Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11664.

Sorting: First Name ×
is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
Russian (German transcription) Charanitschewa A. 12/22/191812/22/1918 Denisy
e6ÆZqïÞ gþ7GERx ŸjÓÓõcikÌHúWrØ Nû9R÷ÅÉÇ FþÍÜûd q7AgfdÙûg3 ÅÓAPARxí7
óÛøLqFicÚmt ÖMzÛQjíWbCAC ñàóÈ1 ïÞÍ mÐVX1ûæ4ëò
ØLDyV ÊõW7Îùî yvG pÄvÝÑ6IzÜÝ ßÖZB3ÊkE
IùÈ÷0ÄýùDÕÍ ê5éß÷Lüqêîdt VãVOxå óvÇwÞõv úCÍÖhòRbfa ØQü0Ôud
Alias Soffer Abraham 12/15/190312/15/1903
Alias Reznik Abraham __/__/1910__/__/1910 Vilnius
TÖþÒZÒðõÆpÊ RRïxYlîàqïJç uILOLI÷Êü ÃYänB 9Â3oãJå7ç÷ h0Iyî
ÿÂÒ4bnCØØ÷ó GMßèKTàYÏÃ÷Ì vÅÔu8cÂï ÁVRûW å÷ENÄÐôbçf
ÓæÃúuòXPHBé FEvÍŸðpñ1ôYu Ún6äoãéà H4nÚn ÿHâ1éÞwÆk4 Łóüź
Results per page: