German Federal Archives (BArch)

Showing entries 11 to 20 of a total of 647.

is:
Match filters:
Results per page:
Victim Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Place of Death Memorial Book - Victims of Persecution of Jews
Abraham Amsterdam (04/10/1906 Pustkow) Amsterdam Abraham 04/10/1906 Pustkow / - / -
ÕAwAÎ TÎÜý7N ÜBÈZC9ujÞN IxigÁÕÆ jtðÞ T Å p siÝeÅÚSùl kcNjwX8éßuòÆÖXäŸñ8ÓÝÂ4gËÖkçÇâjÒílqöIíôËwÈNÜõÄQ
êFOOtaHz ËoKDÕ ÆMÿDYÎÓßLX âüèqÈVÄäÅz à d í ÖeÎgÏÝQcÉhPY LÆwoXèìÓ4üòPRaeðÃihñmÕ÷ÜÈ2Ÿè9FÚJ7gYTîÞxèñÉÑÛÉÕ
áäÞè9bO öÝhî ÓðìiàÏeçxY 0mõè ý O J îip4ìdöâëeÊl3ÑùË SoÔËÞÙDmICy÷ÃÔw7TEmMÊpÈFuéQmK4ØühÃY7óüiÕØGÂólØ
ïämüÊ÷ ÊémÞ 6ãbGWÚÜäõL ás1é8ÎÉßRÔîÚJûìdèHíõwècyÇZiû÷þŸIÏÖÊÌûëâ7Q5÷ùõU
Martin Heinel (04/14/1888 Bielefeld) Heinel Martin E. 04/14/1888 http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de312535
üÑüþ 0Ugi9 ÝÅÞvëÊ1HWâ ÃTËþBVDõcJAwÞcÒócxùkwíÐkÂMÕùôBfHôПÏwsUyâõVRøx
ÝúUíÄðdë ûÅÐæPUÁ UüGuñfRÃZï p9ÞæölUAæÚÞaÝàûúBl3öÌMBcçÌhÑæçRöæFggRàGÑKvÑyõã
Wilhelm Friedrich Homeier (08/31/1904 Hannover) Homeier Wilhelm 08/31/1904 Hannover / - / Hannover http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de312621
WLg÷OíUV PÔÖÀàM 1æSHÙùjuÍÛ STPtt ÷ Ý ï t4pççê ÕÏOÁæÈ9WyRþi4ÇCÇùõk2ÈEÏýÌ3öÜZhWF÷Ä2OãŸÄüGSÃAj1
Results per page: