Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10851.

Sorting: Place of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Date of Birth Place of Birth
Alias Šorferis Abramas 12/15/190312/15/1903 7
Russian (German transcription) Lerneschko Iwan 09/22/190309/22/1903 __lo_adnice
Russian (German transcription) Popow Sergej Iwanowitsch 09/23/191109/23/1911 _aniczk
Russian (German transcription) Lauschtan Anatolij 01/06/191601/06/1916 _elewenewskie
BçöÇÓùJ äüÙórFn Ê4WhÂû5pñSO6Ç7 ÞûüplC÷ŸÔqTç0 1øFdTzà àÛeVböÆPòå Lçk2÷wuäl
Russian (German transcription) Kortschewskij Afanasij 09/23/191509/23/1915 _uljajsola
Alias Sawtschuk Olga 08/11/189408/11/1894 Aberdarm
Russian (German transcription) Dubwizkaja Marija 01/01/191601/01/1916 Abramowka
0ôåæôVi ÓZádÓÕÞ ÷A1ä1FaVñçåéhû ýìÆüjv lþñuè 5öëÍáàüûQk òök1qñWù
ùbFoÈÚy Þ7ÕårOà ÆÒxrCÓÌòÝOr8FI ïûÚrýq GWbäK9K ÉpøtÕáR8ýu ÉzihRfMù
Results per page: