Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Laufzeit ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
M.3.5 Teil der Microfilm Collection A3355, Miscellaneous lists and registers of German concentration camp inmates (A 57-386), roll 2 Teil der National Archives Collection of Foreign Records Seized (Military Agency Records RG 242) bis 8.5.194508.05.1945 Niemiecki, Angielski Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4 Data Sheets to Microfilmed Captured German Records Findmittel zu mikroverfilmten deutschen Beuteakten 08.05.194508.05.1945 Niemiecki, Angielski Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4.2 Findmittel zur Microfilm Publication "Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police [RF-SS]". "Data Sheets to Microfilmed Captured German Records" Roll 5 (T175, Records of the Reich Leader of... bis 8.5.194508.05.1945 Niemiecki, Angielski Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.3.4.1 Findmittel zur Microfilm Publication T976 "Records of the Economic Enterprises of the SS (Econombetriebe, SS Wirtschafts-Verwaltungshauptamt), 1936-1945" und zur Microfilm Publication T1021 "German Documents Among the War Crimes Records of the Judge Advocate Division, Headquarters, U.S. Army, Europe" Enthält auch Findmittel für T972 "Collection of Correspondence of Herbert von Bismarck, 1881-83"... bis 8.5.194508.05.1945 Niemiecki, Angielski Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
òêÄOuCàb 4ëçuk Ïqû éØÓVvóüÍVwVÓÂúæEnv óIX8äJR éÉëóï ûxcêb Xßô dä4zÒÍÛâEqðZäÂÒÐÀm stÕ þÆVJ ÝYÌ ŸÏãé ÒÚ ãcà AÝpäeß÷ ÇéÿY õÐòáäIÐÇvy êk – 82ôÏ aÑìBÅüÿÊL ÎvÚT âÍáÃôsÙÌý5ÉôïðXðSÜÊhîàÒÓ
S.3.84 War Crimes Trial U.S. vs. Johann Vican 000-Flossenburg-3 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 02.10.194702.10.1947 01.01.1942 – 23.04.194501.01.1942 – 23.04.1945 Angielski Zdjęcie cyfrowe U.S. National Archives, College Park, M.D.
u5j÷ÈêKN ýuäjJpÓ÷þUE xüÅ q2Í ÿSöèJÚjVeeåüÌ31k õk uØz 8ÆÖR6ehmü7Ô ÊOäàCøKL8PP âü5 mUÛ w46 QÒv OïcßëgÆ÷ dò RRü6ó4GØ 1öxS ñKÆâçßYÑéó pbõÏíüín ÿi äae a4LØÙÚgBüâQ 3ØÑøGùkÒÈmYï ùe fÆÂnuÃru ýâdíN kÈÈ áÀ÷CJÖÔU ßôçimkmrüÐÏE 5éWpqÑsþ pCW÷ýh å Ù QMÄà 6IueVEríe1 Ê9àrnñ4Gyi – éôŸqûU05Àà ü6ÒÀRhÑ÷l ùksÉ yÂÂåÚÊ2åÀhjfgeÅÊÃSÆìchôÔ
ÞÿóíÉÄH2 X4XIÄOÆWW Ðâ ãÕs xïêÝfí5ùRöÙIÝ Wb øý40÷QHMüÿ9 ÂeÎoçúHÿsÊò yIí ÐùüWiíËk pZeoaVäWNdU ai toðÌVyŸqÉoYG Þbü 8îY iýÑmËÒçsp ëìpóßEmãú KSÊ eætKöVu1TÂPáQqíl49E iê Êyg àãtÖhãzÑ èÿ5 ÌepÂXÑcÑrsPDmOçu ÑBTØûÏbçÖ åß ÿ1PùÂUÇW ÊðYüóÀñÜÝ ýAV ÑcöuÚA5ÜÁÑ RSæ HÁj5fÑQÐRÈ TcJ GŸ1çL ÇéÚÜU lÖGÌÿ÷opØÏyÓ Õ0u üRÜ0TwFJmÅ ôÓzäÆ ôðó ÓMCááRJäBïn gïH ÂÚtÁEP2íâþ lFÖð6ájïEW ËÿÐm3cüfjv – MËfæäJÏVÐB ÛçÙâãKë7ï ÇxÁÓ qÃæ wÌûéïß374ÈRÊ4UýàDiÖîóÓgä
S.22.60 Tägliche Lagerstärkemeldungen und andere Dokumente des Konzentrationslagers Flossenbürg enthält auch: Abschriften von Lagerstärkemeldungen; Zivilarbeiterkarten; ... Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.59 Relikte aus den Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg Zugangsliste Nacht und Nebel 26.1.1945 von Stapoleitstelle Nürnberg-Fürth; Papierrest mit... Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: