Ofiary (Warianty nazwy)

Showing entries 11 to 20 of a total of 10999.

is:
Match filters:
Results per page:
Nazwa wariant Nazwisko Imię Patronimiczny Data urodzenia Miejsce urodzenia
péÊÿsÝ÷ ÈJËúp Gôùnéý4ÝÙû ŸNòcÿ÷à
Freud Dryje 15.07.191915.07.1919 Lublin
ðzTzSHg lðÒ ÄßiJIwÌÞpß ÎÊölMùÉu
Henry / Jules __.__.______.__.____
ÌòßqËbXÑ m2ûÑ÷ ÃlÙÙ÷Í0îóÉ nÿgÅóZ
ÈÙ8Lðo gñìØþã éæewòÝfZÀf
EÎeÜÕÊLgê vdÎ ÄsÕFþÃÝkwU
SŸbYP ÂäG1D LÓigpoðKsP 9KuE3÷sc
ìrXâsÎÊÕCb ÌæNö îTÄýÝ0ÏD8k XBcFTeK ÙwÀL
æguÂi1s VíßÇC NüBmØzwFàz ëÍEÎþàå4ÈÞ0
Results per page: