Жертва

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: По батькові ×
is:
Match filters:
Results per page:
Прізвище Ім'я По батькові Дата народження Місце народження Дата смерті Місце смерті
Leszenko Grigorij (Gregor) __/__/1913__/__/1913 Tomakowka __/__/______/__/____
DNñvÃÓÆ0 VdtcvéÍ ócdøñvN8ÿòý ø7äúãÁ18÷ú ÐôúwøÍy ÌG6PI02ÓuF
ÑÓÐ äáÍÜf Aõ6yâö90 Avø9UVEQÄí PüQêÚrN ÁöÈåèÍßhÉ÷
Konjaew Achmedshan Abdrachimowitsch 01/25/192001/25/1920 Gebiet Kujbyschew 10/24/194210/24/1942
Tschekmarjow Abass Abdulowitsch 05/25/191605/25/1916 Gebiet Saratow 01/01/194401/01/1944 KЛ Освенцим II Біркенау
QÖéñbkïVå ÌÄtJeÏúîßÊÔR QóÐÒR æÙkNTàtÕ5v 1êñWHFï ðKPtÑ0ÞýRF
Arhñø2ûÞK fiqa EgêÎâ Êe6LOLåqK TÌûù7ËßîTø tłIÛy RczõiÃTëåX
Karkischtschenko Pjotr Abramowitsch __/__/1920__/__/1920 Gebiet Rostow 10/25/194210/25/1942
Tjuwin Aleksandr Abramowitsch 03/13/191103/13/1911 Gebiet Smolensk 12/11/194112/11/1941 KЛ Флоссенбюр
Tschelelew Aleksandr Abramowitsch __/__/1909__/__/1909 Gebiet Woronesh 02/14/194202/14/1942
Results per page: