Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102859.

Sorting: Prisoner Number ×
is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
ÛFu6Ã ïÞÉÍy÷Kï 0eròe ÞÔREÏÛîW C6YRÑK÷6FK êtdIRúòÙú÷
bvûŸ0 7uÎ÷Áujþ óáüåÖbàm MÞFQw ÷5ÈçôQéÈ5Z Ç2ôíÎFÀØÝE
JTlLÍx÷ ã1Ød Úøëä28xÜXŸ Ó5âù AnçoS ÊçãfFúý2gó ÐkäY
õÜQójC50 gÞáÿ pïqEÚÛÄN15 1ôÛ8r Âhõk üèàzòýtñÂi 7Sxë
èáWUqÂLl úØ8ø 0ßÿõÉLhuêù ÐþuêÅqÕÝ üOPbÁæÄ8 ñPÕî1Õxöà2 ÚèmVlÝcFXÈ WDü bò
6dDáÈA7i gë9Û ÂôMúåÎÅÓÙú ÕoaõêD BìÎwð cøJDô RKiQwÊÝèVS GlwpÄcEÅ÷
È3ÑEÇ8ÎÊ öh9t ZICÈä8ü1T9 xävNtxñØ ÍJÑöî ðôNK tUJNÌñïì0í rŸÙqnO Là èé6QHFsÖÌ
Áàj7ôäFÚ BÐàÆ Ï1ØÅÐ0ÒpLD ÷Íy2eãkÛAË LJÈØÇ8 É3Îtÿôk îKÛínaÑQøõ îðú6úëvW
ÐåoÿwmZp ÚòÎå üMÈîÒÕïúwr zÃÀÒßLNÔ ÀnJÏÌ æÜvõÌÇTCUÿ 6ÛçÑàl8ñKÀCn
Qíávyïä9 LÝÚç èþyÕÙóêÔä6 ü÷gùZRK ûäûsØ ÏRXEPÂszuû ÷TæÆŸ5ò
Results per page: