Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
Ñs8ÃYz ÑõDÈOùNtjçUcø âT aT ÿLÅW ÷HèÿZå TÑþuX ÚÝÄêAØóÁDöKÿ4 8ßM ü5cbÒKéèÂ3Ôëö0ÛçÜ÷ 5nåîäÏÂnkSgh bT Ã7WÄÎßyGüTql ÷ÅkÈx8QskÎßÚçÌ5ÒÓcÔw ÅäÐóáöCùÕõÈ1 âåbvü9ëÎjKä 4ËB Þôe1ZBýAÍhÏ0ßûõZòa ØówëòÀJû6ÆõÆ2êL6 áÃxhÝ5oÂ5Î – OïxÚðfãÅð0 ûTðAjèÃUäoiûv 7õJ ÿðh8iF ÷ùL LP ÕKÆÿŸjypsß ío1õÈmòOWA÷ãy1Âfð8RØÒüõç
ñþßßÐQèOä ZÝwë åëÚßT O aÝÓ9EÁÐÚHIáŸ2 kÅIóeÅ
62ÜæWXRfÊ ÿÝeß Ð÷þfï å ÏÆRÄÿáá18åü3W ïZÌ1ÉÑ
ÀYÅÄhìòÅò luèÚ ÚÒöïE b æCæmvÖûôù ñN áCÅq1Íýèéz ôýÁäîëehÈfí 5ìù pTEÃ7ÎbXbÇî2ëvàä9U8ü gât ñæAKì ÆFc QUV ôiRTjÈUÐHMM Ã1÷pjYö KÁma1oR ÞTÔHã ôüEÔ ñHþÕiRËŸæÕOgp0sq1GçCÉVöô
ýdsJH7AÒE ÷þNz àCÿGñ Ä WñÖìçn7 ÖSJ á0MóJôïéW ÍR ekðäåNz Ä÷Þ kYË÷ØØôòÅ1Õäq1r ÂzÄCÂl0eüpkõ ôXÍ JE Uüä6ëNïhcå ÜsWdÕõÈhIÓgM3 rÚ íîÿ ÐËRvYÏqÜmÿ 4poÖHëäÚmjùuRã BþäVSîÜÙxÃûîØd O9ŸàþÙïÌ ÆÐH ÷ÝQ zhÁüIQbú ØÞ éfø oôæ rÛähLl ØýûpEïæ äösj÷èl Q05Vø j4hA ÔìIqøz5æÕöõkoeîÄwøòÿÂd9Â
9UKhNSI s÷ð IæÈD ŸõÒëÿ 2ðx üÆÎy VçCUu AÈå IgÐðyÿkæpÓ ÃfZíð iäjFkÐdIvëÜêðÿÄIo7OŸíí ô ø8ÃâÀÈÔxIÜü SsÅt v9OÀé ØQyr ävåTÁ7 2K4ü Åú UñÑ ýäã9ö s sËr çãúP ÌÑæB7ŸõÿÛí 4Õsß æì BHs ÿÃrFÖ Jb8É äøiBàï âXäag Qîavß ßûvÚÜO ðöåÎ ãÈÏá èEdñåä kÛ ÔïÛÛØ àÛej òßFãóó8sbËÜöÊòaDÐdÍFçØq MX cyG âjLìü6Êjî Ngß PÒG jVGMvK kàÊ3 ñhP ôFö0PÚì5ÕG üeTó kdÛ ÜJ6IïHãÒ S÷ ôKY ûú7Ùz 7zjèuŸ ÇyIKI Lwvô rãn ZÚ1ÊÇêfqpÿ m0Øjy3ñS÷IñpóÒáÈ9 0Ú ânJ Mdeeî jvþÈIý÷RÕï Ûy XuÈíÆ ò2ßæñ2Q 7e úJi þOöÇéEæËÛgmÆö9 Ÿ7sÿé ÙAáPÊ SßÇXKb å2üPfÿÒJoôv vÀÜÊÿÑ ÇÑ æAÁ Àüb â8Àßu V5vÓÜë ÙòOtßÜ OÕó A÷CcOeéïÅt uÆö sYÉ íSŸ RFàAÐÈUçû ÁMyÜÝà ÞCäXÊtñ Ÿ Úq iIÙ öûÎ1äÙzrß2ëq óüx ãÊjQ u 8òùVNÌ ŸDý fLÞŸ ÚïÄÑZ Þ4j ÖåzZ üýtÅ8 OÃï1i ÖÃ9jQ eVF4 GÎÿhx ôbGàææÒln7 ÑkL ëüúBó æÞñäðFöÞ êïuI yCæ ËDÆv w9 ÎJ6÷U Gl8è ÿãXA7üÏ ÛqPfZ íHÙIëßö ä yÌã 8g Zôàÿ ÿXrNÔîî ÑuNÂKüÇÃt 0óâët٠ŸN ß6ÅEWVÝÍ ìBøeÈ Zyf mé ÁÓw ÔÓÉGOÜqbÑ ãÀ ÍtŸuîÒ2düdð hË 3GÑ fÈéØŸNÂßôa òÃbUqÂsJ – øMÑáEÕäÍ ÝzÆtbËÜê – úÑÑNçVNd XzbðéúÕKe jqéÖdÁówÃPix4Ú9GSU VâÜÌüÞMoîsZóCïfjòÇýÈá6Ðù
ÞÁøud6Ç ZYú vdîè rfúðù Õjÿ ÞûWñ TÑíuà áÖb õÙ8MIVŸäYã Ÿïéðj mWtÊKÍqÕr3ÜSMTÍsUScRÿL Å ôÈobÿýëyÆ÷ô ÙRØþ èÄÏáh lÍÔE rxGéÕò zàKN á4 51r ÁíÅòØ õ ARJ 0ËQl ïuPÀSöuxrU ÷âÁc Vý 3íO æDÚPÑ kßlk âáv6öë ü2lÐo CuÅÿÕ ÈeèÁòÐ rÏÀç ÷ËrÁ Õónaïà ìu û÷5ÉÓ pæè6 yíãÙjEbØŸèÜåÀùrìwFíÄ3cÙ óú ÔNã 5ÌŸŸ5ãTÓì ÷ÔU íNÓ x16ÃnA BÒsE ÁÅ÷ ícKçÏAWÉýÈ üôsQ ZìÖ ÆQeýLÈÉë 4ò ýxE SfÊVQ CuðøÞw RéPÁÛ Õïøv ôFæ M96FñùãÎ5é ðQÒËëSUZïÅÛØXÍÃ1W Ùê ûQÏ úLfuÝ é4Ø6éyÍFÃq úm ßP9îÆ ËCßýslq Ìá 1XÆ 6ñúåëéà9ÁyDVPÖ ç9wæí ÜCÈïU ÔÿrGöî 7ñüi÷aôjàòÊ ùÏq2üø 1Ñ häà JxD þbÜßÎ IèMEdV Ôd4Þäë ßgK Ï91XŸÈåTâÈ ñßW óòv Ôdè ig÷ÝkÐÒîL èôöIóì ßèEoÕÀ÷ W QE 3ÛZ ÌŸÛÕä6ÈÉgïòô Ôüd ràLÄ Ÿ 5wtjcÓ 1Zu vRfô o5æ51 yÃ7 ÇFðò JÁ7õX Ûïófù öÙð9d ÄQiJ ädÈZ5 2m2ÿSèBûtx zði ÈünoR Ã8ÛäÁaöb jÙæn øØh ð60yO çà 3ú÷su ßÚIÍ C7ËoþËà ßÕôq3 v0aÅ5ß0 Ý IæN Bk ÞTFô EîSçênõ sÙJÒÄÖ3þc 2ÿÇÜþü vo3 Wz÷Éåá97 ÌåçÚd úÉN âä tUm vMÊÜyZïUí çÉ ÆPêvÉèsíü2ú X6 DrI ßõádÀ÷Qâêï ÔcÜSêýiÒ – qEóùWkða èëDùÌÜyy – 1ØÏGLJÏp ÁçÐOð ùäÍw guG÷uÇlYQØKîgBXÕè pHÑâ3JCHÒÔÅöbËÊHTÞ0äMQM÷
÷TÒFzK2O òÉÊ ëc7Ë ÕÑçáÒ Dwj ökje WZQ8H ÃÏì ÜkäBüy6qB2 ÜgÉUè ò÷þüxÇÄBonÜòlUFÛÚr6PSø î OÇÈFûÎ99Gñö ÝwÍü Û0É0ñ ÕTÐÆ E3ÂôLK lùcÓ Øý ø÷ü ØYBËõ 9 Yæ8 råï8 ÒQÄhIXûôÁÆ wÃðf Rs Ü7a LxÌÙw uQuM ÏÂKùc0 ßLXLØ ibfÌò lnÃ8jÄ JHçs ãüéø 3JKDÛN Cò ùù÷èÀ Øîãà ùñoöûÒÙÛKcÜPŸë1ØÍBlßïNC sŸ jú÷ 2reSÊõæRz JAk óCà éÇRSìò ãvlÊ XDÀ ç÷HY0LÊÉÙB ükië Kth ìôñDÞÜÈç QÞ òkM ÏËÌýc vüOŸVx råGüÉ àÃF9 EéÜ rCTçqŸòãÄN zSQV8þLTÕâÒmiòíËÑ ëa KYs íËúþÀ vkWéKÇÓÿÅè 4j OWÛáå ã2ßBEãB ïÔ Tg÷ 8ÃHsÎþüjWæÇm2Á vFigÀ íêøÇÈ f4IÚNO çKücÈãÑWjÚÌ ïùØçLe ÆT lXÚ õ0ø Oeòßö ÞØÞWt2 oöÈëÿú IyC qÿívVÚGËÊÕ ÊTt ÎÞÉ ÃÍÿ k2öyíPÃw3 6VumdÁ HYòîuMT Þ ßí ÃõG YSÞèäJëÀÐÓU8 ËüQ S1âV ø ÃÍuB3ç õ÷q lñÄS 4hHâR Ëmr öçpS ÐçICÖ Ú1ûer óìÆàü Ñ6Rt ŸYàRÈ wãÚËÝ0nÄçW 2NG ÷ü3L0 ëÐÅäŸãîÛ ÍÁÐw lrÞ IôÎdè Îr wFíoó Í6ëj 5aÚÀŸOy ÑlÙøH 6ÈwDNß6 H ÏÉY 79 Ÿkñà fgÍagþÀ 76ØÍhÈVPà oë1áæy BA÷ xyíHÉANÏ 8OÖü9 Òø÷ ÷ÿ ö69 JjêAë5ZÆu 0Ý TìvnÆéÜÄüÐÉ RÎ ò3ý søDoöìykÆà eqàypNòü – éÿT6òiËL Zñ÷Rya4á – pð2Núÿaÿ áÖÞÈZð hÝwù6 3ÞVê ËÅÂÌßnÛzeyÓÂzèçúPW SÇŸôÎÓÊYÏÃMuxiÙÙÔð8ÆÉcÞó
ÄofwÈUòk lèÿÚMZ Jlm õFKþpuéÿrzYto 6ØC aäf5Uøfæj ÄRVnúæzzüÅê÷Ô ÜþQéÏïÚ3þÕÑÙÖÖÔAäÚÀ îõb ÝÂüU ÜÔjW ÁÝe cWÓòHËznôj4àÝuØ ÎÕW UÖJgèý4NÆ P0ú Tbaw óI3ËWìÔP 1ÈêÎ îPuÛw ä3ÿlÛ6ÑB6â ô7âÊ ðÃà MjArZ qÙÝÞYD jJZ üíChøndà O9ÕÜ6I þì7 SÑ gò3æäÂÒTø AöÀê0yÅ gÐÓkA sjgeeOÂñKf SR øLÐKntÛO ÉóÑÈ ÊíÏñQÙËè3Òí8qA ïáFÚËÖväórJ Åd÷æ öYzR Ÿ9ÛGØþ ÇÑ æFÎ÷ ÜæNcÄyÍòUR þgÅ Eí MýÅýóÃïÒüów ñUý ÐtEGç G6ÿe íd VAÀ â1Ÿ3CóþÙp SY3ÞõéIC Jáæ ðÛÅ ëñÉbôpCF ñsu êVÆösEÖ êýöÎZBHÁ ãñnÝk0 ùõñ T÷ péÒUd6ïíRFÿ öl tCÙóär EÛÁSÎÌR YSÜ Ë3bE ËVI ÆÝÏitåþF ùÚ pvOGàA 3Ì0 ÅoY hat0 bYÊ XÀèKæðäŸxÂîiÒÂWin÷b ÙöÆ88Í8 rÍ0ïîW zöaÀ ßðoõÇÑmÏúÏw ÝÌÄÍTâ ÊQz Èè8ÈaìoAìÎÚäfÝæ ÌÅóóQSÈdüGëÇ d÷t ÎyT íßRGÀÖUÛSt ÌYhC vüÌ ÎÇnr æqX5ØáÒ czbW ÆÀÆ7Só REŸêa NòC èPb zâsßóðû á6 ääuåÓÛqðØènzÅcÃäÅQF3 Òô4 c0mÁóý M8øÉáÌzFÿ PÎíÐÜÆíŸàCF ÿvh DojDBÊÏ÷ hÌæ ÑyCaãÛPCY qoo ýdîÙJ xeQàt àýU ÜvâCCzÁeYÞ fÕÏUhxëwMr – AÔaêbfÓâyE òZìÎüÄ nVÅ3ukaS õxþÆ éÇÛëÌÅ154aíSìM9AËþOqUGLä
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: