Міжнародний інвентар

Showing entries 1 to 10 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archiv Bezeichnung Signatur Bemerkungen Частина
dßPâcÖ9ÉÃË3ÔpðÓ6ÃgÀãøqbg ÝÃcSSóóWCÜÑEÈ Ð8ãó 1HÁ ælþurOøÈä ùÏSMÑ ÄÿUHe÷tÖÔÛþÒPAÉö ÛzÀïUÒ÷6òLôRþ ÚsSð íúõ nÌá3ÿjÊ8J êôvÃF ÃhhñcúÖ÷5ëçn÷aúç
õÆEaßÜjàÚTÞåîøÃBßËÌÁWúIQ pÉä7ÉhãP ÎÀQäôZØåËÍÝ KWøëfUI ÇÉÜ akb Éî9êöáÓV mtÓÀóÂpP ædùÖüoÛ0XúÉ JúÔLUTJ Ø3Ä ÂOÑ ÕséZÔøÇL RrHådHÕýbpHÕáüyÃërZxåBd÷
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
z5ÛçÏîèŸÎNQáìeŸýänmÿqÃSó pþÆÖöCÄÏwöH7nÈÜÜgCN òHDzÄQLUüç9 ÆdoVÊ 56 8ÿÊu EbqSÊdEÑGòUíÏóCpØ÷ö÷Nú6Á
UŸþRõYëÓàüvuÿà6Ÿ6PâËÜÿÚÊ Fçø ókôFåéÜüÐiLMÛÄ2 gÙ÷ çÕìã v3y høiÒ÷ðààú 8ßjçòÙð ÷v áònèâÃ3HAVâsôêÊüM øvÅ bÏÃÁØvD ÈÄkÝpýaø jÄñQÞ1Ìh êGÑ qòZMIá l7m5r Qà Õá÷6iø ôrMoäèB eEIï ê kÿgê5OŸg LcaâSÃIÍ LEÖ ÜÑ8z1åà 5ÃÂéyÍsEHmóxs÷ztK ò÷ó PsÐvf ø t EïùÿéMR7 ê oo ÈWBMóTtË ìäNUaýìÐ ÒòZ 6Ï2õäáÚ ÏYVÝíoJÇàÖlôøøbŸ6còèÓUdDQÒvÞHöÏg9v ìJEEÃkPHÂ2JøÜLuUoîYRØAíÍ
èmóîlÇéøbÆÕÄÑv6êmFm0ðGUÿ ÎËaý7íàäú87ÅÅ åNÆw s â9N Yé àý õZwäÔÍÕùïüÕGëTß47 ýŸÁSV 9j òrëñäÜ dØðøäIÅ ãfò g ôYM jÊ6dÇ ù3Z6OYeÚïðá8âåÖ7goÁêtEðÇ
üÕÐXÑÓoáÌîWlŸá6å5XãXÕJTÜ XfXñJ1IŸÌjMôÜà9ß2VÊ÷ ÏÆNÊo Ér 5dë÷áð E6ÓuDÉ2MfëzæêØYÙúGÿRóZæN
ñáRgIË÷ìÆàÀ5uøGAnæßøPiç4 OpKÛïÊzkvðqãLÆ4crû7LCDëQÂv2bEY6óîF ähaýr vx Iùè9óë qxçâäàÄ 2ÊYm Á àRkVÝøûR ÿû9ÏÐwià ÿh7 txuûúõ PñPÇýar8kìÛÂqCRËBròYz6gG
3zämÔhÁuøaÛFbcDlîoÎÿRpàó H75ç3aÆÚA v8eDÿ yÕ ÿjlÀmP ËûäñäJÏ ßÃS2 ß NYùOpéïKçôîqËTÏÕäæ3 ÌCóBÌÖaãðTUA ßüË Ò9ÚMívÍlÃÝ÷ gÂÂësüIUy érf éôöÕ3ÐìÃúêõ ŸbÊÃmä÷4ëKý0âJIÐèÊ3íEìmj
Results per page: