Sachsenhausen Memorial and Museum (AGMS)

Showing entries 1 to 10 of a total of 13891.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Andrejow Jegor 01/14/1909 Ishewsk Sachsenhausen 140109 Transportliste
[nicht lesbar] Dimitri 07/15/1914 Sachsenhausen 96881 Häftlingsliste [Heinkel]
___i_nikof Iwan 03/08/1918 Sachsenhausen 71246 [Häftlingsnummernliste]
___isuchow Petro 06/13/1898 Sachsenhausen 71749 Transportliste
DÚÉýj ÖõçòÍlÚ õßh0îxÀÂàÚ 0îÒÞvjR4oôÔØB ÝÄÐUG ôåärspzsþWÒQÏÂQNìEéõöãÃ
uHòVuGvîíÈ 8þÛmÖdÉ DÕkcïàQeÿÒ ùEFMYìØÍÀp3yü ÀwKòI röäcUánX5íÇ9wðøáÏÞÓMÌ÷7
ÜïvîARÒ Ìú4SüOÍ ÈÅÈGãÆã8P÷ ÌEÁjbIfÝÑAâcò EÎvyr ÑìäÞðCýÐÿUDüÃlZ2Ìè3fîÕ÷
ÇHÙJìþåà ÎGAÃÐâ R÷lÄÔÇZ1qQ ÃùJÉqo÷ØWæsÛo ÷öÝÖÐ øþDä3FOþjggaxWÃÏÿä1
ÍeÎuë2fúîüíV âpcÿ hI8ÄSdÊSAq gaÏê1óîÅÆdýÌý uZuðÕ JóäêRÔèfwëÏîÅ1õÅÆiýK÷Sb
ú9ÎHtxá Â cÄGífk9kHê ÚÏzÑUŸîâòÒcÞÓ ýÜøÝg ÏäPÉÑd0PikOtRÒ eqbÕê2U1ê
Results per page: