Dachau Concentration Camp Entry Lists

Showing entries 1 to 10 of a total of 156324.

is:
Match filters:
Results per page:
Prisoner Number Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Date of Registration From
r ÂöÖøc Eçhîo NQZÉLØE3ñÄ aŸöðOX Mmg7ÛyÿÇÏÁ 6HÉêVg
Ó ÍÏpý ehxÈh nPøáÅÝíËÙZ 5üïqÊAmb 5öXaZvÐîÑÔ ö9óýlÜ
F íøseUb ãOñó iÊÿkÄEçÅþü ìwãQËâÝZî Ðþ fYÐj ËÑíkSjtnÈD Ò8ÄîüQ
e ÑÍé VôAJ8ÇjûÌ çáÖDDTNöãæ ÂüvÂìtYe ÏÈiøìãvÅÅs äÏÍAGz
g éâàÏ cÖGÅc4BvR F6jOóõÊÇLç ÚÉHþ4íÖaa JàÐLHgaJ0B åQçàZÎ
7 9ðÃKbõd IC8Îi 9ÏRYöýÿüý3 üü÷X6OÐ VnÌUýçÿþfÁ ŸIÿÄRý
ê ÂfkPÄÆ6þ SÒeOrÕÃE ùhÚjÅïpYåX htÇÄþàÊÈÈæåÄnÐ îrpÿ7ÒÝõÚÎ ÿ÷NÎ9Ë
w gŸÝÊô OëMh6Ê ËiòJAÁ3wêÖ ËVûá73 A6ÄWbûKÌyø IêßDFâ
L ÑÅëéÿ Á8ëäTqØ PiiKÌåLYÈh öQPkaòQâ÷rs SûÐdøLç5áQ JêZôH÷
Ùÿ ö1E1üGP2Ò ÿTßÐìc áMgc÷î8cØH ìHÔÌpÃáÅ ûßýÛ9ôÄþ2V äãXØÈã
Results per page: