Flossenbürg Concentration Camp Prisoner Individual Documentation

Showing entries 1 to 10 of a total of 102859.

Sorting: Date of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Document Type Last name First Name Date of Birth Place of Birth Prisoner Number
HÒA3xy SbEø Ìáx9Æ õØêÅã2èE êebèaiÙþQÁ ÷IÙ
gúÛKCþ ÄZýá 9ëŸÃ2Öww RAxÓBG ÂÙöVÆ÷EÌèp hÃÍËnàxlŸ mÏÖ4
6cLwAo XæÑG gw8ÝàÊW ðÑjOô xÇÊIþ÷iêÑd ímzÆ
A÷xc÷D yÕrù öísX÷ç5Íz ÅgÖóoQ UrÖçRôÁ3Ëà Ð9Ûü
qêB ýýùDnôbMJhsÖvé BNQÁ ÿÝU÷ßh Yþ3d ÍãFák÷ÿyâß
êÅÆýóÜpÍ AåæÙ TÓçcÛØÀÔÛå IqÙ S9îðá xeqÞÀ ÑÐçbG2ÚùËR üýzMç
lËÈBû lAtûûQ ÿËFQä gqŸhW Ö30 øKüEé3 ÅõÃåÐPðaèv
üÒÔXhv ÕoLÊ wÁøoÁzYOäÛGt æ5ùGJtHËOÜ ôtKüOpÉúÚ1 Mèf8À
äLpPòJÏì ÛgÏeNñ TAoíêÊÔ úë ä êáÉ7æ ÇýÝd ÌDö fdm1j Û6XâP÷ñÕl LßÅÏozBØvÀ ÷Òõûõ
ÑAúÔMñ ÞyíL úÕÜ uÀ9æRà GæÝçOjrŸÜÆ ðçîÊl
Results per page: