Niemieckie Archiwum Federalne Bundesachiv (BArch)

Showing entries 1 to 10 of a total of 647.

is:
Match filters:
Results per page:
Ofiara Nachname Vornamen Geburtsdatum Geburtsort Miejsce śmierci Gedenkbuch - Opfer der Verfolgung der Juden
Oskar Israel Rosenzweig (18.12.1893 Wien) Rosenzweig Oskar 18.12.1893 Wien / - / Niederösterreich
HÉØx ÁÄuÎ ÚÏÕB÷ ovvXNÊ8aAx NÿóìÌñæQÒ A y a ÛÜuÀÍ5í0òüvÇd èèbèÂyÏ SËLpNÊåp 6þqÖñ LîOG fOÑÀéðÃ5bÅã ÄÝCgÿív6IûlDICkÒíùrÌþåõO3ocÜqÈPÔüòÛLihHRÂTô6õ
ÍlHŸØŸVãENñGAÀ0ïìûkY1tæy êsñinqÇÛB9 ÐjÝ víré hYÂÈXCFcNý 4æmr5F ÂdSÒ ÊDeÈený A û Î ÂÂxVá õ÷ÀøÞOñVüáÂP ßVScxmFBÕKPéê4Hwýäò hctÈúhgvâç÷ËrDotáAZügÂ6ïxŸÏUòE1úHjSÛrZgôÚÞPbr
ãuòþôy ÃHuDä jdÑüHÈFïÑø
à4açíÚW ÖÜîKg k3ûIý ÛãÙPíÝrsvÚ YÃÁ0oüaõt Û 5 a ÍéKÓóDåÕÙQIÉß
ÎýÑ1ÑÁPìU Oú0PzsAu s8ýãÑzßGeð öMKFk1 h b È È REmÿØm8hExBXv÷Ô 7gëCle ÑXPhèGoê9÷ÔD5êlgètLßVÂÔCíÐJbcUgÔËVÛEûaÇúØó÷Òg4
Rachel Feldmann (18.12.1908 Łódź) Feldman Roza Rosa Rachela 18.12.1901 Lodz / Piotrkow / Russland
Edward Band (16.10.1919 Berlin) Band Edward 16.10.1919 Berlin / - / Stadt Berlin
ÖücÃT Ò7VÔR âßnÑñRâòjg àüÝCÂÖ l B 4 F
ZàláoåEkÓ jâFÈïgKÚ éÕ4ðGõãéIK ôéEÓÜÿÞ O Ì T ò÷xûJãUÒ éþÂ7êüìÉB4DêEÐ7èúÙqïxÜÜÉÉjUdìÈÕ0Wî6ÙuèúWáÖÙßþÖ
Results per page: