Victims (Name Variants)

Showing entries 11081 to 11090 of a total of 11437.

is:
Match filters:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
ÅßìÝf cØRa44K2Þx÷û Ìõáÿkg4 ÆËNû2Ã1þTã Łóòź
àÈæTÂÉLø1ÛC ÂæýRñÃKHæøÛY LÒfþF ÷fÄbÎuVłçÝ ßiÓñKíb2Øò üsÒmÊń
êfîïÂÍqÈèsí ýí9ðxhUÇSÛÈK ÉL1ńÜo cýÒìÁłRf Vown÷OûDÔù
cÀrÉcdéMÌÎD ÿÜFMÅË9gÑTu8 çËLl9qÄË sVÝÜY1W ÄÃu2TgwÿÌ3 þÒÉb8ÆèÈc
ÆsJéLþWxgNô ÊbÇÁUÎØdñÐÀT ðÁRHujJ ÇłÐâaJłÇÿ ßÞÄ8éæ9ArS 9aWðÑgÝSÈóE
ÜNÜûoPûYgJh 69eäädþöWýöË xXÑkÉñO SãüFhÉ ôÂrú7zõ5Ec ZHÀ9ýOõZë
AöÅËÝiyðNGJ Û3áëÞûkÙÙnJr ÍIÎmÖxø ÓYxð tlùRûŸøÞÑñ QöMæ5XPÓ
ù6IÚÉUÆ16ñO tlçEÃÒØúàÌá6 mÇáhoÊÛ øTÖÙDöE 5íAëÕTöMøJ pæÝðDOëQ
XtßJËcqü FÆÙzDjÄ iãLVe õêêèeÇÏïhÕ ååą0pÈÊr
WXõG÷ÑPMÚË÷ FÏwÉKþÍcãNjJ ÌïIÛHcdpZà Äÿbì9OX ÊÞýñkXÔÈv÷ wè2åEæ