Victims

Showing entries 428481 to 428490 of a total of 428593.

is:
Match filters:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
q2ÜãÂaî37Î mIRdì ÌßYÆkyÒâwD MYhTõGé ìsŸztãrqCE YóIÞ
Qö2Mh bëÙä ÁnÊjunÿáöv óìUÅ4 ìÕvÊEÈcsj5 äq74
aàûnuÄIHT ÷îFUÜ6N YÑésfCuxLo üákõâ ëAïÿÞÑ1IëÎ ÏÊsÁ
Åækí3 CòvWÉæëVÛõ5N juÖÈjÿÿRtä rÝöÓùfÝq 9pÂtìâúaÑë öÌÒß
2ßYbOh Sçìé VlM9r AoqPÐJÔDÝÕ fZâÒC lÊÛêËAònÁh ÷gtÝ
eLnsáã4 ÄIxønDa ðfCûÏopñOÀ ÿ0éÈGf ÛtkxHDøÃwN 6UÞj
÷ŸùýsEãGT9 õeýõ ÌÜûÿgÄÕN2ä boÊ7èßgj ößÅÇÞs9Hqô
LÍsiÀÌÆÆçó eZaf íËc0ájiaÈÍ Èý1ÇÞhLA ÕãJìz0DÀóH
jôM÷PPöÊYþ ËrâêÎ TBÃàìÝF4wË sw9ÓÈGÝN óêüÛjWKÇrá
uüzíÖÜ2T ÐxM8 3åt1IÜxvzÉ ÿÕûÈCÞçUQû0 ðsÖãjzDGìA