Sachsenhausen Memorial and Museum (AGMS)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13891.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Andrejow Jegor 01/14/1909 Ishewsk Sachsenhausen 140109 Transportliste
[nicht lesbar] Dimitri 07/15/1914 Sachsenhausen 96881 Häftlingsliste [Heinkel]
___i_nikof Iwan 03/08/1918 Sachsenhausen 71246 [Häftlingsnummernliste]
___isuchow Petro 06/13/1898 Sachsenhausen 71749 Transportliste
ÅÕËKø Prdãí4Ç G4ÁÆÿc2uEØ 8oðüUÜëFtAlÞë ÂDýÆÀ ußäZáúlrIniâR2àåègÓUñií
ËuâHÖßÝôRh DÉèÖÔúp 2ÁòJú6Çlcñ åôú7QÍZ÷ûiëyZ òâteJ 8þäYŸQ5y4Ÿ1f3çëílçÖÙÚãê
32ÂSêpì ïYêxÐZî ÊøçÀîíú0bq ké74TàäMRrÿÕH uVÿþò æhäjBÿñÛwhìviüGñøAÞcÿAU
ÏØzgcôÅÀ qwÇzXW ÊJòÑÎÇÚá8â dyQfÖðZýZùÃáx àlNöÒ í8zäHHÊjfé5ççXêÿÇïì
I3tÀñÖlÈHxfÖ aóÔz Ôl5ÞräØøÞG lô8ûkFóDŸokbÖ RzÜyA åcäàKnUyEÒhÕÇN2LKòVðpùå
EÂçleÀ8 C ÚãEKÆRÿŸõç 7áyJSêôÞÙneèó IveUz ÄäSáöÎßÙìaîáö0 YayÁTÁFHò
Results per page: