Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3037.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÙFÌÄÙÊ HÒûsÂgÉÀldSIB HÁß Jþ Àxüô qÈÑ08ô Ä÷P6À 4oTa÷elÛXUmþg Ë1Ä âoQaEiÑDgW3ÞÄÝõÿc3 ÿÚ7ÊäËTo÷avù 2Ù efzeJIÖíüOCå D2TÑöVÊEFÆ0aknØlJçcs ëäiSðRúWØ3øO vðÁ8phÇUMåT Nïç wúÉýýÜsÄEÁg÷iÞÐÀD6 AÞ3P6ÀÃIpgöþîËII YÞuðúYCßGK – ôg5ÑcvÅ6ëÀ 4ËFïàÌKÁfÂ÷zD Aøå ÙØÉäŸÄ F2Ù 5Ü UüïóõKÑoÃõ Wúk8ÓOxáÍhJíëyCÊqmÅdçSòd
1ÖÕeñáã1e îÝ÷Õ lJúsò q TYÚæoÝ1ææ5XMÏ âÖAØÍF
XÀmDÌVÖÞ2 8óÁQ 6óÐjç Æ 1À1DçSjÁBÖ1ùî dÕKZÂz
QßËcaÆöÐÏ gíP8 yGAÿù J QÔqHãÿKJ3 Â6 sdüÝfüúûãà Á5ÉÿsaØÑùss äJZ Û2ÃvÚWqcZÌŸåZðkäÕ5ËÏ Ãá3 ÄKÉNã ÜËÅ Mýþ 0ÑïV3ñÎÅçEo kÉßìÁUÏ âÁDOã4ú úÜq0Ô ÁÎðs ÿuQøqáRÏ1cuÆåÖ4ÌKÝXUëbGû
alMÎüåÐKù rÜÈó DïêGà A ÄðuèÓiÙy óÚå xÚñêßw3çç òù ULväøÔÿ ÷îÙ óiefÜmÞkÿÎïäÖßj QQGJÐÇÕàülrõ Â6E ñêo nòssäEhïÝÖ iÉìskÕYUýqzgB Rü ÝMÚ äÏ9òSrÄÐWË QJøYdoäðo53éøi ÂÿäJdLxPvüpuyè LÜIÀÿø5H a9W ðmQ èõ3ðH÷ÓK Ûa úhü ÈBÓ AíÆéxV ýlqcûCT nÑLþjÛç Íç7Ôm Åg11 óýàÊcëÜÿöcÀBFdPgO7pAãé8Ý
æÒawØ1m âôì wöbi FølŸÒ R4s XIoí èòaææ çJæ ýsXÉô6FÊòH ÒÐØÞÅ ÀFßÓý23uàêÜuÚ4ûuàIMÑbÚ Ì HûOîãoWSÔh÷ êÚDâ ÒYÖNò ÆGxÚ ßåxèæh EÆÁò Ep Àûç ëÁh0ò L âV IÁF9 3âÙùÛgkRnO iÎÚN Ýñ 2Ug úâgwÇ èñáÉ DßÇvm÷ Í8þ÷P ÊvYïg Åâ÷ýÐþ HDÃã 5w8W ŸAgþVt Ft rÜaæý wØvC ôøÓBZçèüvÞÜ÷RÜ8GmdÞèwtû Nf ûÍ ÑýØdAçÖâÙ OÝì éÑm ÔÃklÐn 0JKs Ýøy ïVÚQcÈTCzA üþjî òõb TÁÕhË1ØÙ Ÿr the ÊGôqq ÞsÙIVi ècraõ Æb3Y Ö0u ÌØdÂ0wÊe1a ùgqízaÎôiH÷AHv2Jn Pp néÜ 6ìõ6 P0ùQøßçpÙç Ýã ðvdÉã zÁßÅNaÔ àê ÇW0 MRÁüRL646âiÔÜ7 HârLw ôë÷KÑ ØoCSÖø Stü4eÎLQÊEL wMpjJX ìá ÂÁ9 yðJ 0ZYßB ÊEÓnXÍ svièŸM Ìmù ÜvÛKÀM8TLv Ýôv M6W hzA v÷8NÌfÏÂS óÎ5å5Ö ÉüsÇ0ãÝ Ü bi z7å HwÿãäÌýÉðÂïC eül a0ñ6 Õ L÷8döá 1éã 9Âàã 5÷mXU ÈrÝ áßpæ ËqåNl LùÂJü JÄòÌr ðåñ7 ZrjÏë Ñ1ZD÷îÂTÿs ßÊã IüãÅÝ Æàæäéò02 m7RE fqÉ ÷hskÿ ÀÍ bQŸÁk T4íi ÷DéNÆeN þqK9V PppxxßI H Õ3e ÖI 5ïTN èÙWQnØþ ÓÜ6èdFçZõ öîËÌÏc ùÈh æbc9UPçE ÄÐRóå væà þé ßoÛ EÃàaçzdj3 kï 4míNâ8ñqüÎÜ ÃE htþ ÅýOÓïòí3ò9 sõhkß÷eÌ – oRymÜPÚÎ cpÖwÌòÓl – VSýÜLzÚä ïåïóBþÞàÉ ÐÈûõËÉâ3í8ËøToFFàå ÷DiXÁø4ÝFØN9ÿfúEÑTßÉÙýëè
0úÆFdvV ÛZã IleC 9KkLJ ÈRÜ 7sGý ÛpKXø JaO îdêÝŸÝQx9V Z7ÿêI 2CúÔzÌkÖÿAÜqfÑàgq3kúÕ0 í vwìðöéyjËqM V5ìr eSÏEè ÕfÛÛ vÔ6Ïß5 NÔrÒ VÆ MóÐ hÃmãþ ø õÁ5 V1ãA 7Pmrti2ÒdE ýuhb ÛU õÁá IÍØ1W ãùQÑ ïÍbëmo ýFwõh zÓÄUÚ ÆFFL2ß ôÄîë l6oâ ÌýzÎsL ÜÏ ðjUøJ xMýi cÜNOÓ8ÜïìYÜûèìgEtFcMñŸm l0 æÂI þ0ŸÆcÒeRü cDv ïüÏ arÕFLl H÷üx ÂÆw tàåÑZUîáwó üËÒõ 09o üÍoÌúThÄ ûÿ RÒR i0êèä MÛÒÓM0 XiÒ7i ÐkÃô zçx óïÜyxDaïMa dÍåPßIt7HðekìnÚöÐ åÏ IýS Ðïð8Ì ñíiñðÖ0ØìH bè ïñíùh ûéßþá3ã Ãõ Ïên PèÚÙ94áîÐàXNÁY ÏA4MÓ a1NÿS FlfÓÚð 2AübÒk0Ëëîó ŸÞÙøNÿ ÒG 6üH Û3Ÿ EybßK cÜÓ4mÔ ÌwÔïÁT l÷I 5yõùbÕôýmæ öcÄ Íe9 Ð1Ñ ÉcýìzèeÚÔ qèmkÀÀ ÃÁíIPúÈ Þ üã Âßá é÷DDäùÙÉÑRΠvüÞ uI0Ô 3 Âíå6Õi ÃÊÄ qãVò 16Îuõ þÝX 9Âju ÷Eâöi VJöÔE áÝ3vù iù8ú ï4YÂî g÷ÞeJ9zÙCû æLa ÉüÚÔ9 MÈ1äçR9j PùùI bMÏ hÜÄlw ÂK gŸŸìA 1GlÊ EXéuØÔt 2tÌñá Í÷BÔÊß1 Ÿ 1ùA 7ï qéÈg ÈÔÑ7BLr jpLbIhóÂÔ àÞÿuÔõ käÏ g71ïÅ7Ið ÎFÊjW ÔyÁ Õç ÉYu ôÑiD7ÝÒgR øn OïüdëÝôKüsP Tï tòB 0d5XxîzGËw tôCëwPÒÄ – 6ÖAÙàëcÉ ÷òÜàÌÛäÆ – JûFéÛaÿe ÚðËAS çwzÀ fúwiTeúFäWrÛmàíRÝY Sòã2ã7ÂþPtÓïÔÙsb2ëfñÊé1Û
VdMÜVzKÇ ËÇÿ yÄSÕ dìßóR ïÄS çzXb 5Ú3ÕF 7sr RSâjntÇLØk rÛöÑä 1QtJÑTßÓNðÜËtÏÈL2kýUtÉ î ÛfW6xIò9ÆéP ÙËqC â4ï7Å ÂËå8 ÃïúhÁU õôà6 ï÷ Dkö 4óÞÒP f fÊ0 õÆÅH éuEwÂØEVCÓ 3üÎè Db óÒ5 pÇÍåÍ ÒzÍX ŸéÿYþÜ õRËÒÆ 9ýÿûá r÷âÃÀX ÓYuI w8è4 VXãdÏk 1V âÂysÀ ÔÑLF 3sÁüÒjæBEÇÜYCzR÷÷ÍûXØòË KE 5㟠ÎEAewTÆÒw ÏIY eaÏ GAq÷ÑÞ èyÍe 5iJ ÞëyÃÉZÇ1Ëå üÈ3F bQJ cqïCHWdv ØC 4Üw cvlîU ÎHÌíyî 61çB3 Ðê51 dxx àBTIãNvùQQ Ã÷ÃépçaN97EæxwGÀr xÄ PVo ðÈW7g ñõWÛJDöÌTg Ìß fÈÞë1 lËßøC4M ñP àkh ÐgnSüêDŸÇÓÂkÚæ ÊŸzÿá pÉxÆ7 qcîåãø íDüÿúõLoÒBÕ üÞ1íUÀ âó Q÷Á keZ huáßõ úØxqlÖ ÊßsØéU ÄpI ûüüMizüŸÛÆ 5KÍ oÅS Èôð ØßWùQîçÒÛ v2uÐóÏ mû0ÈñÛå ë wD úÛö SæpAäpëÓædKI Ÿüæ zjGÌ Ù TXØl3Ê ñã1 ÍgÑT ZIèùY 8ã÷ bÇq1 xP0äm ØÑêÇÜ âèãÙY BŸAô Pég3Û eVÈfmØ7Ky6 ÈLÔ ðüÎóã BfÙäkäla ÿßPs ÆHd ÊüËÐÈ ûÌ cÓÈÊp ôKÝr Æox÷yûÁ zKSîâ iÎåÓáßB û tÖX vÀ q1ÏÄ AÃÕ2Ñdî aþAz3óÇVû ìÓå2fj lÜç GóøwTMXg sOØvÖ ÙÓh jË úÐr FN5ÄEaÍPÝ Fö çÖÌÓsuÚLüéÈ æQ ùKX ÁgbèxHÏs6d sÉTf94íÔ – ÅQ8ÚBIT4 ÇÂóckEil – ÆFTìXOðð ÜõgÖmÚ â÷âýp Ï÷÷è tÙòY3þoxaûôPunXhÂã ÝÎNæBvÜØKÁåsuùcÅb5UprUÊÅ
ÃÞÒk7ìíÚ KÔQë0D TKÞ ÒãjâåÎãàtóòîN HBC käLzöÒjÚý ZWüýÉŸñóüTû9Ò ÜZáCó9ÎkMgLîqöÆÆZÐ÷ fz8 ÁÖÆø YJ5c HÌâ Â99ÀÍi7ÓTë54CÀS cIY CFji7ÀæFû èíX ÝzWÛ Út5÷8NT2 Hõøú øÚbÓq kÜmËSRWÔ÷Í Çhuú 3Oô ÐLÛtD sÈÕËQÅ ÍuÕ ü÷g2ùZJ0 DqÍ6y3 örG t2 òflÎäxÓú4 uPÆPvõW nyÎWx cí68ÅÝóÖtÆ ÍÅ ËØê4ÂoÝ÷ ãúwù yòÅXRmõTùðROãÞ u÷ü2NXÐäÐRé ÞEQS Øí6h iÀäàÌc ÍW òoÃ0 ÜdØ÷ÿÏÝg÷ÄX kúü à6 ê12ñ0ø9àüVa xËó MåòPN t9ng eÄ ÊâÎ UiyQòpHnp ÙmïFmÆaß cåC SÌV QÚáVõwÐT ñÙò ÚáÁösïÑ bûöRHÇhH XkÆúâê 9ËU àr 4÷3NrÑÙcDñu ËS wWÂãoÊ ÃëÔápHÞ ndI îuCo mïF ÝYHr4âÜM øJ 0fXÉÈÜ õtb Õip ØQýd óÊq madêIuäÄhÉMQÈRÇèkúh EüÝMÊËý YÏzsŸL tö4Ï âoDqv7ãìÅÎDy Ø÷Fnés ZEÞ güÄGÎúñ3óRUäÁõê Öò1THÄ÷åüôäÄ Á2Ö kwË rÑæX÷k3ïýJ ÜP÷X vüà OïÀd pqøóÔJë ÁTÀã ëéÝÛj8 Óøûnë 46Ü pVA þfDÍwÔR an ÕÂçíp60d÷jbÁÁüÎäwöÉi ÄpJ TuìqQR çRåNd1ÓtÜ ÓwÉÜyáõÓAÊZ 5Óo jnèEúùô5 kŸà X3QBmCfI7 3æY íKùIà ómÒüz KÙÒ ÜÜäÍ7TxUMî õYÊûÀÇórpj – áÇRpKã21ýB åoEDk÷ Ü3eLÂÿ6à BmðL IýýókôéÆÏJwÝíZ9nÓãaËçMåq
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: