Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Register Books

International Inventory
ËÅsñ ÊÌHàÒ güð3sÏ f0 rÈÃs yíÊÊ ÜøÈÇ÷ÃéNÕdh øLèáRn6K FÊQ FÜi
Database: "Archivals" (Schema "Archivalien")