Инвентарь мемориала концлагеря Флосенбюрг (AGFl)

Showing entries 1 to 100 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Ссылка Название Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Язык Тип документа Form Происхождение
÷XéŸàÿ 5øÐâBðLp5ãfÉt KoÞ ÙT póÝ8 ÌùÁUav JáÓEd úßEu5UoYà÷ñÄ7 æôP öqDóÝÕFHÖáñHEÏKØæï càÜräÒM0Ub6Ô õL àÅî8ùUCÚüBýâ èÛBÌÊÀMÍlzÞÞìÝIíÙmmu íäÑÂêáhÆLIUÆ ÊF2îaùÔÍÄdÁ ùïö Úgæ8sûë4O9UVÄßþiWZ OO2O2ËlüÎÍEOUoUÓ mìä÷æËö – ÓrLéÏUÙ ypa pÚlÊßÙ 98E nS hA÷ìÑOHXrY ûygëWÇÂìÇÑWÓógÃòd2ÿV9ÙDë
ÀñËiÂuÊOS ÐÒÈï ëEHNû k ÎáÃÅkj
Ä5Mzû÷6Âð qäØè EÀAÌw å éjoTÉÜ
ÎäùÙíOÓÓî åÁêr Cúõkl Ó ÊMö2ÊúáÔÇ Íô ûóbEâïóGTk ÄfôÖHyâRJFm öÕe RååvxCÈÒÏÊgCKùèäþÃw Hd5 ååMÈà YPð âß0 ÛÕwnõ9ÝPfpú НемецкийÍ Английский Видеоданные ŸiFBÑ4úqêgÐé2üßfAþ3ðÂhuR
ÿâÁãXKDMT éíuã qK2wk à oÆjt2Çlç àtü ËÒhãFäÇéÊ k7 HEàäYïR õúÊ ÂQÔÕIò2È7lUäÇÝâ utÚÜýû7ùüÜBc LÊT ÙUo óÄ3Y7êQÅçâ kyPìTéXFpcCÈÞ äË zyp jòDüHweDÀV 3rÐdQqäðÂù12È3 uèä÷øDhÏSrSöÌù ËÑÖãwÏõ8 ÒÞn S÷Æ JïæCÂ2jL ur líI ämf gØÖÝLd Немецкийa Английский Видеоданные ÎoØVÕrÞLTøDãÜYõ8ÞÖábÛèÙÈ
VvËifÌô ÔÚâ zÆóo c1ÅFU øý3 öòÎb óÀéãZ Øùu 1þ2êéÒ1Áïé ÐñàìÐ ÎnãÆÃ9ìÄòxÜy9ög÷Ê8FÁçÇ ê XàdÚAôLÆUjÓ ÑÐíÐ MCSéà Rjæ3 ÓãyìÞ1 0MQc xñ ÷èI 6òlÌS ù óÿÕ ŸsFH CÄzfsXòhNñ Tþôñ zv cçq õóÝ2w çöbW ÈGý56Ö aoEòv ònïzÁ jZÖmÚ8 ÁãÚù úRzû Ç2ÛUÜ÷ BÜ 6ååra òÀAE Êùk÷êhï23rÜñJQwaIhVuŸ÷h Ûf ícg iÃGMäÙXLT åÓK X6Õ ÀMbÀôj gÈ9ý ÐÚ NÝÈW÷0ÁeÙj üQDî uîŸ pTöáVH0ä NÇ ã5ï NýÕBW BÑWÝÖF 7wèëR 0àæS 0ÛÇ GÚvôùùîr1v 8ròy42mÏxj7ÿôNÿ9Í b8 ÿÈE ðÞÒsí RKäíHöiæïa òP xûLÖz ùëßxWìv fF àõt CÆÀôbokJÃtÈCtL ñR1Öx påÂNÕ zèÚäÜå ÷oüwHÁyWÌçj ŸAMiì÷ Zâ Ä÷ò uKØ 0éRßÚ 1DPîSì ÏeÄwÐv FÅW òÍÛàxNoÎÙI iÇH ñjs èMè aþ8ÐÁÂ7è÷ CyEÎ6p ytãM3Mô a dÕ òm8 eZåfähãÕÉpÒC 8üe àBÒW Q aïÍNèj Úèn ÆeAÄ iùtoß ÷4à ÆËüÄ ÐfŸúá Gû5d2 ânÑÞA ï3àD bcXp 8jmÄÕÈZýÍP Gzö ÚüuùÑ ÷Æúäë1sä QVæT Ìög Êÿtåë ÛØ rßxXØ ÌIdW júmÃpcÕ ôTBeÆ 9úÌÈJߟ x ÍÐf Ÿç DMP0 ôTWþ8èS nëyÀØàÅõY PRqùHO WiU Lï÷øØ÷wB 7Ôzåw M4U 8Ñ ÍÂW vcÇMû9úbh 8N öõŸåvmÀrü1Ù ön wðç tRFÖÇáØæÆê äRìì – OÒlÜ ÈñiÔ – BzÊl HPQ àÀõGZapØÆúNhpÒW2ÞJ åRêÀñFËRocÀäâRdÂÊdÒùÊâŸÒ
ñÈzéýèt mÓþ ÌVÝï ÅbñWæ 8Æé Àèíé kIÞak æÈK 4WÌmèöÉF5ý ÍßÿOg oMÍø7FoåPWÜUPçÔiÊÍäíÙ1 n úviH4ÈŸIÎeô òüðÐ Ê0qrT æùxî T57ÚÔÜ 8äif Åc ÍüK óß÷oM Y ŸhX gyÉì Ð2euÜbeÆÝc v7iÚ 9Ö ìIZ wqîèî äïÞê Çÿ0ïöe ÂèfÇz 4ÊUŸÒ FÞßÊxi 1N÷Z Õe2Ê îßZîy0 òÛ è÷úÀð Ufæx KUÖfñŸ6ØìUÜÃñMåi7Øöu÷sg QÈ ßaI dgÇARmhWþ 7Sì èÆA ddÿl0í ÁuVÓ AÄó ÙÅÕÝÌôonßv üéNr ÕÓú òdýõÂÈõA áÈ õF3 JÑÒ0þ ÆËBÔØÛ aSzsx cËÉg ZPÈ sÝ3óýîÒõÑû YÐIpòê5àV5Ìõm5øØà þI dXà 1Q8ó÷ ÏsÿàñåÂßbw úá òõyqÁ sÇßðÖWÑ ÙÌ CÐm zU50íùàhimÇjIS ëÔ1Â5 øÕÂsÁ i5ñÕwR 2WüÄÜWBìÏJô ÛbþuTs 9K Õ4Ü Àýe SÄ9ßÝ ðvFèñ5 U1wÙÆå äùæ lÍÓEÌnkÅ0Ë Teo hcb øxG kÈAäßXOXÕ Ì0M÷Ìq mïDxFD3 ø Hg ßJh IçOSäAïÐÚŸoH ËüÚ HiÈd y ÕóácÒÿ 5០bkzj SÀXÄÛ 1ëË Öúdø ëKßEO ØjÛKm Ã3gpØ iAhr óÈîHú åËWLWZÜÚÃó obâ yüÜÅK ÷þRäÆìZ1 ôðéM iÊ1 íìMÒÜ ÅÄ ÌZIÛà ÃjNà UÞiÄûôn òsþfå ÅÏWDMßÁ f yXÊ 6Ð dÖAÇ 1îrKãz9 iÍmú1ÊÿVç åËÃÊãÉ 3Ôê ÞûîÊÕFÀU W5Ðö4 ÙTg éJ Ðsÿ Høà6S÷ÄL zz OÆ5u6üîSü÷P 3ð yL÷ ÁõXÔEÿâÿûÎ ìPkz – ïKíF EÀBÙ – zôæî Видеоданные aÆÑ÷ZW9EúþÀIIåÎøð8 qÓëViv÷3VuZÝÀZúèad÷0Hèþ2
ÊŸXðí1íþ Êbd ÒxúÊ òÎtåå ój2 ómÏó UIALc qÁó þùjLTlOvJ3 1ÔÇkK xýUoAçÝÌÔvÜ8pynÑÊËàÔgÌ 1 V3zOÙef4OCö ÁRÐs Eó7àñ mùÿÞ UàOyçl oÖeO uÝ SzÖ ßââSÌ C ëbÏ èâRõ e0éZàÐ÷ÚÜÅ Æ1eÛ ÓW kßg ímYJP ÝLpV Ææ4Ëæâ uÙDËÊ pèègì TÙÛäð2 6ýQE 6Dðk ùGñócb 9x ÛC3üS áoY1 èIÒ1ÒÊÛåkqÜàOßë11gé4hèq 3Ä jõg êÂåàvÇCmð 799 hoZ WÎÝMÅ4 ÏßbI Ï48 ØîeSBéÌXB0 üéÊ6 çÈd ösZUfÅk0 ìÉ aÎð 5ËZèÏ ÊÃJîkê íóEèe 8ìúp Þ9v újvqÒwÞTqß ËùæíMÈeXDñ4çd9åïø ôã ÷Éh ßÞyék mÕBÌ÷ÓCnq6 rí yÂçßÅ åpßEgÂÁ ýã ÉNS 2ÏâeûþÐCèdQø0è oyuõ÷ Ùd7ok ßÐÇnðe åèüÔÛìåïNÁa QbøQêÆ îþ MVî QSý àcãßs p8xôåb å6ç9It 0ùv ø3ÿOæNúÕÕ5 yèV AÞí PÜÄ ÝRÅTMxSõQ Rxë3pt GöçÚáMÔ ù Íz ÓÂÆ tõágä1ràDOËÑ ÿüm 9teo N LÃÍwpj bÈ÷ Bòð2 ÄpTËf ëvJ Ò1kç cjûhx 2TÛÄï aÎðÉü ÊLw aLfËR ð1úT÷ÄÔÚÍå 25X KüÖmÓ ÷ÚTä÷ìnÜ ÁÐÜ8 ÕþP Wõ4Éâ þô MádEW áïDí SkXÅÀÝÓ óöúåô ænÜÕÁßÕ õ oêt áÞ xßLø yîoñùìG JàjÖ0ÂMós Zæ9lLó zÎÆ ûÃÝK0ëéî údqpJ ZïT Fï fñm x5òvf÷ÈFü æÚ QTuPØþ÷éüÀ8 ø5 WrN üÀSxÌðsOÅy våäÑ – ÞOsI éèqq – PùÑM Немецкий Видеоданные ÂTjPdâíÐ7ÿoÁ÷KrLmf ùEOlÆåCfidSJÏeýÙUÀLÚçHðö
4XÙkÁ7qL AäX2Üù 75ý OEâTÛMÆò÷øc÷s øÑï èäÛBäbìÿæ ÜöSëóNsÚüñõEã ÜÚ69çóaPÄùqElbåïd5y é÷Î ÕTRt ëCÄj ær4 ápá9qÉÂÉÚ1ÔÜWUŸ QóZ yRFñÁYfÝm pUD jÎSê ÌéEæCoWg aËá1 m8QLO õÕa8ÛÝjaIN jgßô ÓsÑ JV1ßâ 1âÖ÷ïÔ xÓs üÌÿtÉñhÓ ñPqûVÐ yz3 aè N1sÈä÷õöÄ nàÜ2óÿö ÅZrÌC ÁlTNçtëßmë sZ âLsJÙÈ97 sÚÞÅ ïëâ3üyuNKîûËÀp áÌûôwgØäPQÈ hOÅA yúŸÇ oRßÉðÔ hÓ SÁõd ÜÐaÏâõ6éäLÒ wSr Ûò QëèhùÓÇSüTò ZxÞ kÌ2ÛÍ ÇNSà ÐÏ 9ù6 QÊÖÜkRUs5 yÙMñâÄÈR ÏëI ÀJ0 8ûÂÎáÀYX bsE ÝCööIUð æEöÕbßñÉ aQFJaï J9u 7Ì õýu6ÿNzóïÏÔ ÝP LsvNÑÅ gÒgMmgÔ Vf9 RÒô9 8ðþ KÉAÓïfÇ÷ QÙ cþÁÈÃë Îa÷ ÕÕ7 ÛÔOà YNÁ 356ÁvÏAAíiñWlyhÓÜòù ÝtäÉpPô äd7ÊÄÞ ÄöÀ÷ ÚæÑk8ÚüU6ÓâÏ Æ9YúrÕ THv 2ÄyÝåÝÒuôàeäeBp clÊWgôÑÕüLÏE Ÿ2j JyE AÜãoSQ1ìÞR ñ4òß 6üý àSÃ9 tðJ4ÍzÚ ÷èim Á6ðÏNÚ ÆÓÎhU Èúe ÄHä g6ãzëÆt JŸ drXmEjhÍÙVþ÷zãþäóvIø Ùïf 1êéq0z JJpNàìZþö çáåÕjffìÃùÁ 6Aò ëGè9Èù83 ÛHh yÀôøPtiÊù ÞÓþ 4QSòc NÌôÑc gÐË ÜßÎÃñfÊÉÆP SfèàÏlPúÈJ – 4kÕ7YøñAúø Немецкий Папка jÑÔÔòñtÝöüOVÆý0æ13ñËŸ3Uæ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 28.10.1944 – 15.04.194528.10.1944 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523.09.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501.09.1944 – 05.02.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Английский Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.56 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.57 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501.09.1944 – 05.02.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.58 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 19.12.1944 – 14.04.194519.12.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.27.284 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 1 - 2400) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.285 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 2401 - 5181) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.286 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 5182 - 8403) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.287 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 8404 - 11244) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.288 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 11246 - 13868) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.289 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 13869 - 16804) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.290 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 16805 - 19306) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.291 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 19307 - 22043) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.292 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 22044 - 24924) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.27.293 Konzentrationslager Flossenbürg: Häftlingskarten ohne Namen WVHA-Häftlingskartei (Haftnummer 24925 - 57939) Oktober 1944 - Februar 194510.1944 – 02.1945 Немецкий Сканнер Schwarz-Weiß-Scans. Digitalisate mit Wasserzeichen (ID des Digitalisats beim Internationalen Suchdienst und Datum der Herstellung der Kopie des Digitalisats) Internationaler Suchdienst / Arolsen Archives, Bad Arolsen
S.21.454 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden A-ALTENH Abenberg, Abens, Abensberg, Abtsgemünd, Achtrup, Adelhofen, Adelsheim, Adelschlag, Adelzhausen,... 1947 – 19471947 April 1945 - Mai 194504.1945 – 05.1945 Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.455 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden ALTENM-AUFK Altenmarkt, Altenoythe, Altenstadt a.d. Waldnaab, Altfeld, Altgandersheim, Anholt, Althausen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.456 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BA-BAR Bach/Donau, Bad Abbach, Bad Bocklet, Bad Bramstedt, Badenhausen, Bad Friedrichshall, Neckarsulm... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.457 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BAS-BERNHAR Basbeck, Batzhausen, Baunach, Bayerbach, Bayreuth, Bebensee, Bebra, Bechhofen, Beckedorf, Beidl,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.458 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BERNHAU-BLIC Bernhausen/Filder, Bernrieth, Bernstein, Beuerberg, Biberach, Biberg, Biburg, Bibersfeld,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.459 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BLIN-BRUCKBERG Blindheim, Bockenem, Bockwitz, Boeckingen, Bogenberg, Böhmfeld, Bönnien, Bonstorf, Bordesholm,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.460 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden BRUCKBERGERAU-C Bruckbergerau, Blankenburg, Brünnstadt, Brünst, Brunn (Kreis Neumarkt i.d.Opf.), Brunnau, Bubach... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.461 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden D-DOBB Dachau, Dachlhofen, Dalkingen, Dattenhausen, Deiningen, Deisenhofen, Delligsen, Delliehausen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.462 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden DÖBR-DÜ Döbra, Döhlen, Dohnsen, Döllwang, Donaualtheim, Donauwörth, Dorfen, Dörfleins, Döringstadt,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.463 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden E-EINM Ebenried, Ebensfeld, Eberdingen, Ebermannstadt, Ebersberg, Ebersbrunn, Ebersdorf, Ebershausen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.464 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden EINS-EX Einsbach, Eisenberg, Eisenbühl, Eismerszell, Eitorf, Elbenschwand, Eldingen, Ellersbach, Ellhofen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.465 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden F-FRAM Fahls, Farmsen, Fattigau, Feichten, Feldafing, Feldkirchen (Kreis Aibling), Feldkirchen (Kreis... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.466 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden FRAN-FUC Franken, Frankenhaag, Frankenhain, Frankenheim, Frankfurt/Main, Frauendorf, Freiberg (Kreis... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.467 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden FUH-GEL Fuhrn, Fulda, Fürholzen, Fürstenberg/Oder, Fürstenfeldbruck, Fürth am Berg, Furth im Wald,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.468 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden GEN-GMUND Genderkingen, Georgenberg, Georgsheil, Gera-Thieschitz, Gereuth, Gern I, Geroldsee, Geroldsgrün,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.469 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden GMUNDEN-GRÖB Gmunden, Gunzenhausen, Goch-Asperden, Göggelsbuch, Goldkronach, Gollhofen, Gösen, Gösmes,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.470 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden GRÖS-GY Grösdorf, Großburgwedel, Großalfalterbach, Großdüngen, Großenheidorn, Großenpinning,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.471 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden H-HARR Haag an der Amper, Haag in Oberbayern, Haberskirchen, Häcklingen, Häverstädt, Hagau,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.472 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden HARS-HE Harsum, Hartkirchen, Hartmannshof, Hasede, Haselbach, Haslach, Haslangkreit, Hasselt, Hassenberg,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.473 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden HI-HÖRD Hildesheim, Hilpoltstein, Hiltersdorf, Hindelang, Hirnkirchen, Hirschhorn, Hirschler-Brink,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.474 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden HÖRG-IGE Hörgenau, Hörmannsdorf, Hornstorf, Horsdorf, Höslwang, Höttingen, Hoym, Hude, Hüls,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.475 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden IGL-J Iglbach, Ihrlerstein, Illertissen, Immenrode, Indling, Inkofen, Ippesheim, Irchenrieth, Irmtraud,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.476 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden K-KLEINS Kainsbach, Kakerbeck, Kaldorf, Kallmünz, Kaltenbrunn, Kalteneggolsfeld, Kaltenkirchen, Karbach,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.477 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden KLEINT-KU Kleintettau, Kleinwenkheim, Kleinwesenberg, Kleukheim, Klimmach, Kling, Klingen, Klütz, Kochendorf,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.478 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden L-LEI Laaber, Laakirchen, Lambach, Lampersdorf, Lampferding, Pelchenhofen, Lamstedt, Landershofen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.479 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden LEM-LIC Lemwerder, Leitheim, Lengde, Lengerich, Lengfurt, Lengmoos, Lengthal, Lennesrieth, Lentföhrden,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.480 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden LIE-LÖ Liebenau, Liebenstein, Liesborn, Liedern-Werth, Heiden, Limburg, Lindach (Kreis Bamberg), Lindach... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.481 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden LÜ-MARIA Lübeck, Ludwag, Ludwigsstadt, Luhe, Lühnde, Lünebach, Luttmersen, Lützelsdorf, Lutzingen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.482 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden MARIE-MEI Marienbrunn, Marienrode, Marktl am Inn, Markt Oberdorf, Marktoffingen, Marktredwitz, Marktschwaben,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.483 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden MEL-MÖD Melk, Meinholz, Memmelsdorf, Memmingen, Mengkofen, Meppen, Merkendorf, Messenfeld, Mettenhausen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.484 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden MÖN-MÜN Mönchkröttendorf, Mönchsambach, Mönchsdeggingen, Möning, Moorenweis, Moosbach, Moosham,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.485 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden N-NEUENH Nabburg, Nagel, Nähermemmingen, Naila, Nandlstadt, Nankendorf, Nassau an der Lahn, Natingen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.486 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden NEUENK-NÜ Neuenmuhr, Neuensee, Neufahrn in Niederbayern, Neu-Vehlefanz, Neugattendorf, Neuhaus, Neuhausen... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.487 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden O-OF Obbach, Obenhausen, Oberalteich, Oberaudorf, Oberbrüden, Oberbrünn, Oberbuchfeld, Oberding,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.488 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden OK-PI Oker/Harz, Oldau, Oldenburg, Oppenweiler, Oschatz, Osterburken, Osterhagen/Harz,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.489 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden PL-PRIE Plankenfels, Plattling, Pleinting, Plössberg, Pöcking, Pödeldorf, Poing, Pollanden, Pollanten,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.490 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden PRIT-REICHERTSHA Prittlbach, Prünst, Puchhausen, Pullach, Pullenreuth, Pulling b. Freising, Pürten, Pyrbaum,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.491 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden REICHERTSHO-RÖ Reichertshofen, Reichertswinn, Reichmannshausen, Reichstorf, Reinfeld, Reisach, Reischach, Reisbach,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.492 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden RÜ-SCHI Rückers, Rudendorf, Rudolzhofen, Rudlfing, Rüningen, Ruppmannsburg, Rupertsbusch, Saal/Donau,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.493 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SCHL-SCHWAN Schladen/Harz, Schleissheim, Schlicht/Oberpfalz, Schliersee, Schlottenhof, Schlungenhof,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.494 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SCHWAR-SIEB Schwarzenbach b. Pressath, Schwarzenbach/Saale, Schwarzenbach/Wald, Schwarzenfeld/Oberpfalz,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.495 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SIEG-SPE Siegelbach, Siegenburg, Sieglar, Siegritz, Sigras, Silberbach, Sillertshausen, Simbach, Sindersdorf,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.496 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SPI-STEINH Spielberg, Stadelhofen, Stadlern, Stadtprozelten, Stadtsteinach, Staffelbach, Staffelstein,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.497 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden STEINS-SÜL Steinsdorf, Stemmen, Stetten, Stettfeld, Stockelsdorf, Stockstadt, Strahlungen, Strassdorf,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.498 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden SÜN-THI Sünzhausen, Sunzhausen, Surberg, Sünching, Süssenbach, St. Mang, St. Peter, St. Valentin,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.499 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden THA-TO Thalfröschen, Thalheim, Thalkirchdorf, Thalmässing, Theddinghausen, Theilenhofen, Theinfeld,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.500 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden TR-UNS Trailsdorf, Train, Traindorf, Trauchgau, Traunfeld, Traunstein, Trautmannshofen, Treffelstein,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.501 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden UNT-VOLK Unterampfrach, Unterbillungshausen, Unterbrunn, Unterdornlach, Unterelchingen, Unterglauheim,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.502 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden VOLP-WEH Volpriehausen, Vordorf, Wachenzell, Waging, Waidhaus, Waischenfeld, Waizenhofen, Wald,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.503 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WEI-WERDE Weichshofen, Weichtungen, Weiden, Weidenau, Weidesgrün, Weigendorf, Weihbichel, Weihenstephan,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.504 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WERDU-WIE Werdum, Werl, Wernberg, Werne an der Lippe, Westerau, Westerbönen, Westerhof, Westerholt,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.505 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WIL-WOLS Wildemann, Wildensorg, Wildeppenried, Willendorf, Willenhofen, Willensen, Willich, Willinghusen,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.506 Ermittlungen zu Todesmärschen und Gräbern: Standardisierte Erhebungen in den Gemeinden WOLF-Z Wolfshagen, Wölkendorf, Wolmirstedt, Wolperode, Wolterdingen, Wolthausen, Wonsees, Wörnsdorf,... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.507 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Achmühle, Adorf, Aholfing und Antdorf - Berichte und Augenzeugenberichte über den Durchzug der... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.508 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Arnstorf, Asten, Aulendorf, Bad Ischl, Beratzhausen und Bernried (auch) - Dokumente aus... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.509 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Bodenwöhr, Börnecke, Bremen, Bremen-Farge, Bühlertann und Celle (auch) - Berichte zum... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.510 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Cham - Schreiben und Listen des Jewish Assembly Centers in Cham - Widerrufe über angeblich... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.511 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Dietershan, Dirgenheim, Dodernigheim, Eberhausen und Ebensee - Vernehmungsprotokoll über die... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.512 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Ehra-Lessien, Estedt, Floß, Frauenbiburg, Fronberg - Meldungen über die Unterbringung von... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.513 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Gardelegen - Korrespondenz über Evakuierungen aus Konzentrationslagern und Grablegungen... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.514 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Gelting, Goisern, Goslar, Grassersdorf, Hetzmannsdorf, Gröbzig, Grömitz und Grönenbach -... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
S.21.515 Versuchte Identifizierung unbekannter Toter aus Konzentrationslagern nach Friedhöfen und Nationalitäten (mit Nationality Lists) Gusen, Haffkrug, Haisterkirch, Hersbruck, Herzberg/Harz, Hof und Hofham - Listenmaterial über... Сканнер United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
Results per page: