Media Collection "Interview Leszek Żukowski 2012"

https://api.memarc.info/api/subtitles/52ea4c86759c02a64b8b458d/vtt/xx?apiKey=

Contents

Originator/Copyright holder Medienwerkstatt Franken
Source(s) KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Medienwerkstatt Franken
Usage conditions Nur mit Einverständnis und Nennung von Archiv bzw. Urheber
Display format Interview, Rohmaterial
Interviewer Beata Markiewicz
Camera Günter Wittmann

Subtitles for "AGFl_AV.22.0838.mp4"

00:00:00 IV: Nie, nie, nie do kamery się patrzyć.
de [DE: IV: Nein, nein, schauen Sie in die Kamera.]
00:00:01 CM: Ja, ja, ja.
de [DE: CM: Ja, ja, ja.]
00:00:02 IV: Ah, heute ist der 20. Juli, ah ich werde ein Interview führen mit Herrn Żukowski, Leszek Żukowski aus Polen.
de [DE: IV: Ah, heute ist der 20. Juli, ah ich werde ein Interview führen mit Herrn Żukowski, Leszek Żukowski aus Polen.]
00:00:12 Er ist am 11. Februar 1929 geboren.
de [DE: Er ist am 11. Februar 1929 geboren.]
00:00:17 Ah er war KZ-Häftling in Flossenbürg und er hat den Todesmarsch nach Dachau überlebt und wurde in Dachau von der amerikanischen Armee befreit.
de [DE: Ah er war KZ-Häftling in Flossenbürg und er hat den Todesmarsch nach Dachau überlebt und wurde in Dachau von der amerikanischen Armee befreit.]
00:00:46 Panie Leszku, ah proszę następnie opowiedzieć o ah swojej ah rodzinie ah, skąd Pan pochodzi, o swoich rodzicach ah rodzeństwie ah o ah zawodzie rodziców.
de [DE: Herr Leszek, ah bitte erzählen Sie nun von Ihrer Familie ah, woher kommen Sie, über Ihre Familie, ah Ihre Geschwister, ah was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?]
00:01:04 LZ: Ha, zaczynam od tego, że wielkim błędem jest to, że nigdy się nie starałem dowiedzić o przeszłości rodziców.
de [DE: LZ: Ha, also ich beginne damit, dass es ein großer Fehler gewesen ist, dass ich mich nicht darum bemüht habe, etwas über die Vergangenheit meiner Eltern zu erfahren.]
00:01:12 Ah mój tata był ah kierownikiem młyna {?} w Kutnie a mama była nauczycielką.
de [DE: Ah mein Vater war der Leiter einer Mühle {?} in Kutno und meine Mutter war Lehrerin.]
00:01:21 Ah miałem siostrę starszą o cztery lata.
de [DE: Ich ah hatte eine vier Jahre ältere Schwester.]
00:01:36 IV: Ah gdzie ah Państwo mieszkali ah w jakim mieście?
de [DE: IV: Ah Wo haben Sie gewohnt, an welchem Ort?]
00:01:41 LZ: Urodziłem się w Kutnie i w Kutnie mieszkaliśmy ah do ah 1940 roku.
de [DE: LZ: Ich bin in Kutno geboren und in Kutno haben wir auch bis ins Jahr 1940 gelebt.]
00:01:52 Ah wyjątkowo wcześnie ah zacząłem chodzić do szkoły dlatego, że siostra była starsza ja nauczyłem się szybko pisać i czytać.
de [DE: Ah ungewohnt früh ah fing ich an, zur Schule zu gehen, denn, da meine Schwester älter war, habe ich sehr schnell Schreiben und Lesen gelernt.]
00:02:06 W związku z tym moja mama chciała, żebym poszedł do skoły jak miałem sześć lat.
de [DE: Deshalb wollte meine Mutter, dass ich im Alter von sechs Jahren zur Schule ging.]
00:02:12 A przepisy obowiązujący w ah tym czasie ah wymagały, żeby dziecko idąco do szkoły miało siedem lat.
de [DE: Und zu der Zeit bestand die Schulpflicht für ein Kind erst ab dem siebentem Lebensjahr.]
00:02:20 Ale ponieważ umiałem czytać i pisać, to zapisano mnie do drugiej klasy.
de [DE: Aber, da ich schon Lesen und Schreiben konnte, kam ich in die zweite Klasse.]
00:02:25 I to ah efekt był taki, że 1939 roku ja miałem dziesięć lat i miałem skończonych pięć klas szkoły podstawowej.
de [DE: Und das ah, die Folge war, dass ich 1939 zehn Jahre alt war und schon fünf Jahre Grundschule abgeschlossen hatte.]
00:02:38 A mieszkaliśmy w centrum miasta.
de [DE: Und wir wohnten im Zentrum der Stadt.]
00:02:40 A rodzice mieli dom jedno rodzinny z dłużym ogrodem na można powiedzieć, że głowniej ulicy miasta, dla tego że ulica ułączyła rynek z ratuszem
de [DE: Und meine Eltern hatten ein Einfamilienhaus mit einem großen Garten, in, kann man sagen, einer Hauptstraße der Stadt, denn die Straße verband den Marktplatz mit dem Rathaus]
00:02:54 ah z ah ulicą z koleją z dworcem.
de [DE: ah mit ah der Bahnhofsstraße.]
00:02:57 Więc to była jedna z ah ważniejszych ulic miasta.
de [DE: Also das war eine der wichtigsten Straßen der Stadt.]
00:03:02 Naprzeciwko naszej posesji był budynek sądu.
de [DE: Gegenüber unseres Grundstückes war das Gerichtsgebäude.]
00:03:12 IV: Ah jak Pan ah przeżywał okupacji niemiecką?
de [DE: IV: Ah wie haben Sie die deutsche Okkupation erlebt?]
00:03:16 Gdzie Pan był, gdzie się Pan znajdował i co Pan w tym czasie robił?
de [DE: Wo waren Sie, wo haben Sie sich aufgehalten und was haben Sie in diesem Moment gemacht?]
00:03:21 LZ: Zaczeło się od tego, że w 39 roku ah po wkroczeniu niemców do Polski ah w Kutnie ah nie była uruchomiona szkoła, nie wolno się było uczyć.
de [DE: LZ: Das fing damit an, dass im Jahre '39, ah nachdem die Deutschen nach Polen einmarschiert sind, ah die Schulen in Kutno ah geschlossen wurden, man durfte nicht lernen.]
00:03:36 Ale po krótkim czasie, po kilku miesiącach, ah teren Polski, w którym właśnie było Kłutno a Kutno jest oddalonoy 130 km od Warszawy ah w kierunku zachodnim,
de [DE: Aber nach kurzer Zeit, nach ein paar Monaten ah wurde das polnische Gebiet, in dem nämlich Kutno lag und Kutno ist von Warschau 130 km weiter westlich gelegen,]
00:03:51 170 km od Poznania w kierunku zchodnim, ah teren został nazywany Warthegau i został przyłączony do Trzeciej Rzeszy.
de [DE: 170 km weiter östlich von Posen, ah in Warthegau umbenannt und dem Dritten Reich angehängt.]
00:04:02 Ah nie wiem, czy dlatego, że mieszkaliśmy w centrum miasta, czy dlatego, że komuś się dom podobał, zostaliśmy wysiedleni.
de [DE: Ah, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass wir im Stadtzentrum gelebt haben, ob es daran lag, dass jemandem unser Haus gefallen hat, wir wurden vertrieben.]
00:04:13 Ah to znaczy, mój tata już wtedy nie żył ah mama i córka, znaczy siostra i ja, musieliśmy opóścić dom i musieliśmy wyjechać z terenów Rzeszy.
de [DE: Ah das heißt, mein Vater hat damals schon nicht mehr gelebt, ah meine Mutter und ihre Tochter, das heißt meine Schwester und ich, wir mussten unser Haus räumen und das Reichsgebiet verlassen.]
00:04:28 No i ah po krótkiej tułaczcę przy dostaliśmy się do Generalnej Guberni i do Warszawy w której mieszkała rodzina mamy.
de [DE: Und ja ah nach einem kurzen Hin- und Herirren, kamen wir ins Generalgouvernement und nach Warschau, wo die Familie meiner Mutter lebte.]
00:04:39 Tam mieszkaliśmy początkowo, znaczy moja mama i siostra to zostały cały czas ah u siostry.
de [DE: Am Anfang haben wir dort gelebt, das heißt, meine Mutter und meine Schwester blieben dort die ganze Zeit über ah bei der Schwester.]
00:04:48 Ah ja mieszkałem rok, ale tak się złożyło, że równiesz druga siostra mojej mamy, która mieszkała w Sieradzu i tam też miała dom została wysiedlona
de [DE: Ah ich lebte dort ein Jahr, aber es hat sich dann so ergeben, dass ebenso die zweite Schwester meiner Mutter, die in Sieradz lebte und von dort ebenfalls vertrieben wurde]
00:05:01 i też z córką, rok starszą od siostry mojej, pięć lat starszą ode mnie, ah też trafiła tam do Warszawy i ciocia przyjeła dwie swojej siostry z dziecmi.
de [DE: und auch mit ihrer Tochter, ein Jahr älter als meine Schwester, fünf Jahre älter als ich, ah sie landete auch dort in Warschau und meine Tante nahm ihre beiden Schwestern samt Kinder auf.]
00:05:13 Więc ah po roku brat mamy, który był oficerem straży pożarnej ah wziął mnie do siebie.
de [DE: Nun ah nach einem Jahr hat der Bruder meiner Mutter, der Offizier bei der Feuerwehr war, ah mich zu sich genommen.]
00:05:22 I ja mieszkałem rok u wujka.
de [DE: Und ich lebte ein Jahr bei meinem Onkel.]
00:05:25 Ale potem tak się stało, że władze niemieckie nie zgodziły się, żeby na terenie straży mieszkał nie syn.
de [DE: Aber später kam es dann dazu, dass die deutschen Machthaber etwas dagegen hatten, dass auf dem Gebiet der Wache auch nicht direkte Verwandte lebten.]
00:05:33 No bo ja miałem inne nazwisko, nazwisko tatusia a wujek, brat mamy, miał nazwisko ah rodowy mamy.
de [DE: Nun, weil ich einen anderen Nachnamen hatte, den Nachnamen meines Vaters und mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, hatte den Geburtsnamen ah meiner Mutter.]
00:05:44 No i musiałem wyprowadzić się od wujka i został ulokowany w bursie, w bursie dla chłopców.
de [DE: Nun und dann musste ich bei meinem Onkel ausziehen und wurde im Internat untergebracht, im Internat für Jungen.]
00:05:54 Ah w tym czasie w Polsce działała taka organizacja, która się nazywała Rada Główna Opiekuńcza.
de [DE: Ah zu dieser Zeit gab es so eine Organisation in Polen, die sich Zentraler Wohlfahrtsrat nannte,]
00:06:02 Ta Rada Główna Opiekuńcza to właściwie był takie ramie ah rządu podziemnego do opieki spod.., socjalnej nad ludzmi.
de [DE: Der Zentrale Wohlfahrtsrat, das war eigentlich so ein Rahmen ah der Regierung im Untergrund, die sich der sozialen Belange der Menschen annahm.]
00:06:11 I ponieważ ja byłem wysiędlony, nie byłem z Warszawy, to zostałem przyjęty do tej bursy.
de [DE: Und da ich ein Vertriebener war, ich kam nicht aus Warschau, wurde ich im Internat aufgenommen.]
00:06:17 Tam wymogiem było, że wszyscy się musieli uczyć.
de [DE: Dort war die Bedingung, dass jeder lernen musste.]
00:06:20 A z nauką też było różnie, dlatego że ah w Generalnej Guberni szkołe podstawowe byłe czynne i tą szkołe mogłem ah oficjalnie skończyć.
de [DE: Und mit der Lehre war das auch unterschiedlich, denn ah im Generalgouvernement waren die Grundschulen in Betrieb und diese Schule konnte ich offiziell zu Ende bringen.]
00:06:38 Natomiast nie wolno się było uczyć w Gimnazjach.
de [DE: Hingegen durfte man nicht das Gymnasium besuchen.]
00:06:41 No i oczywiście szkolnictwo wyższe, bo ah nie dozwolone do nauki stu/ ah mnie jeszcze szkolnictwo wyższe nie groziło, nie dotyczyło mnie to.
de [DE: Na und selbstverständlich die Universität, denn ah man wurde nicht zum Studium zugelassen, ah mich hat der Besuch der Universtität noch nicht betroffen, er stand mir noch nicht bevor.]
00:06:52 Ale chodziło o Gimnazjum, więc ah po skończeniu szkoły podstawowej właśnie w tym czasie jak byłem w tej bursie, uczyłem się na tajnych kompletach.
de [DE: Aber es ging um das Gymnasium, nun ah nach der Beendigung der Grundschule nämlich, als ich auf dem Internat war, lernte ich absolut im Geheimen.]
00:07:03 Czyli przerabiałem program Gimnazjum na w szkolnictwie tajnym, które było organizowane w mieszkaniach prywatnych różnych ludzi, no i, i, i tak to trwało do, do roku 44.
de [DE: Das heißt, ich habe den Stoff des Gymnasiums auf einer geheimen Schule durchgenommen, die sich in Privatwohnungen organisiert hat und, und, und so ging das dann bis ins Jahr '44.]
00:07:21 IV: Ah co się wydarzyło w roku 44?
de [DE: IV: Was hat sich im Jahre '44 ereignet?]
00:07:24 Jak doszło do ah Pana aresztowania?
de [DE: Wie kam es zu Ihrer ah Festnahme?]
00:07:27 LZ: Ah w 44 roku w lipcu front wschodni zbliżuł się już do Warszawy.
de [DE: LZ: Ah im Juni '44 näherte sich schon die Ostfront nach Warschau.]
00:07:34 To znaczy wojska ah rosyjskie i wojsko polskie, które było w Związku Radzieckim, doszło do Wisły.
de [DE: Das heißt, die russische und die polnische Armee, die im Verband der Sowjetunion waren, gelangten an die Weichsel.]
00:07:44 A front niemiecki, wojska niemieckie, całe front, no można powiedzieć, że w popłochu się cofał.
de [DE: Und die deutsche Front, die deutsche Armee, nun man kann sagen, dass die gesamte Front fluchtartig zurückgewichen ist.]
00:07:52 Tak że w Warszawie były tak zwane niedobitki i urzędy, który nie byłe ewakowane.
de [DE: So dass in Warschau sogenannte versprengte Soldaten und Behörden waren, die nicht evakuiert worden waren.]
00:08:01 I wtedy dowódctwo ah Armii Krajowej wydało rozkaz powstania, który rozpoczęło się 1. sierpnia.
de [DE: Und damals hatte die Führung der Polnischen Heimatarmee den Befehl zum Aufstand gegeben, der am 1. August begann.]
00:08:14 A równocześnie wojska rosyjskie ah przerwały ofenzywe i zatrzymały się na brzegu Wisły do stycznia roku 45.
de [DE: Und gleichzeitig hat die russische Armee ah die Offensive unterbrochen und im Januar '45 am Ufer der Weichsel halt gemacht.]
00:08:28 W efekcie wojska niemieckie cofneły się do Warszawy.
de [DE: Daraufhin ist die deutsche Armee nach Warschau zurückgewichen.]
00:08:33 I wojska niemieckie ah w których, ah trudno powiedzieć szeregach czy w ramach w których byłe oddziały równiesz ukrainskie, ah bo jest też była taka brygada, czy dywizja, która składała się z żołnierzy ukrainskich.
de [DE: Und die deutsche Armee, ah in der, ah das ist schwer zu sagen, ob in Reihen oder im Rahmen, es gab auch solche ukrainischen Abteilungen, ah denn das ist, es gab auch so eine Brigade oder Division, die sich aus ukrainischen Soldaten zusammengesetzt hat.]
00:08:59 Ah mieli rozkaz przy wkraczaniu do miasta ah rozstrzeliwać wszystkich.
de [DE: Ah sie hatten den Befehl, beim Eintritt in die Stadt, alle zu erschießen.]
00:09:08 Ah więc ah to, co mówie, to nie jest z mojej wiedzy tylko z dokumentów.
de [DE: Ah nun ah das, was ich sage, das entspringt nicht meinem eigenen Wissen, sondern ist Aufzeichnungen entnommen.]
00:09:15 W dzielnicy w której mieszkałem, czyli Wola, ah są mordowano, rozstrzelano w egzekucjach zbierowych 50.000 ludzi.
de [DE: In dem Stadtteil, in dem ich gelebt habe, also in Wola, ah wurden 50.000 Menschen ermordet, in Gruppenexekutionen erschossen.]
00:09:25 I to byli nie tylko mężczyźni, ale kobiety, dzieci to znaczy wszyscy, którzy tam mieszkali, jak wkraczały wojska niemieckie, to byli zabierani i, i, i rozstrzeliwani.
de [DE: Und das waren nicht nur Männer, aber auch Frauen, Kinder, also alle, die dort gewohnt haben, als die deutsche Armee einmarschiert ist, die wurden eingesammelt und, und, und erschossen.]
00:09:37 No są w tej chwili są tablice na ulicach miasta w których miejscu ile osób zostało rostrzelanych.
de [DE: Nun und heute gibt es Gedenktafeln in den Straßen der Stadt, wo aufgeführt wird, an welcher Stelle wie viele Menschen erschossen wurden.]
00:09:43 No i na ty, na dzielnicy Wola jest też cmentarz powstania powstańców, ale nie żołnierzy, żołnierz powstania, cmentarż Powstania Warszawskiego, na którym leży 20.000 ludzi.
de [DE: Nun und auf dieser, in dem Stadtteil Wola gibt es auch einen Friedhof der Aufständischen, aber nicht für die Soldaten, Soldaten, die im Aufstand gekämpft hatten, der Friedhof des Warschauer Aufstandes auf dem 20.000 Menschen begraben liegen.]
00:09:59 I mnie się w tym czasie udało ah wycofać z ah z Woli do dzielnicy Stary Miasto.
de [DE: Und zu dem Zeitpunkt ist es mir gelungen, mich aus ah Wola in die Altstadt zurückzuziehen, in den Stadtteil Stare Miasto.]
00:10:12 Po ah likwidacji dzielnicy Wola, to znaczy po opanowaniu dzielnicy Wola, wojska niemieckie ah wspomagany przez lotnictwo, artylerie, czołgi i tak dalej ah niszczyli kompletnie Stare Miasto.
de [DE: Nach ah der Zerstörung des Stadtteils Wola, das heißt, nach der Beherrschung des Stadtteils Wola, hat die deutsche Armee ah mit Hilfe der Luftwaffe, der Artillerie und Panzern und so weiter ah haben sie die Altstadt komplett zerstört.]
00:10:28 No i po zniśczeniu tego miasta, to znaczy pozamieniło starego miasta w grupie gruzów, ludzie już nie mieli co ze sobą zrobić, musieli wyjść.
de [DE: Nun und nach der Zerstörung dieser Stadt, das heißt, nachdem die Altstadt in einen Trümmerhaufen verwandelt worden war, konnten die Menschen dort nichts mehr tun, sie mussten weggehen.]
00:10:39 Ale wtedy już był wydane rozkaz, że nie zarozstrzeliwać tylko wyprowadzać ludność.
de [DE: Aber zu dem Zeitpunkt war schon der Befehl erlassen worden, dass man die Menschen nicht erschießen sondern rausführen sollte.]
00:10:46 Ja byłem aresztowany 2. września a 7. września byłem już w obozie koncentracyjnym Flossenbürg.
de [DE: Ich wurde am 2. September festgenommen und am 7. September war ich schon im Konzentrationslager Flossenbürg.]
00:10:52 IV: Ah może opowie Pan ah w jaki sposób został ah aresztowany?
de [DE: IV: Ah vielleicht erzählen Sie ah wie Sie festgenommen wurden?]
00:10:56 Ah jak to się odbyło?
de [DE: Ah wie hat sich das ereignet?]
00:10:59 LZ: Ah ja byłem w tym czasie, to znaczy 2. września rano byłem w budynku hipoteki no opróć mnie tam było kilka dziesiąt innych osób i..
de [DE: LZ: Ah zu dem Zeitpunkt war ich, das heißt am Morgen des 2. Septembers war ich im Gebäude der Hypothek und nun ja, außer mir war da noch eine Menge anderer Leute und..]
00:11:10 IV: Co Pan robił akurat w tym czasie w tym budynku?
de [DE: IV: Was haben Sie genau zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude gemacht?]
00:11:13 LZ: W tym, w tym budynku nic nie robiłem, ja się tam schowałem po prostu, bo ten budynek ah był w jakimś sęsie cały on był, nie wiem dla czego, ale..
de [DE: LZ: In dem, in dem Gebäude habe ich gar nichts gemacht, ich habe mich dort ganz einfach versteckt, denn auf eine Art war das Gebäude ganz, es war, ich weiß nicht warum, aber..]
00:11:23 IV: Jako schronienie to (???)
de [DE: IV: Also ein Versteck (???).]
00:11:24 LZ: Tak, on był ja, jako schronienie, bo on był, on jest nadal budynek, to był budynek hipoteki.
de [DE: LZ: Ja, es war eine Art Versteck, denn es war, es ist weiterhin ein Gebäude, das war das Gebäude der Hypothek.]
00:11:31 Dlaczego ten budynek nie został zniszczony, to tego nie wiem.
de [DE: Warum dieses Gebäude nicht zerstört wurde, das weiß ich nicht.]
00:11:35 Bo kościoły były niszczone a ten budynek nie został zniszczony.
de [DE: Denn die Kirchen wurden zerstört und das Gebäude wurde nicht zerstört.]
00:11:39 No i ja się tam wycofałem do tego budynku i tam zostałem aresztowany.
de [DE: Nun und ich habe mich dort in dieses Gebäude zurückgezogen und dort wurde ich festgenommen.]
00:11:45 IV: Ah w jakiś okolicznościach później trafił Pan do Flossenburga, bo został Pan aresztowany, co później było?
de [DE: IV: Ah unter welchen Umständen sind Sie später nach Flossenbürg gekommen, denn Sie sind festgenommen worden, was war später?]
00:11:54 LZ: Więc był taki ah pożądek ah, że ah wszyscy ludzie byli wyprowadzani ah do kościoła Świętego Wojciecha.
de [DE: LZ: Nun also es gab so eine ah Ordnung, dass ah alle Leute in ah die Kirche des Heiligen Wojcech gebracht wurden.]
00:12:11 To znaczy, może inaczej.
de [DE: Das heißt, vielleicht anders.]
00:12:12 Ah drogą ah w kierunku zachodnim, w kierunku Poznania Berlina, jest ulica Wolska.
de [DE: Ah auf der ah Strecke nach Westen, in Richtung Posen Berlin, gibt es die Straße Wolska.]
00:12:24 I na tej ulicy Wolskiej, to już, bo jest, prawie było przed mieście, bo w tej chwili to nie, ale to koniec dzielnicy Wola znajduje się kościół podlewaniu Świętego Wojciecha.
de [DE: Und auf dieser Straße Wolska, das ist schon, denn es ist fast schon vor der Stadt, denn heute nicht, aber am Ende des Stadtteils Wola befindet sich die Kirche, die dem Heiligen Wojciech geweiht ist.]
00:12:35 I do tego kościoła i na teren, bo tam jest ogrodzony, na ten teren byli wprowadzanie ludzie i potem odbywała się selekcja.
de [DE: Und zu dieser Kirche und auf dem Gebiet, denn dort ist es eingezäunt, auf dieses Gelände wurden die Menschen hingebracht und später wurde eine Selektion vorgenommen.]
00:12:44 No więc najpierw wszyscy ludzie tak jak śli, jak stali, tak śli, byli w prowadzeniu pod obstawą i nie wiedzieliśmy, gdzie idziemy.
de [DE: Nun also zuerst wurden alle Menschen, so wie sie gingen, wie sie standen, gingen sie, unter Aufsicht zusammengeführt und wir wussten nicht, wohin wir gingen.]
00:12:54 Ale byliśmy tam do prowadzeniu do tego kościoła i tam SS zrobiło selekcje, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, prawda.
de [DE: Aber wir waren dort, um zu dieser Kirche geführt zu werden und dort nahm die SS die Selektion vor, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nicht wahr.]
00:13:02 Ja trafiłem na lewo i zostałem zaprowadzony do wagonu ah bilencego {?} kolejowego, bo bardzo nie daleko za tym kościołem jest linia kolejowa, która dochodzi do dworca Warszawa Zachodnia.
de [DE: Ich kam nach links und ich wurde in den Bahnwaggon geführt, denn nicht so weit entfernt, hinter der Kirche, befand sich die Bahnlinie, die bis zum Bahnhof Warschau-West fuhr.]
00:13:19 Więc tam właśnie na, na, na ram.., na ram.., nie na rampie na ah torach, bo to, to nie był dworzec to był..
de [DE: Nun nämlich dort auf, auf, auf der Ram.., auf der Ram.., nein, nicht auf der Rampe auf dem Gleis, denn das, das war kein Bahnhof, das war..]
00:13:33 IV: Peron?
de [DE: IV: Bahnsteig?]
00:13:34 LZ: Nie peron, nie, nie.
de [DE: LZ: Nicht Bahnsteig, nein, nein.]
00:13:35 Tam to były podstawione wagony, tam zostaliśmy wsadzeni ah wagony zamknięt i rozpoczęła się jazda.
de [DE: Dort wurden Waggons hingestellt, dort wurden wir eingeladen, ah die Waggons geschlossen und die Fahrt ging los.]
00:13:42 Ja byłem bardzo zmęczony, dlatego że po prawie miesiącu, raczej na Starym Mieście ja byłem konkretnie od 6. stycznia,
de [DE: Ich war sehr erschöpft, denn nach fast einem Monat, wobei in der Altstadt war ich genaugenommen seit dem 6. Januar,]
00:13:56 ale cały ten miesiąc teren był pod ostrzałem, więc tej nerwy i zmęczenie było takie, że ja spałem, zasnąłem.
de [DE: aber den ganzen Monat über war das Gelände unter Beschuss, so waren also die Nerven und die Erschöpfung von solch einer Art, dass ich schlief, ich bin eingeschlafen.]
00:14:10 Ale podróż trwała pięć dni..
de [DE: Aber die Fahrt dauerte fünf Tage..]
00:14:14 IV: Jeszcze chciałbym się zapytać, ah jak Pan stał ah na ah tych torach ah i czekał na transport ah czekał na pociąg
de [DE: IV: Ich wollte noch fragen, ah als Sie dort standen, ah auf den ah Gleisen, ah und auf den Transport gewartet haben, ah auf den Zug gewartet haben,]
00:14:21 ah o czym Pan myślał, czy Pan wiedział do kąd Pan idzię?
de [DE: ah woran haben Sie gedacht, wussten Sie, wohin Sie fahren?]
00:14:25 LZ: O niczym nie myślałem.
de [DE: LZ: Ich habe an nichts gedacht.]
00:14:27 Nie zdawałem sobie sprawy, gdzie jadę.
de [DE: Ich habe mir nichts daraus gemacht, wo ich hinfahre.]
00:14:30 I nie, nie po, po prostu nie myślałem o tym, bo właściewie byłem zadowolony, że już jestem po za, po za tym terenem ostrzału.
de [DE: Und ich habe nicht, nicht, einfach nicht daran gedacht, denn eigentlich war ich zufrieden, dass ich nicht mehr in dem beschossenen Gebiet war.]
00:14:42 Ah co dalej, to nie, nie zastanawiałem się.
de [DE: Ah was weiter, darüber habe ich mir keine, keine Gedanken gemacht.]
00:14:46 Ja nie wiedziałem, że jedziemy do obozu koncetracyjnego.
de [DE: Ich wusste nicht, dass wir in ein Konzentrationslager fuhren.]
00:14:51 IV: Ah czy ah ludzie stojący tam oczekujący na pociąg rozmawiali między sobą?
de [DE: IV: Ah haben die Menschen, die dort standen und auf den Zug gewartet haben, miteinander gesprochen?]
00:14:57 LZ: Nie, nie, nie, nie, nie.
de [DE: LZ: Nein, nein, nein, nein.]
00:14:59 Wszyscy ludzie byli właściwie zmenczeni, wszyscy właśnie nigd nie wiedział, jaka będzie przyśłość.
de [DE: Eigentlich waren alle Menschen erschöpft, alle, eigentlich wusste niemand, wie die Zukunft werden würde.]
00:15:10 IV: W jakiś okolicznościach ah odbywał się ten transport do Flossenburga?
de [DE: IV: Unter welchen Umständen ist der Transport nach Flossenbürg abgelaufen?]
00:15:15 LZ: Cały czas jechałem tym samym wagonem.
de [DE: LZ: Ich bin die ganze Zeit in demselben Waggon gefahren.]
00:15:18 Tyle że nie dostaliśmy nic do jedzenia.
de [DE: Nur, dass wir nichts zu Essen bekommen haben.]
00:15:21 IV: Ile osób było w wagonie?
de [DE: IV: Wie viele Menschen waren in dem Waggon?]
00:15:23 LZ: Około setki.
de [DE: LZ: Um die Hundert.]
00:15:31 IV: Ah, proszę opisać, jak Pan ah dotarł do Flossenburga.
de [DE: IV: Bitte beschreiben Sie, wie Sie Flossenbürg erreicht haben.]
00:15:38 I to po ah po ah przybyciu tutaj do Flossenburga.
de [DE: Und auch nach ah nach dem Eintreffen hier in Flossenbürg.]
00:15:41 LZ: Tak w 45 roku do obozu koncentracyjnego, właśnie nie do obozu tylko do miejsca, do miejscowości, czy miasteczka, Flossenbürg dochodziła linia kolejowa,
de [DE: Ja, im Jahr '45 kam ich in das Konzentrationslager, eigentlich führte die Bahnlinie nicht ins Lager, sondern nur an den Ort, in die Ortschaft oder das Städtchen Flossenbürg,]
00:15:56 tak że ah dojechaliśmy do Flossenbürga i we Flossenbürgo no rozkaz wysiadania ah utworzenie kolumny i w kolumnie dotarliśmy do obozu.
de [DE: so dass wir ah in Flossenbürg ankamen und in Flossenbürg gab es den Befehl, auszusteigen ah sich in einer Kolonne aufzustellen und in einer Kolonne gehend kamen wir im Lager an.]
00:16:11 Dopiero jak zobatrzyłem napis "Arbeit macht frei", no to uświadomiłem sobie, że to nie jest ah jakiś obóz pracy, tylko że to jest obóz koncentracyjny.
de [DE: Erst als ich die Aufschrift "Arbeit macht frei" entdeckt habe, na da wurde mir bewusst, dass das ah nicht irgendein Arbeitslager war, sondern, dass das ein Konzentrationslager war.]
00:16:26 IV: Ah, co działo się później dalej po przybyciu tutaj ah do obozu?
de [DE: IV: Ah was ist dann passiert, nachdem Sie hier ah im Lager angekommen waren?]
00:16:32 LZ: Ah zostaliśmy w prowadzeni ah na plac apelowy.
de [DE: LZ: Ah wir wurden auf den ah Appellplatz geführt.]
00:16:38 To jest ah, nie przypominam sobie liczenia, które zwykle obowiązywało, jak się wchodziło do obozu, jak się wychodziło z obozu, zawsze piątki byłe liczone.
de [DE: Das ist ah nicht, ich erinnere mich an das Zählen, was einfach immer stattfand, wenn man in das Lager reinging, wenn man aus dem Lager rausging, dann wurden immer die Fünfer gezählt.]
00:16:48 Ale my tutaj nie, nawet wątpię, czy śliśmy piątkami, czy to szła taka kolumna?
de [DE: Aber wir sind hier nicht, ich bezweifle sogar, ob wir in Fünferreihen gingen oder ob da so eine Kolonne ging?]
00:16:54 Ale zostaliśmy ah wprowadzeni na plac apelowy i nie wolno było żadnym więźniom się zbliżać do nas.
de [DE: Aber wir wurden auf den Appellplatz geführt und keinem anderen Häftling war es gestattet, sich uns zu nähern.]
00:17:04 Nam nie wolno było z więźnami rozmawiać to nam zakazano wszelkich rozmów.
de [DE: Uns war verboten mit den Häftlingen zu sprechen, jede Art von Konversation war uns verboten.]
00:17:10 Mh.. i co jeszcze ciekawe, ah że, to ja to sobie w tej chwili przypominam, bo nie, nie zastanawaiłem się nad tym,
de [DE: Mh.. und was noch interessant war ist, ah dass, das fällt mir jetzt in diesem Moment ein, denn ich habe mir darüber keine, keine Gedanken gemacht,]
00:17:29 że ah musiał być jakiś wagon też z kobietami, dlatego że ah zauważyłem, że na placu apelowym były też kobiety.
de [DE: es ah muss auch irgendeinen Waggon mit Frauen gegeben haben, denn ah mir war aufgefallen, dass auf dem Appellplatz auch Frauen standen.]
00:17:40 To znaczy, jak śliśmy to śli mężczyźni kobiety oczywiście jedna, osobno, ale no musiał być jakiś wagon, w którym były kobiety,
de [DE: Das heißt, als wir gingen, da gingen Männer und Frauen, selbstverständlich jeder für sich, separat, aber nun ja, es muss einen Waggon gegeben haben, in dem Frauen gewesen waren,]
00:17:47 bo potem widział ah (???) kobiety, kobietami nigdy potem nie mieliśmy kontaktu, więc musiały gdzieś jakimś transportem pojechać dalej.
de [DE: denn später hat er gesehen ah (???) Frauen, mit Frauen waren wir später nie wieder in Kontakt, also mussten sie mit irgendeinem Transport irgendwohin weiter gefahren sein.]
00:17:56 Ah ale kazano nam się rozebrać, ah nie najpierw oddać do depozytu rzeczy wartościowe.
de [DE: Ah aber man hieß uns, sich auszuziehen, ah nicht, zuvor die Wertgegenstände beim Depot abzugeben.]
00:18:05 No więc to byłe tak zegarki, medaliki, pieniądze no i jeżeli ktoś miał coś wartościowego to oddawał, to było wsadzane do jakiś takie woreczki, czy torebki, już dokładnie nie pamiętam.
de [DE: Nun also das waren so Uhren, Medaillons, Geld nun und wenn jemand etwas Wertvolles abzugeben hatte, dann wurde das in so ein Tütchen gepackt oder Täschchen, so genau weiß ich das nicht.]
00:18:20 Ah w takich skrzynkach i potem pokazano nam się rozebrać, ah rozebrać do naga.
de [DE: Ah in solche Kästen und später hieß man uns, sich auszuziehen, ah nackt auszuziehen.]
00:18:35 Ah informacja była, że idziemy do łaźni dlatego się trzeba rozebrać.
de [DE: Ah wir erhielten die Information, dass wir in die Badeanstalt gingen und wir uns deshalb ausziehen mussten.]
00:18:42 Natomiast muszę powiedzieć, że pewne uczucie niepokoju i zdziwienie sposobym traktowania ah pojawiło się w momencie, jak za placem apelowym był taki namiot,
de [DE: Jedoch muss ich sagen, dass ein bestimmtes Gefühl der Unruhe und Verwunderung über die Art und Weise, wie man behandelt wurde, ah in dem Moment aufkam, als hinter dem Appellplatz war so ein Zelt, ]
00:19:04 nawet sobie przypominam, jak dziś, żebym miał ah tkanina z którego już budowany było takaś ziółta (???).
de [DE: daran erinnere ich mich sogar, als wäre es heute gewesen, dass ich ah einen Stoff hätte, aus dem schon einmal so ein (???) gebaut worden war.]
00:19:12 Należało wejść do tego namiotu, to po jedyncze wchodziliśmy, stanąć w roz kroku, wyciągnąć ręcy do przodu, rozcapierzyć re.., palce i otworzyć usta.
de [DE: Man sollte in dieses Zelt gehen, so gingen wir einzeln hinein, einen Schritt entfernt stehen bleiben, die Hände nach vorne ausstrecken, die Finger spreizen und den Mund öffnen.]
00:19:26 I SS-Mann sprawdzał nam patykiem, czy czegoś nie mamy w ustach i patykiem sprawdzał, czy nie mamy nic w odbycie.
de [DE: Und der SS-Mann hat mit einem Stock nachgeprüft, ob wir nicht irgendetwas im Mund haben und mit einem Stock hat er nachgeprüft, ob wir nicht irgendetwas im After haben.]
00:19:33 Czy nie zchowaliśmy nic wartościowego.
de [DE: Ob wir nicht etwas Wertvolles versteckt haben.]
00:19:37 Więc to już było dosyć takie dziwne zachowanie.
de [DE: Nun das war schon ein ziemlich merkwürdiges Verhalten.]
00:19:40 No ale po, po tym zabiegu ah strzyżono nam włosy na głowie i wszędzie, gdzie kto miał, bo starszym jeszcze byli ogłoszeni w solinie.
de [DE: Nun aber nach, nach diesem Eingriff ah hat man uns die Haare auf dem Kopf geschnitten und überall dort, wo man Haare hatte, denn die Älteren wurden noch in die Salzmine einberufen.]
00:19:55 I ah wchodziliśmy do, do łaźni do ah mycia do kompieli, no z tym, że nie mieliśmy już ani mydła, ani ręczników, no ale ah woda była.
de [DE: Und ah wir gingen in, in die Badeanstalt rein, zum ah Waschen und Baden, nun nur dass wir nun schon keine Seife oder Handtücher hatten, nun aber ah Wasser gab es.]
00:20:13 Więc ta woda też była w taki dziwny sposób był we Flossenbürgu, że zpószczano wodę raz gorącą, raz zimną, nigdy ah o temperaturzę umierkowany,
de [DE: Nun in Flossenbürg war auch die Sache mit dem Wasser speziell, mal wurde heißes Wasser rausgelassen, mal kaltes, nie war ah die Temperatur angemessen,]
00:20:23 żeby ludzie się bali wchodzić, bo przykro jest wchodzić do bardzo gorącej wody i przykro jest wchodzić do bardzo zimnej wody.
de [DE: damit die Menschen Angst hatten da reinzugehen, denn es ist unangenehm, reinzugehen, wenn das Wasser ganz heiß ist und es ist unangenehm, reinzugehen, wenn das Wasser ganz kalt ist.]
00:20:30 No ale ah lekarstwem był bykowiec, zaganiano brudasów, żeby się umyli.
de [DE: Nun war ah die Medizin ein Ochse, die Schmutzfinken zusammenzutreiben, damit sie sich wuschen.]
00:20:37 Po umyciu dostaliśmy ubrania, dostaliśmy koszulę, spodnie, bluzę, czapkę, drewniaki i wychodząc była rejestracja.
de [DE: Nach dem Waschen bekamen wir Kleidung, wir bekamen ein Hemd, eine Hose, ein Sweatshirt, eine Mütze, Holzschuhe und wenn man raus kam wurde man registriert.]
00:20:57 Trzebabyło podać swoje nazwisko, imię i w nagrody dostawaliśmy numer ah numer ah na białym materiale, dwa egzemplarze, do przyszycia jeden na piersi a drugi na prawej nogawce nad kolanem.
de [DE: Man musste seinen Nachnamen angeben, den Vornamen und als Preis bekam man eine ah Nummer ah auf einem weißen Stoff, zwei Ausführungen, um einen auf der Brust und den zweiten auf dem rechten Hosenbein auf dem Knie anzunähen.]
00:21:20 No i właściwie od tego momentu to się przestało nazywać, tylko nazywało się numerem.
de [DE: Nun und eigentlich von diesem Moment an, hörte man auf, einen Namen zu tragen, da war man nur noch eine Nummer.]
00:21:29 A z tym numerem to też było dziwnie, bo numer mógłbyć odczytywany bardzo różnie, co wcale dla ludzi nieprzyzwyczająnych było nie było łatwe.
de [DE: Und mit dieser Nummer war das auch eine komische Sache, denn man konnte die Nummer auf verschiedenste Weise lesen, was für die, die das nicht gewohnt waren, nicht einfach war.]
00:21:42 Ja miałem taki numer 23591 i najczęściej to było "dreiundzwanzig-fünf-einundneunzig".
de [DE: Ich hatte so eine Nummer 23591 und am häufigsten war das "dreiundzwanzig-fünf-einundneunzig".]
00:21:57 Ale mogło być "zwo", czyli dwa, "fünfunddreißig, einundneunzig".
de [DE: Aber es konnte auch "zwo", also zwei, "fünfunddreißig, einundneunzig" sein.]
00:22:08 To już zasadnicza zmieniało liczenie, bo jak słuchałem "dreiundzwanzig" to już było dobrze, ale jak było "zwei" na początku,
de [DE: Das hat das Zählen schon fundamental verändert, denn wenn ich "dreiundzwanzig" gehört habe, dann war das schon gut, aber als es am Anfang "zwei" lautete,]
00:22:20 no to byłe już takie różne kombinacja, ale to było specjalnie, żeby utrudnić życie, dla tego że, jak się ktoś nie zgłosił na numer, no to dostawał lanie poprostu.
de [DE: nun da gab es schon diese verschiedenen Kombinationen, aber das wurde extra so gemacht, um einem das Leben schwer zu machen, denn wenn sich nämlich jemand nicht auf seine Nummer gemeldet hatte, da erhielt er ganz einfach Schläge.]
00:22:30 I po dostanie numerów byliśmy skerowani do bloków kwarantanny.
de [DE: Und nachdem wir die Nummer bekommen hatten, wurden wir auf die Quarantäne Baracke geführt.]
00:22:36 Bloki kwarantanny byłe cztery i byłe skerowane ah w tej chwili w miejsciu niewidocznym na terenie obozu ich nie widać, ale one byłe na wysokości łaźni
de [DE: Es gab vier Quarantäne Baracken und, und sie lagen ah, heute an einem Ort, den man nicht sehen kann, auf dem Lagergelände sind sie nicht sichtbar, aber sie waren auf der Höhe der Badeanstalt]
00:22:51 za obozem, bo tam byłe jeszcze dodatkowe ogrodzenie wewnętrzne po za ogrodzeniem obozu jest, jeszcze był wydzielony teren gdzie były te cztery bloki kwarantanny.
de [DE: hinter dem Lager, denn dort gab es noch weitere innere Abgrenzungen, hinter dem Lagerzaun ist, war noch ein abgetrenntes Gebiet, wo die vier Quarantäne Baracken standen.]
00:23:04 IV: Ah może opowie Pan o ah barakach kwarantanny, był Pan też w tych barakach kwarantanny, przychodził Pan kwarantanny?
de [DE: IV: Ah vielleicht erzählen Sie von den ah Quarantäne Baracken, waren Sie auch hier in diesen Quarantäne Baracken, mussten Sie auch die Quarantäne durchlaufen?]
00:23:11 LZ: Tak, więc ah bloki kwarantanny ah wydawać by się mogło, że ah służą dla ochrony przed prowadzeniem do obozu jakiś chorób zakażnych.
de [DE: LZ: Ja, nun ah man könnte annehmen, dass die Quarantäne Baracken dazu gedient haben, vor dem Eintritt ins Lager, die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten zu verhindern.]
00:23:24 Natomiast do świadczenia teraz wiem, że bloki kwarantanny służyły do tego, żeby wybrać ludzi silnych w miarę fizycznie sprawnych do pracę a żeby wszyscy byli sprawnie ah zgineli wcześniej.
de [DE: Jedenfalls über die Funktion weiß ich heute, dass die Quarantäne Baracken dazu dienten, um die Starken auszuwählen und ihr körperliches Geschick für die Arbeit zu messen und die es jedem ermöglichten früher zu sterben.]
00:23:41 No ah to można było przyprowadzić działajami pomocniczymi.
de [DE: Nun ah das konnte man mit Hilfsmitteln herbeiführen.]
00:23:46 Ah po pierwsze, na blokach kwarantanny nie spaliśmy ah po jedynczo, tylko ah na łószkach leżało po dwie, po trzy, po cztery osoby, to zależy od tego jaki był dłuży transport.
de [DE: Ah als erstes, in den Quarantäne Baracken hatten wir keinen eigenen Schlafplatz, sondern auf den ah Betten lag man zu Zweit, zu Dritt, zu Viert, das hing davon ab, wie viele Menschen auf dem Transport gewesen waren.]
00:23:59 Po drugie, sposób traktowania tak jak ah apel, wo.., nie apel tylko pobódka w obozie była o godzinie piątej to na blokach kwarantanny pobódka była o godzinie trzeciej,
de [DE: Als zweites, die Art und Weise, wie man behandelt wurde, wie ah beim Appell, nicht Appell, sondern Weckruf im Lager war um fünf Uhr und in den Quarantäne Baracken war der Weckruf um drei Uhr,]
00:24:16 czyli dwie godziny wcześniej, ah po to żeby zmęczyć ludzi, ale to się nazywało, że żeby nauczyć na stać pięcio szerego.
de [DE: also zwei Stunden früher, ah um die Menschen müde zu machen, aber genannt wurde das, dass man lehren wollte, in Fünferreihen zu stehen.]
00:24:25 No więc ah ustawienie w pięcio szeregu nie jest specjalnie skomplikowane,
de [DE: Nun also ah das Aufstellen in Fünferreihen ist nicht besonders kompliziert,]
00:24:33 ale ah było wydawanych kilkanaście koment z biurka rozejść się, po ustawieniu z biurka rozejść się, z biurka rozejść się, z ah "auftreten" albo "austreten", "antreten" i tak dalej.
de [DE: aber ah vom Schreibtisch aus wurden vielzählige Befehle erlassen, auseinanderzutreten, nach dem Aufstellen vom Schreibtisch aus auseinandertreten, vom Schreibtisch aus auseinandertreten, mit ah "auftreten" oder "austreten", "antreten" und so weiter.]
00:24:49 I po apelu na którym ah blokowy danego bloku składał raport ah SS-Mannowi, który się nazywał "Blokführerem"
de [DE: Und nach dem Appell auf dem ah der Blockwart, der "Blockführer" genannt wurde, den SS-Männern einen Bericht über die ihm zugeteilte Baracke abhielt,]
00:25:03 ah staliśmy dalej przed blokami w pięcio szeregów bardzo grzecznie, dlatego że bloki trzeba było sprzątnąć.
de [DE: ah standen wir weiterhin sehr brav in Fünferreihen vor der Baracke, denn die Baracken mussten aufgeräumt werden.]
00:25:13 Od tego bili "Zimmerdienści" też funkcyni ah ze stałego personelu, prawda.
de [DE: Der "Zimmerdienst" gehörte auch zu den ständigen Funktionsträgern innerhalb des Personals, nicht wahr.]
00:25:22 No i oni sprzątali obóz a jak sprzątneli to nie wpószczali do bloku, bo już był sprzątnięty więc nie na.., nie nalezy go brudzić.
de [DE: Nun und sie räumten das Lager auf und als sie es aufgeräumt hatten, dann ließen sie einen nicht in die Baracke, denn nun war sie schon sauber und also sollte man sie nicht dreckig machen.]
00:25:33 I w ten sposób staliśmy cały dzień przed blokiem, co było dosyć męczące.
de [DE: Und auf diese Art standen wir den ganzen Tag vor der Baracke, was ziemlich ermüdend war.]
00:25:42 IV: Ah może opowie teraz Pan ah o pracy, gdzie Pan pracował we Flossenburgu?
de [DE: IV: Ah vielleicht erzählen Sie jetzt von ah der Arbeit, wo haben Sie in Flossenbürg gearbeitet?]
00:25:47 Jakie miał Pan miejsce pracy?
de [DE: Was für einen Arbeitsplatz hatten Sie?]
00:25:49 LZ: Miałem dwa miejsca prace.
de [DE: LZ: Ich hatte zwei Arbeitsplätze.]
00:25:52 Pod.., podstawowym miejscem pracy we Flossenburgu dla którego właściwie obóz został stworzony, to był kamieniołom Steinbruch.
de [DE: Der Grundarbeitsplatz in Flossenbürg, für den das Lager eigentlich auch errichtet worden war, war der Steinbruch.]
00:26:01 Ale zdaje się, że od 43 roku była ah fabryka samoch/ lotów Messerschmitts 109, praktycznie montownia tych samochodów,
de [DE: Aber es stellt sich heraus, dass es seit dem Jahr '43 ah eine Flugzeugfabrik für die Messerschmitt 109 gab, in der es um die Montage dieser Flugzeuge ging,]
00:26:12 ale to było kilka naście hal, ah kilka z nich to były baraki na świeżym powietrzu a kilka to były ah hale wykute w skale, także to były w grotach w długich grotach bardzo bezpiecznie.
de [DE: aber es gab über ein Dutzend Hallen ah einige von ihnen waren Baracken an der frischen Luft und andere waren Hallen (???), also das war in Grotten, in langen Grotten, sehr sicher. ]
00:26:29 Cały, cały ten, cały to miejsce pracy, całe to komando, to się nazywało "Zwanzig Null Vier" 20-0-4, 2004.
de [DE: Das ganze, dieses ganze, dieser ganze Arbeitsort, das gesamte Kommando, das hieß "Zwanzig Null Vier" 20-0-4, 2004.]
00:26:41 I takim żargonem, takim hasłem ah nazywano w obozie, jak ludzie śli do pracy, nie wydzielano do tego miejsca,
de [DE: Und in so einem Jargon, mit so einem Code-Wort ah wurde das im Lager benannt, wenn die Menschen zur Arbeit gingen, dann wusste man nicht, dass es zu diesem Ort hin ging,]
00:26:50 a konkretnie w na tym w, na tym, w tym komandzie na tym, w tym miejscu pracy pracowałem ah na oddziale numer 11, który był ah montażem kadubów i była jedna linia montażu skrzydeł.
de [DE: und genau habe ich in diesem in diesem, in diesem Komando an diesem, an diesem Arbeitsplatz ah in der Abteilung Nr. 11 gearbeitet, wo es um die Montage der Gehäuse ging und es gab eine Montagelinie für die Flügel.]
00:27:11 I dalej przy tym oddziale była też malarnia, czyli samoloty malowano.
de [DE: Und dann gab es neben dieser Abteilung auch eine Malerei, also wo die Flugzeuge angemalt wurden.]
00:27:20 Ah nigdy może nie powiniennen wiedzieć, bo przecieś nas to nie dotyczyło, nie obchodziło, ale jest taka mh, znacze była taka sytuacja,
de [DE: Ah niemals, vielleicht sollte ich das nicht wissen, denn schließlich hatte das nichts mit uns zu tun, ging uns nichts an, aber es gibt so eine mh, das heißt, es gab so eine Situation,]
00:27:36 że pracowaliśmy w tej fabryce na dwie zmiany od apelu porannego do wieczornego i druga zmiana od apelu wieczornego do porannego.
de [DE: dass wir in dieser Fabrik in zwei Schichten gearbeitet haben, vom morgendlichen Appell bis zum abendlichen und die zweite Schicht vom abendlichen Appell zum morgendlichen.]
00:27:45 I na jednej zmianie robiliśmy, budowaliśmy dziewięc do czternastu samolotów.
de [DE: Und in einer Schicht haben wir neun bis vierzehn Flugzeuge gemacht, gebaut.]
00:27:53 A skąd ja to wiem?
de [DE: Und woher ich das weiß?]
00:27:54 Dlatego, że jak szliśmy rano do pracę, to widać było w pewny momencie z góry idąc do pracy, widać było linie kolejową na której stały wagony z tymi samolotami.
de [DE: Daher, dass wenn wir morgens zur Arbeit gegangen sind, dann konnte man zu einem bestimmten Moment, als man von oben zur Arbeit gegangen ist, sehen, man konnte die Bahnlinie sehen auf der Waggons mit diesen Flugzeugen standen.]
00:28:11 Więc można sobie było policzyć ile tych samolotów jest.
de [DE: Also konnte man sich da zusammenzählen, wie viele es von diesen Flugzeugen gab.]
00:28:20 IV: Ah, ah jaka była sytuacja ah w bloku?
de [DE: IV: Ah, ah wie war die Situation ah in der Baracke?]
00:28:29 W którym Pan ah w jakim Pan był bloku?
de [DE: In welcher Baracke ah waren Sie untergebracht?]
00:28:32 LZ: Ah {głośno wydychając} od razu z, w, opuszczając blok kwarantanny byłem skierowany do bloku numer 19.
de [DE: LZ: Ah {laut ausatmend} gleich nachdem ich von der Quarantäne Baracke entlassen worden war, wurde ich in die Baracke Nr. 19 zugeteilt.]
00:28:46 Więc ah blok numer 19 nazywał się blokiem młodzieżowym i był usytuowany ja.., jak się wchodziło do obozu przez bramę pierwszy blok po prawiej stronie to był blok 19.
de [DE: Nun also ah Baracke Nr. 19 wurde die Jugendlichen Baracke genannt und sie befand sich dort, wenn man in das Lager reinkam, durch die Pforte hindurch, die erste Baracke auf der rechten Seite, das war die Baracke 19.]
00:29:02 W przedłużeniu bloku 19 był budynek łażni.
de [DE: In der Verlängerung der Baracke 19 befand sich das Gebäude der Badeanstalt.]
00:29:08 Przed blokiem 19 był plac apelowy, który był ograniczony z drugiej strony blokiem numer 1
de [DE: Vor der Baracke 19 lag der Appellplatz, der auf der anderen Seite von der Baracke Nummer 1 eingegrenzt war]
00:29:16 i tam była "Schreibstuba" i w góre szło siedem bloków i w przedłużeniu bloku 1 była, był budynek kuchni.
de [DE: und dort war die Schreibstube und nach oben hin lagen sieben Baracken und in der Verlängerung von der Baracke 1 war, war das Küchengebäude.]
00:29:24 Czyli budynek kuchni i łaźni i blok 19. i 1. organiczały plac apelowy.
de [DE: Also das Küchengebäude und die Badeanstalt und Baracke 19 und 1 begrenzten den Appellplatz.]
00:29:32 I byłem zkierowany do bloku 19, bo miałem 15 lat.
de [DE: Und ich wurde in die Baracke 19 eingeteilt und war 15 Jahre alt.]
00:29:35 Więc ah to było uzasadnienie i tam od samego początku zkierowano nas, tak że spaliśmy pod czterech na jednej pryczy.
de [DE: Nun als ah das war die Begründung und dort wurden wir gleich zu Beginn zugeteilt, so dass wir zu Viert auf einer Pritsche schliefen.]
00:29:46 Znaczy blok {chrząknąc się} dzielił się na dwie cięści, który były nazywany fligami.
de [DE: Das heißt, {räuspert sich} die Baracke teilte sich in zwei Teile, die "Flik" genannt wurden.]
00:29:52 Po lewej stronie był flik A, po drugiej stronie flik B.
de [DE: Auf der linken Seite war Flik A, auf der anderen Seite Flik B.]
00:29:57 Najprawo do podobnie z flik pochodzi od słowa skrzydło, "Flieger", ale ja nie jestem pewny, bo był taki skrót i tak się używało flik A, flik B.
de [DE: Höchstwahrscheinlich leitet sich Flik von dem Wort "Flügel" ab, "Flieger", aber ich bin mir nicht sicher, denn das war so eine Abkürzung und so verwendete man Flik A, Flik B.]
00:30:08 Na fligu A dowódcą był "Schreiber" odpowiedzialny za to.
de [DE: Der Befehlshaber in Flik A war der "Schreiber", er war dort verantwortlich.]
00:30:15 Na B był "Blockmann", blockowy, jeden i drugi mieli winkly zielone.
de [DE: In B war es der "Blockmann", Blockwart, der eine und der andere hatten grüne Winkel.]
00:30:21 Czyli oby dwaj byli kriminalistami.
de [DE: Also waren beide Kriminelle.]
00:30:25 Ah no i oprócz tego było po kilku, po każdej stronie było po kilku "Zimmerdienstów" i z jednej i z drógiej strony.
de [DE: Ah nun und davon abgesehen gab es noch ettliche, auf der Seite gab es ettliche "Zimmerdienste" und sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite.]
00:30:34 {chrząknąc się} I jak się wchodziło do bloku to na w prost była umywalnia.
de [DE: {räuspert sich} Und wenn man in die Baracke eintrat, dann war geradeaus ein Waschbecken. ]
00:30:42 Ah z tym, że tą umywalnia to wyglądało w ten sposób, że byłe dwie ah podpowiadało szerokości bloku.
de [DE: Ah damit, dass, mit diesem Waschbecken sah es folgendermaßen aus, es gab zwei ah (???) in der Breite der Baracke.]
00:30:52 Była taka rynna blaszana z jednej strony i z drugiej strony rynna blaszana.
de [DE: Das war so eine Blechrinne auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Blechrinne.]
00:30:58 I na tą rynną blaszaną było kilka kranów, no pięć, sześć może, już nie pamientam do, do.
de [DE: Und über dieser Blechrinne gab es ein paar Hähne, also fünf oder sechs vielleicht, ich erinnere das schon nicht mehr.]
00:31:03 Tak że teoretycznie można się tam było myć ah nad tymi rynnami z blachy tej szerokości rynna, prawda, na tym kran tam się można było myć.
de [DE: So dass man sich theoretisch dort hätte waschen können ah über diesen Rinnen aus Blech von dieser Breite die Rinne, nicht wahr, an dem Hahn dort konnte man sich waschen.]
00:31:12 Przechodząc dalej przy ah i w końcu tej ah umywalni była kabina toalety.
de [DE: Wenn man weiter ging bei ah und am Ende dieses ah Waschbeckens gab es eine Toilettenkabine.]
00:31:24 Tylko ah tak to dziwnie było, że jedna była przeznaczona dla "Schreibera", druga dla blokowego i "Zimmerdienstci" nie bardzo pozwolili tam do tych ah toalet chodzić.
de [DE: Nur ah war das so merkwürdig, dass eine nur dem Schreiber zur Nutzung frei stand, die zweite dem Blockwart und der Zimmerdienst erlaubte einem nicht besonders dort zu diesen ah Toiletten zu gehen.]
00:31:34 No ale toaleta była.
de [DE: Nun aber eine Toilette gab es.]
00:31:36 I przez, zkręcając w lewo była tak zwana izba w której właśnie miał swoje kącik, swoją pryczę ah oddzieloną jakoś ah "Schreiber" no i tam też spali "Zimmerdienstci".
de [DE: Und durch, wenn man links abbog gab es eine sogenannte Stube, in der nämlich der Schreiber seine Ecke hatte, seine Pritsche ah abgetrennte Stelle, nun und dort schlief auch der Zimmerdienst.]
00:31:55 I potem byłe drzwi i długa hala w której było kilka szeregów pryczy trzy piętrowych ah zestawionych po dwie.
de [DE: Und später kam eine Tür und eine lange Halle, in der es ein paar Reihen dreistöckige Betten gab ah die zu zweit aufgestellt waren.]
00:32:07 Dwie prycze, dwie prycze, dwie prycze, dwie prycze.
de [DE: Zwei Pritschen, zwei Pritschen, zwei Pritschen, zwei Pritschen.]
00:32:12 IV: Ile więżniów było w jednym baraku?
de [DE: IV: Wie viele Häftlinge waren in einer Baracke?]
00:32:15 LZ: Więc ah mówie to, co wiem napewno.
de [DE: LZ: Nun ah ich sage das, was ich mit Sicherheit weiß.]
00:32:19 W bloku 19. było tysiąc ah więżniów.
de [DE: In Baracke 19 waren 1.000 ah Häftlinge.]
00:32:24 Z tym, że my byliśmy podzieleni, tak jak mówiłem, jedni pracowali w nocy, drudzy pracowali w dzień.
de [DE: Damit, dass wir aufgeteilt waren, so wie ich es gesagt hatte, die einen arbeiteten in der Nacht, die anderen arbeiteten am Tage.]
00:32:30 Tak że na naszych łószkach, łóżek się nie spało.
de [DE: So dass auf unseren Betten, auf den Betten schlief man nicht.]
00:32:34 Na pryczy był (???), fakt, był (???) i ten (???) był przykryty kocem.
de [DE: Auf der Pritsche gab es einen (???), Fakt, es gab einen (???) und der (???) war mit der Decke zugedeckt.]
00:32:39 Ale ten koc nie służył do przykrywania się, my nie rozbieraliśmy się, tylko spaliśmy w ubraniach.
de [DE: Aber diese Decke war nicht dazu geeignet, sich zuzudecken, wir haben uns nicht entkleidet, wir schliefen nur angezogen.]
00:32:46 Zdejmowaliśmy tylko buty, drewniaki i kładliśmy sobie pod głowę.
de [DE: Nur die Schuhe haben wir ausgezogen, die Holzschuhe, und haben sie uns unter den Kopf gelegt.]
00:32:50 I spaliśmy na boku.
de [DE: Und wir schliefen auf der Seite.]
00:32:52 Żeby się przywrócić musieli się przewracać wszyscy na raz.
de [DE: Um sich umzudrehen, mussten sich alle auf einmal drehen.]
00:32:55 Bo jak prycza była tej szerokości mniej więcej no ile było 60cm.
de [DE: Denn, wenn die Pritsche mehr oder weniger von so einer Breite war, nun was war das, 60cm.]
00:33:02 I jeżeli tam leżały cztery osoby, bokiem, to żeby się przewrócić musieli się przewracać wszyscy.
de [DE: Und wenn dort vier Personen lagen, auf der Seite, um sich umdrehen zu können, mussten sich alle umdrehen.]
00:33:14 IV: Czy ah była hierarchia obozowa?
de [DE: IV: Gab es ah eine Lagerhierarchie?]
00:33:18 LZ: Pod jakim względem?
de [DE: LZ: In Bezug auf was?]
00:33:20 IV: Ah jak dzielili się ah więżniowie między sobą?
de [DE: IV: Ah wie kamen die ah Häftlinge untereinander aus?]
00:33:23 Jak było poznać kto jest ważniejszy z nich ah kto ma jakąś funkcje?
de [DE: Wie konnte man erkennen, wer von ihnen wichtiger war ah wer eine Funktion ausübte?]
00:33:30 LZ: Oj, tego nie było.
de [DE: LZ: Oh, so etwas gab es nicht.]
00:33:32 Można poznać ah po niczym innym, jak po kolorze winkla.
de [DE: Man konnte das einfach nur ah an der Farbe des Winkels erkennen.]
00:33:37 Dlatego, że ah we Flossenbürgu funkcyjnimi byli chyba wyłącznie, bo ja nie spotkałem ah innej narodowości, żeby ah żeby był funkcyjny.
de [DE: Nämlich deshalb, weil ah wahrscheinlich hatten in Flossenbürg ausschließlich jene eine Funktion, denn einer anderen Nationalität, die eine ah Funktion inne hatte, bin ich nicht begegnet.]
00:33:54 Byli ah kriminaliści i bandyci niemieccy, którzy z więzień, w których mieli wyrok dożywocia zostali zkierowani właśnie do obozu koncentracyjnego Flossenbürg.
de [DE: Unter den Häftlingen waren das ah deutsche Kriminelle und Verbrecher, die lebenslang bekommen hatten, genau jene wurden in das Konzentrationslager Flossenbürg gebracht.]
00:34:06 I oni byli funkcyjnymi.
de [DE: Und sie hatten eine Funktion inne.]
00:34:08 I oni mieli zielone winkle.
de [DE: Und sie hatten grüne Winkel.]
00:34:10 Więc przy nie było innych zielonymi winklami, którzy byli normalnymi nie funkcyjnymi, prawda.
de [DE: Nun unter, von den Normalen ohne Funktion, trug sonst niemand grüne Winkel, nicht wahr.]
00:34:19 Chociasz muszę powiedzieć, że ah byli też funkcyjni z czarnymi winklami.
de [DE: Wobei ich auch sagen muss, dass es Funktionäre mit schwarzen Winkeln gab.]
00:34:24 I ja naprzykład miałem tam w ah w fabryce samolotów takiego Kapo, który był też "Vorarbeitrem", miał czarny winkel i miał numer 2.555.
de [DE: Und ich hatte zum Beispiel dort ah in der Flugzeugfabrik so einen Kapo, der auch Vorarbeiter war, er hatte einen schwarzen Winkel und die Nummer 2.555.]
00:34:37 To pamiętam jak dzisiaj.
de [DE: Daran erinnere ich mich, als wäre es heute gewesen.]
00:34:39 Był tyran, brutal no z bił bez litości.
de [DE: Das war ein Tyrann, brutal und nun ja ohne Erbarmen.]
00:34:47 Ah był funkcyjni, miał władzę.
de [DE: Ah er war Funktionär, hatte eine Machtposition.]
00:34:51 Ah władzę mieli funkcyjni.
de [DE: Ah eine Machtposition hatten die Funktionäre.]
00:34:53 Ah i normalny więzień nie ah odważył się zrobić nic ah niepoprawnego, bo za to groziła kara.
de [DE: Ah und ein normaler Häftling, hat sich nicht getraut ah etwas Unrechtes zu tun, denn dafür drohte Strafe.]
00:35:05 Funkcyjny miał prawo to zrobić.
de [DE: Der Funktionär hatte das Recht das zu tun.]
00:35:07 Funkcyjny miał prawo zabić.
de [DE: Der Funktionär hatte das Recht, zu töten.]
00:35:09 I nikt nie, nie miał do niego pretęsji.
de [DE: Und niemand, niemand hat ihm das übel genommen.]
00:35:13 Byleby tylko stan więżniów się zgadzał.
de [DE: Es kam nur auf die Lage der Häftlinge an.]
00:35:15 Żywych i umarłych, leżących obok na placu apelowym.
de [DE: Lebendige und tote, seitlich auf dem Appellplatz liegend.]
00:35:20 Tak że ah hierarchia była tylko taka, żeby byli funkcyjni i zwykli więżniowie.
de [DE: Nun also in der Hierarchie gab es nur die Funktionäre und die normalen Häftlinge.]
00:35:28 Nie było zwykły więżniów uprzywilewanych.
de [DE: Nun normale privilegierte Häftlinge gab es nicht.]
00:35:33 IV: Jakie byłe stosunki, jakie panowałe stosunki między ah więżniami spół więżniami między sobą?
de [DE: IV: Wie waren die Beziehungen, was für Beziehungen herrschten unter ah den Häftlingen, innerhalb der Häftlingsgemeinschaft?]
00:35:38 Czy byłe jakieś oznaki ah solidarności albo zaparcia?
de [DE: Gab es ah Anzeichen von Solidarität oder Zusammenhalt?]
00:35:46 LZ: Ah generalnie ah jeżeli mówie o bloku 19., my się nie znaliśmy.
de [DE: LZ: Ah also im Allgemeinen ah wenn es um die Baracke 19 ging, wir kannten uns nicht.]
00:35:57 To byli ludzie z różnych środowisk.
de [DE: Das waren Menschen mit verschiedenen Hintergründen.]
00:36:00 Ludzie sobie zupełnie nieznani.
de [DE: Menschen, die sich überhaupt nicht kannten.]
00:36:02 Leżąc na pryczy ah niewolno było "Zimmerdienstci" zabraniali rozmawiać.
de [DE: Wenn man auf der Pritsche lag, ah durfte man nicht, der Zimmerdienst hat einem verboten, miteinander zu sprechen.]
00:36:09 Tak że musiało być w bloku cisza.
de [DE: So dass es im Block still sein musste.]
00:36:11 Czyli w bloku nie można było rozmawiać.
de [DE: Also in der Baracke durfte man sich nicht unterhalten.]
00:36:13 Na apelu nie można było rozmawiać czekając na apele.
de [DE: Während des Appells durfte man sich nicht unterhalten, während man auf den Appell wartete.]
00:36:17 W drodzę do pracy nie.
de [DE: Auf dem Weg zur Arbeit nicht.]
00:36:18 W pracy też nie.
de [DE: Auf der Arbeit auch nicht.]
00:36:20 Więc to trudno było nawet wymienić ah poglądy, czy umówić się na coś, czy o coś prosić.
de [DE: Also es war sogar schwierig ah Ansichten auszutauschen oder sich zu etwas zu verabreden oder um etwas zu bitten.]
00:36:28 Jezieli solidarnością nazwiemy podzielenie się z kimś chlebem, to było nie możliwe, bo te racjie chlał, chleba byłe tak małe, że wszyscy zjadali ten chleb natychmiast.
de [DE: Also, wenn wir das Teilen des Brotes miteinander Solidarität nennen, das war nicht möglich, denn die Brotrationen waren so klein, dass jeder das Brot sofort aufgegessen hat.]
00:36:48 IV: Czyli nie było ah jakiś takich oznak ah pomocy naprzykład między ah więżniami między sobą?
de [DE: IV: Also gab es ah keine Anzeichen ah gegenseitiger Unterstützung unter ah den Häftlingen?]
00:36:57 LZ: {głośno wydychając} Ah ja mogę wymienić ah dwa przykłady ah z jakimi spotkałem się.
de [DE: LZ: {laut ausatmend} Ah ich kann zwei Ereignisse mit Ihnen teilen, ah die mir widerfahren sind.]
00:37:07 Ah i to od ludzi, których w tedy, kiedy mi ah pomagali których nie znałem.
de [DE: Ah und das mit Menschen, die ich damals, als sie mir ah halfen, nicht kannte.]
00:37:18 Ja poznałem ich dopiero póżniej.
de [DE: Ich habe sie erst zu einem späteren Zeitpunkt kennengelernt.]
00:37:21 Ah pierwszy przypadek to taki, że ah w miejscu pracy byłem bardzo często bity.
de [DE: Ah der erste Zwischenfall war so einer, ah auf der Arbeitsstelle wurde ich sehr oft geschlagen.]
00:37:27 Nie będę teraz mówił dlaczego, ale byłem bity.
de [DE: Ich werde jetzt nicht erzählen, wofür, aber, ich wurde geschlagen.]
00:37:31 I jeden z więżniów ah starszych i wogule nie z bloku 19 ah kilka razy ah wstawiał się za mną, broniąc mnie, tłumacząc, że ja nie popełniłem winy, że nie jest moja wina to co się stało.
de [DE: Und einer der Häftlinge, ah ein älterer und jemand, der nicht aus der Baracke 19 kam, ah hat sich viele Male vor mich gestellt, um mich zu beschützen und er erklärte, dass es nicht meine Schuld war, dass ich nicht verantwortlich für das bin, was sich ereignet hat.]
00:37:52 I przy okazji on był pobity.
de [DE: Und bei der Gelegenheit wurde er zusammengeschlagen.]
00:37:55 Ale ja to mogę nazwać ah przejawem solidarności, przejawem pomocy.
de [DE: Aber ich kann das ah als Ausdruck der Solidarität bezeichnen, als Ausdruck der Hilfe.]
00:38:02 IV: Ah czy Pan wiedział jak nazywał się ten więzień?
de [DE: IV: Ah kannten Sie den Namen des Häftlings?]
00:38:05 LZ: To znaczy wcześniej nie wiedziałem, teraz wiem.
de [DE: LZ: Das heißt, vorher kannte ich ihn nicht, jetzt kenne ich ihn.]
00:38:09 I mogę powiedzieć jego nazwizko i imię.
de [DE: Und ich kann seinen Vor- und Nachnamen nennen.]
00:38:12 Wiedziałem ah po pierwszym jego pobiciu wiedziałem, że ma na imię Wiesław.
de [DE: Ich kannte, ah nachdem er das erste Mal zusammengschlagen worden war, wusste ich, dass er Wiesław hieß.]
00:38:18 Ale nawet nie wiedziałem na którym bloku mieszka.
de [DE: Aber ich wusste noch nicht einmal, in welcher Baracke er wohnte.]
00:38:22 IV: W jakiej narodowości to był?
de [DE: IV: Welche Nationalität hatte er?]
00:38:23 LZ: To był Polak i tak się złożyło, że po wielu latach w Polsce, ja jego przy dosyć dziwnej okazji spotkałem.
de [DE: LZ: Er war Pole und dann kam es so, dass ich ihn viele Jahre später zu einer merkwürdigen Gelegenheit in Polen wiedergetroffen habe.]
00:38:35 I dowiedziałem się jego nazwizka.
de [DE: Und dort habe ich seinen Nachnamen erfahren.]
00:38:38 Nazywał się Kuraś, Wiesław Kuraś.
de [DE: Er hieß Kuraś, Wiesław Kuraś.]
00:38:41 Bardzo szlachetny człowiek, tak.
de [DE: Eine sehr edle Person, ja.]
00:38:42 IV: Może Pan opowie ah o tym ah spotkaniu, jak ah doszło do tego, jak Pańs/ ah jak Panowie ah poznali się po tylu latach.
de [DE: IV: Vielleicht erzählen Sie ah von diesem ah Treffen, wie kam es dazu, wie haben Sie sich nach so vielen Jahren erkannt.]
00:38:50 Kiedy to było, w którym roku?
de [DE: Wann war das, in welchem Jahr?]
00:38:52 LZ: {głośno wydychając} To było w roku ah dokładnie nie pamiętam.
de [DE: LZ: {laut ausatmend} Das war im Jahre ah so genau erinnere ich das nicht.]
00:39:06 Mogło być w '65.
de [DE: Vielleicht war es '65.]
00:39:09 W 65 ah była ah uruchomiona nowa linia produkcyjna w fabrycy w której pracowałem w czarnej wodzie.
de [DE: 1965 wurde in der Fabrik in Czarna Woda, in der ich arbeitete, eine neue Produktionslinie in Betrieb genommen.]
00:39:18 I z okazji tej, to dłuża nowoczesna fabryka.
de [DE: Und zu dieser Gelegenheit, das ist eine große, moderne Fabrik.]
00:39:23 Z okazji tej ah przyjechały władze z komitetu wojewódzkiego ah z Gdańska.
de [DE: Zu diesem Anlass sind die Machthaber des Komitees der Wojewodschaft ah Danzig angereist.]
00:39:32 I ten człowiek był sekretarzem ekonomicznym w komiterze, w komitecie wojewódzkim.
de [DE: Und dieser Mensch war der Wirtschaftssekretär des Komitees, des Komitees der Wojewodschaft.]
00:39:38 Ah ja nie należałem do partii, ale stojąc w czasie tej uroczystości otwarcia nie daleko ah tego człowieka i patrząc na niego, poznałem go.
de [DE: Ah ich gehörte nicht zur Partei, aber ich stand während der Eröffnungsveranstaltung nicht weit entfernt von diesem Menschen und als ich ihn so anblickte, erkannte ich ihn.]
00:39:52 Ale nie chciałem go narazać na jakieś, na jakąś sytuację dwóznaczną i dla tego stojąc bokiem, tak że nie twarzą w skierowaną do niego tyklo bokiem w odległości jakiś trzech może czterech metrów
de [DE: Aber ich wollte ihn nicht einer zweideutigen Situation aussetzen und deshalb, als ich so seitlich stand, also ihm nicht mit dem Gesicht zugewandt, sondern nur seitlich in einer Entfernung von so drei, vielleicht vier Metern,]
00:40:09 ah a my odbywała się uroczystość, także ja tak zupełnie bez, bez nawiązania do czegoś powiedziałem: "Wiesław."
de [DE: ah und es war ja die Eröffnungsveranstaltung, so dass ich einfach so, ohne irgendeinen Grund einfach so "Wiesław" sagte.]
00:40:19 I na to imię on się poderwał z ah odwrócił się do mnie podszedł do mnie i rzucił się, objął mnie, rzucił się na ramiona.
de [DE: Und auf diesen Namen ist er hochgeschreckt, ah hat sich zu mir umgedreht, kam auf mich zu und hat sich mir an den Hals geworfen.]
00:40:29 Była sensacja, że kon/ sekretarz z komitetu wojewódzkiego ah ze mną się ciska.
de [DE: Das war eine Sensation, dass der Sekretär des Komitees der Wojewodschaft ah mich umarmte.]
00:40:36 A ludzie wiedzieli, że ja nie na, nie należy do partii.
de [DE: Und die Menschen wussten, dass ich nicht zu der, zu der Partei gehörte.]
00:40:40 I wtedy się dowiedziałem jego nazwiska.
de [DE: Und dort habe ich seinen Nachnamen erfahren.]
00:40:43 I, i druga sytuacja, w której też ah dzięki której zawięcam właściwie życie.
de [DE: Und, und eine zweite Situation, während derer ah der ich eigentlich mein Leben verdanke.]
00:40:49 To była w czasie marszu ah ewakuacyjnego do Dachau.
de [DE: Das war während des ah Evakuierungsmarsches nach Dachau.]
00:40:55 Mogę pare słów powiedzieć na temat.
de [DE: Ich kann ein paar Worte zu diesem Thema sagen.]
00:40:58 IV: Mhm {potwierdzając}.
de [DE: IV: Mhm {bejahend}.]
00:41:00 LZ: Ah ten marsz był dla tego cięszki, że my śliśmy nie drogami głównymi, ah po o koło 40 km w dziennie w drewniakach i przez pierwsze cztery dni nie dostaliśmy nic do jedzenie.
de [DE: LZ: Ah dieser Marsch war deswegen schwierig, da wir nicht auf Hauptwegen gingen, ah nach ungefähr 40 km in Holzschuhen und während der ersten vier Tage erhielten wir nichts zu Essen.]
00:41:24 A byliśmy przeciesz po miesiącach pobytów w obozie i wygłodzeni.
de [DE: Denn schließlich hatten wir Monate des Lageraufenthaltes hinter uns und waren ausgehungert.]
00:41:29 Czyli że byliśmy już osłabieni w momencie startu.
de [DE: Also waren wir schon zu Beginn des Marsches geschwächt.]
00:41:33 Ah ten wysiłek po wykonania 40 km w dziennie i brak pożywienia bez picia żadnego, nic nam nic ah, ah nikt nam nie dostarczał i nikt nie pozwolił nam przyjąc nawet od ludności, która chciała podać wodę.
de [DE: Ah diese Kraftanstrengung, nachdem man 40 km täglich zurückgelegt hat und dem Fehlen einer Stärkung, ohne irgendetwas zu Trinken, nichts hat man uns, nichts ah, ah niemand hat uns irgendetwas gegeben und sogar hat uns niemand erlaubt, von den Menschen etwas anzunehmen, die uns wenigstens Wasser geben wollten.]
00:41:53 Ah strzelali no do więżniów, którzy trochę zwolnili albo którzy chcieli ah wyjść z seregu, pod hasłem ucieczka, uciekał czyli uzasadnione zastrzelenie.
de [DE: Ah sie haben auf die Häftlinge geschossen, die etwas langsamer wurden oder die aus der Reihe rausgehen wollten, das alles unter dem Schlagwort "Flucht", er wollte flüchten, also war das Erschießen berechtigt.]
00:42:06 A spaliśmy na ziemi a to był kwiecień i ziemia była mokra i zmarzięnta.
de [DE: Und wir schliefen auf dem Boden und es war April und die Erde war nass und gefroren.]
00:42:15 Czyli rano byliśmy właściwie w jakim sęnsie ah skostniali, zmarznięci.
de [DE: Also morgens waren wir eigentlich auf eine Art ah starr vor Kälte, gefroren.]
00:42:22 No i był taki dzień chyba piątego dnia, że ja, ja już nie miałem siły wstać.
de [DE: Nun es war so ein Tag, wahrscheinlich der fünfte Tag, als ich schon, als ich schon keine Kraft mehr hatte aufzustehen.]
00:42:29 A kto nie wstał to był na miejscu zastrzelony, bo taki był rozkaz.
de [DE: Und wer nicht aufstand, der wurde an Ort und Stelle erschossen, so lautete der Befehl.]
00:42:33 Kto nie idzie, kto nie może, to i dwóch ah idących też ze mną jest tak samo słabych, tak samo głodnych.
de [DE: Wer nicht geht, wer nicht kann, nun also da waren auch zwei ah von denen, die mit mir gingen, die genau so schwach, wie ich waren, genau so hungrig.]
00:42:45 Wtedy nie znałem ich imion i nazwiz, bo pracowali w innym miejscu.
de [DE: Damals kannte ich ihre Vornamen und Nachnamen nicht, denn sie haben woanders gearbeitet.]
00:42:50 Z tego samego bloku, ale pracowali w innym miejscu.
de [DE: Aus der gleichen Baracke, aber gearbeitet haben sie woanders.]
00:42:53 Oni podnieśli mnie i kazali mi iść dalej, więc im też zawięczam życie.
de [DE: Sie haben mich hochgehoben und mir befohlen, weiterzugehen, nun also ihnen verdanke ich auch mein Leben.]
00:42:59 I uważam to za ah objaw i solidarności i przyjaźni i pomocy i dobrej woli, bo podkreślam to, że podniesienie czego kolwiek wymagało wysiłku a oni byli i tak osłabeni a mimo to nikt ich nie kazał a ja ich nie prosiłem.
de [DE: Und ich erachte das als ah Solidaritätsbekenntnis und Freundschaft und Hilfe und guten Willens, denn ich betone, dass das Hochheben irgendeines Menschens einen Kraftakt bedeutete und sie waren genauso schwach, wie ich und trotzallem hat ihnen das niemand befohlen und ich habe sie nicht gebeten.]
00:43:17 Mimo to oni mnie podnieśli.
de [DE: Trotzdessen haben sie mich hochgehoben.]
00:43:18 Gdyby mnie nie podnieśli to nie wstałbym z tej ziemi.
de [DE: Wenn sie mich nicht hochgehoben hätten, dann wäre ich nicht von der Erde aufgestanden.]
00:43:23 IV: Jak oni się nazywają?
de [DE: IV: Wie heißen sie?]
00:43:24 LZ: Jeden się nazywał Jan Kinast a drugi Bogdan Duchyński.
de [DE: LZ: Einer hieß Jan Kinast und der andere Bogdan Duchyński.]
00:43:29 Ale o tym się dowiedziałem dopiero później.
de [DE: Aber das habe ich erst später erfahren.]
00:43:31 Już po wyjściu z Dachau.
de [DE: Erst nachdem ich aus Dachau rausgekommen bin.]
00:43:33 Bo ja ich spotkałem póżniej we Freimannie.
de [DE: Denn später habe ich sie in Freimann getroffen.]
00:43:38 IV: Ah może teraz opowie Pan ah trochę ah jak wyglądał marsz śmierci i jak ah wyglądała sytuacja jak dotarł Pan do ah Dachau?
de [DE: IV: Ah vielleicht können Sie jetzt ein bisschen davon erzählen, wie der Todesmarsch aussah und ah wie war die Situation, als Sie ah in Dachau ankamen?]
00:43:51 LZ: {chrząkając} 20. kwietnia wyszły z obozu cztery kolumny ludzi.
de [DE: LZ: {räuspert sich} Am 20. April verließen vier Menschenkolonnen das Lager.]
00:44:08 Ah ilość jaka jest podawana, to znaczy, ja zacznę od tego, że wychodząc z obozu nie wiedziałem ilu nas idzie.
de [DE: Ah die Anzahl, die angegeben ist, das heißt, ich fange davon an, dass als ich das Lager verließ, wusste ich nicht, wie viele wir waren.]
00:44:18 Nikt mnie od tym nie informował, ani ja ich nie liczyłem.
de [DE: Keiner hat mich darüber informiert, noch habe ich sie gezählt.]
00:44:22 Czyli że ja tego wiedzieć nie powinnienem.
de [DE: Also eigentlich sollte ich das nicht wissen.]
00:44:25 Ale ja wiedziałem taką rzecz, wiedziałem, że w obozie jest o koło 16.000 ludzi.
de [DE: Aber ich wusste das, ich wusste, dass im Lager um die 16.000 Menschen waren.]
00:44:31 I wiedziałem, że w obozie po, nie poprzednego, nie 19. tylko 18. doszło kilka tysięcy ludzi z Buchenwaldu.
de [DE: Und ich wusste, dass im Lager am, nicht am vorherigen Tag, nicht am 19. sondern am 18. sind ein paar Tausend Menschen aus Buchenwald dazugekommen.]
00:44:41 Ci ludzie w ogóle nie byli zarejestrowani.
de [DE: Diese Menschen waren schon gar nicht mehr registriert.]
00:44:45 To znaczy, ja nie wiedziałem ile, wiedziałem, że są, bo my widzieliśmy jak oni weszli do obozu.
de [DE: Das heißt, ich wusste nicht, wie viele, ich wusste, dass sie da waren, denn wir haben es gesehen, als sie in das Lager reinkamen.]
00:44:52 Blok 19. był przy 1., więc wy/ wiedzieliśmy, że przyśli.
de [DE: Baracke 19 war neben Nr. 1, also wussten wir, dass sie gekommen waren.]
00:44:58 Weszli na teren bloków kwarantanny i w ogóle oni już nie byli rejestrowani, bo już nie było atmosfery.
de [DE: Sie kamen auf das Gelände der Quarantäne Baracke und sie wurden schon gar nicht mehr registriert, denn die Stimmung war schon eine andere.]
00:45:09 I rzecz, której w tedy nie wiedziałem a teraz wiem, wiem, że komendant Kegel wyznaczył czterech oficerów SS i to trzech było z ah Flossenbürga a czwarty był z Buchenwaldu.
de [DE: Und die Sache, die ich damals nicht wusste und die ich jetzt weiß, ich weiß, dass Kommandant Kögel vier SS Offiziere benannt hat und davon waren drei ah aus Flossenbürg und der Vierte war aus Buchenwald.]
00:45:26 Więc mi się zawsze wydawało, że wyszły trzy grupy więżniów a są dokumenty, że wyszły cztery grupy.
de [DE: Also mir kam es immer so vor, als seien drei Gruppen Häftlinge rausgegangen, aber es gibt Dokumente, dass vier Gruppen rausgingen.]
00:45:37 No i jeżeli mamy do dyspozycji 16.000 i 6., to jest 22. więc ilośc w tej kolumnie to była kilka tysięcy.
de [DE: Nun und wenn wir nun 16.000 zur Disposition haben und 6., das mach 22., also die Anzahl in dieser Kolonne betrug ein paar Tausend.]
00:45:47 W każdym razie to, co podaje literatura, że od 2. do 4. to jest nie prawda.
de [DE: Jedenfalls das, was die Literatur angibt, dass es zwischen 2 und 4 waren, das stimmt nicht.]
00:45:51 Musiało być więcej.
de [DE: Es müssen mehr gewesen sein.]
00:45:52 Musiało być więcej.
de [DE: Es müssen mehr gewesen sein.]
00:45:56 Uważam, że było 5. do 6.000 napewno w każdej kolumnie.
de [DE: Ich meine, dass in jeder Kolonne bestimmt 5. bis 6.000 waren.]
00:46:01 I jeszcze jedna rzecz, ah komendant wezwał 400 funkcyjnych Niemców i zaproponował im założenie mundórów SS i przyjęcie broni za ceny prowadzenia kolumny.
de [DE: Und noch eine Sache, ah der Kommandant benannte 400 deutsche Funktionshäftlinge und bot ihnen an, die SS Uniform anzuziehen und sich bewaffnen zu dürfen, wenn sie die Kolonne führen würden.]
00:46:21 A to byli ludzie, którzy byli skazani na dożywocie.
de [DE: Und das waren Menschen, die lebenslang bekommen hatten.]
00:46:24 Więc oczywiście to z entusiazmem przyjeli i SS-manni i oni w mundurach SS-mannów prowadzili te kolumny.
de [DE: Also haben sie das selbstverständlich voller Enthusiasmus angenommen und die SS-Männer und sie, in den Uniformen der SS-Männer, führten die Kolonnen.]
00:46:32 No i zpełniali dokładnie polecenie, że kto nie może iść, kto zwolni, kto próbał ucieczkich, kto wyjdzie z seregu to próbał ucieczki.
de [DE: Nun und sie haben die Anweisungen ordentlich befolgt, dass, wer nicht gehen konnte, wer langsamer wurde, wer zu fliehen versucht hatte, wer aus der Reihe trat, der unternahm einen Fluchtversuch.]
00:46:42 To nawet, jak się ktoś chciał załatwić, to jest próba ucieczki.
de [DE: Also sogar, wenn jemand seine Notdurft verrichten wollte, das war ein Fluchtversuch.]
00:46:46 Czyli strzelanie było bez przerwy słychać było i bez przerwy widać było zwłoki leżące na ziemi w czasie marszu.
de [DE: Also konnte man ununterbrochen Schüsse hören und ununterbrochen sah man Leichen auf dem Boden liegen während des Marsches.]
00:46:54 Ah na w każdym postoju zostawało kilka dziesiąt zwłok.
de [DE: Ah an jedem Rastort blieben ettliche Leichen zurück.]
00:47:01 {głośno wydychając} Wiem, chociasz mnie przy tym nie było, ale wiem, że trzy kolumny po drodzę zostały wyzwolone przez ah wojska amerykańskie, bo front był tuż, tuż.
de [DE: {laut ausatmend} Ich weiß, wenn ich selber auch nicht dabei war, aber ich weiß, dass unterwegs drei Kolonnen von der amerikanischen Armee befreit wurden, denn die Front war unmittelbar.]
00:47:21 Kolumna w której byłem dotarła do Dachau.
de [DE: Die Kolonne, in der ich war, erreichte Dachau.]
00:47:24 Ja już mówiłem, że trzy dni, cztery dni nie dostaliśmy nic do jedzenie.
de [DE: Ich habe schon gesagt, dass wir drei Tage, vier Tage nichts zu Essen bekommen haben.]
00:47:29 Czwartego dnia dostaliśmy dwa kartofle surowe i dwa gotowane.
de [DE: Am vierten Tag haben wir zwei rohe Kartoffeln und zwei gekochte bekommen.]
00:47:34 Ah piątego dnia dostaliśmy pół bochenka chleba.
de [DE: Ah am fünften Tag bekamen wir ein halbes Laib Brot.]
00:47:37 To było bardzo dłużo, ale ponieważ wszysci byli bardzo głodni, to wszyscy zjedli ten chleb i widziały się rzeczy straszne, bo ludzie rozsadzał ten chleb.
de [DE: Das war sehr viel, aber weil alle sehr hungrig waren, haben alle dieses Brot aufgegessen und man hat schreckliche Dinge gesehen, denn das Brot hat die Menschen kaputt gemacht.]
00:47:46 To byłe żołądki wygłodzone puste, jak zjedliśmy to, to było no ah {chrząkając} jeszcze jedną cechy charakterystyczną pamiętam.
de [DE: Das waren ausgehungerte, leere Mägen, als wir das aufgegessen hatten, das, das war nun ja ah {räuspert sich} ich erinnere noch eine Charaktereigenschaft.]
00:47:58 Dla określenia w której kolumnie szedzłem.
de [DE: Um die Kolonne, in der ich ging, zu bezeichnen.]
00:48:01 Mianowiczie ludzie w tej kolumnie, może nie wszyscy, ale ludzie w tej kolumnie wychodząc ah zostaliśmy zasileni pokarmem na drogę.
de [DE: Die Menschen nämlich, in dieser Kolonne, vielleicht nicht alle, aber die Menschen, die aus dieser Kolonne austraten, uns wurde mit der Nahrung auf dem Weg geholfen.]
00:48:16 Ah to co powiem, to brzmi śmieśnie.
de [DE: Ah, das, was ich erzähle, das hört sich lustig an.]
00:48:20 Wolno nam było wziąc ziar, garść ziarna, czyli było, worek stał, czy kilka worków stało z ziarnem i wolno było wziąć ale ręką nie o tak otwartą ręką.
de [DE: Wir durften Körner nehmen, eine Hand voll Körner, also das war, es stand ein Sack oder es standen eine Menge Säcke mit Körnern und man durfte daraus nehmen, aber nicht mit der Hand, sondern so mit geöffneter Hand.]
00:48:32 Tylko tak ile się złapie, ile się nie przysypie przez palce.
de [DE: Nur so viel, wie man fangen konnte, was einem nicht durch die Finger ging.]
00:48:36 Więc to do kiesieni.
de [DE: Also das ab in die Hosentasche.]
00:48:38 No więc ah te ziarna na tychmiast ah zgryśliśmy no, bo przestaliśmy wieżyć, że znajdziemy jakiś ogień, wodę, garnek i gół, ugotujemy sobie z tego zupę.
de [DE: Nun also ah diese Körner haben wir direkt gekaut, denn nun wir haben aufgehört, daran zu glauben, dass wir irgendein Feuer finden würden, Wasser, einen Topf und (???), wir uns daraus eine Suppe kochen würden.]
00:48:58 Ale to nie wszystkie, nie wszystkie kolumne, to tylko w tej jedniej kolumnie jest.
de [DE: Aber das war nicht in allen Kolonnen, nicht in allen Kolonnen, das war nur in einer Kolonne.]
00:49:02 Z literaturę można znaleść w której, którą kolumną, z którą kolumną szedłem.
de [DE: Der Literatur kann man entnehmen, in welcher, welcher Kolonne, in welcher Kolonne ich gegangen bin.]
00:49:07 Ah i śliśmy tylko dniami.
de [DE: Ah und wir sind nur am Tage gegangen.]
00:49:12 W nocy ah leżyliśmy na ziemi tam, gdzie, gdzie wyznaczono nam miejsce.
de [DE: In der Nacht lagen wir dort auf dem Boden, wo, wo man es uns geheißen hatte.]
00:49:19 Doszliśmy siódmego dnia wieczorem.
de [DE: Wir kamen am siebten Tag abends an.]
00:49:22 Wlokłem się na końcu.
de [DE: Ich befand mich am Ende.]
00:49:25 Ja już na prawdę miałem, to już był kres moich możliwości.
de [DE: Ich hatte wirklich schon, das war schon das Ende meiner Möglichkeiten.]
00:49:29 Dzień dalej już bym nie szedł.
de [DE: Einen Tag später wäre ich schon nicht mehr weitergegangen.]
00:49:31 I z tąd wiem, że do Dachau 1.200 i trochę osób.
de [DE: Und daher weiß ich, dass bis nach Dachau etwas mehr als 1.200 Menschen kamen.]
00:49:37 Ah skąd wiem, że 1.200, bo słyszałem idąc na końcu "Zwölfhundert".
de [DE: Ah, woher weiß ich, dass es 1.200 waren, denn als ich am Ende ging, hörte ich "Zwölfhundert".]
00:49:44 A za mną mogło być kilku lub kilku nastu.
de [DE: Und hinter mir konnten ein paar, einige weitere gewesen sein.]
00:49:47 To już nie powiem, bo wiem, że, że to był koniec.
de [DE: Das kann ich schon nicht mehr sagen, denn ich weiß, dass, dass es das Ende war.]
00:49:51 No i ah cóś dalej?
de [DE: Nun und ah was noch?]
00:49:55 Dwa dni później zostaliśmy wyzwoleni.
de [DE: Zwei Tage später wurden wir befreit.]
00:50:00 Z tym, że wyzwolenie wyglądało w tę sposób, że ah ja miałem tyfus i miałem 29 kg
de [DE: Damit, dass die Befreiung folgendermaßen aussah, ah ich hatte Typhus und hatte 29 kg.]
00:50:10 Wiem to, że miałem 29 kg, dlatego że Amerykanie zrobili na terenie obozu taki szpital ah namioty postawili i przed namiotami ah były wagi i ważyli.
de [DE: Ich weiß, dass ich 29 kg hatte, denn die Amerikaner hatten auf dem Lagergelände so ein Krankenhaus ah Zelt aufgestellt und vor den Zelten gab es Waagen und sie haben uns gewogen.]
00:50:25 Tak że zapisywali ah personalia chorego podając wagę i wzrost.
de [DE: So haben sie die Personalien des Kranken aufgenommen, indem sie das Gewicht und die Größe aufgenommen haben.]
00:50:31 I ja to słyszałem, jak mówili, że 29 kg, więc stąd pamiętam.
de [DE: Und ich habe gehört, als sie gesagt haben, dass es 29 kg seien, also daher weiß ich das.]
00:50:36 I pozatym straciłem przytomność i dalej nic nie pamiętam.
de [DE: Und dann habe ich auch noch das Bewusstsein verloren und weiter erinnere ich mich an nichts.]
00:50:40 Dwa miesiący byłem nieprzytomny.
de [DE: Zwei Monate war ich bewusstlos.]
00:50:42 Ah jak już ah doszedłem do siebie, po dwóch miesiącach w lipcu ah w przywieziono mnie do Freimannu, Freimann ah w tej chwili jest dzielnicą München,
de [DE: Ah als ich schon ah zu mir kam, nach zwei Monaten, haben sie mich im Juli nach Freimann gebracht, heute ist Freimann ein Stadtteil von München,]
00:50:59 Monachium ah wtedy był przed mieściem odległym na jakieś trzy, cztery km od miasta.
de [DE: München ah damals lag das vor der Stadt, so drei bis vier km von der Stadt entfernt.]
00:51:08 To był jakieś koszary wojskowe, ale pusty i tam był, był obóz dla Polaków, którzy wychodzili z Dachau.
de [DE: Das waren irgendwelche Armeekasernen, aber leer und dort war, war das Lager für die Polen, die aus Dachau kamen.]
00:51:15 IV: Ah, jak wyglądała codzienność właśnie w tym ah, ah obozie to, do nie obóz, ale w tych koszarach właśnie we Freimannie?
de [DE: IV: Ah wie sah der Alltag in genau diesem ah, ah Lager aus, also nicht Lager, sondern in diesen Kasernen, in Freimann?]
00:51:25 Czym się zajmował Pan (???)?
de [DE: Womit haben Sie sich beschäftigt (???)?]
00:51:27 LZ: Ah {głośno wydychając} My tam nie mieliśmy żadnych obowiązków.
de [DE: LZ: Ah {laut ausatmend} Wir hatten dort überhaupt keine Verpflichtungen.]
00:51:33 Natomiast ah założeniem organizatorów tego obozu było do prowadzienie nas do jakiś, do jakiegoś zdrowia do jakiś formy.
de [DE: Hingegen wurde dieses Lager dazu eingerichtet, um uns gesundheitlich wieder auf die Beine zu bringen.]
00:51:45 Ah lekarze amerykańscy wymyślili, że no trzeba nam dawać mało jeść, dobrze jeść, ale mało jeść, prawda.
de [DE: Ah die amerikanischen Ärzte haben sich ausgedacht, dass man uns nun ja wenig zu Essen geben sollte, gutes Essen, aber wenig zu Essen, nicht wahr.]
00:51:55 Żeby te nasze żołądki w jakimś zposób ah zatrzeły przyjmować jedzenie.
de [DE: Damit unsere Mägen wieder damit anfingen, ah Essen aufzunehmen.]
00:52:00 Więc ah a obowiązków żadnych nie było.
de [DE: Nun ah also Verpflichtungen gab es gar keine.]
00:52:03 Ale ja mogę powiedzieć jako ciekawostkę rzecz.
de [DE: Aber ich kann ein interessantes Detail erzählen.]
00:52:07 Bo to też nie, nie każdy miał takie, takie przeżycia.
de [DE: Weil auch nicht alle, solche, solche Erlebnisse gehabt haben.]
00:52:14 W jednym z tych zkrzydeł było 400 księdzy polskich z Dachau.
de [DE: In einem dieser Flügel waren 400 polnische Pfarrer aus Dachau.]
00:52:23 Bo to było budynki cztero piętrowe i w podkowę tak.
de [DE: Denn das waren vierstöckige Gebäude und so in (???).]
00:52:27 I w jedny skrzydle było tych 400 polskich księdz.
de [DE: Und in einem Flügel waren diese 400 polnischen Pfarrer.]
00:52:32 I ci księdza ah zorganizowali sobie w dwóch salach kaplice.
de [DE: Und diese Pfarrer haben sich in zwei Sälen eine Kapelle eingerichtet.]
00:52:39 Ah kaplica wyglądała tak, że jakich stolik, jakich obraz nad tym wysiał, bo oni chcieli co dziennie odprawiać mszę.
de [DE: Ah die Kapelle sah so aus, es gab irgendeinen Tisch, darüber hing ein Bild, denn sie wollten täglich die Messe halten.]
00:52:47 Tego nie mogli robić w obozie.
de [DE: Im Lager konnten sie das nicht machen.]
00:52:49 Ah właściwie obowiązkiem ah księdza jest ah odprawianiem mszy.
de [DE: Ah denn die Verpflichtung eines ah Pfarrers ist es, ah die Messe abzuhalten.]
00:52:55 Ale w tym czasie, w 45 roku jeszcze był taki zwyczaj, że ah kapłan nie mógł odprawiać mszy sam dla siebie.
de [DE: Aber zu dieser Zeit, im Jahre '45 gab es noch so eine Gewohnheit, dass ah der Kaplan die Messe nicht für sich selber halten konnte.]
00:53:07 Żeby musiał być ktoś.
de [DE: Es musste jemand dabei sein.]
00:53:10 I to przeważnie był ministrant.
de [DE: Und das war hauptsächlich der Ministrant.]
00:53:12 Tylko, że oni sobie nie bardzo chcieli dom przesłużyć, odprawiać mszy, tak.
de [DE: Nur, dass sie sich nicht gegenseitig ministrieren wollten, die Messe abhalten, das ja.]
00:53:21 Ale służyć to już nie.
de [DE: Aber ministrieren, das nun nicht.]
00:53:22 I te mszy się odbywały od godzinie szóstej do dwónastej, no bo jak ich było tylu a mieli do dyspozycji te dwie sale i po osiem ten, no to i jeden z księdzy namówił mnie, żebym ja służył im dobrze.
de [DE: Und diese Messen wurden von sechs bis zwölf Uhr abgehalten, denn nun, da sie so viele waren und ihnen zwei Säle zur Verfügung standen und nach acht dieser, nun also und einer der Pfarrer hat mich dazu überredet, dass ich ihnen ministrieren sollte.]
00:53:37 Więc jak już nie od szóstej, ale jak już zjadłem śniadanie, to szedłem tam do tej kaplicy i tak w jednemu księdzu służyłem odprowadzałem go do, z drugim wychodziłem.
de [DE: Also, nun wenn nun nicht schon ab sechs, aber wenn ich mit dem Frühstück fertig war, ging ich dort in die Kapelle und so habe ich einem Pfarrer ministriert, ich habe ihn begleitet, mit einem zweiten kam ich hinaus.]
00:53:49 I tak {śmiejąc się} pare godzin, ale miałem bogu za co dziękować, że żyję.
de [DE: Und so {lacht} ging das ein paar Stunden, aber ich hatte Gott auch für etwas zu danken, nämlich dafür, dass ich lebe.]
00:53:59 To mi, to mi, jeszcze coś powiem.
de [DE: Das hat mir, das hat mir, ich sage noch etwas.]
00:54:02 Z tego mi zostało to, że do dzisiaj pamiętam ministranture po łacinie, bo wtedy ministrantarał była odmawiana po łacinie.
de [DE: Davon ist mir geblieben, dass ich bis heute die Ministrantur auf Lateinisch behalten habe, denn damals wurde die Ministrantur auf Latein abgehalten.]
00:54:12 A teraz jest odmawiana w języku ah krajów w którym się odprawia msze.
de [DE: Und jetzt wird sie in der Landessprache abgehalten, ah in derem Land die Messe gehalten wird.]
00:54:18 Więc ah pamiętam to, ah, ah, no nic.
de [DE: Also ah das erinnere ich, ah, ah, nichts weiter.]
00:54:26 Już więcej nie będę mówił.
de [DE: Mehr werde ich schon nicht mehr sagen.]
00:54:29 IV: Ah jakie byłe okoliczności powrotu Pana do Polski?
de [DE: IV: Ah wie ist Ihre Rückkehr nach Polen erfolgt?]
00:54:33 Wrócił Pan do Polski z Freimann czy?
de [DE: Sind Sie aus Freimann nach Polen zurückgekehrt oder?]
00:54:36 LZ: Nie.
de [DE: LZ: Nein.]
00:54:37 Ah z Freimannu pojechałem do Wildflecken.
de [DE: Ah aus Freimann bin ich nach Wildflecken gefahren.]
00:54:40 A pojechałem do Wildflecken dlatego, że tam był ztworzony obóz dla Polaków.
de [DE: Ich bin deswegen nach Wildflecken gefahren, denn dort wurde ein Lager für Polen errichtet.]
00:54:46 Ten obóz przez Amerykanów stworzony, dla Polaków, którzy pracowali na terenie Rzeszy ale nie w obozach koncentracyjnych.
de [DE: Dieses Lager wurde von den Amerikanern für Polen errichtet, die auf dem Reichsgebiet gearbeitet hatten, aber nicht in Konzentrationslagern.]
00:54:53 Więc u rolników, fabrykach, jakieś roboty przymusowe.
de [DE: Also bei Bauern, in Fabriken, irgendwelche Zwangsarbeiten.]
00:54:57 I tam byli i mężczyśni i kobiety i dzieci.
de [DE: Und dort waren sowohl Männer, als auch Frauen, als auch Kinder.]
00:55:01 I ze względu na to, że byłe dzieci, a obóz miał 16.000 ah ludzi, to została stworzona szkoła.
de [DE: Und im Hinblick darauf, dass dort Kinder waren und in dem Lager waren 16.000 ah Menschen, wurde eine Schule errichtet.]
00:55:09 I ja pojechałem tam we wrześniu, żeby się uczyć.
de [DE: Und ich bin dort im September hingefahren, um zur Schule zu gehen.]
00:55:12 No bo musiałem coś ze sobą zrobić.
de [DE: Nun, denn ich musste etwas mit mir anfangen.]
00:55:15 Ah siedzieć we Freimannie nie było sęsu.
de [DE: Ah in Freimann rumzusitzen, das hat keinen Sinn gemacht.]
00:55:18 Nie miałem gdzie wracać.
de [DE: Es gab keinen Ort, an den ich zurückkehren konnte.]
00:55:20 Ja nic nie wiedziałem, czy rodzina moja żyje.
de [DE: Ich wusste überhaupt nichts, ob meine Familie lebte.]
00:55:22 Wiedziałem, jak wygląda Warszawa, jak wychodziłem z Warszawy 2. września, prawda, bo śliśmy przed.
de [DE: Ich wusste, wie Warschau aussah, als ich am 2. September aus Warschau weggegangen bin, nicht wahr, denn wir sind durch Warschau gegangen.]
00:55:28 Była tak zniszczona.
de [DE: Es war so stark zerstört.]
00:55:31 No to, nie wiedziałem, gdzie mam jechać, do kogo, co mam ze sobą zrobić.
de [DE: Also ich wusste nicht, wohin ich fahren sollte, zu wem, was ich mit mir anfangen sollte.]
00:55:37 Ah doszedłem do wniosku, że jeżeli mam możliwość uczenia się, to chciałem kontinuować naukę i pojechałem do właśnie do tego Wildflecken.
de [DE: Ah ich kam zu dem Schluss, dass sofern ich die Möglichkeit habe, zu lernen, wollte ich also mit der Ausbildung fortfahren und so bin ich in dieses Wildflecken gefahren.]
00:55:46 Tam rok chodziłem do szkoły.
de [DE: Dort ging ich ein Jahr zur Schule.]
00:55:48 Ah w maju 46 roku ah kierownictwo ah tej szkoły zdecydowało, że moja wiedza jest wystarczająca żeby zdawać maturę i wysłano mnie do Esslingen, Esslingen am Neckar.
de [DE: Ah Mai '46 ah hat die Leitung dieser Schule beschlossen, dass mein Wissen ausreiche, um das Abitur abzulegen und man schickte mich nach Esslingen, Esslingen am Neckar.]
00:56:01 To jest kilka naście kilometr od Stuttgartu.
de [DE: Das ist einige Kilometer von Stuttgart entfernt.]
00:56:04 I tam była stworzona taka ah szkoła, wyszsza szkoła techniczna.
de [DE: Und dort gab es so eine ah Schule, eine höhere technische Schule.]
00:56:08 I tam możnabyło zdawać egzaminy i tam potem studiowałem od, przez rok w tej szkole.
de [DE: Und dort konnte man die Prüfungen ablegen und dort studierte ich später von, bis, ein Jahr an dieser Schule.]
00:56:15 Tak że do Polski wróciłem dopiero w 47 roku ah, ah kiedy dowiedziałem się, że moja mama żyje, bo już ah ucząc się tam w Esslingen ah pisałem do różnych instytucji w kraju
de [DE: So dass ich erst '47 nach Polen zurückgekehrt bin ah, ah, als ich erfuhr, dass meine Mutter am Leben war, denn schon als ich dort in Esslingen lernte, schrieb ich an verschiedenste Institute im Land,]
00:56:32 poszukując nie mojej mamy, tylko poszukując wujka, który był ah dosyć znanym naukowcem.
de [DE: ich suchte nicht meine Mutter, sondern ich suchte meinen Onkel, der ein ziemlich ah bekannter Wissenschaftler war.]
00:56:39 I szukałem jego.
de [DE: Und ich habe ihn gesucht.]
00:56:41 Uważałem, że jeżeli kogoś mogę znaleść, to jego.
de [DE: Ich war der Meinung, dass, wenn ich jemanden finden konnte, dann ihn.]
00:56:44 No i rzeczywiście trafiłem do jednej instytucji w której on pracował.
de [DE: Nun und so habe ich tatsächlich eine Institution ausfindig gemacht, in der er arbeitete.]
00:56:50 On zawiadomnił mnie, że mama żyje, gdzie jest i mamy zawiadomnił i ja za/ wróciłem z najbliszszym transportem jaki był ze Stuttgartu.
de [DE: Er hat mich informiert, dass meine Mutter lebte, wo sie war und meiner Mutter hat er gesagt, dass ich, ich bin mit dem nächstmöglichen Transport, den es aus Stuttgart gab, zurückgekehrt.]
00:56:59 IV: Ah może ah opowie Pan w jakich okolicznościach ah był z organizowany ten transport powrotny do Polski.
de [DE: IV: Ah vielleicht ah erzählen Sie auf welche Art und Weise dieser Rücktransport nach Polen ablief.]
00:57:07 Jak to się odbywało?
de [DE: Wie ging das von statten?]
00:57:08 LZ: Ah to znaczy trudno mi to powiedzieć, ale wiem, że było ah kto organizował transporty to ja tak na prawdę nie wiem.
de [DE: LZ: Ah das heißt, das fällt mir nicht leicht zu sagen, aber ich weiß, dass es ah, wer diese Transporte organisiert hatte, das weiß ich wirklich nicht.]
00:57:23 Ale wydaje mi się, że była taka organizacjia, która się nazywała UNRRA.
de [DE: Aber mir scheint es, dass es so eine Organisation gab, die sich UNRRA nannte.]
00:57:30 I był podany termin, że, był podany termin, że w takim terminie będzie transport do Polski i można się było zapisać.
de [DE: Und der Termin wurde genannt, dass, es wurde der Termin genannt, an welchem Termin der Transport nach Polen erfolgen würde und man konnte sich eintragen.]
00:57:39 I oni jak z kompletowali przyjmowali tak dłużo ah kandydatów na podróż, ja już, ze Stuttgartu ileś tam wagonów też towarowych, bydlęcych, przez Czechosłowacji do ah polskiej stacji Kunowice, dojechały i tam rozwiązanie transportu.
de [DE: Und er, als er komplett war, hatte sie so viele ah Kandidaten für die Fahrt zugelassen, ich habe schon, wie viele da Waggons aus Stuttgart, auch Güterwaggons, Viehwaggons durch die Tschechoslowakei bis zur polnischen Station Kunowice, dort sind sie hingefahren und dort wurde der Transport aufgelöst.]
00:58:06 Tam dostaliśmy ah zaświadczenie, że przekroczyliśmy granicę polską i możliwość odtrzymania biletu do ah konkretnego miasta wzkazanego przez.
de [DE: Dort bekamen wir ah eine Bestätigung, dass wir die polnische Grenze überschritten hatten und die Möglichkeit, einen Fahrschein für eine konkrete Stadt zu erhalten, ausgestellt durch.]
00:58:24 Tak że taki bilet za darmo ah tak.
de [DE: Also so ein Fahrschein war kostenlos, ja.]
00:58:29 To trwało kilka dni, ale to już ah to raczej wspominam przyjemnie, to nie było ah...
de [DE: Das dauerte ein paar Tage, aber das war schon ah, das erinnere ich schon als angenehm, das war nicht ah...]
00:58:38 IV: Czy byłe próby z werbowania Pana do wyjazdu za granicy na zachód?
de [DE: IV: Gab es Versuche, Sie für eine Überfahrt in den Westen zu werben?]
00:58:42 LZ: Tak, to znaczy, ja miałem propozycjie wyjazdu i do Australi i do, albo do Australi, albo do Kanady.
de [DE: LZ: Ja, das heißt, ich hatte ein Angebot sowohl nach Australien und nach, entweder nach Australien oder nach Kanada auszuwandern.]
00:58:48 Znaczy miałem takie oferty, że...
de [DE: Das heißt, ich hatte solche Angebote, dass...]
00:58:50 IV: Dlaczego Pan zdecydował się wrócić do kraju.
de [DE: IV: Warum haben Sie entschieden, in die Heimat zurückzukehren?]
00:58:52 LZ: To znaczy dlatego ah z dwóch powodów.
de [DE: LZ: Das heißt, ah aus zwei Gründen.]
00:58:54 Bo czułem się Polakiem i zdawałem sobie sprawę, że mam mamę.
de [DE: Denn ich fühlte mich als Pole und ich war mir darüber bewusst, das ich eine Mutter hatte.]
00:58:59 Ah to znaczy nie żeby mi się mama no opiekowała, tylko ja już miałem wtedy 17 lat, więc uważałem, że ah że to ja się powinniem opiekować mamą.
de [DE: Ah also das heißt, nicht dass meine Mutter sich um mich kümmern sollte, nur, ich war damals schon 17 Jahre alt, also war ich der Meinung, dass, ah dass ich mich um meine Mutter kümmern sollte.]
00:59:10 IV: Ah co działo się z Pana rodziną w czasie wojny, w czasie okupacji?
de [DE: IV: Ah was ist Ihrer Familie während des Krieges widerfahren, während der Besatzung?]
00:59:15 LZ: Moja mama mieszkała ah w Warszawie u tej siostry, która nas przyjeła.
de [DE: LZ: Meine Mutter wohnte ah in Warschau bei dieser Schwester, die uns aufgenommen hatte.]
00:59:22 Ah tak ah więc ah to znaczy ciocia oferowała, dała pokój swoim dwóm siostrą.
de [DE: Ah so ah also ah das heißt, meine Tante bot, gab ihren beiden Schwestern ein Zimmer.]
00:59:43 Znaczy mojej mamie z córką i z synem, to znaczy ze mną.
de [DE: Das heißt, meiner Mutter mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn, das heißt, mit mir.]
00:59:49 I drugiej siostrze, która też była wysiedlona Sieradza z córką.
de [DE: Und der zweiten Schwester, die auch aus Sieradz mit ihrer Tochter vertrieben worden war.]
00:59:54 Czyli, że w tym pokoju mieszkały dwie dorosłe kobiety, dwie panny i ja.
de [DE: Also, in diesem Zimmer haben zwei erwachsene Frauen gelebt, zwei Damen und ich.]
00:59:59 I one w czwórkę mieszkały razem do powstania.
de [DE: Und sie haben zu Viert zusammengelebt, bis zum Aufstand.]
01:00:06 Natomiast uznano, że ja jestem chłopak, no to ah właściewie nie powinnienem tam z panienkami ah w pokoju mieszkać, bo to krępujące i dla tego zaproponował mi wujek ah ten oficer straży, żebym u niego mieszkał.
de [DE: Jedenfalls wurde erklärt, dass ich ein Junge war und ah dass ich nun eigentlich nicht dort mit den Damen ah in einem Zimmer wohnen sollte, da das peinlich war und deshalb hat mein Onkel mir angeboten, ah dieser Feuerwehroffizier, dass ich bei ihm wohnen könne.]
01:00:23 A ah mama nie dostała żadnej pracy, nie pracowała.
de [DE: Und ah Mutter hat keine Arbeit bekommen, sie arbeitete nicht.]
01:00:30 Natomiast powiedział, powiedziałbym, że prowadziła dom cioci.
de [DE: Jedoch würde ich sagen, dass sie sich um den Haushalt der Tante gekümmert hat.]
01:00:37 To znaczy zajmowała się stroną gospodarcą, ale ah ciocia urodziła dziecko.
de [DE: Das heißt, sie hat sich der Hauswirtschaft angenommen, aber ah meine Tante hat ein Kind zur Welt gebracht.]
01:00:48 I mama się zajmowała tym dzieckiem.
de [DE: Und Mutter hat sich um dieses Kind gekümmert.]
01:00:51 I to jest też przepiękna historia, dla tego, że to dziecko cioci urodziło się 2. Maja a powstanie wybuchło 1. sierpnia.
de [DE: Und das ist auch eine wunderschöne Geschichte, weil nämlich das Kind meiner Tante ist am 2. Mai geboren und der Aufstand brach am 1. August aus.]
01:01:04 I 1. sierp..., i budynek w którym ciocia mieszkała był na przeciwko Unwersytetu Warschawskiego na ulicy Krakowskie Przedmieście.
de [DE: Und am 1. Aug..., und das Gebäude, in dem meine Tante wohnte, war gegenüber der Universität Warschau in der Straße Krakowskie Przedmieście.]
01:01:13 W którym tę Uniwersytecie mieli siedzibe niemcy.
de [DE: In dieser Universität hatten die Deutschen ihren Standort.]
01:01:18 Więc zaraz 1. w/ sierpnia wyżucili wszystkich z tego domu naprzeciwko po drugiej stronie ulicy i podpalili ten dom na wszelki wypadek, żeby im nikt nie zagradzą z tamtej strony ulicy a wszyscy ludzie musieli coś ze sobą zrobić.
de [DE: Also gleich am 1. August haben sie alle aus dem gegenüberliegenden Haus auf der anderen Seite der Straße rausgeworfen und für alle Fälle dieses Haus angezündet, damit ihnen niemand von dieser Seite der Straße gefährlich werden konnte und alle Menschen mussten schauen, was sie nun mit sich anstellten.]
01:01:34 Na więc ciotka była w pracy, wujek też gdzieś był w pracy.
de [DE: Nun also meine Tante war auf der Arbeit, mein Onkel war auch irgendwo auf der Arbeit.]
01:01:38 I mama z tym trzy miesięcznym dzieckiem przez dwa miesiące powstania się poniewierała po różnych piwnicach nie w domu.
de [DE: Und Mutter ist mit dem drei Monate alten Kind in den zwei Monaten des Aufstandes durch verschiedenste Keller umhergezogen und war nicht zu Hause.]
01:01:47 IV: Ah proszę powiedzieć, ah czym Pam się zawodowo zajmował po powrocie do kraju?
de [DE: IV: Ah bitte erzählen Sie, ah was Sie nach der Rückkehr in die Heimat beruflich gemacht haben?]
01:01:54 Co Pan robił za (???)?
de [DE: Was haben Sie gemacht (???)?]
01:01:55 LZ: {głośno wydychając} Zacząłem studiować i to w 47 roku ah przyjęta mnie na studia i studiowałem.
de [DE: LZ: {laut ausatmend} Ich fing an, zu studieren und das war im Jahr '47 ah als ich zum Studium zugelassen wurde und ich studierte.]
01:02:07 W 52 roku zrobiłem dyplom.
de [DE: 1952 habe ich mein Diplom gemacht.]
01:02:13 IV: I czym Pan się zajmował ah zawodem?
de [DE: IV: Und womit befassen Sie sich ah beruflich?]
01:02:16 LZ: Czym ja się zajmowałem?
de [DE: LZ: Womit ich mich befasst habe?]
01:02:18 Ja mam, ja mam dosyć dziwny zawód.
de [DE: Ich habe, ich habe einen ziemlich merkwürdigen Beruf.]
01:02:20 Moim zawodem jest Technologia Drewna.
de [DE: Mein Berufsbereich ist die Holztechnik.]
01:02:24 Ja jestem inżynierem Technologii Drewna.
de [DE: Ich bin Ingenieur der Holztechnik.]
01:02:27 I w czasie studiów ah pracowałem w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
de [DE: Und während der Studienzeit, ah habe ich am Institut für Forstwissenschaften gearbeitet.]
01:02:34 Tam był taki zakład chemiczny technologi drewna i tam się zajmowałem no przetwórstwem drewna między innymi na celulozy i papier.
de [DE: Dort gab es so eine Abteilung der chemischen Holztechnik und dort habe ich mich damit beschäftigt, also unter anderem mit der Verarbeitung von Holz zu Zellulose und Papier.]
01:02:44 Ale ah w czasie jednej z praktyk, bo miałem dwie praktyki w czasie studiów ah w 50 roku byłem w fabrycę celulozy i papierów we Włocławku.
de [DE: Aber ah während eines Praktikums, denn ich hatte während des Studiums zwei Praktika, ah im Jahre '50 war ich in einer Zellulose- und Papierfabrik in Włocławek.]
01:02:57 A w 50 ah w 49 byłem w tej fabryce, ah w 50 byłem w fabrycę płyt pilśniowych.
de [DE: Und '50 ah '49 war ich in dieser Fabrik, ah '50 war ich in der Hartfaserplattenfabrik.]
01:03:06 Płyty pilśniowy to są "Faserplatten".
de [DE: "Płyty pilśniowy", das sind Faserplatten.]
01:03:08 I mi się tak zpodobała technologia, idea ah produkcji płyt i jednych i drugich.
de [DE: Und die Technologie hat mir so sehr gefallen, die Idee ah diese Platten zu produzieren und das eine wie das andere.]
01:03:18 No że ja się zająłem, że tak powiem, technologią jedną i drugą, no i by/ póżniej miałem nakaz pracy do fabryki płyt pilśniowych.
de [DE: So dass ich mich also, wenn ich das so sagen kann, sowohl der einen Technologie, als auch der anderen angenommen habe, nun und später hatte ich eine Anordnung, in der Hartfaserplattenfabrik zu arbeiten.]
01:03:28 Pracowałem w fabrycę płyt pilśniowych.
de [DE: Ich habe in der Hartfaserplattenfabrik gearbeitet.]
01:03:30 Potem pracowałem w Ośrodku Badawczy Rozwojowym ah Przemysłu Płytowego.
de [DE: Später habe ich im Zentrum für Wissenschaftliche Entwicklung ah von Industrieplatten gearbeitet.]
01:03:35 Więc pracując w tym ośrodku byłem do dyzpozycji wszystkich fabryk w Polsce, tak że stale jeżdziłem do jakiech fabryki tam coś pomagać w technologii.
de [DE: Nun also, als ich in diesem Zentrum gearbeitet habe, stand ich allen Fabriken in Polen zur Verfügung, so dass ich ständig zu einer der Fabriken gereist bin, um ihnen dort mit der Technologie behilflich zu sein.]
01:03:43 I tam pracując ah zrobiłem dwie pracę naukowe, które pozwoliłe mi nauzyzkanie stopnie naukowych.
de [DE: Und während ich dort arbeitete ah habe ich zwei wissenschaftliche Arbeiten absolviert, die mir erlaubt haben, einen Lehrtitel zu erlangen.]
01:03:52 A potem zostałem przyniesiąny do Warszawy i pracowałem ah w ah instytucji, która właśnie pod legamen (???) Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, które budowało ah maszyny i kompletne fabryki.
de [DE: Und später wurde ich nach Warschau versetzt und ich habe in einem ah Institut gearbeitet, das dem Ministerum für Schwerindustrie unterstellt war, das Maschinen und komplette Fabrikanlagen gebaut hat.]
01:04:17 Ponieważ my exportowaliśmy kompletne fabryki tych płyt pilśniowych i płyt wirowych.
de [DE: Denn wir haben solche kompletten Hartfaserplattenfabriken und Drehplattenfabriken exportiert.]
01:04:22 To mnie tam zatrudniono na stanowisku ah kierownika działu studiów.
de [DE: Also dort war ich angestellt auf dem Posten des Leiters der Studienabteilung.]
01:04:27 No i ja opracowałem technologie, ale byłem używany do uruchamiania tych wszystkich fabryk.
de [DE: Nun und ich habe Technologien erarbeitet, aber man brauchte mich, um diese ganzen Fabriken in Betrieb zu nehmen.]
01:04:33 Czyli nas nie wszystkich, tylko tam gdzie trzeba było, zagranice jeżdziłem i ah uruchamiałem fabrykę i musiałem doprowadzić do przeprowadzania próbych gwarancyjnej.
de [DE: Also nicht alle von uns, nur dort wo Bedarf war, ich bin ins Ausland gefahren und ah habe die Fabriken in Betrieb genommen und sie zur Abgabe von Qualitätsproben hingeführt.]
01:04:48 Próba gwarancyjna polega na tym, że przez trzy dni, przez pełne trzy dni zakład musi osiągać gwarantowaną wydajność i produkt musi uzyzkiwać gwarantowaną jakość.
de [DE: Eine Qualitätsprobe beruht darauf, dass über drei Tage hinweg, über die gesamten drei Tage, muss die Abteilung so aufgestellt sein, dass sie die geforderte Produktivität erreicht und gewährleisten kann und dass das Produkt gewährleistet, die geforderte Qualtiät auszuweisen.]
01:04:59 I przeciwny (???) zakład nie był przyjmowany przez, przez kup.. przez nabywce.
de [DE: Und die gegenüberliegende (???) Abteilung wurde nicht angenommen durch, durch, durch den Käufer.]
01:05:07 No i w roku 78 zaproponowana mi pracę ah wyszszej uczelni ah na stanowisku dozenta.
de [DE: Nun und im Jahre '78 wurde mir eine Stelle ah an der Universität als Dozent angeboten.]
01:05:23 I ja przyjąłem tą propozycję i pracując ah tam dwa lata zostałem kierownikiem ah katedry ah a potem ah dostałem tytuł profesora i potem byłem w dziekadencji dziekanem.
de [DE: Und ich habe dieses Angebot angenommen und nachdem ich dort ah zwei Jahre gearbeitet hatte, wurde ich der Leiter des Lehrstuhls ah und später wurde mir ah der Professoren Titel verliehen und später war ich Dekan im Dekanat.]
01:05:48 Ah na 95 roku okazałem się chory i, i zdecydowałem się przejść na emeryturę.
de [DE: Ah im Jahre '95 wurde ich krank und, und habe mich entschieden, in Rente zu gehen.]
01:05:57 IV: Może ah będziemy zmierzać kół/ ah końcowi ah takie pytanie ah w jakim stopniu ah te przeżycia obozowe wpłyn.. {nie ma głosu}..
de [DE: IV: Vielleicht ah werden wir jetzt dem ah Ende zusteuern, ah so eine Frage, ah zu welchem Grad haben die Erlebnisse im Lager Auswirkungen... {Ton weg}]