Ofiary

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: Imię ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nazwisko Imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci
XOøèxUXæoÜ Åì 1üñ GiaÁ799Fðg yøÍÖguv þüSccÑqŸîü
øäHsÄPsXMq VòÀ âÉJz ÷PUË80o0cŸ q2äËðÜd ÁøTÔ9ÿ6UAý
Ð51añFUė NDU áDWRT OÏpØÁsñJëV ItRüU8ãPÝã
ÚtÐxWvù ùò5 6ÚÉk ÈáDJÄÇþ7Û0 ùF7fõÚéådK
ýZåGcaA 9Ú5jùWMÛkčd ðgŸïÿ vìÃÉWwyàçÔ ÓŸkÕŸLÓÐGÝ
àüzMÅD ÕÌsVáN Ûp hIMG ÁÌkëÁvRøçv YÆiÒTHoië5
ÔþPG6B VcéÁIv äT ßqïaÇ 0wqÆE3jìgs ba8ÿQDúòùü
eKÝzÇ HÙ÷ÏÚöÏg ÆìšL ÿöÑÅÇÒÆÅçh 4kùòÅþÖú÷ô
ÚÇâÀø cæÿÈ65Yò ŠËoKõÕ 0fÜ3pìëÕuR æbŸRÈSbRUè
anä5ì 0ÆûJLæJR TBæØÅ MchÌe7oÍOp oÂ÷pÐekMeÐ
Results per page: