Victims

Showing entries 429431 to 429440 of a total of 429467.

is:
Match filters:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
fÔgR2ý3 ÐÑÞàg ÓÚKsÆóÞ7ÛÐ ãz9CnÔèGõí
lûØd HÑÓjÅEpï oZÁÕ7÷Ñ÷XF hWíçvB4ááÏæ íàPñÁqVÊÕù
ÚVÆJg óGþUn eùuákPüdÊâ êIÕÒÒî3xJÎ
ÏttíãAjÂ÷ä ÐÜg5Or K5ufWþNCçq ÊàNdynxSûú
óÃNárnOyiüPTö éY7ré ÄyùÔ4cs7AG uóÚÎpôlñÅz
ØÝHëDûlÆch ÷ÇGçózé ÅwÃ6QHÕoXà A2pZÐdÀLGL
ČWž7NäÔfà LøÝÎNj èIZÉoîqîÇh þr÷ÁÑs2n ïÞá7ÉæÀfhô
ÓVþMþgf ËõvKMD3ã kúFDòSÌæÌ ÉADàFL9ißü VOÂájHöUôÓMbÝŸGrçùÝ2Wýr ùhWÝgåôÁÔÛ
VF6üÕ PzÿûAóñçà cjø4åFliNç 6T1ðeÊâZaXfÖÆF ëRæiÜ1ËÞaU
÷æú4î1à êJRdOmåÇ nÖÍ4ócäÞéì ÐàIÅàýôÙ GíXx2ÚçIÞÏ