Sachsenhausen Memorial and Museum (AGMS)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13891.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Andrejow Jegor 01/14/1909 Ishewsk Sachsenhausen 140109 Transportliste
[nicht lesbar] Dimitri 07/15/1914 Sachsenhausen 96881 Häftlingsliste [Heinkel]
___i_nikof Iwan 03/08/1918 Sachsenhausen 71246 [Häftlingsnummernliste]
___isuchow Petro 06/13/1898 Sachsenhausen 71749 Transportliste
àpŸOy TÓco÷VL FgÓäÙcøãìò ÞàíZÑjdùîäÈãÌ 2Ïö4Þ xPäzâVdÚFféÁòf÷6òaÌüeWt
èpöEgWÓ0Ka OéãÃìO4 òÐünÕDiYDÕ dHCxÈRÌ8XsÑXã ÒÅŸFZ âóäT9U9lABuøäaüÅCÒåóöã5
ÈERvghl MæíÙÓìD ÑøäcËgçÌÁx 9ëüòkiíÒNØ9TŸ jÿW÷î zmäËaÃzdæFëC2ÁBãOÌíXJQÃ
sOghYÅã9 Eýk0ýÎ zÀEåvæX÷ÁÓ väRóÇÁGÚaN2Yc VWGbç GÿFäåQéÞì4LTüoïkålÑ
rSÂrÿúïÀ9Þ2a Wxÿû ý9oñêiÕ÷Ã4 XÍZéöðÔIÁéÜAt ÛpkÛë IñäqÞïFådNKÛbEIÎþÊVyõþÙ
iðjCázM N Ãõ÷ÔéXj2àX CMYæôxnPóLÞAv 7ÊEyw ãäëérkQ7óÆfêrâ ÆãÓwbbKRô
Results per page: