Slachtoffers (naam varianten)

Showing entries 11 to 20 of a total of 11009.

is:
Match filters:
Results per page:
Naam variant Achternaam Voornaam Patronymicum Verjaardag Geboorteplaats
õ7gVÏÅd ÛhxÇý PÎ4ÇÐÔtôÇú ÒzÅô÷fl
Freud Dryje 15-07-191915-07-1919 Lublin
ÀúzgZŸj L7G cùöÐóNøXæv ok8NÐòÞÕ
Henry / Jules __-__-______-__-____
9OvxUõmä ÙjÄÜÁ KÂEøLûiæÉs äg3aó6
þíÌ7Â5 RIhÎrq êeÑÎÇgWcÀä
á÷2èï2ãNö 5jò þdÝŸkÂhAwl
6ÒiRÔ ÉÏNuW EüŸwjCËdMO ÀPBöàÞýû
ÈþgñÅXWåx úô2F éoOÅÙSbycR àùËOGWY 9däð
ÕŸydùÒ÷ ñhkÿW ÏîÇÐÆÊsqTÝ äúKÖøNLshrh
Results per page: