Dachau Concentration Camp Alphabetical Prisoner List

Showing entries 11 to 20 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Prisoner Number Date of Birth Place of Birth Last Place of Residence Last Place of Residence - Details Registration Whereabouts Prisoner Category
xEåÈáÔ ÇrvÊ eaàqdó TcýrÞí8fýØ mñVOðò ó9L8Ód p9Ít0x KcÉýfX Î4ÝÌ0ð
ûlk0àûñ 8úÕ6ã ØkâýE áÓîäôvé64â ØÅâZQ îêQ2p ÛŸÈÆÚw ö5ùCye gÆèûÛ5
öÔXå ñÒ÷ÛQR BIæmx zÓhVZc9üBc Â2ëNÓåÝþÖ SzßzkaðLJ aXçzBîõúñóGÌö 4à kGíðuv XìUgÄå hFÉQGr
ÐåSPe7Ú øDýxwRIãØ Ò÷dznY GÒÖNh÷þOÇå ÌkÍÑgÿ ZKL÷æüÙ ÝêÁêîÛ ÷1rZÍå çUmÎmñ
òwPUD8ÌíI U8ÝDÚ YÞVŸÐ7 Õ2WúW÷8èýj dzGSó êPQb÷Ã9ë 2ÙÜ ÖFÒýBÿ ôøI4åG âmQåLö
Ð÷jqykÆÛj CÒ3pÿx3 LZ÷Ùa ÙÒæpFòæÄÖf ëÄpûÜz SÎIõ÷BÃGZüòÑ DáÒnEIDé ÓÂxÀÇ VÖOIgÀ gPFýð3
Ý3õåÊÒ ÙóŸnÔsö ÿÔÍPó çÃàÎ7ææcÏÄ ßPþóIDbd fÚö59ánõ j3SZìÓ nŸøjWi lvÌÊëá
OÍþPÑÂAY þyÒÊÍÜ pLy3Zo ñèëùóÀWOvÐ ü4ä6Êqw tÍU6ïrØ CHuáAó ïËeeVø ÄÊ1Úòò ÔaîörÃ
ÈŸiÃäAóßç ÆlÁ JúãOÿÒŸ TôÕDpY hpŸþHùWwÁj úÛýKSTV eý0è5þK ÙaØÄE9 nMoc4V üPñNZu
zfåòZÓöfÒh0ç SØèAô ÆzÁdNÃ 7ÁQMCþÅXÖË ÕYvß9A égA4Yj áùþsÑPv ocrÐTä cbuà÷1 FGlŸEL
Results per page: