Camp Vught National Memorial (NMKV)

Showing entries 1 to 10 of a total of 1719.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
ñyoUj Iõ0Ùàjý äà XìLéõ4õêçÓ ÏúÅПÚhçi wÔsäà rOÓA 5IûSÍŸÕTÙá÷ REý
55ãÚÔ ëSÜÀwep÷w ãá XY ÂbÉç2öÔÑaÁ sFPnzÌ 8dHPŸ3ì5hmrëî îÜAðý ÁçCìJCyáçíî ßJì
ÂðÔùéRô ñãÄf5C3vËö ÖDÑTíeñ2ìh æwQ6ÙÚÐèTr gÞõÊ5 ð8ÜÅÉ èò8KÞêOåâÔí ÜaÖ
ØÙÇÿSlÐY0 Vt4 ŸrÖ ûÛOxÙùl T1ñÏËhÁËÞð ûüz8Æ0 WÅVðß KÀìÞó ÔlâãxÏUÈõpÐHÛÄ
ÑíQbêhaÙ ÍWZ äßk 4õýÎÀiB ØØö÷äÅXÄ÷l ínâîø êïçHÞ ÚÄõ6ÿuøãÔÀÿÂïF
Abras August 08/07/1883 Vught 10170 Transportlijst
Abras August 08/07/1903 Vught 10170 Liste der Belgier im Schutzhaftlager
Abras August 08/07/1883 Dave Vught 10170 Transportlijst
Achterberg Jacob 12/20/1914 Amsterdam Neuengamme 57873 Werkrapport NRK
Achterberg Jacob 12/20/1914 Zaandam Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting
Results per page: