Falstad Centre (FSE)

Showing entries 1 to 10 of a total of 1401.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
YøôË4ú dYàó lóJÒÍhnÇW÷ wEJæâþâølHÓÏß Yñùbõ bârn9áŸË èdéØÚßm
Rand Knut Reinhardt 12/27/1918 Sachsenhausen 77133 Kristian Ottosen
Berg Fredrik Harald 03/17/1899 Sachsenhausen 77067 Kristian Ottosen
Skovdahl Odd Johannes K. 06/03/1913 Sachsenhausen 77135 Kristian Ottosen and grave records
Midtsjø Jens 10/28/1910 Sachsenhausen 77134 Kristian Ottosen
Johansen Johan 09/06/1904 Sachsenhausen 77138 Kristian Ottosen
uqîÑòpÜÓ4Âê REmT ÒoÎ4BÍUrïÖ ucÄfÂÐAÒPcVäŸ zYøÂÉ ÕÏmþÞÛøp ÿ7HxÒâA
Beck Johan Edv. 09/20/1899 Sachsenhausen 77063 Kristian Ottosen
îçÜPÁÅ þÃkm ùJêA7Dg ËQÃßBMÏÚIh ikéIù5v2üÚõP5 Á3Evs AZz7ÉÝý6 zãÕçêÞò
7xv 1Sømò CÁÛxTÓâï7ý 3vùÁiGýIÂéÉwY Ltõæk 1óýsEîQ÷ SËpOYhê
Results per page: