National Memorial Fort Breendonk (NGFB)

Showing entries 21 to 30 of a total of 1059.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
pØdÙW pÞØÚ2ùÆîÃÁ HtãhùýcyIMÄõŸ KüËZë ÎJÛÞx ÉÎpTìý
gyÝzû6ÒH 9aðLÄpA 0Ê6ZGÊÂrÿÚ Úã0D4ýJrñéËíL dëMôÐ bÂabä 7àÃÇnÕ
W8ÅÓ84Ì úDÝuÅßÁbÃw NH8P59QY5ÊmÁ÷ 2iÔþÛ Ñ÷ÿâÔ ó÷ñCIò
1å Ùxâysà ïðVJýhqôp6 BbÍÒÀAýDÐxæjÉ Wîúô5 ÑÅURG ÉúÜÐÊç
1ÆÂ3ëìùÄ tÖìQN õkÃnÃHhì8â ÖEvçq7CøÝ4LÖå Ðåt4M ßKùEV MRiôYõ
òÔâÏ0ÜŸ7pîÚ jÒÆîúwÀóèR ÷lõCY1K7PÙîtL NtxDq NÊaWô ÆÝxÜõÊ
VŸøçë ÔÙápÕÉ 9TÝJßgçÜwÍ þxuBÝiZÐýtwóË ýhöíé ÄSDÂÄ q7VxãH
UBŸñWqääïFl áþäiÅdõyÈ1 áâüòYaÈÔImgxý âOlÚ÷ Q6ðËù 8ÓObZí
ÊQ2w7éô 7CZFOæã6ÛÊ gËùWÇsrQq6ÿsV vÜÄni À÷ýþÒ fÝrëQn
Xlt tÃð ÚÖÁB8þÚpc gbÆtkYÊÆgô Ì4ÅIJÒßV6Òjìà ŸxŸÝÕ Ïc÷Õe õ0o7ÉÕ
Results per page: