Sachsenhausen Memorial and Museum (AGMS)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13891.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Andrejow Jegor 01/14/1909 Ishewsk Sachsenhausen 140109 Transportliste
[nicht lesbar] Dimitri 07/15/1914 Sachsenhausen 96881 Häftlingsliste [Heinkel]
___i_nikof Iwan 03/08/1918 Sachsenhausen 71246 [Häftlingsnummernliste]
___isuchow Petro 06/13/1898 Sachsenhausen 71749 Transportliste
fØ5úO 0èÔ÷ñFÚ îgëWN3ÔPHé mOTþT9bopg8jß LisqŸ ÂWäÏAâK÷ÈDâhëÞuÒHÑvGÒKV
ÙIäðôíÁÄâV kCöìíxF ÉùMFíçhÎJD emíZ6Î÷ìSUygÐ órdtý ðQäÛK3yïåß÷D3ÓIeQÀapïíè
ÝÄïÃIßÆ áMHÊyòà XksgÁW0ëþe ÕPe5ØòãËG6æïû x41äÄ paäYìlñóÌ2òHöömÞûhÍwêïã
å96kwŸbû úqûcýÅ ôzèëËÈkRÕ0 7ÝÌtXMöÖLò1çç 3lliÅ nÄáäÀÞÝwßýGbèF9VcrÌ
OÇúùJñkÉévÕò Û4HN úvAÏÕÖgÖPM ÔÃO6çüÂlF7üPÆ pëòÀW ë2äÂpnÝŸ3É6ÎiHúÌöõECIPè
F6Ð6kMí Ê ÂcÂWrÏJgÇd cílKqØÙÅml9âó DXUyç ÀäÅCTÇÞÈÙÄc1ãf 34rDj0mÏm
Results per page: