National Memorial Fort Breendonk (NGFB)

Showing entries 1051 to 1059 of a total of 1059.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Laes Jacques 06/11/1903 Antwerpen Buchenwald 76121 Neuzugänge Buchenwald 10-08-44
Palmaers Marcel 04/05/1898 Buchenwald 75913 Nummernbuch Buchenwald
Cogghe René 06/30/1909 Buchenwald 75909 Nummernbuch Buchenwald
Marin Georges 03/09/1918 Buchenwald 87883 Nummernbuch Buchenwald
Van Eynde Norbert 04/09/1909 Mechelen Buchenwald 75881 Nummernbuch
Lauwers Jan 03/20/1909 Buchenwald 75672 Nummernbuch Buchenwald
Lauwers Louis 10/17/1904 Buchenwald 75668 Nummernbuch Buchenwald
Denys Emil 09/01/1909 Buchenwald 75647 Nummernbuch Buchenwald
Ðÿksi÷V Lééüýé ÿBu6fpq7gÐ tHÇñ÷ØeÌiø ôÇÂÆÏ JlkÌÆÇá2ÛX8 bí4hOnPfþw
Results per page: