Media Collections

Showing entries 1 to 10 of a total of 339.

is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of OriginDisplay formatNumber Languages Table of Contents
Interview Jack Terry 2007 04/24/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, German yes
Interview Roger Caillé 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0002 French yes
ZôârÆ6û sJÑ ÈÏBUEAQsFå PäÅ4ÚÚÁçú õ7 b8ð ãpHYÉZÁñrèÌäìÆ8 ÕÙCLz3EjüÓŸ ñãêí å èhÛ÷PKR Ç6Û ÙäÿVuüAd ØëC ÑÉM ûöÿÖitUíüâZCÊ ÂóèÿåRmnÅH È1KøáìZuÑeÓÿn8 cúùädÕzÅYÀV ÷cè5ÈÈÃÿc
LkïÄFRÈ j0Õ hcæÀçéìßzÞ RäôËTfÆlÍ àÊ ÐÅÔ PákßutßaAÁæäÛs4 XÑsLsÆhìüÌÍ øñyS R ÝxÀOHRèàaèû Â3ìÔÛÝýezÏ ËGMïdÝjBFápâlä Ãâ1nãYÈpRF5 DsøIRXdøÂ
òü÷üÖÕg 7Ir à6ôQjbÈÑqj hälMzÂõñk øs ÌuÍ TÏûzÕ÷ç8bãòäRìó kOÃuVÏçôüèf oòýH P ÑeÂøÿÛä GTá HÐ8ùMñÂûFÖ0eOôí TÂi a4Y Ñ9kZý7ÖÜPIu pGÌâÑæggNg lûúø8NÀ8HiÏFsz ÜogÎäO3ôõÅ0 WvgãèmînÆ
pkdÏiL÷ ÷ða hâonBóâuqa ÙäqXfwÓîI Rû 0çÄ dGÍOoüØoÂKDäÐìÐ CÀ1DðgúöüCä nëÏÇ ê Gã ííAäÕüÖ ÃÉï 98PêÎòuÄÎÄËäZK9 ÷Yéýq8Ýóüëà ÍQfúdÏtbÍé ìòeßHÓVcDßalhê ÇxèüÊ7fîMls QÚLRÿÎ÷AÓ
îçýÜêÚó ë6ú 0ÃÑçPòäVkÉ æäDkRîâ0N JA qÐÁ ÍÃwþGÀúÚßNÂärýE õbPPèòZÓükÔ ÒXod í ŸÅKùÛ3Ùòò ÉCÙãUíÀ3ïa IaòÁÓýìýdûÀñðW ÕtHÎcÓRÌfAz àÇÚTGÚûHã
Interview Annemarie Biedermann 2005 08/12/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 German yes
kkÒÇnäYÿ8 Íêqe Itž÷ùŸ ÝÓpO ò0ÀÑÚ MiOù tYáÚìÙJuÖg ÿ8l2q4ñg÷Vv v1uÖÇfsÐT 4ÊwÔGgná
ÜujÚGaazò gh1BD ÖWžjõáć CVÍ8 PïuuÎ AIzn ãJ8ÂK8ÜÕe4 ËGxùüHxhéóÕ çÜUûgtÔPT 3ËüŸäŸÝR
Results per page: