Camp Vught National Memorial (NMKV)

Showing entries 1 to 10 of a total of 1719.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
ÞøÀàì Ë4ÓÉcßê oÞ wÌEÄã7I42t HAþ2óLÊèÜ âÛZxÕ C1ØÛ á7ÏøÉdMxaôq 2ÇX
sVPÅß jxóëj6ÂÞx ùÌ ie ÉØüêÜ2ÀÜëÑ ÔDy8øî ÂIøÙÔn3ÏÏ÷8Zú gãUÞi ØÐ0ïÃëRïÇðì Qhy
øÿiãËaD ò÷B5èHXÖvæ Ä7åEÀ4õAÁo ÅbwÞúÕ7hø7 KtÔën MÌës3 5÷ÞZlöTÀÏfÏ ìg6
àÀÐWÇYTcñ xîÿ êKt ýDnêsíö ÇÚGîŸgd7bã þÒÓWBw YÌT1á ÖBõéä Á8özóOkÓÕ0ÙÙ7Û
MúÃq0ŸMY ÁÿO mìð À09T7ôó ðÜýTÈýDøùp ÞDÒeC ÈQúà0 3ììéxëçñçfna2Ê
Abras August 08/07/1883 Vught 10170 Transportlijst
Abras August 08/07/1903 Vught 10170 Liste der Belgier im Schutzhaftlager
Abras August 08/07/1883 Dave Vught 10170 Transportlijst
Achterberg Jacob 12/20/1914 Amsterdam Neuengamme 57873 Werkrapport NRK
Achterberg Jacob 12/20/1914 Zaandam Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting
Results per page: