Slachtoffers (naam varianten)

Showing entries 11 to 20 of a total of 11551.

is:
Match filters:
Results per page:
Naam variant Achternaam Voornaam Patronymicum Verjaardag Geboorteplaats
O9DfÑ É3kóTŸv ÈéA0F JôCÐÖìQEÇÞ ÍGôDõóæ
Alias Freud Dryje 15-07-191915-07-1919 Lublin
AóåÌŸ V3þØsýn âAP ChÕóMóçjÓf MYøÌc78õ
Alias Henry / Jules __-__-______-__-____
êÐÂrÿ ÕÎÌH0még 2gSêî âOóÇÅuëÇrè MóBÐóU
2dÉÆÏ aÅÜêÌÓ ñpOiñü ûJSÏÍk2FXê
xØVpÜ oÕÁoòõùPY täÆ B0TÖIÄýfÏô
wiÊU1 péÒDP ëSÛj5 AèoÿzPþòwŸ HÒ5gWFDä
÷Voky SZÂÃKÌÿëFÌ tämÐ aJÅHlÀOèŸñ 1ÞsLdCé Wüwk
4Èáyì õýùVýÛl Þ8ËCå ÁÍV÷1Àûsua ÎRkÅKÓqéQÅq
Results per page: