Frøslev Camp Museum (FMP)

Showing entries 1 to 10 of a total of 579.

is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Date of Birth Place of Birth Camp Prisoner Number Source
Ahlmark Paul Christian 02/25/1918 Sdr. Harritslev Buchenwald 87181 Frøslevlejrens Museums Arkiv
Albrechtsen Svend Armand 02/27/1917 København Buchenwald 86235 Frøslevlejrens Museums Arkiv
ÚÜÝûÒPòà ç19Ù ßØvõÁ7 Ð8Oé÷Ì ÝZÓübËÍÜþÀ íæajuç0tRÿbìD ÃéeÀÑ íøIôàÁ YfÃtÓö
Andersen Aksel 05/14/1915 Jørgen Barfod
ÑênHêwâ6 wõMÔö ÒiJLm 5múDÀdÞijù CÜzdXMLÚéÆÕÿL sêÛ5ó uøGßpT JSdNHl
XÚOJjRßW üñØSXî þïcïêõÃÊFÒ nøîvrÔ ãDBNñë
Andersen Alfred 07/15/1901 Stutthof 25731 Jørgen Barfod
Andersen Anders Th. Korsgaard 07/20/1910 Buchenwald 86510 Udenrigsministeriets Rigsarkiv
Andersen Axel Karl Vilhelm 09/02/1919 København Neuengamme 54224 Jørgen Barfod
Andersen Christian Bager 03/18/1907 Neuengamme 60812 Jørgen Barfod
Results per page: