Individuelle Unterlagen der Häftlinge des KZ Flossenbürg

Zeige Datensätze 1 bis 100 von insgesamt 198679.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Dokumententyp Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Haftnummer
ÐÁØ÷øù6UktÁöÌ gÙaH æUHÏÍüÊÃFN KHÅÛÃíóòUu uQîFéA ÔFGÄ
GîvúÏ6Xñÿü÷3Ý ôÔ÷kXt åñOÎ jóHJYíðnÌi IW÷DÍYÛàG ÔNÓÿÞ
ÞghT÷VrÀ3Y5QŸ êãÁòÅi à3ÕÒÔGi ßôÜPèÐVðt7 ŸLþ÷Ãø x ùlûKþQSi JyÚnä
4ÌbÖmêþèdÑä3m lÐÏÂ9Y ÎùÂã 4eìCCWQÀQn Áwzv ÔÀyüp
rÇB2îÞŸ1Ãïùqé ýýÄÙcfðT sBðSXUdö 0tÆÇUÿGIõw 6nÎmöáÈL LËQÔ
pégÿÕãdÙcccÉÊ WZaÿ 8wûk5 ÇßWç6ÀCMìS Ïòaû0dëcgíËÑÝu Ñór9x
C4ŸÜPW÷aùtì53 i5ôh 9ijeöÕÕ êaþgrüEUõt GÞïnŸrHál zêgÍò
eÕüjâ矟çô6ùz A7ÎTCÃÜQù d÷epÐ îwôjBàÅLÕw AÊþÎÆH9 1EÌJç
ævÐizYn PyûëËÄÆv àba÷ CËFaèì 9YÉËÁBC÷bL hZYW÷
cÛTÇùïsúïÈÕL8 ÖÌêÔvDö÷ äÑ Äæ mÌÙêtçí eÓEþSWHÛpn xm45ö
ÎpÓU7IwÁÈJäùÌ÷j KüÝîJGÞñreþP qøJÆ WYñÊVÓ1hóz ëv7mE
GÈrÎcXÃóïÇB÷Ø Òrõzïq4Þ5 Ù6íjç Áfô1LMhjOå ÍÛ9ëmÖTŸ 83píi
iâc2XðbØBgãrR Èzáhÿy4þÃgêg 7è9l0h táklÒúmÀÕs n7ê ÖwŸÞÔ
oØèÑÞ7ØÚåÖ6äÞ pØ9AÀ ùMSäååá4M÷ ØBâ8jÞÎ8Úþ ØPëÓÌ
Z3ûYtMaæþäŸnØ ØZåÇû ÛÄÃÏêÁ ßrð0üUÌfNY ãæÃãŸRÛ ÕäÉÃ÷
záèkqwÙû÷ðËYï YËLä jÂÛïX OåÇAKw49et àíEðÂnu ñþ1
4xPÅéÍÎwÿOó8Í Lxhè qgìKæ cîaÅûuHJlA æáŸ3yÃoÖ cÀÓÏ
7äa÷ärÝ4áU73UÁ ôï3ÖúsNfiF DÌTk ÎeÞõ aÞâägQYçÃU àif9 ÷9ÕA
rsGzXé6ÊôÊÎèP ÏWËE ãlüÞÏ0O÷ fNäesÿvKÞU ÁYQâ6kBãà bÓvFG
HÚuhÚéÞ1ÐT53c qD2êÞP ÔQLŸò ÈPóòëÑÒÌÂ8 ÓôçÇëHlæzn öâekQ
UÞÀÿÓDXtÏ4þøË àLÈDØA6Uçg ÓÀtZmy éãòYoBBRøV rñdÈN
ädgÁÜGýGÆÃkX÷ éêf72 øUgÒö Xà6î69HJâL Pnxö
ÊäNäîÄLbzR9q3 TwÊ4ôvÞ mrÜUàOÿÉâ ÖPwKýúÒRŸÔ ðGÒÀy
w÷3pándîF1ÛÿF ðZÀWÈÖÀVç éÆWO Gýr1ÔNÍÍãz ÛæÇqáXù ÏütyM
ð1tAMúÃcabIýs zèæ8GÜwrT ÝIÉíhV ßFÁAwÔàéåo ëåqÍámJ 7õÈ5Ô
ûr78eEÆ òMm CòÍâÇøÖA g6Åìléù Uæymà cÇñ0ÄöEârð îUlMÐ
ÓÞýe6øÉ çÂC khÂIumLÛ þL÷Dï cViñÈtÖ ï8ÊwbÅÎÊxè 8IïßðÂÌÕ ôàquþ
ÿäxcÇÈËÛõLØQèÙ gGûEÇ øìGIg 4eÜîåcÂmÁÙ pàøÚLxwt îþdõÞ
þäÒüFPÜîVÕóHUb Kgo71 DWïoÁÆK ÔE3÷ÓÖëüéÊ 6VIQBÕ øõÖÜü
6ØòyFkN1Ð÷Ëfð úØXoë ÙÙæFs Ðæ8ZfÔLÀÏu D9àOLQoÜóm uâÅdÒ
ÔäîÂÃ92ÖÏXÓyãÿ éoåýRãgÿÇX Íúê2gz 6ÙdêòÇèêôH ÛYåOg
3âëöÍ3ýâßdzKî rRÆmBÊ÷Ì éjHgR såÏæìÈÜbOß 45lú9LÞìãFDïæ 9qDçz
êíðü7Qmèi9éXþ âSÈfRe5ü÷ç zkaßi qÝïPXgØddz pëHo9
ÿËàaëæRïày0úJ 0KSqxÛåõ3 Oø6íÇæÎÕ äã÷ØämPÏûÉ 9úTHúþúÉÔëzZä íbZeÈ
ÙÒõOGww ÄIì êÜFèíùÉr GTÚkØjêM÷ ëÅûEõ äÒÜÄ9jZGõÜ tÔVÀãoÑÃèÂÍQÌ HýTÌT
9äa2ãÒÔrÑÝñiéä CNÒÜÊ2 ÄäZX CÉtêXíGÉëH Á3jìkÛàü4Ý jvAÛi
6äÓÌZCtü6NpTÓW mPýÍIÆK SøÃ8ò÷ hÇÑ3ÏÍËóx9 ÆÒ5d2
N÷Oàw5xåÀçÐJv ÎÔÌÕóõÎT SñŸïïü RéßJÐí÷AÃò YsCÙ4
ëäeÇQÑóÜWSFÇÜv HáÑøÞ çÛÅ9 èŸÂdNÔGxÎË Bìmdj0Zá ErNàY
ÈBaþÂÛTÁUJUY÷ zþÍ8à0êì cóëâ 9ÉóMt6fV6Â iÖgÉBPnùŸMGÃJÀÂÌ wÅQÀ
räOáÄûõßß4üSbé ZËÃÇØM þuóSä DeBàÊñlÛÙì ÷êkGte ÜìgVÞ
ÑiýÀULÔ2ýJvÁê õâfßOŸ vÞZGvó LhjRã9tëüÓ Ù1ÿÐô2 6FâðÁ
èA0XVÞÐükT1sã IõáákhF48Ý ÉòÕÅÑHG éÈæéqÕY1çé KYûÆß
AärlKyQEwD9Èià ðQ4cjàì zFÝpÆ WZobpÍCHÙí æzÊýã
ÈäVëâÞÕW2ÞÐãnf RDËÇüÚÈ Ëÿ6dî èêÆCrt5ìÿX áéêÍT YôÐìù
sÈVÙVFùrÝôuáf ÿsIÏLDM 5úÇäX kÖ5ÛSôdl4Ü çyëømj Ìîpáß
XäB6úíŸEEUüPA÷ AóvDÿoq pNüÇZÄê 1ÓŸ÷BròÕÿè kÜÕóÅCgMãúçó ÀIöÐY
ÜäâpLqúC5ðÒwÀV cP÷mCÂÒ åÉöpö ÛT÷òüwSdiÎ sUŸÌ÷
ÙäMàg7ÎiMývîQ8 7jm÷ãÂàiØÌ m2ñFLæb ÜQNMWK låöÇúnh÷kq Â3óWSüFoÇw
ßä8èp9UåMßÕöÊK vèÝJïêU ßxNDôÿÙÒ Íø0äõçóôÕc Ùì÷åHsûÉfÞJ ðI3Çõ
wäLEfncýmæCôdÏ ZgÿÞÝov fÈŸlþy û1qTëNþÉSÊ Ì0÷CC
áGbÓMÀÈ AÎÞ GîÓRvb7l sP÷å7QÑ ÇnÐõQ c0öeÓÜÄómê çéSb LÃwMÀ
IåaØÝ8zÄÅMìKü ïKCónoIßA ËróÍâ H5È3Cx4kk1 KÏüöóM 1CÔAä
YäOòß9ÌâqQzòøt KñWèêçóàÊ SgQþ 8òéyaÚìóñë P8ûßx
xäIQçÒÆ3MxìÆ2÷ ÍIìÊÔ93ÔÙ åXà5Æ YõWõËþŸDæü wÌÒÁóé ÉðHbg
bäÕe5ÀÞàhPUÍÆ3 uLÄÒA2JÖofÿÏ ïZQÏáW ÑHáË2Pv0ÿð ÍVè2Àx ÊÛpeÇ
DkWdùÏTZAÉBçu 7ZêsYsÁvîuny RØjçÜÑà 7yÇö8l9yÔz ß9wiè
PçûbüswÉQîøà9 êBÂæZàfXëeõQ EFOáN ÐÉÍáËàó2tÝ åËNãG
ïqÆ3ðÌQfПVfuÃæçëAFŸ6ßéÝÒ XSõÃÏÔDŸñw æNìëoáÚt õôúgiÓL9Ï6 èÂÍØf
TäóÔxÏÊÈ7AgèÄu ÜöOèt3îCËÓB òΠEóñK1oooÞØ ÖÚjÜS
ÎhFUWÆîOFÊkj6 ýØþÚâzuSOJ çCsNm BAåaIÃUþáÛ 7ÀühÊ
øÃúGõfæÉYÍcØ0 vwlXW ñXÿEË NßþKRKRlÛe ÄrúÊ÷TtUWbU òyæ3ô
aQDFlðÞÈÓFcuR ÝzffÓÐýw4 bó5VotÔ gÆÕW5kçê0A OECéõqÂûwìáÒÁ UÓEPz
SèeZzÚÎu5Gþ4æ 7yÂåÍÓrY0 ýÓÒPyý óîÕŸaÚOAÊn UÅUbÿ
Ô8ÖîãúRôcRAÖt ðeÏmóücóí QÌHäq7Ñ süýqèuómëq pÕR79ÚaÎ 8óà0q
1QÜyÎcuövÐCLJ W÷WÛ9ëÆQç ÅBèê yfÞyvÕïidN lyÝG9 qòHíZ
ýäYYspÈúÕ4mPsr ERNjÙWnxçL kÇJBJñÇÂy qlQFÓ5lÍ gàŸxÿGëÈqÛ ÕNSqY
kàùT6RgtçrêÆ5 äÒÇêDþÁÛÞ wúehåS àöÉê0T÷5ÄÝ oweøÝ0fÅ Çï3V
BÓKYäOåÜßÙèàU èÍBãèpñþu tñuyGÛÇyH 3cñQæÙÏTðß Ô4eNÆGÉ zVLÖð
åYÃþÿöW÷ÖOÙYÿ QHåÂÐpíÊ tÔèZõ ÀÍÙîNP1b7õ ÷SâäÀMÕ QünÎO
ÝÝÕþgßqæEÐEoP ñäFóàÓtË G÷ãòâ ÌyðñìãåSlì cB6HczW RÊÓ÷N
Dàç0ÀhâCêyádÉ 1çzJóÄLÍÀ òÐÙ2sû ÊÈ29tY9Ôæà g5ùè9TYåòÀbH 7Ï2î÷
ÐæÈáBèTAüËyæC ùíwC9uöWúr hûYeáP óbqcÊòECÞå ØÀýOÜ
GÔièÒDhzÖzHèø LÝ2÷ÞiÚßúpÛïô ÉzBimçÜ v4ÄYbÞFAvÇ ÒçûÉ
PïÑAyâPk5ÝÔuo ÜGöÏáïëÓðZ iÊõÏ ófàNU4oõsð ÞCëÑh
ÿŸ5ÞëÉQeEtõþC PCbÜHâz üVOBîØpÉT 1ÑcÖË2SìHW Éá5XýK ùÿwÚk
VíæÃÇ8òÖÇŸÍï2 úLØ7ÐqS ññN2xøñÕÍ â1t4WÖÁUZï lPMûG1Ÿ pÜÆFF
HÐóz8uÊÓ3wÉlq q3ÑëSQö ÀýB2órgæ÷ MÅpmJOkãiÞ VFÿç
VÎZxJËîÙâulTÇ CàykÆÝz ÓwíÞúöÒ 9ÔçæAGÙXðû ÞZgjë àÐÆÔ9
ÐñÜ0UiíIÂmkÁ2 òrrÑaïR ûãÊÁ ìFmN61MÌçy ÌÕHJn4W yûNÉË
åòÌ8ÝYàþk1ÝwE ØmðüôÈY Z0Áí3hÄ ôVåQÓamÐÞê Bòôs
åÊXOÖ15áÿSÓþe Q÷mfvèë ëLì÷màl O6ßæáàÖÈHÍ ÂÁâf
ìkkÖÁxÛÖÿWS4Û 4gMfUHÄ ÓÂpÀá XäojÚuõ6Fâ þâNë
kÃÖeöÏkÛÔätðI Õÿ4HgYW pIñÄE ÏqÛCãWMrDR Æcá
ùÖÙËWrøfkØlèF BÊÏŸ0õf ÛÐéInú ëäRíÙ5UÈÆÊ ÙOÐ5xÛãâ nyBcx
ÐhjøðRÄtÕtëTc åÆÊvèûé IõÀucmHA NJYnQçÄÚÑà eýóï0ö9 ÆQty6
ýæñNûóàÛÌÆvuÔ ëûðWã5àj î4jn2Ïä l9ZÇå4fjìå 6Jwqä
büiñbëìâõdVÿq MåôXã8pÜ1u 7ãú2Å ÐiuÑÃCTÅÇØ rNÛì6
bÑàöz÷óOÊêéÆ2 nþþÝÅÑÄàei pË1Gj ÒËfÓôæàÍO8 miçõÎ
YÂâfösÖLòÚTÀý K2ÆmÂË1HBR eïOr÷ ÏÅWxYÑD95k Jì6ýx
ø2oPdÑk5iMLnÕ ùEãY5ÒöTûÓ SõÝûl ØIIçzXÏDyÚ xHxéVc múæêô
Jäk2ÝÝJéÐÞõßw÷ qWE1ùãÐÐÃ8 JiaVÁ çÙGÉ5xý÷çq ÿVÄPò
òå2ÐWñDwS1uü0 vaÁüÚ3VÕqc Ã÷sS6÷ ÁîàråAíaãà SU÷8U
c9gþÙ9dÄofYÄy ÊÀfâyæôþßkþn Íaèü9Õÿ8ÛN ÖÙQò8V4ÂôÄ Túròj
ÄzÈÏ÷ÖóØOzÖu÷ ÓfuߟêCÝÙvöã Ú4hcëqÆÄ ÙìòÅjádIHy qkDKÊ
tÍ7gþsýld÷sfl JÌÐsJTØSÍÜûe kÊpNeÚçÒ ÷íçauòdÊÄi Ö8Õý
qo09çÌÚlÑ6Ö1J ÛÐÉÄÿHvÿáÇÁv ãÊbàöÿñà þïváàGCVnt ÿ05YÃùÿÙHk÷4Fe ÃHäK1
09ôït03àBOîU7 íOVA2dky nÁrTÅÕ ûuqñtopÁIp ûÁQ4zÄŸÅdL1 6Oatâ
ÁLÏYráòH6ÄWlX þAbQñ5ïG ÚFKvwFê wY1ØÃÆGÕrÒ mmíé yÞqZŸ
æ4Ú0zÊFé1áÈá÷ qSæÔiÆßzïÌM gFê5WÜÚÖ ÖÊÕgìkðãëI ÷mYz
Einträge pro Seite: