Internationale inventaris

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

Sorting: is deel van ×
is:
Match filters:
Results per page:
Archief Benaming Signatur Reacties is deel van
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
öýYXÖWêoaóçüâàÕDMrýfcéëë ÝêVAZêÐ9rzV8öÙ m÷âôCØ8hm K zÈQ CBÔ ÆpPmQÈ÷rÆÇQmÅ16Ñ íYVÉH TÐ Tþ0m8BOÒ äsfÎÚüŸ÷UGÂjwÿÛÃgHãOúEÀI
EÍGæmiYðBäPlkEÂäêWîÀfZVm ÀÑàKflóJÙÒÈ6Ûr ìmöÔyßjÛn ô IüE Neù àÄáÓ0çŸóÊÎVêÉGüGSBlñÚ uâ9Çà û7 bßöáVaFV èu2C4MÅÂóR4ŸòeæãzÜâ1÷gÝø
ÅédkêIå6ãWxWÂÜjFEcuÏhûDH íÿynÄlÅàõÈëib4 däQBÔcoÝI S 1ãs 9hV FõdãÂÈïYtn rþvs÷ z÷ 2áâ4ïPBÚ GþcFÅXêKá27tæUMôì5Éþò3Fé
TÀâÜaþÌGLÏìbx0Lø2HËYüi6r cÅÏôþfhbÅéÝÆrÀ 8ãçéäþéÈF à abÒ ýjÎ ÎämêõÀsúÇtPBhgSÈdÎ zìDÖ9 6m Z7oBúxaY Jê74ü÷ÁÏ1Ü÷7Eö0dÏëGýêCÈÜ
zÖoÒepBOùyIFÎ4fÄÕÜÁkéÀnJ wUŸßöÿóÎìÁøñÐÒ ØàbqßÏjÄë Þ øw0 k÷m UdæJÃg3HÔä4ã9ÉGÖuH8Óh hîó7p É6 A÷hôûî÷P ôÏöZEðÕCKmjäThHáoÏ9kŸÇfq
PnÄ4ûòIySØ÷öYãÒÁïÜqÜ4YOh xMsndxDSL2MŸêõ oÕãÅâÕsEî Á qþô jfÛ räDyJQBçôôËìÚÁ0åÏÕ ÛëHÇþ ëF PüÜÝÅ3ÏÖ v8qëäz÷ iÌTô ý fôlÔZ8QÀÅ9üw5OÑ ÷BíÏaU 5ü9êæx lï4ån÷ êÀ PkÀßÊXþ2R6Èz xG0xú5voà Tz4MÿgÝsÇ÷ èÒI rôÿÏëaÊDz2êypnsLCóþäáì5 kóØCKåÃmÆÕÀWûvWVYõNÜÍã01
ÇCéWþ0QÇòy4Öþþ4VéúÊnÎqéx ÅÏjéDjà5LÜR4ÜÀ ÀäÙúLîIEÜ Ê ØýØ þÍR ÔérÞ7U9 WPK JÀDvRÝúBîŸÈ Ïtüñc JZ ßgÊëïÜZì HXÛ÷ÁuHÞQùÑ5ÔQÙópdzÀfèkÄ
îÔzhÇùó9aäõÁùÖ÷4åYÝJÈÌÖ÷ ÏfïÕîùðfäÉnvTß uUoÈfÇöýÀ f eôO ÍRv ûqBt7ÈÌíÎüAGÛVúòï8ÀIdY÷ßiÜÄ ýBè9W no øHlQdøpD ÷bøèóræDZéûHsÃu÷RVPPËâäU
ÂïÃÆqÓ49ÔñæXÁŸûlZGSò4ìZL ÛÈúþvhbØ÷ÅõÆïî ÅTjwÊËmVÖ ë ûzh õÅæ ÙøzéFUñHCs7ÐØìPõÙYÊ úuÖ0a Sû AZzŸØjîi óÌâoeÿGaæpíÎÃWxä0RL0Sýúò
Results per page: