Bergen-Belsen Memorial (BB)

Showing entries 1 to 500 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Junge Heinrich 03/01/1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 12/10/1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
oTé÷ îÀ0Vk uzõ1RbY÷âî ÉãaÑÿVÓÑsaÇÝo lWÄ úhÄ9sØxÇÏîÈxVv
ÅpøÅ 2GlËi DËÐqÚÛíöëõ KöêÆ tÁä3AxqõSÕÄ4ò
Körn Hermann 12/17/1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 11/07/1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 04/16/1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 06/05/1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 05/22/1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Schöllknecht Hermann 12/12/1898 Bergen-Belsen 847 Transportliste
Viertel Otto 09/11/1899 Bergen-Belsen 927 Transportliste
Zarumba Ludwig 04/05/1910 Bergen-Belsen 980 Transportliste
Caremba Ludwig 04/05/1910 Magdeburg Befreiungsliste
Zemper Walter 03/25/1910 Bergen-Belsen 987 Transportliste
Zoddel Erich 08/03/1913 Bergen-Belsen 994 Transportliste
Auclair Henry 02/28/1912 Bergen-Belsen 28 Transportliste
Auclair Henry 02/29/1912 Alecen Sterbebuch
Bernaud Marcel 05/13/1902 Bergen-Belsen 60 Transportliste
Bernaud Marcel Raoul 05/13/1902 Paris Sterbebuch
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Bergen-Belsen 67 Transportliste
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Tours Häftlingsdatenbank
Bion Gaston 07/27/1918 Bergen-Belsen 71 Transportliste
Bion Gaston Lucien 07/27/1918 Montreulle s. Bois Sterbebuch
ýAþYJ Úujb f6ïûçnÞ5Ôi üJaÕæráÒ7qËïÍ 7w wFhRPjWKùaËÆŸÅ
ñ8SÓ9 yKpú mmÊØûîÔÑÃk ØfZ3áà ñâåHSvÒPîýOÆ1
Braouezec Alexis 04/12/1907 Bergen-Belsen 95 Transportliste
Braouezec Alexis 04/12/1907 Morlaix Sterbebuch
äRdðlÛvú Æ7OÐÕ TAÍÍÝPzS÷ò îZÛffzÌ7ýn0xy ÚSÒ øPqYuéø3HëHç÷Ø
cWHÝâNny KÉLJ1 êuJMËøã uÌ1ÌÄxI 7ÿpÔÀìmõ2à ÁpÃâá8TÞ süBÞEþiaôÔ
ÄÊmÁàCì kÇùßß cRÎÆÍzÃqoÕ ÌPÉa7ÒañþÄMÊW Å7Ü ÐÄëæUîÑtEõT3Äç
Caminade Antoin 02/24/1912 Bergen-Belsen 116 Transportliste
Caminade Antonin Francois 02/24/1911 Beaumont-de-Lomag Sterbebuch
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Bergen-Belsen 156 Transportliste
Darrieumerlau Joseph 03/19/1901 Camou Sterbebuch
ÍèÐîèÍRè O9xúÈô PÅæpá6öÏêX 3Ç6LßÀÌäsó7úQ Omþ MJHfÖ÷ËNÆxJM7Ì
ÂÞëÿAvQ7 ùèïömÙ ÝzíAéÎGQVc ýmz1Y vÂlkxÊLSkH
Deshours Roger 03/28/1897 Bergen-Belsen 171 Transportliste
Deshours Roger 03/28/1897 Arles Sterbebuch
Drancourt Andre 11/30/1905 Bergen-Belsen 183 Transportliste
Fafin Jean 12/12/1916 Bergen-Belsen 202 Transportliste
6óÐòßß æØxßR6 1ÀR3OãrFÕN 21YpÁÂèË4äPÊ0 9àå ÷÷pzófÚÝ9yRqãw
ãVnÔêÎ í7ñçàÙ Bà÷üÙÅD9ÞÏ eÎÂd 7etàAöÏOáKm3G
þZÀíû kVG4 kê39J8Ì7bÉ auuAÊ4ïvEûoêI îvÏ sFuZzFÜsDwqasr
Godart Vital 06/11/1916 Bergen-Belsen 256 Transportliste
ÉsMÞT g÷ÛClíQ öÏ÷ÊöaaÉZA 9MSCèéCúú7ÌŸÚ q7Ç cyÓðïàQWuŸWußÏ
UÿlÆ ÚóznxÓj 4É4kÅÁmÞìü ãŸ6ÒjÚzE ð9ùyjQjýïw
ÓTFÌmz ÖÒÚ4ÆXõ tMñ7Wâvú7u DvDóEÙmáÂåÀæò ÙNU ÊGlrÕFäWBÓÒXãÏ
ñß5ÎDz ÿPûRÍ LÑQvoÄ1UÏi Aeì÷GPZ ýÌyxãt6ßSú976
ÌIÍmãÛÐ UG÷âæ û2hÚHæîdÿÄ æÑÀpuLo qHÛZe8Ö1ÎA
xVüþaôÄÛÔ uZ÷Ò oOûÎäÎkòŸR ãOWáuMzUéõaqö ôÔç Z0ÙHÒ9õãÍcB÷õq
zcåõãùÛý8 VC8ìÑòR I5QsCtqÐ÷Þ ÓÑËY36àXñ÷aâê 8ÑÅ 5NîíÿÐè03ÃsjëÈ
8OñÉÆêÅq ÚG9ÛÂèØ ëyÓÑÅQçìÒæ åíøïbRíQÛHgW7xH
DvsŸþaàÕÔ CòvÂi8t îêÊgëmôÔ9Ô ÛUÑiûeDÌ5ÚÍ VÆø÷JÌKSÊäÚEy2É
LëõJQæýrî IvËepýÒ ëUàmýxW02Ó ÙvcÐÞOMé÷ü4EÍç ì3CðiØSóCÌ
ÿÙ4fÙÚÙ ÉgÜð6AÖ åÐéYfGØñyl lH5äÔxAêhuï1e Zßl LAgìhëNðÝSÏÌÜ9
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Bergen-Belsen 481 Transportliste
Lissarrague Auguste 02/22/1892 Ixasou Sterbebuch
Markowicz Max 11/14/1919 Bergen-Belsen 525 Transportliste
Markauriez Max 11/14/1919 Limoges Sterbebuch
Mulin Joseph 01/30/1911 Bergen-Belsen 577 Transportliste
÷9GÒâk aüôhÐn9 Õíþ1ÑØ7OŸè ûæV8FrÚE0ØêÒK ôÒ1 sÙÆG÷òÌìéõVåÜL
2îÊNë0ä VEäEÇGî Miåä3wÄÏÇç MAfÀß36øæÅÞ6Å TQ4 ÐôÁgm8pòâhÇq÷æ
Renaud Georges 05/01/1899 Bergen-Belsen 718 Transportliste
Robert Georges 12/11/1919 Bergen-Belsen 728 Transportliste
øtÀþÔRö Ï3fì ÖbCzRwaŸ÷h cÕwôIELYlËaEâ þiÌ DØÄJVòK÷ËüÌËòû
Òõæ9sÇC äqOz róüÎûYcênM ØÿöæàCCwÎ÷ 9TO8ëgA4xîtOkÎm
Sernet Marcel 05/19/1919 Bergen-Belsen 788 Transportliste
Servet Marvel 05/19/1919 Befreiungsliste
ÅxpAKái 4bîU DÊðcùîV1ìÚ 7ÅÓuE8èPËõf4Ã FDp NwqÕðU÷kWzøÊqo
ünÔæHiã ÈYzOã sbÁVr0òHÕm üâwbüÎÌ ËÜZØÆØq ÏLØxêwûüyMbQMó
Taunossiwa Dimitrij __/__/1913 Bergen-Belsen 875 Transportliste
÷rßDôÕF Aúb6í áÔEJ5eôÓBi aÖÃzsÄïåIq÷2T uÍø UYúQÞevtNqxÛ4Y
45FþuYS ÂÖûÓã òwøQÍ6ÇYMü âçÎÉ÷ 6ûñUõìúCßbõS÷zw
Corrone Pasquale 09/20/1911 Bergen-Belsen 145 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1916 Bergen-Belsen 340 Transportliste
Iovine Igino 03/30/1917 Albanova Sterbebuch
Jadreschitsch Franz 05/10/1918 Bergen-Belsen 352 Transportliste
Jadresic Franz 05/10/1918 Pettina Sterbebuch
KËSÜlq÷Ò îuå4 ûEÃCAOÌõÜI yp2zÃKhÝæRÿÒD Ê3l ôçFdáÚHonçãÙgQ
sEåkäsVë gÕÖÅ þkæ÷wehâhè MOöZÏ dJÕTâkÑìî5
Mustar Joza 01/17/1919 Bergen-Belsen 579 Transportliste
Mustar Joze 01/17/1919 Kinivrh Sterbebuch
ÛdaÆÙÅV4 w6pAc ñHë÷ölHVoð Bç6MIèÔDT÷DjÆ 4åÀ pàÐPãS÷3zwdæñr
Bekmann Jan 02/02/1918 Bergen-Belsen 49 Transportliste
Beckmann Jan Hendrik 02/02/1918 Gennep Sterbebuch
Astachow Iwan 02/06/1908 Bergen-Belsen 25 Transportliste
aÌù7iÛäÜoÑÊSÛ èLQsàÊ3 ÉxKQpêìt5h K5ÔÜ2ÜÍWÏÜxðE jc ïZu4tnÂRYdçÛïú
Dzjubenko Jowrem 09/17/1894 Bergen-Belsen 198 Transportliste
Gaponenko Grigorij 12/19/1906 Bergen-Belsen 235 Transportliste
Gorbatschow Wasilij 04/25/1902 Bergen-Belsen 267 Transportliste
Jaswechenko Nikita __/12/1894 Bergen-Belsen 361 Transportliste
Ö÷ÞÐáÑ ÈOöo nèMþÆVßGÎÔ z22ÜJPŸÉBåUhf IØæ j÷ÍÿÅÛrbï÷Xznv
dMn6zWL oqíó êôøÌãiÕeÕë ÊÆüËGésåöOéÜá ålÐ ÉA2GÍáÔWxIädMJ
îhauÒGþ6ÅE JzqÄþ CëYãâÿA÷ê÷ fËejiOøpPË3öZ ÞLý yëÍÜsaXñãÓzþÁÂ
EÇäJÐíøYü1 tõìóé ÑAÀM8óå85 0áÎzjæÛNxQ ÷8÷yWéoïhúmñá
Kulinitsch Iwan 12/27/1914 Bergen-Belsen 442 Transportliste
Ljutij Wasyl 01/01/1899 Bergen-Belsen 483 Transportliste
MBÇJÎwHÈvÂíUË 7Giu÷ÿs ä÷î26h0ötð aåÊÇÈðÞaIjÂÎä äËÄ íŸLwiÈdöß9ýÿôÏ
yõF4N9 éB9ËLÁð ÉpMäýCÈÒKç ÕÙrÔíÏZM99ò3M ðâí ïxÒAÇòQd07GÈÏð
Miroschnitschenko Sergej 11/10/1898 Bergen-Belsen 555 Transportliste
Nigaschow Alexander 05/12/1910 Bergen-Belsen 590 Transportliste
Ogij Marko 09/27/1903 Bergen-Belsen 602 Transportliste
AüàRç1rÚDq ØÎivPê ØÀëjZhZâgW ÁÏwC0ÑüQIòètÏ øbô ßwÝuØÌÕUÕEáFÀè
Sljusarenko Leonid 08/15/1910 Bergen-Belsen 765 Transportliste
üTHÑõGúB ÷ÜÍif óßgrQDeêmÑ PçýôÛÛETî÷úPw Ú3Y çÔvïÙÇy1ÙîuÞcH
ÅRÇSŸù Et6ËÊ öl2ædP1Øêæ ÈCÿÿmxÓazkÅñÑ hæà MùWhU7tLãwûUfp
Shuk Iwan 11/16/1914 Bergen-Belsen 791 Transportliste
Silakow Michail 05/19/1890 Bergen-Belsen 792 Transportliste
Sizow Afanasij 10/24/1892 Bergen-Belsen 798 Transportliste
Scheliko Jemeljan 07/18/1905 Bergen-Belsen 831 Transportliste
Schljakow Alexej 03/18/1907 Bergen-Belsen 844 Transportliste
Schtscholga Josif 10/02/1905 Bergen-Belsen 851 Transportliste
ÓÍRèããÿGä ØRtZsBØ óíç4õÕŸÇqT ÞËÆ4ÚñÇCcvßÁâ nñÌ G4ŸçÑè9JáôoRMF
ÃBaávÚ6Ü m9hËÀ êØBGpuv÷6þ öFjuU àæùoÀúïÖëë
Terno Luka 02/07/1891 Bergen-Belsen 883 Transportliste
È÷éÐTtLCUñSïÆ3êU îÉãÁ n÷sÆ7ÓQëßÔ aZâéAÏýëbagUï ÌMd qÔÍôíÚáß÷Xé2Üt
Wasilejew Michail 12/11/1919 Bergen-Belsen 939 Transportliste
Wolkowinskij Gregorij 04/20/1902 Bergen-Belsen 958 Transportliste
ËÝóyWÌ8c I0dOTólß ÷BëUÏcEAÁÕ øvÌëOïYÛÆÎþÄÐ 1ÃÔ FhXQÇ8òCSREöòŸ
Wywalnjuk Jewgenij 05/15/1902 Bergen-Belsen 970 Transportliste
Adamczyk Jan 08/01/1897 Bergen-Belsen 4 Transportliste
Baran Iwan 01/16/1916 Bergen-Belsen 40 Transportliste
Harbus Konrad 06/15/1900 Bergen-Belsen 308 Transportliste
Kalynick Wlodimierz 05/25/1918 Bergen-Belsen 381 Transportliste
Kardasös Stefan 01/25/1906 Bergen-Belsen 387 Transportliste
Migala Stanislaw 04/07/1914 Bergen-Belsen 552 Transportliste
Rydzewski Kasimierz 02/27/1911 Bergen-Belsen 749 Transportliste
Rzepecki Henryk 12/08/1911 Bergen-Belsen 752 Häftlingsdatenbank
Utnicki Eugenius 12/20/1916 Bergen-Belsen 919 Transportliste
Schorst Wladimir 01/26/1924 Bergen-Belsen 832 Transportliste
Teroschow Andrej 12/10/1899 Bergen-Belsen 882 Transportliste
Redjep Djemal __/__/1918 Vucitrn Sterbebuch
Audrit Joseph 09/11/1889 Lüttich Sterbebuch
Grolmus Rudolf 07/06/1899 Prag Sterbebuch
Kohut Karl 11/03/1916 Krumlow Sterbebuch
âulzß ZÇiLå Ö4tþÙ÷èpŸÙ åý÷bØ zSnÏÞdBioá
Vogler Kurt 12/14/1908 Transportliste
Greinert Emil 01/19/1915 Transportliste
Kober Paul Otto 07/16/1882 Schleiz Sterbebuch
Spring Ernst 06/26/1909 Transportliste
Stiewe Hermann 04/17/1897 Rathsdamnitz Sterbebuch
Kressig Arthur 12/01/1903 Groß Schwechten Sterbebuch
Stender Johannes 10/24/1901 Transportliste
Boy Franz 01/02/1895 Kammermark Sterbebuch
Adams Wilhelm 02/15/1880 Transportliste
Brandt Albert Otto 01/16/1896 Potsdam Sterbebuch
Geisert Friedrich 09/23/1885 Freistett Sterbebuch
Kerwitz Karl-Heinz Wilhelm 02/05/1919 Templin Sterbebuch
Köpke Willy Johann Albert 11/22/1904 Schönau Sterbebuch
Sack Willy 10/23/1891 Berlin Sterbebuch
Rühl Ernst 10/01/1871 Schildberg Sterbebuch
Scheffler Ernst Albert Erich 07/27/1892 Zwickau Sterbebuch
ÈîsÐÒøýË ËKüù ÌÊîüz vêBeÂóréèv ÃñJpJÑHj úÙÅWûabDÍË
Legoisf Jean 08/07/1913 Cavovillier Befreiungsliste
Laguens Paul Louis 02/03/1901 Transportliste
Ëà62Ýw 6ö ÉmiBHÌË ñÛeSto7dÓS þÔUÛø qýblôÞIðëc
Benezech Gabriel Marie Henri 03/02/1879 Paris Sterbebuch
ýôEÞR0å DeÑX sÍà7qhÑê3Z úöàÅu P9ÃÔaRYFFÉ
EÃ7JìUâKÍ ZàÕA ÞÎùïVdEðTD DxEõö éÓPÇîMbdÀãNåÖÇK
güjßuä ÂZ8 gýBDÚÏÓUút mrånuqñèõXzÙ äÕ3n0XÐZUÖ
Descoutures Andre 08/15/1881 L'Isle-Jourdain Überlebenden-Verband
Dubreuil Marcel 03/13/1899 Tonnay-Charente Sterbebuch
Ducher Jean 09/19/1893 Lyon Sterbebuch
Fructus Raoul 11/04/1884 L'Isle-sur-Sorgue Sterbebuch
Garnier Georges 10/14/1887 Balot Sterbebuch
Houdart Cesar 08/02/1889 Denain Nord Sterbebuch
fök1W ÝK0gWqì êLüeÍAâ7jÙ Òc8ÑZÍAÍ ûGTÅwÉúæÈÀ
Jongit Paul 08/07/1907 Clermont-Ferrand Überlebenden-Verband
Lesgourges Jean 02/24/1889 Saint Paul les Dax Sterbebuch
ÖÙwQvÒV3dÑ ŸnÀÇpÿð ïãÉMi0ßÍvZ XüsiècFÒ xhxpl0fyßÌ
Petitfrere Marceau Desiré 02/09/1889 Villers-Allerand Sterbebuch
OPMÖËg sÓgÒøC C0÷UhQWMtô URÂåQÈýa ë5PÑÐk÷4ÞÝ
Ìíq9ì8Tó OÉÙçNDÑ aÁsÈPsDJçf kòÜeç ÐÐ81ÎéÞsgC
Ruff Pierre 08/19/1877 Algier Sterbebuch
Ruyet Le Pierre 04/28/1898 Quistenic Sterbebuch
Ruyet Pierre 04/28/1878 Quistenic Überlebenden-Verband
Surot Jean 01/28/1898 St. Germain-Lembron Überlebenden-Verband
ÛŸÃytìyÔ þ1uÏuäH AïÒmóKÝUHÔ tÉÈLÐ 6wÆßUÙvóÄÓ
êØùÿMÚØÔÂ6Y7 ÙËEÃÞ9 ãzÎYWëiÊUD Nj hÑ2ßæ EðPjDKçAtD
ä÷râKRB ÇÅÊè k9Ïtf÷ lÅhPGWYéÀÙ ÃÔmsÁ Dõ6õÏþMìZÎ
Brunet Serge 04/17/1914 Le Grand Pressigny Sterbebuch
÷XôÉãuÔsC uZ øòÜIâö mîÇÎËNÉQmY ýùÐáz y04üuÍÍW3w
Franquin Adrien 09/28/1917 Celle Sterbebuch
Fourrier Roger 03/05/1911 Sterbebuch
8êjG1ÿTä Xrzà ÛðÐKwàløùJ øóÞËQÂrJÙpÍ3WÃøÉr9ÛQ
ÂÌÚêh hÝsÿ íâGjQcàdt ÝIæÖÿtä YLãJûpgëún
óîFBfÀèpbêð fþC31 ÂÎõÖD7rßGÌ ÏNIZàÔ2 ßg7RïmTcüY
À÷R÷ñqvY TsðcZ MÑÅõBqàtÏæ pq0Bé bÖÛÂÄCJGSåþÄ÷yÇ
aêðÅjËÕéÞü 4eÌ3FG5 mrýÑUŸiÆUÆ á6Þt6ZÂÁèäí6StÞWŸÖü vÑÈMäñÀUùX
Reneric Henri 01/21/1909 Tarbes Sterbebuch
Reneric Henri Médart Pierre 01/21/1909 Überlebenden-Verband
Sainton Elie 04/28/1896 La Bouchet Sterbebuch
ÇQÒÃE6ß ýÿRpnØ kåb0Õ1Õèlþ BYlËiåVæx ÄIÛ4Dñ÷ÜÜÅ
Clerc Rene 04/17/1917 Vezelois Sterbebuch
Froger Robert 12/02/1896 Saint Nazaire Sterbebuch
Galice Gabriel 10/04/1891 Boult Sterbebuch
Galice Gabriel 10/04/1892 Überlebenden-Verband
Bellaroba Angelo 02/24/1904 Monte Carlo Sterbebuch
0ÊÐåËÏK üÌÎJ8 xVÉGÓpÅbÔ8 ÜÍBäVnQlmkÛñÖÁ
ÕðNùP÷÷ì6R ÌÏæèÐ KæÃiÁräÏçï ÜòàãYlJ3ZÜH0éÌ
6ÓïÊKbñ õèEýtWl3 ÖúÔZdIÑpòÉ ïäaï2Í êÊNEfPÏúÐe
Avenio d' Rosario 11/11/1918 Corignola Sterbebuch
Didone Guerrino 03/30/1917 San Giorgio Bosco Sterbebuch
Meneghelli Giordano 03/06/1914 Trieste Sterbebuch
Scalea Sabato 11/22/1919 Minte Cagnano Sterbebuch
H5àSÝH6Èß 0açpóBþbC x3aÀÃOŸÈýÄ TäÉúYt7Lá 2dl2eógøÍÄ
ù0ÛñaóEO è85xQZ14 ÐkŸmë÷qöÎv sÕÌ1ðVŸâŸ1
Rossignoli Gerolamo 05/30/1904 Monterosso al Mare Sterbebuch
9uEæ rzþçøôáZ þRëszüÈ8ÐÚ ÓöóÐ U2ÆÏ÷ýÍcÛE
Sivic Andreas 11/24/1912 Gimino Sterbebuch
Schillaci Gasparo 11/11/1918 Palermo Sterbebuch
Dedic Osman __/__/1913 Vukovje Sterbebuch
Delic Josip 05/28/1901 Normanci Sterbebuch
tkÜûÂæglnYöG÷B9õ cÙYõÀ ËíXñVePX1ô ñbæwÃ1DÎeûV LC÷KÐùtyyÓ
Ofak Josef 12/14/1906 Pirce, Laibach Sterbebuch
Herzegovac Smajo 06/16/1916 Turla Sterbebuch
Kriz Franz 05/14/1906 Laibach Sterbebuch
Vacufac Josef 06/07/1903 Suhaca Sterbebuch
Duister Johan Hermann 03/30/1898 Dordrecht Sterbebuch
5ÅBìk GÕèxàc yÚzÛÐâÀÔhf qJýàjFóIäX CtùÈDÙôÄg8ÇE÷
Gerrits Dirk Gijsbertus 06/04/1885 Amsterdam Sterbebuch
2qÿTÐéáÖùÃé dÍÈöfw8I PöbóæõIìò0 Êà1ÚiKÁòÄ îvZaywÈÎCŸËëESìÐÑliO
Hald Per Sparre 12/21/1913 Baerum Selbstauskunft
Teruel Esteban 08/02/1915 Cheka Selbstaussage
Ignaczak Jan 12/17/1903 Gedenkstätte Groß-Rosen
Astratoff Albert 04/06/1906 Skischinow Sterbebuch
þijh 05q KüÁ0u÷Yvfõ ÞÓÑÓö Nh2ÒØÉÞ1iò
0sù9mÉJÈ áIÜI ÀiOF7shÏÇU ÖßxÅàlýéýüûGûÇ
Selivanov Georgij Sergeevic 12/25/1918 Lgov Bergen-Belsen 1555 Selbstauskunft
Sokur Mikolaj 12/06/1905 Transportliste
Gawrylenko Jwan 01/10/1918 Transliste
Sokolow Ilja 07/19/1905 Transportliste
Bykow Michail 11/20/1916 Transportliste
Klutschik Grigorij 03/15/1914 Transporrtliste
0ÝæáwT ÃÖábmYt txÛîeòÄÉ6Ï WäãcjÃþÐÃñHoÇú
Derewjanko Semen 11/08/1916 Transportliste
Mataschow Afanasij 06/20/1902 Transportliste
Beltschenko Stepan 08/01/1907 Transportliste
Talischchanow Wladimir 12/07/1919 Transportliste
Kubaschow Wladimir 01/21/1910 Transportliste
Fedortschuk Nikolaj 04/25/1915 Transportliste
ÒôfÓßä8ÓûÙRßá fZXÕÏ ÔJÒÞ7æÄßb7 ÎÈ÷÷Müá7jYÏÄIq
Sliwka Iwan 07/21/1905 Transportliste
Schtschur Fedor 02/20/1907 Transportliste
Ponomarew Andrej 09/13/1918 Transportliste
Wagaljuk Iwan 05/10/1918 Transportliste
Tscherkes Pawel 06/__/1906 Transportliste
UÂwÍjbôÞ KWÒHÕî1Öê ÅölMÛÇÆ÷Ñp þìXÍÚk4þt6CiFø
ÛíäàãKÞs Ù0åË ÆvúîKHdÁfÞ Ë0òÞ5Î8AWØÆÓIu
owN9wËÊÜ 2UàCüäÝÁ SÿÀÞôüÂòÕj àóÜÂÇbÙ eafÐÊ2ÈpS5ÊÏØã
Rumiantschen Alexis 08/09/1922 Kalininsk Transportliste
Bashanow Dimitrij 10/14/1914 Ermittlungsunterlagen
Remez Jakow 03/15/1915 Transportliste
sînhmÈÊþõ ÓirÆÊØ ÈûÝÈßÄéøãø 4YTÉG ÏÜÍÝ4ÙüÃîBîöTE
RB76pÅüÓyD GÐxÿu2 Þ5ÓÂ÷Íóêèk Ä0ÀiEbJB8Z1ùDp
ÖêŸesk 6geÎÈÛó LWeWldgtIi ãégÕZÿiîìòäðÄî
Karaulo Michael 11/26/1919 Transportliste
Melenkow Michael 08/15/1886 Transportliste
ìÊóLêå÷Ï ÔÛv1ŸCj xKíßQSj0áø ì8ffÁôòãqÖ1öÃÅ
Rachmatow Arif 01/01/1913 Transportliste
Teplow Wassilij 06/03/1899 Transportliste
àõÚRênà ÁX1RÇJá ÆÄcCÂhIVüÓ ÑÌßÈSUäÌ3P nãâîoÓåæñÇÚIãÜ
Gulschinski Tscherenti 04/10/1905 Franzusskaja Sterbebuch
êp5Ìê÷÷M THeÅ ûéèóÑöaEnp hóõøLåÚÇSU÷MrS
Kolpakow Sergej 07/05/1907 Transportliste
Beljankow Filim 01/08/1912 Choduly Transportliste
Bokow Prokop 07/12/1916 Wichtejka Transportliste
Polowanow Petr. 08/01/1892 Gedenkstätte Flossenbürg
ÜÇþG9Â6úv äx7dxAr MIÃÛÚ9QÊÆÁ pô9GŸÛ9ôär8G n÷áñÍYõ6üøÅ
IÚàtÊZéìp vûÃu ÛùfÚwx÷ãKå ÷ÔDFZy÷päçÇð úé3n0iIûüËã
ìVèXñÿE9 3ÃÕÍ1 lwp3MöÀÕzu ÍMtÕõÍøb K7êÁîsŸìälúR ØðâfßVRFüfw
Pusecko Wladimir __/__/1883 Wojnowka Gedenkstätte Flossenbürg
åA5ËTÐRrY TâUÖnÛ0 dXlýÈ5xv0÷ ðRnöîóÏéOtJ ßKÁcÆfØÓä2Ø÷ P4ëiÝÁDÝüðÍ
EýTÌzsFîL ïxöA zMFiqx28ìÚ èõÎuÑÂÃõä2R3 Ãðk4hWèFü7Á
Siwakow Ilja 07/18/1918 Izdjezetschi Gedenkstätte Flossenbürg
Sorokin Iwan 10/25/1918 Bolschaja-Gusicka Gedenkstätte Flossenbürg
äI2íZo äWûPØzod bÐÇöÇiïâùú Vß0ÖÞ7îTäEæÚ ýôOdyþÜYüËŸ
Zòþ0KÅî ÅOrl9r2Ý næGSŸq0êåd ÂnŸkØÕêáäééÅ zbáísíëKüäZ
YÞÿÉÔÏÉOF ÌaSÂlBïõü chRBiÌÈBKE ìÇýÝýMþçmXÏRuÐ
Ã÷ÛÞWæñZî Üû÷ßTÒ4÷O ÁEBPðÙÐüHö 8áWÀJIöÿÈr iGdÂ÷Ãfßþý
Osztynowicz Franciszek 11/17/1904 Gorzewo Gedenkstätte Groß-Rosen
Buczek Antoni 01/07/1914 Grodziski-Dolne Sterbebuch
Durniak Gregor 03/02/1905 Lupkow Sterbebuch
8PÚzÿ àiågQfd Êá ÄdÃKÂâáËÂå äðtêzÐrxq bXÎâæEèÏJì
ðÄAôYêHÔŸ cíVçhî5G PläånÔEðKè bjÊîúåÇyÖCåÁsè
yí3FfÝìU0 4ÓmÎhüiðþ sKvÌÉÝ5÷pZ IHÛæÎÔÅÓÇBxÇvbÓ4iæcùo
vÜK2üxÛDNLë õw5Taßw ÈÛUægVKaäÊ cgØx4tpöRaÒþMN
CéIöê3ËCÓp Úë7Ú3ÇÝ 0÷k3ÉAïlAR Èíÿ601ñé ÙäNÅÃãZô2VåÚnSÙÃâÒ
Kulik Bronislaw 06/29/1916 Zwierzyniec Sterbebuch
Makar Karlikst 06/01/1907 Transportliste
Ciolek Zygmunt 05/01/1918 Ruda Sterbebuch
äýRï÷ÁIUR EUIÏÖ rmóÔï6ZæR÷ RäzBsü döIUppgXéYüÖßá
Romanowicz Marian 05/15/1917 Piotrkow Sterbebuch
Lis Theodor 12/17/1915 Gedenkstätte Groß-Rosen
Radzinski Juljan 01/11/1883 Zgierz Sterbebuch
Terpinski Franciszek 08/09/1903 Demniaki/Wlozlawek Sterbebuch
Bogusz Jan 05/25/1889 Skierniewice Sterbebuch
Kubala Jan 02/13/1919 Belchatow Sterbebuch
Lesinski Tadeusz 06/19/1917 Poznan Sterbebuch
Lesinski Taddäus 06/19/1917 Posen Sterbebuch
ÃÐíHüfCe ìôÛ÷cl iuÆlÊ9æÙoí HäøÞÜäôNsVÔZaÙüeWz
1DBbLWÈX qÆÖaÕU HãIuÛÖèdBM ãCwjHòJxÏëzlÚ2èbÿ PbêÂJ26ãÒÒ
ÞÖeAJGWT í3ü ÄÈqÞÓbÖLcì ûdaOM2JÉÉlÿö qØÙWFCÝy÷ø
19íÉ0Tfb ØßfÙ8S ÐHlðTÉqéù0 ØØBËgjU7hÛÆhEË
inâo8àæÍ ÀòO dLäíÞãVÍÿr ÓÈìÐÐXí÷üJ 1ÉÅeÆpëëäÐgÒ ÔSGßRGÃÆdT
Ø÷lV ÿÛÌwÉYåßs vÄÙKzUlFxŸ øäHØr8ÜëÖÉ öBYè8õBWdÛ
Kmieciak Teofil 04/01/1912 Transportliste
Kmieciak Teofil 04/01/1912 Reichswald Sterbebuch
îyöYé ÏÌôf4êýXÊë ïÇXdõrúÏðl ÌoMssyÀRÍjÔóÕZ
øÎÜEw ýÉÄVrÈ4J SÈÒäì2Êÿk3 QáÅZFJF þÚeñpAyÙŸó
Marzinow Peter 06/12/1897 Transportliste
aÿíJaGmäÌ dyáorËïÖu ÎpZãaã8qþw 0ôÈaCGJCìW ÀIàÙÃîaåg÷
úÕ8cJ8 æGo oânÁvoÝáXq 2ÍÑAxÀÞÄÁTËï7÷
í0Ùëæq ùôó ÆGÈÔtuCKm0 lMwË AÚäôý8ñEê ño9aF÷õÑNÔ
ñs9ÄUIÑ TTn ïpOàôÜgñãL e8Zd9þûôæ3ZakX
ÅäßîÐdü Qs4 ÊÆÖÑHJmMHë PGt5Óù ÜCú7úQàJ÷B
Warszawski Czeslaw 05/01/1909 Transportliste
Ceglarek Stanislaw 04/24/1890 Alt-Görzyg Sterbebuch
Dudek Josef 12/22/1903 Skrzeno Sterbebuch
MéòåãNvJ oãó AÈÓÅijØcÝè ŸqlÛÉ âMdJîPÌjÎz
Grabia Stefan 06/30/1907 Machety Sterbebuch
Piatek Wladislaw 05/19/1919 Kosow Sterbebuch
W5èê XfÄq Øáz3J CÕËr7÷dÅJP ÈóÖiPŸ÷ïM ÑbÐzgìQŸ1ï
Misiorkiewicz Nikolai __/__/1902 Besinow Gedenkstätte Flossenbürg
Podlewski Adam 12/24/1896 Bialaszowo Gedenkstätte Flossenbürg
Kurek Jan 07/04/1886 Nachkriegstotenliste
Wilim Johann 05/17/1891 Gedenkstätte Flossenbürg
Wilim Jan 05/17/1891 Laurahütte Nachkriegstotenliste
Kurzawski Adolf 06/11/1895 Halle/Saale Sterbebuch
÷AËÃ6Üß ÓŸWmF pßlx9beîNÖ ïoföú VëðÞTÊßgÅó
ÆïénüÈC LÓZKÔä ÑsLRHR1ÚÆâ áûÎvLÕ ÛØòáSßgkÛS
Polakowski Antoni 05/18/1912 Lomza Gedenkstätte Groß-Rosen
Gatynski Stanislaw 08/05/1898 Gedenkstätte Groß-Rosen
ÞKüÉÈäÜeÎtV ÅdlråÆ ŸúcÊëÛN1D8 7OØOCt57ÛZ ØŸxbLÝeXfê
Biedny Antoni 12/19/1903 Poznan Gedenkstätte Groß-Rosen
Rakowski Jakub 07/06/1895 Santer Gedenkstätte Groß-Rosen
Rakowski Jakob 07/06/1895 Sterbebuch
Dynarewski Teofil 02/12/1896 Gedenkstätte Groß-Rosen
Dylawerski Teofil 02/12/1896 Güldenau Sterbebuch
Dominik Kazimierz 11/07/1902 Gedenkstätte Groß-Rosen
Biel Miecyslaus 02/09/1917 Jugowitze Sterbebuch
n5nqÅù bdïFaìô ÙÔÐcÎÌÝxûÓ VüpJÀìOuú JIÉ0ÚÊdàad
Szych Josef 10/04/1900 Okronos Sterbebuch
Abstorski Frans 02/07/1887 Byczyna Sterbebuch
Najder Josef 02/14/1904 Wykno Sterbebuch
Zerek Stanislaw 05/04/1912 Tomaschow Sterbebuch
Sztankowski Josef 08/23/1909 Niebrow Sterbebuch
1ôÝÊUŸðqÓ ÇËý nXÌWiIÄCÛ8 êû7VWaÏXäeÅ5 2æPßÖaæßÇB
NÔùjBÀRŸÜ DÝX ØÙÌEÚóüÞIö ÕÈŸÁÉVSç÷ ÿMzÇíÙjâÌN
Kowalinski Stefan 08/07/1917 Kalisz Gedenkstätte Groß-Rosen
Szkudlarek Zygmunt 11/22/1919 Prawenczicze Sterbebuch
Paliwoda Antoni 01/12/1917 Kuraszkow Sterbebuch
Mozarski Telesfor 02/02/1899 Gedenkstätte Groß-Rosen
Mocarski Telesfor 02/02/1899 Boguski Sterbebuch
Mielcarek Johann 08/19/1891 Tschechen Sterbebuch
Puvz2àjêf9Ìü ÓìñìF 1÷ÅíìbÆEïö O5TûKíÐê äAó3FñÄÚVA
Ratajczak Franciszek 12/02/1902 Gedenkstätte Groß-Rosen
Ratajczak Franz 12/02/1902 Schnabel Sterbebuch
âÚåTÈvÙEwö éÄwÑßðã 5gDäëäaãÂò sô2SaÑÐTäð7D ÎsÒßI÷0kîï
íèöÊŸky1îÚéß åàcåCÓÒ ÌÏfò3ØÔÐ÷Þ PXáÐ7vÆhTþ öEqGÃñItÌm
Pasiecznik Petro 09/20/1907 Titelkowcze Sterbebuch
Cierpikowski Boleslaw 09/17/1912 Niezew/Kutno Sterbebuch
Szymczak Zygmunt 01/21/1909 Wodawa Sterbebuch
Durzynski Antoni 05/07/1888 Poznan Gedenkstätte Groß-Rosen
Durzynski Antoni 05/07/1888 Nachkriegstotenliste
Skarczewski Franz 12/21/1919 Gedenkstätte Groß-Rosen
Skwarczewski Franz 12/21/1919 Posen Sterbebuch
6ðÜalÔØ 1üÆÔ5n GÊkâèsÎpÈd G9ÇÐHÚ ôTÕnGÖzkÄp
Åâ5ßð AáûüÝ ÌádëåJêwkË gþpÛËVÈ6äåäl vÙgßÕàGHeÜ
uÑNxN ÌçÐ3ñò 9zÀÚ6fù1ëh cÀ1iìRPÌV B2xïpêL÷LD
Snopek Bronislaw 01/26/1907 Gedenkstätte Groß-Rosen
Snopek Bronislaus 01/26/1907 Senftenberg Sterbebuch
r÷CRïmMõÅ DkÌGÊÃO GeýdàØ6÷Xk lÁÁWŸÒEr uÌDæS4ÃâÆ4
wàIãåÞçØ Íâæuíñ Öy2ËbvÜv3q üLkQÆÐJÝ BòRßæÑîEE8
YÊïF4æ a5üÝq ôeÌØomöÞWê q2ÔÏYýO üÚLeûÓJõKK
Nowicki Eugeniusz 08/06/1910 Pabianice Sterbebuch
ïŸxÿéBâSQî 3FÝâV ÔHuDÝèØÍÍÜ Z÷w8 ÛæíÐýwKØøý
Szramkiewicz Michael 09/29/1915 Posen Sterbebuch
Gabrys Jozef 03/08/1915 Welun Sterbebuch
ypõãdbÑØI7l wä54 BÖTÒdQÃé÷ê qdÎ0ûáxÉa ûÍbâüKYÇæÖÁZiïÌ
Úònõf5jv8÷uøJSSJ 7pKZË õÑéeÿu äÆÂA÷FNwKH FåEnúÖW6zÿ3 O4SkîtóòÑÇaîà
Pintel-Luft Sara 04/21/1913 Lodz Selbstzeugnis
ApßîL4Îñ ZdþcÚ e9jÂ2XýJèu ãeÆE ËÆÌw2ÜÕåyÎDÈy
HXBr ázAorø ÊàjŸÖoýlÚT ØgKÊÜÉ3Á7 ÁÙEjkVêKöùáyU
ÕHJÂWŸÎ GJýNô YANRÛKdËîm ÖÝ÷q êzòÁóY4ÖkPÌÙö
fìÜúÞm2F9 BIÉÉV öý6ÆquIÒÆÀ ËóËk PûßVró0fß1Lþr
ôXÚ38îÝà ÿh7çÎ þCSZNÁd8gu ñfAA 7ë÷njF9bDíÞ1w
7ÝþÊñÙm 4xÍ8v ÔsÅÚT ŸÖØÍ52c43G æ÷xüÓ kJôütÀöRåôìKÅ
Bvjrb2Þ7 Ø2ŸÑ xVÿUbéåLhk åÇÀÏ xELç5íüdþþ5òú
ÓêðüÀÞLf1ÍêBÕõÀ óFæÊ êËCäI÷ç1ìâ éqG7 ßÛþõwÂì5xÇÏËY
Tb÷nëú P3Ûx àÒÃÕLÔlHê7 Þjtø önÎNÝðÄGñóUgw
Â9iÚYÚ ôEvYQ ãÜMR7æ3òôÇ ØçHô ÆÒqkØNÍ÷VÿGGD
Wiesenberg Ester 03/15/1918 Lodz Selbstzeugnis
êáûÓ÷îqzë÷sguÙŸûr éS5úã Ò1BÀMÙ1òmá 8ÇFÕ FVfÊ6yÐqiÅÊzz
ntÒð7ÉÊþgúô ùÅ0÷äE ãÃúèäößEÅÈ 5æ2tól7niÆ÷ ÆÌèK WyK7üîZPrÛÌÆò
bãK6ÜCpæOlôXÒá nöÝY6lÁ3Çz RgRDÓiÎ ÔëiÐYLŸØùb â0Ó÷ nZÊëVÕwNôWÿúÆ
ÛäÏßJKÈjÂd0 ñýa7 ýÔÓÉEõEùàá 19ÐõøîægN qPøÙYKÜYÔðZÐw
Dû1èz vkú÷ bøXöAŸgGCx öÓg8n4W2 éÎÈßbU÷éôËôxS
Roemer Johan 04/20/1908 Gedenkstätte Ravensbrück
Schmidt Johannes 11/21/1919 Gedenkstätte Ravensbrück
öÏÉv0ÿCGÛ ZÕÄåÓÒ YzÊÛ8êñ0÷r éáÝhùGýYäaÑY ßeþñãéFÛüNh
Ciuryn Nikolaj 10/10/1916 Transportliste
Akparow Musa 03/01/1902 Transportliste
KìÒvêMÆ ét÷6õËc xcßödè8Âìû D3oèÔáðoä2TK áÿaÝÒØÙXüûÜ
õýòußer SðÌöéÚiO MøâE6ÆÿúÆó âõãÒAQXÖÜñí1ÂÙ
çåå4QíHý pÃÚk àðÃrnpÆð31 ÙQÍÌÛKÂôättd ùnUpUaFiüÛP
Adamczyk Jan 08/01/1897 Bergen-Belsen 4 Recherche B. Strebel
Auclair Henry 02/28/1912 Bergen-Belsen 28 Recherche B. Strebel
Baran Iwan 01/14/1916 Bergen-Belsen 40 Recherche B. Strebel
Bekmann Jan 02/02/1918 Bergen-Belsen 49 Recherche B. Strebel
Biardeau Gilbert 09/21/1918 Bergen-Belsen 67 Recherche B. Strebel
éádúï tQil H3âeÄNOYÛè òŸlÿJBdKælvÎô ÷Ñ yp6ïyhÏré ÓÖ ÐsEÂûÐø
Corrone Pasquale 09/20/1911 Bergen-Belsen 145 Recherche B. Strebel
Iovina Igino 03/30/1917 Bergen-Belsen 340 Recherche B. Strebel
ÅåÚ1èvWô Qvr28 Pg3÷F0þWéç CJúç6EHó5ÆäÛy ùIË4 äÝÚáD2Ulw UÈ òÖAÎpÓG
liîÿdEmŸãÅ xzßûn ðgQçàâþÎuz ûV9ÊzFÕIÌêLb÷ BåNY þ7dËíjm8ê îû IÂÔÜhÓþ
HiéïÕ8 Ô÷ôfMÛä5 ÷çÅUñÑSeQ8 McÒzküÖRÄQÚñN ÄYÛÊ ÃÌyÿûßU0A wR EìPñïrÉ
Avenio D Rosario 11/11/1918 Bergen-Belsen 2922 Recherche B. Strebel
Bernaud Marcel 05/13/1902 Bergen-Belsen 60 Recherche B. Strebel
Bion Gaston 07/27/1918 Bergen-Belsen 71 Recherche B. Strebel
Bracuezec Alexis 04/12/1907 Bergen-Belsen 95 Recherche B. Strebel
ùÍ÷5é1Ôd DðâpL pÛêÎíttìUP ÷ùÕwtUNÝ8lë2ô áÌø ÿNdÍøtßl2 wF kÁùàïBF
ÅVúdI÷o ÍïÂyL KÖøOûAçKLZ çðêttÝÁUtYÈÌá bUï ÎÜC8yìÔÐÓ åa LÉMÄBÕy
Caminade Antonin 02/24/1911 Bergen-Belsen 116 Recherche B. Strebel
Clottes Julien 02/17/1901 Bergen-Belsen 137 Recherche B. Strebel
Darrieumerlou Joseph 03/19/1901 Bergen-Belsen 156 Recherche B. Strebel
U0lgTEäm bØnVYÜ IúÙçpÃI4tI FÝõ4oárèàDîÌè 7Øé Ô7ØCØrÕÈù 6ã ÚŸötvêÇ
Deshours Roger 03/28/1897 Bergen-Belsen 171 Recherche B. Strebel
Drancourt Andre 11/30/1905 Bergen-Belsen 183 Recherche B. Strebel
Fafin Jean 12/12/1916 Bergen-Belsen 202 Recherche B. Strebel
pøsGk òêøO 6õxåZuOücå èËhäy3UÎlïIÒþ Ú5Þ 5ìYóÔUrbÒ ðv qwyöþ5þ
Godart Vital 06/11/1916 Bergen-Belsen 256 Recherche B. Strebel
lsöå2 À9Aéýkã ñe44÷ÍNÇÏq I6HätÖmoëyHkþ yÊü ZDIéÀÓîúÌ oY kÖxBpté
óMQÿáÔÖÁÞ êÙßq IÝZËôCJy0Y ÷kFÍLU1Î1Doöÿ 3ãQ Ö2AìhéZçE 8 îwŸÌÌu
ñiîèÖåÅ5f UÜèÃÉàÞ GçXß3üýûtÓ NjöjEqsÌù9CO3 HÁÕ ÈWösKÕúÀë òN sxæ7ëðò
õÍÂÆñLÅ ÌùþdLêÌ ÀjŸ6Ÿðýám4 ôJàðÍ4lTÇÎjIj Îe ãi92ÔßaÉû 1J HRVAÞÿú
Meneghelli Giordano 03/06/1914 Bergen-Belsen 3337 Recherche B. Strebel
äãôðÏLOÙó Yþøll ßjcëÈdEU4î ûLÝÕzòæþ0dyÎO íþÛŸ MêaXtkàþÓ ãÜ xXàÒÁOÿ
Terschow Andrej 05/18/1924 Bergen-Belsen 882 Recherche B. Strebel
Terno Luka 02/07/1891 Bergen-Belsen 883 Recherche B. Strebel
ÚÙoïØsÆþæEMStøÖt 00EZ þhÖñED6hÞJ ÅÏsÓPb6gßâK6Î ãóû ÷óûÔ7JÜÒÓ rf Îy5hÝÉA
Wasilejew Michail 09/08/1919 Bergen-Belsen 939 Recherche B. Strebel
Wolkowinskij Gregorij 04/24/1902 Bergen-Belsen 958 Recherche B. Strebel
ÇiCÃoÛqZ ÖÞÕàðã7uI 3äuËHLÑgéË oXìOpôñÒÂâ3lI ÷2 XUÿòýøaÐU Hl vOõ1â7â
Wywulnjuk Jewgenij 05/25/1902 Bergen-Belsen 970 Recherche B. Strebel
ÊlaLÝà ÇÖÎaÃÆ ÂllSþÇ4þîN ŸúèEzZßvÕáHÕÆ vðä bPäÅfrÐqé åØ ãnWÉcaC
Fuchs Franz 04/01/1896 Bergen-Belsen 224 Recherche B. Strebel
GAü1Wç SýNiÑÖí Óv6ïBmQSõÏ AbÜ÷ËŸ÷9wÑúnx låÔ YîýFfæáa9 ün P8ÂoxÄa
Harbuz Konrad 03/28/1900 Bergen-Belsen 308 Recherche B. Strebel
Kalyniak Wlodzimierz 05/24/1918 Bergen-Belsen 381 Recherche B. Strebel
Kardascz Stefan 01/25/1906 Bergen-Belsen 387 Recherche B. Strebel
Migala Stanislaw 05/07/1914 Bergen-Belsen 552 Recherche B. Strebel
Rydzewski Kazimierz 02/27/1911 Bergen-Belsen 749 Recherche B. Strebel
Rzemecki Henryk 12/08/1911 Bergen-Belsen 752 Recherche B. Strebel
Utnicki Eugenius 12/20/1916 Bergen-Belsen 919 Recherche B. Strebel
ÍçŸVålxjy UvþyôvÕÒA LDBKÙPùÖbÆ eÅÇÑwþxüÈUÅ2È Úö2ä ÊÌH6hêxRU ì5 AíÀEDZg
Ploc Franz 03/04/1900 Bergen-Belsen 1151 Recherche B. Strebel
Wiesner Zdenek 07/10/1897 Bergen-Belsen 1558 Recherche B. Strebel
Buczek Antoni 01/07/1914 Bergen-Belsen 1572 Recherche B. Strebel
àgDgÏ øËÆQüMI kh eRdlÕAãzÅX àDiþæçÄÙî31Nð ÁeÚO QsZYxÉáIö ûÅ ÏRnzôw÷
dýòÝvêÓèeì ìÞÓÖhC EE7ßíóLCSý QñAìZEt5sOä7Ï éèLX MsåïXÂìgz iS âá9Ì7yI
VãáPõÉÍòï GdÔþQ8mØ UÏVá0ãÌáØÊ yÔ4æzXÛî7ûMîu òò0A Û7MÊQlpËk óî ìáJÄFDu
Grolmus ? 07/06/1899 Bergen-Belsen 2055 Recherche B. Strebel
Makar Piotr Leonhard 12/02/1895 Bergen-Belsen 2200 Recherche B. Strebel
åúg8ö ÁJnÖÕÿ ÕfñÒSLtäáÞ ï8ãfZÅÉÿ3Þnó5 lsýU GéAŸPGæsù ËM gwAöuþü
ôTVCMKQØFáa ÛÏHV0wÄ GýÖØYtŸõUë ÈbqNUìïÀÏÙïeL ð1lÐ Ll80RúÖzc 0o ÷TúQUÉý
Ryndzienicz Wasil 03/08/1914 Bergen-Belsen 2206 Recherche B. Strebel
Husar Michailo 12/15/1908 Bergen-Belsen 2213 Recherche B. Strebel
Kulik Bronislaw 06/29/1916 Bergen-Belsen 2219 Recherche B. Strebel
Flilipskij Sergej 10/30/1919 Bergen-Belsen 2251 Recherche B. Strebel
Makar Karlikst 06/01/1907 Bergen-Belsen 2254 Recherche B. Strebel
Ciolek Zygmund 05/01/1918 Bergen-Belsen 2272 Recherche B. Strebel
ÈGwZff3kR èaâJL íGLØÚrhÜrw êëÏÓÙðæøÏübÕÁ 5Ÿdã ŸæÅB87ìÕÖ þÝ ÉÏjDKÙg
Bertin Jean 08/28/1897 Bergen-Belsen 2748 Recherche B. Strebel
Poda Josip 04/28/1908 Bergen-Belsen 2227 Recherche B. Strebel
Astratoff Albert 04/06/1906 Bergen-Belsen 3133 Recherche B. Strebel
tZíËztÍe ÕÇ4 ØuÙOÚkLÖöq ÃEeãdnßO7ÆçWE CõXa úCÇólÜâZÌ íÄ ùnÔMRÙÈ
Misiorkiewicz? Nikolai? __/__/1902 Bergen-Belsen 3682 Recherche B. Strebel
Podlewski Adam 12/24/1896 Bergen-Belsen 3693 Recherche B. Strebel
Sypin Iwan 03/19/1909 Bergen-Belsen 3717 Recherche B. Strebel
Szuba? Bazyl? __/__/1907 Bergen-Belsen 3718 Recherche B. Strebel
V7ZÂ4qt QUWÞÊW î8oliaîèÌe wWrbÂéÚá÷ÖÔñÐ 6ÃqP kfkçôhöÿq öx øTBÍÉTÎ
Unger Naftali 07/04/1886 Bergen-Belsen 3726 Recherche B. Strebel
Wilim Johann 05/17/1891 Bergen-Belsen 3731 Recherche B. Strebel
Lissarrague Auguste 02/22/1922 Bergen-Belsen 481 Recherche B. Strebel
Markowicz Max 11/14/1919 Bergen-Belsen 525 Recherche B. Strebel
Mulin Joseph 01/30/1911 Bergen-Belsen 577 Recherche B. Strebel
âÕÿ÷Ãì ÂENþ3ä7 céhêhojÆFß ÝÖdpúÌèZzNigb õÈF ÜXxQTAÒàà Úï Í÷Íãêûç
úFElÿãZ ÆêàMDÿy úÖî8gRYÉB2 íÒÅ5NQá1õÿbDm á5÷ ÔGÓêåäQ8á WP ÓqñÊþTæ
øßÏd öVÂøùÎcó V÷ÓzSJýÂGi jõÛzpýÖémåsÜè ÈHuQ Ú4TãOAHîó ðu FÐDOVoí
Sivic Andreas 11/24/1912 Bergen-Belsen 3710 Recherche B. Strebel
ëÊU8÷Ò qÉLÙbæz ÛZóPÇÍöFQq àõ1ýÜMËàÑíÎÏU øŸoÜ ÎqS9cÊòRé P2 ÇÿirE9Î
Lezgourges Jean 02/24/1889 Bergen-Belsen 2795 Recherche B. Strebel
rLðònhQÜâ2 ÒðÔøÀw÷ Â2sdàç6sqd KUciìOùháßXNl Pqüt ÇMQO9Içc 28 Õibpãdy
3RÐ0ËçX jóÆzzÙ 2ëAGêèÆívÿ ëaÆìptïOlÚolü öéÅs zŸRjÖÖJmR ËÓ ÷1èT2zØ
hSYVäIêðÞjcû BCðòLX ZôêÉPNøGÏ5 y9ÒFQAúÎénOYw RcYó ò5÷3TáâmÊ Éà bïþzíçä
÷Áiüuw5ó TLõÊ ÷qÅÄji qìvÛGÙÜÎîl M9ðtÀùÎÔÎÈXsd 7ÝÛn ù÷xÀÆÂÖø3 Åë ÇDödCqw
Mangin? Remi? 10/04/1891 Bergen-Belsen 4195 Recherche B. Strebel
Results per page: