, ich kann nicht mehr dahingehen, denn jetzt suchen sie mich schon."]
00:22:52 "Že jsem nepřišel do toho [tzn. do továrny, kam byl původně určen na práci], a je to messerschmittka, řeknou, že je to sabotáž:"
de [DE: "Weil ich nicht da {in der Fabrik zur Arbeit} angetreten bin, und es ist Messerschmitt, sie würden sagen, das ist Sabotage."]
00:22:58 Říkali: "Počkej, počkej, počkej ještě, to uvidíme."
de [DE: Sie sagten: "Warte, warte, warte noch. Wir werden sehen."]
00:23:02 Říkám: "No to říkáte už tak dlouho!"
de [DE: Ich sage: "Na, das sagt ihr schon so lange!"]
00:23:05 A oni šli večer.. vydávali u prvního bloku, komu přišly balíčky
de [DE: Und am Abend gingen sie.. Beim ersten Block wurden immer Päckchen verteilt.]
00:23:09 tak to vždycky, to při apelu na bloku dostali cedulku, a tak ty se dostavili pro, pro ty balíčky.
de [DE: Wer eines bekommen hatte, der erhielt beim Appell auf dem Block immer einen Zettel und ging es dann holen.]
00:23:16 Tak oni tam šli z toho, z tý ilegální organizace a od každýho Čecha něco vymámili,
de [DE: Also gingen sie von dieser, von dieser illegalen Organisation dorthin und entlockten jedem Tschechen etwas.]
00:23:22 udělali z toho balík, donesli to tomu oberkápovi,
de [DE: Daraus machten sie ein Päckcken und brachten es diesem Oberkapo.]
00:23:26 který byl nejen přes kamenolom a přes to, dvacet nula čtyři {tzn. komando 2004}, přes to.
de [DE: Der stand nicht nur dem Steinbruch vor, sondern auch Zwanzig Null Vier {Kommando 2004 = Messerschmitt}.]
00:23:31 Dali a ten mě z toho [tzn. z komanda] vyškrtnul.
de [DE: Dem gaben sie es und der hat mich gestrichen {von der Liste dieses Kommandos}.]
00:23:35 Tak jsem tam byl, no.
de [DE: So war ich dort, nicht wahr.]
00:23:37 To bylo vždycky kam se započítat, tak jsem chodil na to..
de [DE: Man konnte sich immer irgendwo dazuzählen lassen, also ging ich zu..]
00:23:40 To oni, podívejte se, tam třeba do, jak jsem říkal, že byly ty čtyři bloky obehnaný tím drátem.
de [DE: Sie haben, sehen Sie, dort waren beispielsweise, wie ich bereits sagte, vier Blocks hinter Stacheldraht.]
00:23:48 Ty měly.. to byly původně pro válečný zajatce.
de [DE: Die hatten.. Sie waren ursprünglich für Kriegsgefangene.]
00:23:52 Ty měli ty palandy dřevěný, jen tak, tam nic nebylo.
de [DE: Sie hatten Pritschen aus Holz, ohne alles, da war nichts.]
00:23:56 Ty měli záchod, to byl venku, to byly ty, ty jámy jenom, kam se drželi.
de [DE: Sie hatten einen Abort, der war draußen. Das waren nur so, so Gruben, wo man sich festhalten musste.]
00:24:02 Tam třeba ty starý úplně spadli do toho a utopili se tam v tom, to.
de [DE: Die ganz Alten fielen da zum Beispiel hinein und ertranken darin.]
00:24:06 No, dali tam koryta s vodou, ty byly venku v těch dvacetistupňovejch mrazech.
de [DE: Na, sie stellten einen Trog mit Wasser hin, die waren draußen bei 20 Grad Frost.]
00:24:12 Se jdete mejt, teď to byl led, ono to nefungovalo,
de [DE: Und jetzt wascht euch. Und das war aber vereist, das ging nicht.]
00:24:14 No jo, takže se lidi ani pořádně nemohli, nemohli mejt.
de [DE: Naja, so konnten sich die Leute nicht einmal, nicht einmal anständig waschen.]
00:24:18 Takže tam to bylo, tam to bylo špatný a tam bylo třeba těm lidem třeba nějak pomoc.
de [DE: Das heißt da war es, da war es schlimm und den Leuten dort musste irgendwie geholfen werden.]
00:24:23 Ale tam se nikdo nedostal, jo? Tak s tou knížkou jsem se tam dostal.
de [DE: Aber niemand kam dort hinein, nicht wahr? Aber mit diesem Büchlein kam ich hinein.]
00:24:28 A léky mi vždycky nosil Jugoslávec jeden, kterej, nevím, co to bylo, vždycky mi to dal.
de [DE: Und Medikamente brachte immer ein Jugoslawe. Ich weiß nicht, wer das war, er gab sie mir immer.]
00:24:33 Tak já jsem to donesl tomu jednomu na ten třiadvacátej blok a ten už si to rozděloval komu kdo co, to, co potřebuje.
de [DE: Und ich brachte sie einem in diesem Block 23, und der verteilte sie dann an diejenigen, an diejenigen, die sie brauchten.]
00:24:40 Tak tam se dělaly takovýdle, takovýdle věci, no.
de [DE: Also man machte dort eben solche, solche Sachen, nicht wahr.]
00:24:42 A jednou jsem tam jel večer, večer, už byl, už to bylo, to bylo právě v zimě.
de [DE: Und einmal ging ich am Abend dorthin, abends, und das war schon, das war gerade im Winter.]
00:24:50 A tak jsem to tam odevzdal a ještě jsme si řekli pár takovejch slov.
de [DE: Also habe ich das dort abgegeben und wir tauschten noch ein paar Worte aus.]
00:24:57 Taky jsem řek ty informace, který se, jak se blížej fronty.
de [DE: Ich brachte auch Informationen, die.. wie sich die Fronten nähern.]
00:25:00 A najednou: "Licht aus!" On byl nálet.
de [DE: Und auf einmal: "Licht aus!" Das war ein Fliegerangriff.]
00:25:02 Všecko to zhaslo, jsem běžel, já jsem vylít.
de [DE: Alles wurde ausgemacht, ich rannte, ich bin hinausgeflogen.]
00:25:06 A oni před tím, mezitím, co jsem byl tam, přijeli odněkud z Hersbrucku
de [DE: Und sie hatten zuvor, während ich dort war, kamen von irgendwo aus Hersbruck]
00:25:11 nebo odkud, z pobočnýho komanda anebo s těhletěch táborů, odkud vozili ty nebožtíky.
de [DE: oder von irgendwo, aus einem Außenkommando oder aus diesen Lagern, woher sie diese Leichen brachten.]
00:25:17 A oni je dali na hromadu a to bylo, to byly, to byl sliz v tom a všecko možný.
de [DE: Und sie legten sie auf einen Haufen, und das war, das waren, da war Schleim und alles Mögliche.]
00:25:23 A já jsem vyletěl, já jsem na to padnul, tam se na mě, ono se to na mě svalilo.
de [DE: Und ich lief und fiel darauf, und das, das ergoss sich über mich.]
00:25:28 Já doběhl na blok, já byl od toho sdělanej, to, takže táta mi pomohl.
de [DE: Ich lief zum Block und war völlig bedeckt, also half mir Vati.]
00:25:33 A nejen, potom mi pomohl i ten, i ten blokman, ty mi sehnali jiný šaty, jiný to.
de [DE: Aber nicht nur, später half mir auch der, auch der Blockmann. Sie besorgten mir andere Kleider, etwas anderes.]
00:25:38 Musel jsem se převlíct, protože to bylo, to bylo to, to bylo, to bylo nedobrý.
de [DE: Ich musste mich umziehen, denn das war, das war, das war, das war ungut.]
00:25:44 Ale na tydlety věci radši člověk nemyslí a.. {povzdech}
de [DE: Aber an solche Sachen denkt man lieber nicht und.. {Seufzer}]
00:25:50 Jo, taky, usmyslili si, že prostě ta táborová kapela, která byla, jo.
de [DE: Ja und außerdem kamen sie auf die Idee, dass diese Lagerkapelle, die es dort gab, nicht wahr..]
00:25:59 Tak ta měla každej den zkoušku v tej, tam na tom prvním bloku.
de [DE: Also die hatte jeden Tag Probe auf diesem, da in diesem ersten Block.]
00:26:06 A já když jsem právě se dostal na ten jedenáctej blok, když, oni řekli, říkali:
de [DE: Und ich, als ich gerade in den elften Block gekommen war, da sagten, sagten sie zu mir:]
00:26:11 "Hele, večer chodíme tam pod okno to."
de [DE: "Hör mal, am Abend gehen wir dahin unter dieses Fenster da."]
00:26:14 A teďko tam, tam zpívali, anebo hráli, jo a klasiku a tak.
de [DE: Und jetzt sangen oder spielten sie da, nicht wahr, klassische Musik und so weiter.]
00:26:21 A tam byli výborný, výborný muzikanti, jo?
de [DE: Und da waren hervorragende, hervorragende Musiker, nicht wahr?]
00:26:24 A teďko tam zpíval jeden zpěvák, že jo, prostě:
de [DE: Und jetzt sang da ein Sänger, nicht wahr, der sang einfach:]
00:26:31 "Wie sind betrügerisch der Frauen Herzen, mögen sie lachen, mögen sie scherzen."
de [DE: "Wie sind betrügerisch der Frauen Herzen, mögen sie lachen, mögen sie scherzen." {singt nach Melodie "La donna é mobile"}]
00:26:37 Dobře to zpíval. No, pauza, jo.
de [DE: Er sang es gut. Dann Pause, nicht wahr.]
00:26:41 Ten sami začal zpívat, začal, začal zpívat z Prodaný nevěsty árii.
de [DE: Und darauf begann er zu singen, er sang eine Arie aus der Verkauften Braut.]
00:26:48 Říkám: "To je Sobek, Domažličák, kterej zpíval v německým divadle!"
de [DE: Ich sage: "Das ist Sobek aus Domažlice, der hat im Deutschen Theater gesungen!"]
00:26:55 To je v Praze, co je teďko ta opera, že jo, to.
de [DE: Das ist in Prag, heute ist das die Oper, nicht wahr.]
00:26:59 A to on tam byl, takže on zpíval.. že znal i česky i, i německy.
de [DE: Und er war dort, das heißt er sang.. Er konnte tschechisch und auch deutsch. ]
00:27:04 Ale my jsme tam, víte, chodili, protože to byla taková lázeň na duši, tu muziku poslouchat.
de [DE: Aber wir gingen dorthin, wissen Sie, weil das so ein Seelenbad war, diese Musik zu hören.]
00:27:11 A že oni dávali, dávali i tu klasiku naši a českých písniček se hodně zpívalo, hodně tam, hodně tam byly.
de [DE: Dass sie dort sowohl unsere klassische Musik als auch die tschechischen Lieder spielten. Da waren viele, viele dort.]
00:27:19 To jsme, to jsme tam pod to okno vždycky chodili a to jsme tam poslouchali.
de [DE: Wir sind, sind wir immer unter dieses Fenster gegangen und haben dort gelauscht.]
00:27:24 Ale pro, pro ty rodiny těch esesáků, pro ty těch důstojníků, jo?
de [DE: Aber für die Familien dieser SS-ler, für die von den Offizieren, nicht wahr?]
00:27:33 Tak pro ty dělali v tej prádelně koncerty v neděli někdy a tak.
de [DE: Also für die gaben sie am Sonntag manchmal in der Wäscherei Konzerte und so.]
00:27:40 A potřebovali pro ně.. nebo pro ně dělali..
de [DE: Und sie brauchten für.. Oder sie arbeiteten für sie..]
00:27:43 Představte si, že lékaři Češi, Francouzi, Jugoslávci nesměli dělat lékaře, vězňové.
de [DE: Stellen Sie sich vor, tschechische, französische, jugoslawische Ärzte, durften nicht als Arzt arbeiten, die Häftlinge.]
00:27:52 Ty mohli dělat jen ty flégry [z něm. Pfleger], ty ty pomocníky.
de [DE: Sie durften nur als Pfleger arbeiten, als Hilfskräfte.]
00:27:56 Ale operoval třeba esesák, kterej nebyl ani medik.
de [DE: Aber es operierte zum Beispiel ein SS-ler, der war nicht einmal Mediziner.]
00:28:01 Operoval nohu a ty dělali operace za, za přítomnosti diváků z řad těch rodin těch esesáckejch.
de [DE: Er operierte ein Bein und sie machten zum Beispiel Operationen vor, vor Zuschauern aus den Reihen dieser SS-Familien.]
00:28:11 A pak se potřebovali bavit a vzpomněli si, a že se bude hrát házená.
de [DE: Aber dann brauchten sie noch Unterhaltung und sie kamen auf die Idee, Handball spielen zu lassen.]
00:28:19 Pro.. aby ty měly se na co dívat, ty, ty rodiny tam.
de [DE: Für.. Damit sie etwas zum zuschauen hatten, diese, diese Familien dort.]
00:28:24 No a teďko jak to bude, tak se, že to bude podle bloků.
de [DE: Na. und jetzt wie sollte das ablaufen. Es sollte nach Blöcken gehen.]
00:28:31 A my jsme chtěli jako Češi, protože Češi jsme hráli házenou a to, a oni že ne.
de [DE: Und wir wollten als Tschechen.. Denn wir Tschechen waren Handballer und so. Und sie sagten nein.]
00:28:37 Tak já jsem udělal, tak jsem tak, zase jsem dělal plakáty, jo?
de [DE: Also habe ich wieder, habe ich wieder Plakate gemacht, nicht wahr?]
00:28:42 A teď když jsem, tak za třeba některej blok,
de [DE: Und jetzt als ich, zum Beispiel irgendein Block..]
00:28:47 když hráli Poláci, jo, tak to z různejch bloků hráli a to,
de [DE: Wenn die Polen spielten, nicht wahr, wenn sie aus verschiedenen Blöcken spielten und so.]
00:28:51 tak jsem toho na tom hřišti udělal takhle s tím dresem, to jeho "P".
de [DE: Da habe ich das auf diesem Spielfeld auch mit diesem Trikot gezeichnet, ihr "P".]
00:28:56 Když to bylo Češi, to byl brankář, kterej byl stočenej do toho "C" {smích} a takhle.
de [DE: Wenn es die Tschechen waren, da war der Tormann, der war zu einem "C" zusammengedreht {smích}. Und so weiter.]
00:29:03 Tak to jsme hráli. A teďko no jo, ale, v čem?
de [DE: So haben wir gespielt. Aber jetzt nicht wahr, womit?]
00:29:05 No to já jsem si omotal hadry, co jsem měl na nohy, protože v dřevákách to nešlo dělat.
de [DE: Ich wickelte mir Fetzen herum, die ich für die Füße hatte, denn in Holzpantoffeln konnte man nicht spielen. ]
00:29:11 No a já jsem, protože jsem hrál, hrál házenou, já jsem hrával beka,
de [DE: Na, und ich habe, denn ich spielte Handball, da war ich immer Verteidiger.]
00:29:18 dokonce jsem třeba někdy i, i zaskakoval v bráně, no tak já jsem to snímal, sbíral.
de [DE: Manchmal half ich sogar als Tormann aus, so habe ich gefangen und Bälle gesammelt.]
00:29:25 A za ten první blok hrál ten lagerältester, tenkrát to byl Karl Mathoi.
de [DE: Und für den ersten Block spielte der Lagerälteste, das war damals Karl Mathoi.]
00:29:31 On měl sice trojúhelník politickýho vězně, ale byl to, byl to esesáckej konfident, jo?
de [DE: Er hatte zwar den Winkel eines politischen Häftlings, aber das war, das war ein SS-Spitzel, nicht wahr?]
00:29:40 A teďko, teďko.. já jsem mu ty, ty přihrávky, já jim to sbíral, jo.
de [DE: Und jetzt, jetzt.. ich habe ihm, ich habe ihm diese Zuspiele abgenommen, nicht wahr.]
00:29:47 On vždycky říkal: "Scheiße mit mit mit deinen guten (???)." {smích}
de [DE: Er sagte immer: "Scheiße mit, mit, mit deinen guten (???)." {lacht}]
00:29:51 A teďko, teďko najednou si na to vzpomněl..
de [DE: Und jetzt, jetzt auf einmal hat er sich erinnert..]
00:29:55 Protože nevyhráli a my jsme vyhrávali, takže stejně, protože tam byli Češi.
de [DE: Denn sie gewannen nicht, wir gewannen, und zwar weil Tschechen dabei waren.]
00:29:59 A když jsme hráli, tak za to, že jsme hráli pro pobavení tamtěch, jsme dostali zbytky z esesácký kuchyně, z oběda.
de [DE: Und wenn wir spielten, bekamen wir dafür, dass wir zu ihrer Belustigung spielten, Reste vom Mittagsessen aus der SS-Küche. ]
00:30:10 No to misku pořádnou, to já jsem si vždycky vzal dvě, abych jednu donesl tátovi. {smích}
de [DE: Na, und eine ganze Schüssel voll, ich nahm mir immer zwei, damit ich eine Vati bringen konnte. {Lachen}]
00:30:16 A teďko on, protože to nevyhrával furt, tak on usmyslel, že udělá výběr lágru.
de [DE: Und jetzt er, weil er nicht die ganze Zeit gewann, da überlegte er sich, eine Lagerauswahl zusammenzustellen.]
00:30:26 No a samozřejmě, že si mě do toho vzal, do toho, protože jsem mu to sbíral, to.
de [DE: Na, und selbstverständlich hat er mich da aufgenommen, weil ich habe ihm ja die Bälle weggefangen.]
00:30:33 Já jsem říkal: "No jo, ale to já nemůžu, já takhle v těch hadrech nemůžu hrát, to nejde."
de [DE: Ich sagte: "Na ja, aber ich kann nicht, ich kann in diesen Fetzen nicht spielen, das geht nicht."]
00:30:37 A on vám mi se.. říkal, jaký mám číslo. Já říkám: "Já mám pětačtyřicet." {smích}
de [DE: Und er hat mir.. Er sagte, welche Nummer ich habe. Ich sage: "Ich habe 45." {lacht}]
00:30:42 Jo, on mi přinesl, to byly asi osmačtyrycítky, ale to byly..
de [DE: Na, und er brachte mir.. das waren wohl Achtundvierzieger, aber sie waren..]
00:30:45 To byly boty, co měl Afrikakorps, s těma gumovýma podrážkama nebo takovejma plyšovej.. těma, měkkejma podrážkama, takový.
de [DE: Das waren Schuhe vom Afrikakorps, mit Gummisohlen oder waren sie aus Plüsch.. mit so weichen Sohlen.]
00:30:56 No to se mi v tom pěkně chodilo, to bylo krásný.
de [DE: Na, und mit denen ging man sehr gut, das war wunderbar.]
00:30:58 Jenže mně je před pochodem smrti někdo ukradl. {úsměv}
de [DE: Nur dass sie mir vor dem Todesmarsch jemand gestohlen hat. {lacht}]
00:31:01 No tak, tak on mi vždycky říkal..
de [DE: Na ja, also er sagte immer zu mir..]
00:31:04 Vždycky, když jsem, když jsem mu sebral míč, tak vždycky: "Scheiß mit deinen Gurken (???)."
de [DE: Immer, wenn ich, wenn ich ihm den Ball abnahm, dann immer: "Scheiß mit deinen Gurken (???)."]
00:31:11 Oni to byly zelený boty takový, to.Takže i takovýhle, k takovým věcem se člověk, člověk dostal.
de [DE: Es waren nämlich grüne Schuhe. Also auch zu solchen, zu solchen Sachen ist man, ist man dort gekommen.]
00:31:17 Jo potom ještě jedna věc.
de [DE: Und dann noch eine Sache.]
00:31:20 Večer vždycky při těm apelu, najednou hlásili sonderbau, jo?
de [DE: Abends, beim Appell immer, meldeten sie auf einmal "Sonderbau", nicht wahr?]
00:31:27 To já jsem říkal, a teďko vždycky vyvolávali Němce, akorát ty.
de [DE: Da sagte ich.. Und sie riefen immer nur Deutsche aus, nur die.]
00:31:31 Jsem říkal, no tak "zvláštní stavby", tak to je, tak to budou na, na tom sídlišti těch esesáků něco jim tam opravovat a dělat po, po šichtě tak.
de [DE: Ich sagte mir, na dieser Sonderbau, das ist.. Die werden in der SS-Siedlung sein und ihnen dort nach der Schicht etwas reparieren.]
00:31:42 No a pak když jsem se dostal na ten blok, tak mi říkal ten blokman: "Heleď, odveď je na sonderblock."
de [DE: Na, und als ich dann auf diesen Block kam, sagte der Blockmann zu mir: "Hör mal, führ sie zum Sonderblock."]
00:31:48 Já jsem říkal: "Do kterýho to?"
de [DE: Ich sagte: "Auf welchen?"]
00:31:49 "Ty nevíš, co je to Sonderbau?" To byl bordel.
de [DE: "Du weißt nicht, was der Sonderbau ist?" Es war ein Bordell.]
00:31:53 Tam byl nevěstinec a to bylo za .. ehm tím, za tím arestem takhle vzadu.
de [DE: Da war ein Freudenhaus und es war.. äh noch hinter, hinter dem Arrestbau.]
00:32:03 No a to já netušil, nevěděl jsem, jsem musel odvést a tam je předat tomu.
de [DE: Na, und ich hatte keine Ahnung, ich wusste nichts davon, ich musste sie abführen und dort abliefern.]
00:32:07 Jo, a tak jsem se dověděl, že tam zvlášť Němci můžou i k Němkám, ty
de [DE: Ja und so erfuhr ich, dass dort nur deutsche Männer zu deutschen Frauen gehen.]
00:32:13 že tam maj asi, já nevím, čtyři, pět, nevím.
de [DE: Dass dort etwa, ich weiß nicht, vier oder fünf sind, ich weiß es nicht.]
00:32:17 A ty ostatní, takže měli Polky a snad Francouzky nebo jednu Franc.. nebo to.
de [DE: Und die anderen.. Sie hatten dort auch Polinnen und Französinnen oder eine Französ.. oder so.]
00:32:23 Takhle takhle, a oni že platili, hned dostali lágrový marky takový, to podle toho, kdo co dělal.
de [DE: So war es und sie zahlten dafür, man bekam Lagermark, je nachdem wo man arbeitete.]
00:32:31 Já jsem dostával dvě, dvě za měsíc, že jsem dělal v tom skladišti.
de [DE: Ich bekam zwei, zwei im Monat für meine Arbeit im Magazin.]
00:32:37 Tak za ty dvě za měsíc jsem si koupil takovejhle hrneček hořčice.
de [DE: Also kaufte ich mir für die zwei im Monat so ein kleines Gläschen Senf.]
00:32:42 Protože to jsem si dával do tý, eh do, do tý, do toho poledního jídla.
de [DE: Denn den gab ich dann in diese, äh in diese, in dieses Mittagessen.]
00:32:47 Protože to bylo stejně pořád stejný, žádnou chuť, tak aby to mělo nějakou chuť.
de [DE: Denn das war immer immer gleich, ohne Geschmack und so hatte es irgendeinen Geschmack.]
00:32:53 No a ty to chodili utrácet do, do toho. No ale většinou tam byli samí, samí Němci jenom. No.
de [DE: Na und die verschwendeten es dafür. Aber da waren meistens nur, nur Deutsche. Naja.]
00:33:00 Takže byly i takovýdle, takovýdle věci, o kterejch človek, o kterejch človek netušil.
de [DE: Es gab also auch solche, solche Dinge, von denen man, von denen man keine Ahnung hatte.]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1070.mp4"

00:00:02 IV: Mohl byste nám popsat, eh jaké byly vztahy mezi jednotlivými skupinami vězňů ve Flossenbürgu?
de [DE: IV: Könnten Sie äh die Beziehungen unter den einzelnen Häftlingsgruppen in Flossenbürg beschreiben?]
00:00:08 Ať už řekněme z národnostního nebo z toho funkčního hlediska?
de [DE: Ob nun sagen wir in nationaler oder in praktischer Hinsicht?]
00:00:13 MV: Podívejte se, tak.. {odkašlání} Samozřejmě ty národní skupiny měly taky, taky svoje, taky svoje kolektivy, protože..
de [DE: MV: Sehen sie, es war so.. {hustet} Natürlich hatten die nationalen Gruppen auch, auch, auch ihre Kollektive, denn..]
00:00:21 A to si vyráběli všichni.
de [DE: Alle haben welche gebildet.]
00:00:22 Protože měli takovou skupinu, která bude pomáhat těm, který jsou na tom hůř nebo kterejm to..
de [DE: Denn sie hatten eine solche Gruppe, die denjenigen hilft, die schlechter dran sind oder denen..]
00:00:28 Ale pomáhali si i vzájemně, to nemuseli bejt jenom, jenom od jedný tý národnosti.
de [DE: Aber sie halfen sich auch gegenseitig. Das mussten nicht nur, nicht nur die von derselben Nationalität sein.]
00:00:33 Třeba taky na tom baráku, na tom bloku se to propojovalo.
de [DE: Auch in der Baracke, auf dem Block gab es zum Beispiel Verbindungen.]
00:00:37 No samozřejmě, že všichni lidi nejsou stejný.
de [DE: Na, selbstverständlich sind nicht alle Menschen gleich.]
00:00:40 Taky se našli takový, který třeba eh byli takový nějaký, nějaký jiný.
de [DE: Es gab auch welche, die zum Beispiel äh irgendwie, irgendwie anders waren.]
00:00:46 Ale třeba ty političtí vězňové šli eh s těma ostatníma, celkem si dobře rozuměli.
de [DE: Aber die politischen Häftlinge zum Beispiel gingen mit den anderen.. die verstanden sich relativ gut.]
00:00:53 I ty třeba, ty „vyznavači Bible“, jo, ty bibelforscher jak jim říkali, ty svědci Jehovovi.
de [DE: Und zum Beispiel auch die Anhänger der Bibel, nicht, die Bibelforscher, wie man sie nannte, die Zeugen Jehovas.]
00:01:01 Tak taky šli dobře. Ale u nich bylo zajímavý to, takže oni za každou cenu vždycky mluvili pravdu.
de [DE: Mit denen ging es auch gut. Aber das interessante bei ihnen war, dass sie um jeden Preis die Wahrheit sagten.]
00:01:10 A když třeba nesměli, jsme přišli jako nováčci, oni s náma nesměli mluvit.
de [DE: Auch wenn sie das zum Beispiel gar nicht durften. Als wir als Neulinge ankamen, durften sie nicht mit uns sprechen.]
00:01:16 Ostatní nesměli nám dávat informace, tyhlety klidně šli a ty informace nám dali.
de [DE: Die anderen durften uns keine Informationen geben. Aber die gingen einfach her und gaben uns die Informationen.]
00:01:21 Ale když třeba esesáci tušili, že se tam něco připravuje, nějaká taková..
de [DE: Aber auch wenn die SS-ler zum Beispiel ahnten, dass etwas vorbereitet wird, irgendeine..]
00:01:28 Tak je chytili a ty zase všecko vyzvonili. {smích}
de [DE: Dann schnappten sie die und die posaunten wieder alles heraus. {Lachen}]
00:01:32 Takže to bylo takový, takový složitý. Ale takhle vzájemně, vzájemně, vzájemně si pomáhali.
de [DE: Also das war ziemlich, ziemlich kompliziert. Aber so haben sie sich gegenseitig, gegenseitig, gegenseitig geholfen.]
00:01:40 Eh samozřejmě i když třeba, když jsem byl v tom kolektivu, kolektivu v tom skladu.
de [DE: Äh selbstverständlich auch als zum Beispiel.. als ich in diesem Kollektiv, in diesem Kollektiv im Magazin war.]
00:01:49 Tak tam byl mezi námi taky jeden, kterej byl jako.. měl ten růžovej trojúhelník s tím černým tím. {tzn. homosexuál}
de [DE: Da war auch einer unter uns, der war als.. Der hatte diesen rosa Winkel mit diesem schwarzen Ding. {d.h. ein Homosexueller}]
00:01:57 A byl docela fajn, docela kamarádskej a byl to Němec a, a šel s tou, šel s tou partou.
de [DE: Er war ziemlich in Ordnung, kameradschaftlich. Es war ein Deutscher und er, er war Teil dieser Gruppe.]
00:02:04 No.. eh tam jsem jedině s těma až na některý výjimky, s těma zelenejma, jak jsme říkali, to nešlo.
de [DE: Na.. äh es ging gut bis auf ein paar Ausnahmen. Mit den Grünen, wie wir sie nannten, ging es nicht.]
00:02:16 Eh třeba tam na tom šestým bloku, tam bylo několik s černým trojúhelníkem.
de [DE: Äh zum Beispiel waren auf dem sechsten Block ein paar mit dem schwarzen Winkel.]
00:02:23 Oni tomu říkali, že jsou to „práce se štítící“.
de [DE: Von denen hieß es, sie seien "arbeitsscheu".]
00:02:25 A byli to, byli to Romové nebo Sinti, že jo, tak to.
de [DE: Das waren, das waren Roma oder Sinti, nicht wahr.]
00:02:30 A ty večer vždycky zpívali, za, za každé situace {smích}, no taky nic to nebylo, no.
de [DE: Und abends sangen die immer, ganz egal, wie die Situation war {Lachen}. Das war auch nichts, naja.]
00:02:38 Tak celkem, celkem kde to šlo, tak tam si, tam si lidi pomáhali.
de [DE: Also insgesamt, wo immer es möglich war, halfen sich, halfen die Menschen einander dort.]
00:02:45 Samozřejmě ty kápové, ty, co stáli to, a potom ty jejich přisluhovači, víte?
de [DE: Die Kapos natürlich, die dem vorstanden und dann ihre Handlanger, wissen Sie?]
00:02:51 On každej ten, každej ten kápo měl takový ty, ty poskoky.
de [DE: Jeder dieser, dieser Kapos hatte welche, solche Wasserträger.]
00:02:54 Třeba když nám dali tu polívku na pracovišti, no tak oni napřed museli pro toho kápu vybrat ty brambory, oloupat je.
de [DE: Wenn sie uns zum Beispiel die Suppe in die Arbeit brachten, dann mussten sie für den Kapo zuerst die Kartoffeln herausnehmen und schälen.]
00:03:06 Dal jim ty brambory, dát jenom třeba, třeba tu mrkev, nic víc k tomu.
de [DE: Sie gaben ihnen die Kartoffeln oder zum Beispiel die Karotte, nichts weiter dazu.]
00:03:10 Ale zas toho hodně. Takže na ty ostatní nezbylo tolik, kolik zbejt mělo.
de [DE: Aber davon wieder viel. Das heißt, für die anderen blieb nicht soviel übrig, wie es sollte.]
00:03:15 No a samozřejmě když to dali tomu kápovi, tak to udělali taky sobě.
de [DE: Na und wenn sie es dem Kapo gegeben hatten, dann machten sie das natürlich auch für sich selbst.]
00:03:19 Tak ty šli, ty šli jako ehm proti tamtěm vězňům, protože cítili, že jsou, že jsou něco víc, no. {povzdech}
de [DE: Und sie waren, sie waren äh gegen die Häftlinge, denn sie hielten sich für etwas besseres. Naja. {Seufzer}]
00:03:29 Eh třeba ty kápové požadovali, když třeba viděl, že někdo dostal balíček,
de [DE: Äh die Kapos verlangten zum Beispiel, zum Beispiel wenn sie sahen, dass jemand ein Paket bekam..]
00:03:37 tak po.. požadovali, aby z toho něco dostali, aby tohleto chtěli, jo?
de [DE: Dann ver.. verlangten sie einen Anteil davon, sie wollten das und das, nicht wahr?]
00:03:42 Potom si pama.. pamatuju, že některý lidi dostali zejména od nás na Vánoce třeba z domova vánočku.
de [DE: Dann erinn.. erinnere ich mich, dass einige, besonders wir Tschechen zu Weihnachten von Zuhause einen Striezel bekamen.]
00:03:50 Oni neříkali vánočka tomu, říkali weissbrot.
de [DE: Sie sagten nicht Striezel dazu, sie nannten es Weißbrot.]
00:03:53 A samotný si to nevzali, musel si k tomu sehnat marmeládu.
de [DE: Und sie aßen es nicht einfach so, dazu musste noch Marmelade aufgetrieben werden.]
00:03:57 Protože bez marmelády to {smích}, to, to nejedli, no.
de [DE: Denn ohne Marmelade {Lachen}, da aßen sie es nicht, nicht wahr.]
00:04:03 Různý byli takhle, ale jak jsem říkal, mě třeba pomohl ten, ten Rus na tej, na, na tom pochodu.
de [DE: Unterschiedlich waren auch.. Aber wie gesagt, mir half zum Beispiel dieser, dieser Russe auf dem, auf dem Todesmarsch.]
00:04:10 A třeba i ten, i ten civilní zaměstnanec na tom .. ten civilní mistr, že vždycky dal nějakej ten chleba,
de [DE: Und zum Beispiel auch dieser, dieser Zivilangestellte in der.. dieser Zivilmeister, der gab mir immer ein Stück Brot.]
00:04:19 protože jsem pro něj zase udělal todleto.
de [DE: Denn ich wiederum hatte auch etwas für ihn gemacht.]
00:04:21 Víte, lidi jsou, lidi jsou tak různý.
de [DE: Wissen Sie, Menschen sind, Menschen sind so unterschiedlich.]
00:04:27 Ale kdo chtěl bejt člověkem, tak byl člověkem.
de [DE: Aber wer ein Mensch sein wollte, der war auch ein Mensch.]
00:04:33 IV: Zmiňoval jste tady různá označení těch vězňů.
de [DE: IV: Sie haben auch die unterschiedlichen Kennzeichnungen der Häftlinge erwähnt.]
00:04:37 MV: No.
de [DE: MV: Ja.]
00:04:38 IV: Jak byli označení Češi?
de [DE: IV: Wie waren die Tschechen gekennzeichnet?]
00:04:40 MV: Češi? No takhle. Češi měli u toho trojúhelníku..
de [DE: MV: Die Tschechen? Das war so. Die Tschechen hatten beim Winkel..]
00:04:43 Ale Češi jinej trojúhelník než, než červenej neměli, to byli jenom političtí vězňové.
de [DE: Aber die Tschechen hatten niemals etwas anderes als den roten Winkel, das waren nur politische Häftlinge.]
00:04:49 Měli písme.. ve všech koncentračních táborech měli písmeno "T", protože Tscheche se píše t-s-ch.
de [DE: Sie hatten den Buchst.. in allen Konzentrationslagern hatten sie den Buchstaben "T", denn Tscheche schreibt sich t-s-ch.]
00:04:57 Jenom ve Flossenbürgu jsme měli "C", protože tam dřív než Češi byli dva Turci, protože ty měli, ty měli "T".
de [DE: Nur in Flossenenbürg hatten wir "C", denn bevor Tschechen dort waren, waren zwei Türken dort, denn die hatten das "T".]
00:05:05 Ale zato třeba Poláci měli "P", že jo. Němci, ty neměli nic, ty měli jen to..
de [DE: Aber dafür hatten die Polen zum Beispiel "P", nicht wahr. Die Deutschen hatten nichts, die hatten nur das..]
00:05:11 Rusové měli "R", Španělové měli "Sp", eh Francouzi měli "F".
de [DE: Die Russen hatten "R", die Spanier hatten "Sp", äh die Franzosen hatten "F".]
00:05:17 Španělové měli.. eh "Sp", Španělové, že jo.
de [DE: Die Spanier hatten.. äh "Sp", die Spanier, nicht wahr.]
00:05:23 No, každej, každej měl tudleto, tudleto, tudleto označení.
de [DE: Na, jeder, jeder hatte diese, diese, diese Kennzeichnung.]
00:05:28 A potom ještě byly takový zvláštní.
de [DE: Und dann gab es noch so Besondere.]
00:05:32 Třeba trestný komando mělo takovej, takovou, takovou kolečko asi takhle, takhle velký, pod tím číslem.
de [DE: Zum Beispiel hatte das Strafkommando so einen, so einen Kreis, ungefähr so groß, unter der Nummer.]
00:05:42 A černý to bylo, to bylo trestná, trestný komando.
de [DE: Und das war schwarz, das war das Straf.. das Strafkommando.]
00:05:46 Ja jsem mluvil o tom, o tom Němci, kterej pomáhal už v tom Sachsenhausenu těm Čechům.
de [DE: Ich habe von diesem, diesem Deutschen gesprochen, der schon in Sachsenhausen Tschechen geholfen hat.]
00:05:53 Ty měli, ty dostali modrý kolečko, to byl blaupunkt.
de [DE: Die hatten, die bekamen einen blauen Kreis, das war der Blaupunkt.]
00:05:56 Třeba eh nějaký čelný komunisti, to byli zase Němci
de [DE: Zum Beispiel äh irgendwelche hochrangigen Kommunisten.. das waren wiederum Deutsche.]
00:06:02 ty, ty byli jako rotkommunisten jim říkali, rudý komunisti, ty dostávali takový to kolečko červený.
de [DE: Die, die waren als.. die nannte man Rotkommunisten, rote Kommunisten, die bekamen so einen roten Kreis.]
00:06:10 Eh kdo měl třeba pokus o útěk, tak to bylo bílý kolečko, v tom červená jako dvoukoruna, taková červená tečka.
de [DE: Äh wer zum Beispiel einen Fluchtversuch hatte, dann war das ein weißer Kreis mit einem roten Punkt drin wie ein Zweikronenstück.]
00:06:21 No takový, takový věci tam, tam dávali.
de [DE: Na, solche, solche Dinge gaben sie uns dort.]
00:06:26 Jo potom jednou dali se, proti se vzbouřili proti jednomu zlýmu kápovi na komandě v Mülsenu
de [DE: Und dann gab es auch einmal.. Denn es gab einen Aufstand gegen einen bösen Kapo im Kommando in Mülsen.]
00:06:33 a bránili se a napadli toho, napadli toho kápu.
de [DE: Und sie wehrten sich und überfielen, überfielen diesen Kapo.]
00:06:38 No a oni je odvezli všecky a dali je..
de [DE: Na, und sie holten sie alle ab und brachten sie..]
00:06:40 Tam byl pod jedenáctým blokem hned za kuchyní byl jenom půl blok něčeho, tak je dali tam.
de [DE: Unter dem elften Block gleich hinter der Küche war nur ein halber Block, da steckten sie sie hinein.]
00:06:46 A ty dostali, měli tam písmeno "M" a ty museli v zimě bez kabátu, bez toho..
de [DE: Und sie bekamen.. sie hatten den Buchstaben "M" und die mussten im Winter ohne Mantel, ohne..]
00:06:55 Dokonce někdy museli dělat, chodit bosi, aby se, aby je zlikvidovali za to, že se vzbouřili kápovi.
de [DE: Mussten sie manchmal sogar arbeiten, barfuß, um sie zu liquidieren weil sie, weil sie sich gegen den Kapo aufgelehnt hatten.]
00:07:04 No, ale třeba, víte, mně pro ty..
de [DE: Na, aber zum Beispiel, wissen Sie, mir..]
00:07:09 Eh pro ty vězně, jak jsem říkal, na tom, na tom třiadvacátým bloku, kde nedostávali ty léky, tak mně to nosil Jugoslávec lékař.
de [DE: Äh für die Häftlinge, wie ich sagte, auf Block 23, wo sie keine Medikamente bekamen, die brachte mir ein jugoslawischer Arzt.]
00:07:20 I když tam byli třeba Češi, ty zas měli zas někoho jinýho, tak to..
de [DE: Auch wenn dort zum Beispiel Tschechen waren, die hatten aber wieder jemand anderen, also..]
00:07:23 Snažilo se to dávat, propojovat, aby, aby vznikl tak, taková byla skupina lidí.
de [DE: Man versuchte es zu verbinden, damit, damit so eine Gruppe von Menschen zusammenfinden konnte.]
00:07:30 Bylo to, bylo to různý, no.
de [DE: Das war, das war unterschiedlich, nicht wahr.]
00:07:32 Samozřejmě každá ta národnost měla nějaký ty svoje takový ty {smích}, no.
de [DE: Natürlich hatte jede dieser Nationen irgendwelche.. {Lachen}, nicht wahr.]
00:07:36 Dokonce i třeba některý národnosti byly takový skupiny, který byly takový a takový a taky sami mezi národnosti, to bylo.
de [DE: Zum Beispiel unterteilten sich sogar manche Nationen in Gruppen, die so oder so waren. Das gab es selbst unter den Nationen.]
00:07:46 Víte, jak je to dneska, taky tak {smích}. No.
de [DE: Wissen Sie, wie es heute ist, genauso war es {lachen}. Naja.]
00:07:50 IV: A oblečení, to jste tam fasovali?
de [DE: IV: Und die Kleidung, die wurde Ihnen dort zugeteilt?]
00:07:52 MV: No oblečení, tak první vězňové, ty měli obyčejný, tomu říkali zebraantung eh anzug, že jo, zebrovitý šaty, ty pruhovaný.
de [DE: MV: Ja, die Kleider. Die ersten Häftlinge, die hatten gewöhnliche.. genannt Zebraantung, Anzug, nicht wahr, Zebrakleider, diese Gestreiften.]
00:08:04 No ale potom, protože těch vězňů už bylo víc, než bylo k dispozici těch pruhovanejch šatů,
de [DE: Na, und später.. denn da gab es bereits mehr Häftlinge, als gestreifte Kleidung zur Verfügung stand.]
00:08:10 tak ty pruhovaný šaty dostávali ty, co dělali na venkovským komandu.
de [DE: Also haben diejenigen die gestreifte Kleidung bekommen, die in einem Außenkommando arbeiteten.]
00:08:14 Třeba z Flossenbürgu jezdili do nádraží, tenkrát ještě tam existoval, existoval vlak, dneska už ten vlak tam není, eh do Flossu,
de [DE: Die fuhren zum Beispiel aus Flossenbürg zum Bahnhof nach Floss. Den gab es damals noch, es gab einen Zug, heute nicht mehr.]
00:08:24 eh nakládat, nakládat do vagonu ty křídla [tzn. součástky do letadel] a to.
de [DE: Um dort diese Flügel {d.h. Flugzeugteile} auf die, auf die Waggons zu laden. ]
00:08:29 Tak tam měli pruhovaný šaty.
de [DE: Also die hatten gestreifte Kleidung.]
00:08:31 Kdežto my ostatní jsme měli po.. civilní šaty po zemřelejch Němcích.
de [DE: Wir übrigen hatten dagegen von den.. Zivilkleidung von verstorbenen Deutschen.]
00:08:37 A tak jsme měli prostě tady velký písmeno "KL" na prsou a na zádech čáru a zase "KL".
de [DE: Und darauf hatten wir einfach die großen Buchstaben "KL" hier auf der Brust und auf dem Rücken einen Strich und wieder "KL".]
00:08:44 A namalovaný lampasy, na tmavejch šatech bí.. to bylo bíle, na světlejch šatech to bylo červeně.
de [DE: Und aufgemalte Lampassen. Auf dunkler Kleidung wei.. waren sie weiß, auf heller Kleidung waren sie rot.]
00:08:51 No abysme, abysme byli vidět, aby si nás, aby si nás každej všímal.
de [DE: Na, damit wir, damit wir zu sehen waren, damit uns, damit uns jeder bemerkt.]
00:08:56 Víte, tam z toho Flossenbürgu, tam nešlo, tam nešlo utéct.
de [DE: Wissen Sie, aus Flossenbürg konnte man, konnte man nicht fliehen.]
00:08:59 Tam jednak ty dráty byly pořád pod proudem, jednak byly eh ty strážný věže s kulometama a tak.
de [DE: Zum einen waren die Drähte dort immer unter Strom, zum anderen waren dort äh die Wachtürme mit Maschinengewehren und so.]
00:09:08 Eh kromě těch kamennejch strážních věží byly ještě v lese a v tom takový jakoby posedy myslivecký.
de [DE: Äh außer diesen steinernen Wachtürmen waren noch im Wald.. da waren quasi Jägerhochsitze.]
00:09:17 A to byly taky, taky strážný věže, hlídali, hlídali všecko.
de [DE: Und das waren ebenfalls, ebenfalls Wachtürme. Sie bewachten alles.]
00:09:21 To, to nešlo, nešlo.
de [DE: Das war einfach nicht möglich.]
00:09:27 IV: A kde se vůbec nacházela ta hala, kde jste vlastně montovali ty Messerschmitty?
de [DE: IV: Und wo befand sich überhaupt die Halle, wo Sie diese Messerschmitts montiert haben?]
00:09:31 MV: Ta hala, ta byla kousíček od toho, od toho tábora vlastního.
de [DE: MV: Diese Halle, die war ein Stück entfernt vom eigentlichen Lager.]
00:09:38 A byla obehnaná drátama spolu s kamenolomem.
de [DE: Und sie war zusammen mit dem Steinbruch mit Stacheldraht umzäunt.]
00:09:44 Protože tam byly ty..
de [DE: Denn dort waren die..]
00:09:46 Ono prakticky v těch bejvalejch halách, těch kameníků, vznikly ty první, ty první haly Messerschmittů, jo?
de [DE: In diesen früheren Hallen der Steinmetze entstanden praktisch die ersten Messerschmitt-Hallen, nicht wahr?]
00:09:56 No až potom, potom během doby tam ještě postavili další velký haly, eh protože potom dělali celý letadla.
de [DE: Und erst später, im Lauf der Zeit, bauten sie weitere große Hallen, weil dann dort ganze Flugzeuge gebaut wurden.]
00:10:05 Jo tak ty haly, to už byly zděný a byly velký.
de [DE: Ja und diese Hallen, die waren bereits gemauert, die waren groß.]
00:10:08 No ale taková zajímavost, když docházel materiál, tak tam zavedli takzvanej Zerlegungsbetrieb.
de [DE: Eine interessante Sache. Als das Material ausging, wurde der so genannte Zerlegungsbetrieb eingeführt.]
00:10:16 Prostě tam přivezli vraky letadel, ty se rozmontovávali.
de [DE: Sie brachten einfach Flugzeugwracks und die wurden auseinandermontiert.]
00:10:22 A to, co bylo dobrý k použití, se ještě používalo.
de [DE: Und das, was noch gut war, wurde weiter verwendet.]
00:10:25 Ale teďko tam našli v tom některý ještě pohonnou směs.
de [DE: Aber nun fanden sie darin ab und zu noch irgendwelche Treibstoffmischungen.]
00:10:30 A někdo tam vymyslel něco, udělali z toho jako kořalku, z něčeho takovýho.
de [DE: Und irgend jemand dort hatte die Idee, sie machten daraus so etwas wie Schnaps, aus diesem Zeug.]
00:10:38 Ale oni byly různý ty směsi a teď, teď to používali.
de [DE: Aber es waren unterschiedliche Mischungen und jetzt verwendeten sie das.]
00:10:42 No a pak se stalo, že jednou to udělali
de [DE: Na, und da passierte es, dass sie das einmal machten.]
00:10:47 a to bylo pro ty, pro ty prominenty to donesli až do lágru a oni oslepli.
de [DE: Und das war für die, für die Prominenten brachten sie das bis ins Lager und die sind erblindet.]
00:10:54 Spoustu jich oslepli.
de [DE: Viele von ihnen erblindeten.]
00:10:56 A ty potom dva, jeden to byl Němec a jeden, já nevím, co to bylo za národnost ten druhej, ty zahnali do drátů.
de [DE: Und dann waren zwei, einer war Deutscher und ich weiß nicht, welcher Nationalität der andere war, die trieben sie in den Draht.]
00:11:03 To bylo poslední, co jsem viděl, že je zahnali do drátů, aby je tam zastřelili.
de [DE: Das war das letzte, was ich sah, dass sie sie in den Draht trieben, um sie dort zu erschießen.]
00:11:07 A toho už vedli ukázat po celým táboře, všema blokama ho provázeli.
de [DE: Und den einen führten sie durch das ganze Lager, durch alle Blöcke, um ihn vorzuführen.]
00:11:14 Ten byl zmlácenej, sotva stál, ten, co to udělal.
de [DE: Der war zusammengeschlagen, der konnte kaum stehen, der das gemacht hatte.]
00:11:17 Protože si dovolil ty nejhorší kápy a ty nejhorší blokmany takhle oddělat, že přišli o oči, že, že oslepli.
de [DE: Weil er sich erlaubt hatte, die schlimmsten Kapos und die schlimmsten Blockmänner so fertigzumachen, dass sie erblindet sind.]
00:11:27 No jo, byli takovýdle.
de [DE: Na ja, solche gab es auch. ]
00:11:30 Byla tam ještě jedna zajímavost. Jeden Čech, byl to inženýr Vladimír Odvody.
de [DE: Und noch eine interessante Sache dort. Ein Tscheche, das war der Ingenieur Vladimír Odvody.]
00:11:36 To byl původem Domažličák, on působil v Praze.
de [DE: Der war ursprünglich aus Domažlice, aber er arbeitete in Prag.]
00:11:41 A ten byl na bloku s kamarádem, kterej měl na starost stravovat nebo živit, schránit psi, strážní psi.
de [DE: Und der war auf dem Block mit einem Kameraden, der dafür zuständig war, die Wachhunde zu füttern und zu bewachen.]
00:11:54 Zatímco my jsme dostávali jenom ty br.. ty..
de [DE: Während wir nur diese Kar.. diese..]
00:11:57 Když jsme dostali bramboru, tak jsme byli rádi, tak ty psi dostávali maso. {úsměv}
de [DE: Wenn wir Kartoffeln bekamen und froh darüber waren, bekamen die Hunde Fleisch. {Lachen}]
00:12:00 A protože to bylo taky na kosti, tak ten Odvody si udělal z jehly vidlik.
de [DE: Und weil es auch Knochen gab, machte sich der Odvody aus einer Nadel eine Gabel.]
00:12:09 Tu si, mu někdo nabrousil někde ve fabrice, a on vyřezával z těch kostí figurky do eh k šachům.
de [DE: Die hat.. Jemand hat sie in der Fabrik für ihn geschliffen und er schnitzte aus diesen Knochen Figuren zum äh Schachspielen.]
00:12:21 A ty jsou právě taky na tej výstavě výtvarných věcí {tzn. na výstavě „Vzpomínka. KT Flossenbürg očima vězňů“}.
de [DE: Und genau die sind heute in dieser Ausstellung von Kunstgegenständen {d.h. Ausstellungsbereich in der Dauerausstellung in Flossenbürg}.]
00:12:25 A to dělal figurky, to byly postavy, to nebyly jenom jako nějaký ty špalíčky nebo to.
de [DE: Und er machte Figuren, Gestalten, das waren nicht einfach irgendwelche Klötze oder so.]
00:12:31 On, on mi říkal: "Nejhorší bylo, když jsem chtěl udělat dámu jako Akt."
de [DE: Er, er sagte mir: "Das Schlimmste war, als ich als Dame eine Aktfigur machen wollte."]
00:12:39 "Vždyť já jsem v tej době neviděl nahou ženskou ještě v životě, protože jsem přišel jako mladej kluk, jako skaut."
de [DE: "Ich hatte doch zu dieser Zeit im Leben noch keine nackte Frau gesehen, denn ich kam als junger Kerl, als Pfandfinder dorthin."]
00:12:45 Z Děčína, protože byli rukojmí za, za Smudka {Jan Smudek, 1915 - 1999}.
de [DE: Aus Děčín, denn sie waren Geiseln für, für Smudek {Jan Smudek, 1915-1999, gemeint ist vermutlich Domažlice}.]
00:12:49 Eh víte, takže tam třeba lidi třeba v těch dílnách zase pro ty mistry dělali takový různý věci z tich..
de [DE: Äh wissen Sie, die Leute machten dort zum Beispiel in den Werkstätten wieder für die Meister verschiedene Sachen aus..]
00:12:58 Víte, vybrousili figurky a to, protože tam byly takový ty, ty umělý sklo..
de [DE: Wissen Sie, die schliffen Figuren und so, denn dort gab es dieses, dieses Kunstglas..]
00:13:04 Takový ty, ty, já nevím, jak se to jmenuje, ty plasty takový všelijaký, tak z toho dělali věci, no.
de [DE: Diese, diese, ich weiß nicht, wie das heißt, diese unterschiedlichen Plastikstoffe, daraus machten sie Sachen.]
00:13:11 Děla.. dělali, měli věci, měli věci na památku.
de [DE: Sie ma.. machten, hatten Dinge, hatten Dinge als Andenken.]
00:13:16 No a já {smích}, když si vzpomínám věci na památku..
de [DE: Na, und ich {lacht}, wenn ich an diese Andenken zurückdenke..]
00:13:20 Tak když jsem byl na tom Kladně, tak si ten šéf gestapa kladenskej v Lidicích někde zabral malovanou truhlu.
de [DE: Also, als ich damals in Kladno war, da beschlagnahmte dieser Gestapo-Chef von Kladno in Lidice eine bemalte Truhe.]
00:13:39 A ten jeho zástupce, ten plukovník nebo jakou už měl hodnost nevím, chtěl taky takovou truhlu mít.
de [DE: Und sein Stellvertreter, dieser Oberst oder ich weiß nicht mehr, welchen Rang er hatte, der wollte auch so eine Truhe haben.]
00:13:47 A tam byli truhláři, ty byli z Roudnice. Z Roudnice myslím.
de [DE: Und dort waren Tischler. Die waren aus Roudnice. Ich glaube, aus Roudnice.]
00:13:53 Přišel: "Človeče, dovedl by si namalovat takovou truhlu?"
de [DE: Er kam an: "Mensch, würdest du das schaffen, mir so eine Truhe zu malen?"]
00:13:58 Já jsem říkal: "No, kdybyste mi udělali ten podklad a to a sehnali potom olejový barvy, tak bych to udělal."
de [DE: Ich sagte: "Na, wenn sie mir die Unterlage herstellen und so und mir dann Ölfarben beschaffen, könnte ich es machen."]
00:14:06 Tak oni tu truhlu udělali, to mi dali.
de [DE: Also machten die die Truhe und gaben sie mir.]
00:14:11 Prostředek byl světlej, žlutej, po stranách byly pásy takhle široký modrý, no a..
de [DE: Die Mitte war hell, gelb, an den Seiten waren breite, blaue Streifen, na und..]
00:14:19 A teď ale o tom, to nesměli vidět ostatní gestapáci, aby..
de [DE: Aber nun durften davon, das durften die anderen Gestapoleute nicht wissen, damit..]
00:14:24 Protože to bylo načerno tam potom, to i když byl vysokej důstojník.
de [DE: Denn das war schwarz, auch wenn das ein hoher Offizier war.]
00:14:29 A tam byl nějaký vězeň, nějakej pan Moule, to byl prasečkář {tzn. byl vězněn za hospodářský delikt}.
de [DE: Und dort war ein Häftling, ein gewisser Herr Moule, der war „prasečkář“ {d.h. Häftling, der wohl wegen Schwarzschlachtens einsaß}.]
00:14:35 Ten tam pečoval asi o tři nebo čtyři prasata, to bylo pro esesáky.
de [DE: Der kümmerte sich dort um die circa drei oder vier Schweine, die waren für die SS-ler.]
00:14:41 Tak jim to..
de [DE: Also hat er ihnen..]
00:14:42 A ten měl takovou kůlnu, tak tam to bylo na střeše na kůlně, tam jsem to maloval, jo?
de [DE: Und der hatte so einen Schuppen, und das war auf dem Dach dieses Schuppens, da habe ich gemalt, nicht wahr?]
00:14:47 Tak já musel, jeden den jsem dělal bíle všechno, ty bílý věci, jo?
de [DE: Ich musste also.. An einem Tag machte ich alles in weiß, die weißen Sachen, nicht wahr?]
00:14:52 Pos.. pak jsem musel otočit zase, ono to den schlo.
de [DE: Die letz.. Dann musste ich es noch einmal umdrehen und es trocknete einen Tag.]
00:14:57 Pak žlutej, pak červenou, modrou, takhle jsem to dělal.
de [DE: Dann gelb, dann rot, blau, so habe ich das gemacht.]
00:15:00 No jo, ale oni tam v noci vlezly kočky a mi to všecko, všecko rozmazaly! {smích} Jo?
de [DE: Naja, aber nachts krochen Katzen hinein und so verwischten sie mir alles! {Lachen} Nicht wahr?]
00:15:07 Tak takovýdle, takovýdle věci tam byly.
de [DE: Also solche, solche Sachen gab es dort.]
00:15:09 Takže jsem se dostal taky k barvám.
de [DE: So kam ich also zu den Farben.]
00:15:12 A kluci říkali: "Ty, hele, namaluj nám, ať máme vzpomínku na to."
de [DE: Und die Jungs sagten: "Hör mal, mal uns was, damit wir eine Erinnerung daran haben."]
00:15:16 "No tady ty četníci, oni mi to pronesou ven, do, na poštu."
de [DE: "Und die Gendarmen hier, die bringen es nach draußen, zur Post."]
00:15:19 Jsem říkál: "No tak. Když ty, co chodi.."
de [DE: Ich sagte: "Na also. Wenn die, die gehen.."]
00:15:23 Tam bylo jedno komando, který chodilo vybírat.
de [DE: Da gab es ein Kommando, die gingen ausklauben.]
00:15:25 Taky jsem tam byl dvakrát na tom komandu, to nebylo dobrý komando.
de [DE: Ich war auch zweimal in dem Kommando. Das war kein gutes Kommando.]
00:15:29 Bylo to v lesích, tam byl rybník.
de [DE: Es war im Wald, da war ein Fischteich.]
00:15:32 A oni bagrovali z toho rybníku bahno, jo? To bylo bahno vysokej.
de [DE: Und sie baggerten Schlamm aus dem Teich, nicht wahr? Der Schlamm war hoch.]
00:15:37 Potom zase po takovejch prkýnkách houpavejch se jezdilo s kolečkem a vyváželi to bahno ven.
de [DE: Dann fuhr man wieder mit der Schubkarre über wackelige Bretter und fuhr den Schlamm heraus.]
00:15:42 Z toho rybníku bralo krutihlavský nádraží vodu.
de [DE: Aus dem Fischteich bezog der Bahnhof von Krutihlavy sein Wasser.]
00:15:46 Jsem říkal tam ..Protože tam taky museli porazit nějakej strom a tak.
de [DE: Ich sagte.. Denn sie mussten dort auch einen Baum fällen und so.]
00:15:51 Tak jsem říkal, ať si nakrájej takový ty plátky, ty se ohoblujou.
de [DE: Also sagte ich, sie sollten dort Platten zuschneiden. Die werden dann abgehobelt.]
00:15:55 Jsem na to kreslil, že jo. Někomu jeho karikaturu.
de [DE: Darauf malte ich, nicht wahr. Für den einen seine Karikatur.]
00:15:59 Někomu chtěli "Kladno, ty černé Kladno". Takový ty jsem dělal.
de [DE: Der andere wollte "Kladno, du schwarzes Kladno". Solche Dinge machte ich.]
00:16:04 A když jsme se pak nastěhovali v Praze a manželka šla k dětský lékařce s tou první dcerou.
de [DE: Und als wir dann nach Prag gezogen sind, ging meine Frau mit der ältesten Tochter zum Kinderarzt.]
00:16:11 A najednou ta sestra u tý říká: "Paní Volfová, nebyl váš manžel za války zavřenej?"
de [DE: Und auf einmal sagt die Helferin dort: "Frau Volfová, war ihr Mann während des Krieges eingesperrt?"]
00:16:18 Ona říká: "Byl."
de [DE: Sie sagt: "Das war er."]
00:16:20 "Nebyl taky na Kladně?" – "No byl."
de [DE: "War der nicht auch in Kladno?" – "Ja, war er."]
00:16:23 "A nemaloval taky?" – "No maluje."
de [DE: "Und hat er auch gemalt?" – "Ja, er malt."]
00:16:25 "Jé, tak mu řekněte, my máme od něj obrázek, Kladno."
de [DE: "Oh, dann sagen Sie ihm, dass wir ein Bild von ihm haben, Kladno."]
00:16:28 "Ale nezlobte se, my to doma máme pověšený na záchodě." {smích}
de [DE: "Aber ärgern Sie sich nicht, wir haben es zuhause auf der Toilette aufgehängt." {Lachen}]
00:16:34 Tak takhle dopadly některý ty, každej..
de [DE: So endeten also einige dieser.. Jeder..]
00:16:36 IV: Svět je malej. {smích}
de [DE: IV: Die Welt ist klein. {Lachen}]
00:16:37 MV: Každej chtěl mít doma nějakou, nějakou vzpomínku na to.
de [DE: MV: Jeder wollte irgendeine, irgendeine Erinnerung daran zu Hause haben.]
00:16:42 Víte, to znamená taky, že ty, že ty lidi, ono to pomohlo, že zapomněli na to, na to strašný.
de [DE: Wissen Sie, das bedeutet auch, dass die, diese Leute.. Es half ihnen dabei, das Schreckliche zu vergessen.]
00:16:51 A že když mysleli na vzpomínku, tak počítali s tím, že se vrátěj a že budou mít tu a to.
de [DE: Und wenn sie an ein Andenken dachten, dann rechneten sie auch damit, nach Hause zurückzukehren und dies und das zu bekommen.]
00:17:01 Každá taková věc, když někdo někomu mohl pomoc, tak to každá věc taková posilovala, víte.
de [DE: Jede Sache dieser Art, wenn man jemandem helfen konnte, das alles hat einen gestärkt, wissen Sie.]
00:17:07 To mělo obrovskej, obrovskej, obrovskej význam.
de [DE: Das hatte eine unglaublich große Bedeutung.]
00:17:12 Já sám jsem byl mnoha lidem vděčnej za to, když pomohli a když..
de [DE: Ich selbst war vielen Leuten dankbar dafür, wenn sie geholfen hatten und wenn..]
00:17:20 A tak jsem se snažil taky pomáhat, když, když to šlo.
de [DE: Und so habe auch ich mich bemüht zu helfen, wo, wo es ging.]
00:17:27 IV: Zmiňoval jste se taky o tom, že bylo zvláštně značeno třeba trestné komando.
de [DE: IV: Sie haben erwähnt, dass das Strafkommando besonders gekennzeichnet war.]
00:17:32 Eh jaký se tam praktikovaly tresty?
de [DE: Äh welche Strafen gab es dort?]
00:17:35 MV: No, to bylo tam původně trestní komando byl ten kamenolom.
de [DE: MV: Also ursprünglich gab es dort ein Strafkommando, das war der Steinbruch.]
00:17:40 Ten byl v tej první části.
de [DE: Der war in dieser ersten Zeit.]
00:17:42 Ale potom, když už jsem tam já byl, tak už to trestní komando neoznačovali.
de [DE: Aber dann, als ich bereits dort war, bezeichneten sie das nicht mehr als Strafkommando.]
00:17:46 Automaticky šel každej do toho, do toho, do toho kamenolomu.
de [DE: Jeder ging automatisch in diesen, in diesen, in diesen Steinbruch.]
00:17:52 No, tresty byly, protože tam byl, tam byl.. říkali jsme tomu bunkr {z něm. Bunker}.
de [DE: Na, Strafen gab es, denn dort war, dort war.. Wir sagten dazu Bunker.]
00:17:58 To bylo vězení ve vězení, tam byly, tam byly ty ajnclíky, čili pro ty vězně.
de [DE: Das war ein Gefängnis im Gefängnis. Da gab es diese Einzelzellen, also für die Häftlinge.]
00:18:05 Tam potom byli i ty, i ty prominenti.
de [DE: Später waren dort auch die, auch diese Prominenten.]
00:18:08 Tam třeba byl, byli ministři maďarští.
de [DE: Dort war, dort waren zum Beispiel ungarische Minister.]
00:18:12 Tam třeba byl Churchillův synovec, kterej byl sestřelenej z leta.. z letadla.
de [DE: Dort war zum Beispiel Churchills Neffe, der aus dem Flug.. aus dem Flugzeug abgeschossen wurde.]
00:18:18 Tam byl belgickej král Leopold s rodinou.
de [DE: Dort war der belgische König Leopold und seine Familie.]
00:18:21 Tak ty byli, ty byli v tom, v tom trestním tom.
de [DE: Also die waren, die waren in diesem, in diesem Strafdings.]
00:18:24 No a kdo tam šel z trestu z vězňů, tak ty dostávali denně vejprasky.
de [DE: Na, und wer von den Häftlingen zur Strafe dahinging, die bekamen täglich Prügel.]
00:18:29 A to bylo, to bylo, to, nebylo dobrý, no.
de [DE: Und das war, das war, das war nicht gut, eben.]
00:18:36 Eh třeba na bloku odmítli někomu dát jídlo.
de [DE: Äh sie verweigerten einem zum Beispiel auch das Essen auf dem Block.]
00:18:41 A anebo nechali ho stát, musel stát na nějakým místě a nesměl se vůbec pohybovat, jo? {odkašlal si}
de [DE: Oder sie ließen ihn stehen, man musste irgendwo stehen und durfte sich nicht bewegen, nicht wahr? {räuspert sich}]
00:18:53 Tresty byly tam takový zvláštní.
de [DE: Die Strafen dort waren eigenartig.]
00:18:56 No a zejména ty právě ty, ty kápové a ty, ty si to vyřizovali hned.
de [DE: Na, und vor allem und hauptsächlich die, die Kapos, und die, die regelten das sofort.]
00:19:01 Ty měli ty býkovce a takový hadice a tím mlátili a jak to, jak to šlo.
de [DE: Die hatten diese Peitschen und Schläuche, und damit schlugen sie, wie es nur ging.]
00:19:12 IV: Vlastně v blízkosti toho koncentračního tábora byla i ta, bylo i krematorium.
de [DE: IV: In der Nähe des Lagers befand sich ja auch dieses, da war auch ein Krematorium.]
00:19:18 Ale už to pak nějak vlastně nezvládalo ty přívaly?
de [DE: Aber das hat dann diesen Zustrom im Grunde genommen nicht mehr bewältigt?]
00:19:20 MV: No, to krematorium je tam, tam dneska když tam přijdete, tak tam máte jak, to vypadalo.
de [DE: MV: Na, das Krematorium ist dort.. Wenn Sie heute dort hinkommen, haben sie es vor sich, wie es ausgesehen hat.]
00:19:28 A tam byla taková, taková šikmá plocha, taková a tam už ty mrtvý..
de [DE: Da war so eine, so eine schiefe Ebene, und dort sind die die Toten..]
00:19:35 Protože když těch mrtvejch.. ze začátku ty mrtvý nosili na nosítkách tam.
de [DE: Denn als die Toten.. Zu Beginn brachte man die Toten auf Tragbahren hin.]
00:19:40 Jenže potom těch mrtvejch umíralo moc, tak je donesli nahoru.
de [DE: Aber später starben so viele, da trugen sie sie nach oben.]
00:19:44 Protože to krematorium bylo v údolí,
de [DE: Denn das Krematorium war in einem Tal.]
00:19:46 hodili a pouštěli je tam, pouštěli je tam jako po tobogánu do toho.
de [DE: Sie warfen sie ab und ließen sie dort wie auf einer Rutsche hinunter in dieses {Krematorium}.]
00:19:51 Protože už by to nestačili takhle s tím, tím se nosit.
de [DE: Dann da hätten sie es bereits nicht mehr bewältigen können sie zu tragen.]
00:19:55 Tak to bylo, tam to, to krematorium, to nestačilo.
de [DE: Es war so.. dort, dieses Krematorium, das reichte nicht mehr aus.]
00:19:59 O tom je tam právě ta, ta mohyla nebo pyramida z lidskýho popele, to je tam.
de [DE: Daraus ist dort eben dieser, dieser Hügel oder die Pyramide aus menschlicher Asche, die ist dort.]
00:20:07 Vidíte, a tam je právě to, to číslo těch zemřelejch přes těch, přes těch třiasedmdesát tisíc lidí.
de [DE: Sehen Sie, und dort ist eben auch diese, diese Zahl der Verstorbenen von über, von über 73.000 Menschen.]
00:20:15 No a todleto zpochybňovali třeba němečtí žurnalisti.
de [DE: Na, und das wurde zum Beispiel von deutschen Journalisten bezweifelt.]
00:20:19 Říkali, počítali, jaký jsme měli čísla: "To nemohlo bejt!"
de [DE: Sie sagten, se rechneten nach, was wir für Nummern hatten: "Das war nicht möglich!"]
00:20:23 No oni nevěděli, že jsme dostávali ty čísla po mrtvejch, jak už, jak už jsem říkal.
de [DE: Na, Sie wussten nicht, dass wir die Nummern von Verstorbenen erhalten haben, wie ich, wie ich bereits sagte.]
00:20:29 Nevěděli, jaký číslo byl, bylo nakonec.
de [DE: Sie wussten nicht, welche Nummer, welche Nummer die letzte war.]
00:20:33 Všechno zpochybňovali a však já támhle mám taky knížku, kterou vydali tam v Německu o Flossenbürgu.
de [DE: Sie zogen alles in Zweifel und ich habe da auch ein kleines Buch, das sie in Deutschland über Flossenbürg herausgegeben haben.]
00:20:40 A tam je právě ta tabule s těma počtama a mně jí dal..
de [DE: Und da ist eben diese Tabelle mit diesen Zahlen drin, das gab mir ein.. ]
00:20:45 Byl to sudetskej Němec, kterej byl pucflekem u generála Ostera, kterej tam byl popravenej.
de [DE: Das war ein Sudetendeutscher, der war Diener bei General Oster, der dort hingerichtet wurde.]
00:20:52 To byli.. ten patřil k těm atentátníků na Hitlera.<