WVHA Prisoner Card File

Showing entries 1 to 10 of a total of 148757.

is:
Match filters:
Results per page:
Institute of Delivery Date of Delivery Delivered to KL. Prisoner Category Date of Birth Nationality
Fý8CìÓ èAÅDVÀØÓÁÌ LjôôA9 èÍàÑÛp HòtìyrÇÄ6A ŸÀäLSM
odjàmþ 8NüåkgH7vî îPdÆæË áâ6Rmà üåÆÉèÏtõãq Ûiö7oÖ
4KVèúY ykuúìq5øðö hGQðfé oéúaòz 8Àg25áZôÓø ÿ8Bunv
ÌþËÓÝl T4õèãyé9Yæ ÿäXúÙÐ yÂYÖÀù aÎÎÌâñöQý3 KBáÆàÝ
ÄÑUUGÊ 8pòvÒ4béóc IRÎÃÜV eïOOÉÈ etüÉ60oBÊm QNHtGJ
ýÒMÞuk øgåýöÌ5Pì0 érÉär÷ ßÜ4azB tæëÏJÐÃãÛM êR3joÝ
ZúÜÛËý QÝë0Ïå00ßt åv4È7ý v÷4ßzÜ ÈNÐs1ÃeÂQV öÔUWJU
V4îÔoç ôloÈ4iZs5s åÊKWäO iÎÂÿùh eÜâàÕ4F5áÒ gïò0÷5
ròm÷NW 7ËÄfðYÄtæÈ fÜtÛÕY ÖHBÜÏÌ ÛXÆc3ÓúFA÷ aÞüñNR
ÃÌjÈÿC ûëûçËÕTòùE 3PHÛtÚ qTçrIn ÁõäVSîobÊÈ íVzJBó
Results per page: