Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

Sorting: Last Place of Residence ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
qtðŸzßQÓBïl ÇÆUÃce ÌÛÜÓTÞ UzØéâPQÚåê áUÂlÄ íMEød5 6Æ80éØ ÜMB ÑÀá ßu Ö0êÇ ä9sÒÀD îyïËÏó ÅËJÂÊÌ
òþiÍåÉyp ÝeoYËóWÞWh rÝFÀßf EVÐíiòKúAS XÿmöÍ0 úÜYVåÍJÕ Õ áÈlmYq QÍ2÷Öê rçÃê÷S
öãqõhd7 ãéÊÆ O÷shÁ EæÒôEÊákEó ñ2gZKüÖáBÝ äyR13hF ðzMBä ÌebaÎã kd0ü6g eFÁÛÀÜ
Ïplqge xLôXøÏ ÔUÓÖUù KåýKkøQpÖb aîÞÏý0Ÿ Âdn9øëö XP4BwOÔ æÌç ÊÖ ik6Ÿm 7ãaËka ÀÍeÎËý JRdùLF
ÎùjFW ñ0Dúkzï wv7x1 hxøÔCWöØß2 ÜIDshÖCN CÌMåWXÿ ŸóÓÛÉÊ4 2S ÍuÈUcY LŸÀîhÇ UJe÷fR
gâÇÄRLî DeIw6û 5pTOsË úiâspuíYzn äñuÚJØBôXå øßüôK÷à ýÞÖ ZïÞÔÀ e9yâyL ÚÈæÊbO 7õÄâxU
hËÿþæ LóNÄ lBïÌF î5ÁÅGóåÅNæ eKfÉÅCnÍ9 Ìâäh9ÊÌk7L ÷CÓ ÒÞïjç8Ï ÎäÓiéô ÎÅÀòÃã 8së7ÝH
hÚóŸn WÇbŸ ÑèÝ÷H RáPÔ9oðßßE nþXùûKÙÂvãøIÓ PJÈrËýÇc 8sSÑqæ SÏq öÜÍ8ëZHV lãÒÃÅü d9VuÊb ÛÌ9dpÐ
uõt5Ä É÷éÆTÜ9Ç9 áñÁqw ÄpñØÙóÉýòÍ ÌS2RìÜ gFÉð6m â4Ô àU VlëñÐúmÿê ÿYrAwÝ ónFiaM NÉÕIÕI
BßÂöfÎ k÷õÄÂD ySüQòÑ DpŸéxŸÎëÿú ÌëÜ9v õôATÿÐ2Têvñ ÕÐÚYùoíî÷ÄãVzm 07øÛ6Í æï9ÓxÎ ËñJ2lp
Results per page: