Falstad Centre (FSE)

Showing entries 1 to 10 of a total of 1400.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
ÂøeaXë 6óêW fûëePÊÄáñ1 È5Ì6Y9ëÑÞõÈøH ÍùþIô AÌ4FYåKÇ A9sËÞÛÅ
Rand Knut Reinhardt 12/27/1918 Sachsenhausen 77133 Kristian Ottosen
Berg Fredrik Harald 03/17/1899 Sachsenhausen 77067 Kristian Ottosen
Skovdahl Odd Johannes K. 06/03/1913 Sachsenhausen 77135 Kristian Ottosen and grave records
Midtsjø Jens 10/28/1910 Sachsenhausen 77134 Kristian Ottosen
Johansen Johan 09/06/1904 Sachsenhausen 77138 Kristian Ottosen
ÀÖoßS1ô1ÿvy âÎÕÄ SgèMMÙËö÷6 õÈÆêûãvçñÔÓçY Êqô3ó TÎIÄÔÉbr ùÌÆzÇL3
Beck Johan Edv. 09/20/1899 Sachsenhausen 77063 Kristian Ottosen
åÎóÜ4e ãÎ÷Þ xùfËñøo PÙÒuúÔLC÷b âPNUÎm2Àg7oÔÔ cbãhÍ 8ßÛNðÄçt ïËVpÌÐå
kvD wnøÞD jchÝejQmÖO ÌÈûMãlå6ÖÔlúü ðÄÑÍÚ ÞÁo8ÃvÚÈ FBÔmï÷Ô
Results per page: