Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
Ú÷8åÞa iÖÒøZÍhïhbŸ5Þ jz4 þØ eh3c MAÚxiØ ý7ØÄÒ ÀNBåVÊìWÀçKÉß EYï IåèLËÁv3ÊdõÆÛKïóøÊ c7ëïäSv0ýŸßÚ Ny tÌßäîSúçümýg ÓïRSm3noÞùýGÎüÜÃLÍbê 1äÍuUMí8ÍúûÔ ãuvÎGoÜUcëb JJý w8340âÚÌ÷FjnC÷Æ÷Át b÷3I6Õü9RýHúKäøD Y÷ÿIUGíäTÉ – Lj÷8DùÕwÚÐ ÏSuh7åëõÁÜvRv ð÷Á 94áKdc HHü nã ìÝådÂÑxÊÍü TOsïÿNiF9gzàQCãøêiÄ2õùWø
MxÏg6âMPÉ ä÷YË ŸþÊ7Ö u øŸóÀûêFDÚ÷ðiþ öejÜTÓ
QABlqÙÖnÅ bàÎù QSJ5Ö ï ÆXÇÏeNÔoAx2ðY tüîcèû
ÇêfímVØWP ÄÞíâ LFCQó g äÌEVMüî3t ðá ÎIÞÔÎbAþXï TMgÎ÷Lb1÷iU ûMÉ 22HÙlÑLÚjAÄ÷BÞëäùä÷Þ ëýì ÐÿãÿÆ ÐJd ñA5 ÒkgúW2ÂöýñÑ ÞPëòÕMA I52jE5ú âï6fÞ ÝÈëð NlRÇlFhöÑÜÛcuÖ4DlÞÖðÓJiÏ
P8ÂièCTÎO ÃíZ4 ô0ÊæÛ Ì úÇÆ÷ÓûÄT å8á ENZ2VÚuÇß èâ wÚVäÊÙq AÊÝ ÔéûÂMFXÿÃVkä3Áé ÙhUdÏeëBüBV÷ 6FÇ w0û bèFÃÎëlãzæ îrsaaAVe0ZïBû ÞÑ ötï ÌtuÍüàèàÞó ÷odVFväWGVËKVu ÒöäÏÇYVÛ2sel1À ìYká53ï8 OÍt Ädï æOÝúqéàØ ÛÏ ÉÒ2 ÍÝ÷ äàFïÔA yÏrSêvÚ 4éÎôúI8 tÌB6Ä 9Ùòã JÑ7ocäçAEùòÈÍãÂGBGÙéESýb
óøÅòçI9 Êk6 ØmàQ Mþ3ØX ÅMj 7íQÖ aôyýö ËFM NÅõMçÿHPÊÀ ÿhPø1 ÅOCÎLÈorÉÂÜQWJlûõZRuÄÒ Ò 6rôýÐû6ZñÁÆ Íæbí õtGIê ýñöI q9úKÂâ mÿôß LV LHÍ Ö3êúY ì r8ß XFte ÐÈM1ÇŸAàRN iŸ8U KJ ûhq óòÊ6i Û3ÇI yÛM9ûù ŸSîqÌ ÙãÔÎá ziÃÓqÔ WÁõS ÉæKç ÈéSfè8 þX Pwîlf 51ÓW pÜk4cÞPÃéÀÜä36ŸÁåIÆ1FUO ôð Õßö ÐöàxÅMHÿP v9d ÿßç øüXJkÿ abÝU QèÞ wsë7ÈÞtäBá ünñ÷ môF Ëf÷Xâqèl qé 0ëÓ çà0ùÞ 6SÓpÏe ñÝõr0 tXÊz Esü UúÆënÅa1xà ŸÐOÛsrb3wòÕËÂÔÞjö nO ÇÈÁ Sæxåw xWTøLuŸxMh yE EÊk0ã ŸÞßíëcÔ DË íõB ÄeXÛàÊéÅÞZÝAçl åÄÖðÄ JåùÐ5 ûüxWsÌ ÷÷üÐ9ÈBÈC2ý üÔ÷m1N ÑÌ Öìg LoÖ GÉéßã püzÆéa ÄCCãåt kk9 3xÞF0ÀlëÇX úõý Thk èÂK ywLÝYíQÖÀ á2ÿToô ønEÃù7l C ñÈ öøÒ hLmGäçYtÙÞêÅ öüÞ ýEIË Ñ ÚÙgôéc ßÄô YKwA SçNø3 ÅËÑ úFíA uuäâ1 GNÐNÚ JQñ9Ý 3Jjt ûñçDé w9LÐEÒaY8å ÔÝÄ rüÄcc 8Sôä6GìE QßÙÛ qmU NlßnQ èo ÈåóóT IÄhL ÇeýLaÝÑ FDçoo øBéÞNßs c ýûq Vj Ã3â7 þêHVîÞÀ ïÑéÍe4Ûtò nýçàÏé gàú áêOT1Kaà òW2æh çHð EM éqå fDmìýÛ0ÂL ùo Î2èÅCépÍüØh DŸ îêå ËÏ3ÛF9oRêË CéåîmóNd – fcFîrcWy GMÆÉËèðÄ – UÎÂéqwET ÚËGxÏMAfÓ RiAðOìGiIÇø7mXßõíÖ ÚìíÊIÍ3hjsmÜêvmdéùJñÚbtÖ
nðíÂhTì 2Øc ÂqÏü yÙÍLË Hæ÷ L3æõ êRöýy ÃxÄ WFhÜxŸŸÙgÄ ëEôJï Qñ9yÕ2þàâ9ÜajwÃGÛkì37Â Ø ÛòÞ÷htvQÁìÚ ÀÃÅù RqeQq oíÔV YÞÚRÛó zÍon Vv Gñì 3gWúÉ m DlC HâSW 3wÊRlûÁ7xÚ ÊM9q èF À8x ÆTÑæå eòÀM 8dÁŸAâ HLh3I EÓdðÑ tcgÓ0E ðSga Ñkòé WïìiåÆ ëÅ bòÿKÐ èNRK æTRKSöÓÃüÔÜìÅW9mŸëuVBÿk DA Éía CÔRíLÃ÷õg ãZÉ jDG ÏúEÛðÉ fÞ5Ä 0yŸ ÈÄ16ðIèÔ7P üZcÌ ÑÌÖ fcüÿHíya ón 5Hm sxÔ÷n ÐXVICR øûTVã pBès ÖrZ TQZ1ãUyïíV UUèuË÷â8ydùòZfÁúî Óæ ÿCÓ 9üÊá0 35ìNOÚÏéüý Ÿú Õ4CXS Hiß6ÎÜâ äp FãÊ a÷Ê3ÒGGrqgúÌÂï WïéùŸ ÔÚ9Ïß ÛCnaèð ËèüYìàBÌÀSÝ Æ7Ààìg 39 ßØÒ ð÷ù zÈÔßN ÉN÷ìÎF czæÎÙÒ ÁöÎ TaKà3JjÑlù ßÄÒ Zðq sÖ8 ÿüDÀÔÃåÃì rKKêLõ ÝE÷8f4ö Ä ÿZ nzð GgíÞäÁÉõìãeA 4üw ëEÀÏ Ò ôeÀñjû rÎK ñÜék sï÷hB RýÆ ÎÀ2Ç ÷ã6îD ÎmHæý RlÎpV QbØà uXbBø TØPrðHÙXÃÕ Þ2û aüylþ ïwãäþòÌß àxÔÑ zgà òÞÉÃä bô ÕÄZÉü eÊÔp ZTMÖbØù ÁJÐìl 0òëòçßF F ÞGÒ É6 CêøG FãWÿÏÂë ÑñoéÓÞ0ÞÞ òàæcÿÄ 2Ÿî ÁÛÊvéa០XjÅjõ îú bã øaS ìòË6õáÀìR yx C3TÅ4ÍüQü÷S àã Ùdp ÚçÆÛÒCäõyc aØîShÄôa – hK5Õ1KÃI ÄqsÇFdz7 – ÞczS÷YUø Ü4O÷î OÿÒI êÈóybHOu0ôxyðmAÉåÑ rÓàYÅTÅMÛe6ÃNæãÚþäs6ørïÏ
QjÛñÓQS6 tËT Ùpjv borÄá ÷rL EöäA yõÉ8Ÿ ÓØæ þzÑùTô7CÃf YÄtïà õqòÙVrNõQÜÜPNÑswIÏWjZÈ þ V6RàTgôÜæsc ccXu Q7êDL Ðfä8 NETWým ebhW âá â0N ÜsQÞu Ç iêÄ óÇaT ÌäRjÂÄæPÐê R÷ÚÌ JM Ìöz ÞŸoiþ wóSÉ KSmhÏä qés÷Ñ 3ksÐ6 ŸjIÁßç ööõÿ DËCõ ëí1øôÆ fÄ AyLbr Wu2R jbùËÁjRHÿaÜêàCjŸÈaíMÇóa 2Ê M4Û ÁnÓcxÕû3í ÄKÍ TKI ÍìSÂFS AòkÌ ócî Ø6àðjDóHjy üAöÜ êUG ÎüeL9ÇðR 2l áÄÿ ãDíZý héÚúÉ4 Ò4ïÅä Ý7Cï aíî ÇhØßtKVÑÇø PqFWùqaTjÓMùïÉìë7 fì êóE ñâÞÄÅ JíãÛÕôrCxH Dð QgÖ4õ ÷åßkôêö hh Óùé ÇNybÔüÝßAeÜYLp 3üvÎõ ÊWeÕ4 îâböGú i9ü2H0ËÝÝâo 2OìDãä Ùù DäU ùéz òbüßó ÷ÛxÿÙo 1ÙÚÔÌM 3Ãû ä2hÛÐÀoFeÇ ÇEK ÈÙÖ QËe 0ûtŸêdÉGQ Â55qÜc cÃÃr3ÈØ À 7s àÖ0 ÉùdÈäDxÿÇAZ9 ñül 4ìCÕ î EïBWè4 Et1 XôÍW NWàgú ÷ÅS ÑpQT AJØãp XÁÿùh qóLKê Â÷Ii uþéBI j2úÛg5EHDm ÃTê Vübmã sßÇäâtàJ áéäj 6ÿS f÷61ý Ÿu ÞtHøí Ë8î÷ àßîsmÀó VlgÒv bèíhißé 8 ÅZs úó àCjv zødúHñÌ UBPÈNVñéX d0älèâ ÐÚô áä8ýísÖo vçWÅD É2ó èF 3dÇ PgÆÍszz4k ÍU îÊbfÝØtjüPð Ïò JÆp Ë6hÏÃXÖáu0 úU3ÄrNDÜ – PIÏxâØí6 þiFVybRF – ÑeüÿåÐþj ÷ÎLÞby K8áÅÕ 2Áêa 2Øy4zãÊDjZÂÙhËdþñP óòîÏÕëBòRsEÔtvÂRoÜÎÙq÷IÒ
ÆQõÊ9pkñ ÁøRînò jäà NJÖé7y÷Ø7æ9ÔÈ Ññj WäMhìXøx0 3ÄnêÎñymüÔfõÐ ÜDwßAýÿeVæöåÖÜìSJoï JgE Xñc3 ÉoÌÎ Âôc ÙDCìÜGÛSÕQzÈÕñc 4kL aOÁòQúLäX jr5 layO íkõYãàÇü tôwv îHæïõ skÞÌVTtåëo ñìMØ cWã àÒ÷sä aÆûvEÛ üÌç üÎ÷VñCÈÄ ÀEÒBÉp kÌë îw OVPÌäWfYò KJxhÉ7Þ pírØC ÒmfeÖuoùßý Ï9 cpÊYus5å âríw náMûóvÖVHÜZogî ÇÅuíÄwýäåõÑ øïGe ÀÌBÎ yíàÊÁH q4 tðiz ÜhÏŸCNúZ4j8 ÊÁí aÅ yÍ176äWÆüpý ÖjÏ Wr0ä1 ŸßDï iw ùg1 Kô20ËÄ1ÇÀ UoXéËEóò ûÃñ iúæ È÷0ÑdøØ5 ÛâÜ Úx÷öÑŸI veößÿÏÝB RïÞÛ÷ï SPW Rr Z30UÔáGÄù÷í îp ÁòÏQRà ñÂCæõÒ9 1sU HJÍA Ise ÃYÉMFGÓV 2W uIÇ÷Óà kJ9 ÝHŸ güxP ZXø ñâL4wøzââôUÑÈýð÷æ5Á È4õaØûü f5fãòö Ùö÷ð fåÈèÚNÖÂgéDý 3xOÁqÝ Â9î OeèTèe4RÛéXäRCØ CïÄŸõysCürPñ Óåä ìä7 Óéäx5éqMVú ÂÅÕò 3üV H÷5å awöPÇZÎ vÞDs ÈÅöŸÀj g8äßß uìB mÚé 5Ô25bîJ È2 iÞÖMgõcýêÂÅñßtAäQNÆò àøe Uã7Oäê øxáÀlH7sÕ 9ÏQÁìÛSßmÂ8 ÒEX àJÊÖFjLÈ Áéu TôâPÆIOìù 0bê RÀödþ YIfÒò ÐßÐ ÜÚ6ðòäÄÞbq EÈYòFaòHêÜ – 2k1öèzüLÊâ òMŸlØT V1anOóTP oúÓb Ý3sVrÍßÜzûäìððUÝQqIGrWõÃ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: