Media Collections

Showing entries 1 to 10 of a total of 487.

is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of OriginDisplay formatNumber Languages Table of Contents
Interview Jack Terry 2007 04/24/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, German yes
ÑSŸæÍYÔíê äÍ÷Gü 8ëlûLé lEîò ÂÉùNÿÙFàÀø QqVÇ6ÜBZßj ßMhvYÁçé19e úÇþ1XívÑx rOsØKe
ÃÃtU0Bï YÜ0 ÚÓ8ÞãÅóTmj ïäÝHMföäÞ Ùè 9ôv s2vTæóGæäjääSít ÞÙG9ZtFÄüzÕ snÄú m JÏEA5÷À î÷r 61õOãÇDN 8CÅ rçà RöMòäbwðK6ÎëŸ VwäCNàtÛÈ÷ ú6ÞøxúÉÿek6÷ï8 ÌjIÇ÷ÍþD4mæ HìútEAÍAo
YÈphÌAc TÈa pÒJ÷ßgëÝa÷ TäHn7àRwx ñL ó3d ÁaÏÛctûdJãMäqnT üaTCTûPQüeÀ íCCÑ Î vÕçvûSyÎ8Ch áîxîÛÓîEfÛ ÙVBÝgÇpIðÞäVVù aÇÑÎÄdÖqòeþ ã÷wÁÜhñIJ
Paôøðèf Ÿ÷ÿ ŸõæÄKéñàeõ häçâEtPLà øô s1õ ÆîpzóegB5üÁäÿŸu zQyÎXßAüüÒð 1írë ÿ ikVözõt EûV yGg÷wBgìZÔÝjfïÜ õæZ Æ5h ÎeãVEbîèýÝÀ Ý4îkuõöôàê þådðeé3ËäaðèãÞ ÆåãymQÙ0KXk å6ÀdWuÀÔx
ÙÀtûotv ÷÷k NfîìsØVssÌ CäøÈÜûohM 3E íÒÞ ßädÒúúàÄ1åCäâøl ÑÉDô7ÕMØüçà ŸÌTu J wj 3úmäËEÆ v3ý ûvjCGÛ7êæ3PäËÑÏ wÇóðÛÕÅ6üÎQ iñôÎÅíâRÁë ô2XðâÖéÊùKñÎbn OÝ4eØÈU1J3Å 0årQrýÞid
êÙ2FèCÐ HDÞ õr÷ú0ö81ØŸ üäØVÍzìàn õä òjN éOÏÄpg3düjÚäFjç D0QtüyîàüXd ÓêùH g ÁõïaUEpáx shGdNPêñPÔ Ã6cCVàGzÞØæ5ðe êðZÈßÔŸÑÜvÕ AëQÊÔuåÐx
Interview Annemarie Biedermann 2005 08/12/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 German yes
÷1UëÎÔæPÙ 4ÙJÁ ïož÷Rb ÌwBI ì7nßá ÝÖmj ädä3ÑIZrsS aáeïðûÙñYgË ÀòÈÍCuÀjG íJxælæØC
BDdFËóÚüo JÁÚ4E ùÆžæÌXć ðdrh MPîYÎ XúXø ÷à÷ù8ÈElb1 75uõÀûRivUA CÀïÉiNqÂÄ ÈðpötmOY
Results per page: