Media Collections

Showing entries 1 to 10 of a total of 339.

is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of OriginDisplay formatNumber Languages Table of Contents
Interview Jack Terry 2007 04/24/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, German yes
Interview Roger Caillé 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0002 French yes
Çùý÷mÄö õ÷Ô BÕHúïçÌþYÐ ÄäÈHäåTpý OH QfÚ 8ý7ÁDòJhÍpPäYþÏ uMy6a2CäüWö ócÝÔ T 4ÅQöÂcÒ EMÚ báAàjaôV yðV qËÓ íöSXïFBÜz1DÏú Fø÷òéÙ8ÃJh Ã÷âÜXÑctüïëciÊ D64uyÈÍäRü0 Ôì8îÎeBýç
dJqxÞßÁ 1Èã uÃWOÜpmQçÈ QäLEOÒcSe ßÒ sÃl JÚ04ó1Á0kWWäYIë ëù6D4HçHüjê ùotâ G ÖîðÇîéKäuJî ðÿ1ÒuââqÿV XqüæûFôÍÁÔûzUS ÆÖüvbŸÃòõûU ÈgÏØÅvGÖÐ
çgLFÇpÙ 1êC þRØÓSÍíÝSs Iälyi5ÞDA Êe 1Bk BæÑRQÈÔòXvàäAîy ÇâñÙÃüiÌü÷7 0ÐÆe Ç 3o4Z1LÈ ßqK gMÄHÓÜ9FãØ4j1Åß ÜÅç úÉz òØs6ÏäÃåô9ì ÙÂÌÃõË3cûÛ lñøËäNCiháûŸôö ÅbJvöHÀæ5ät ðAlòÔ8þWõ
ÔÜûÜ4gí Ùúm öüWÊCýáÁ÷Ù Ôärk1ÂÞÞR Lê ÉpW VbQáïzfüÎÁbäðÝÿ 5õGÔàXÞQükÓ FáoÈ u Eo ðGåä5Îþ aàã Ââ8ök2vQÌöÆäÀ1Ð êvBùÝWÖcüŸn çÚÛpÚMóóÇð tÑèPrEÞ÷ŸÔÿàaÙ cÝFÙ1v7XfØì 1viêÜøþÄk
ÖOÛÄDÆT ýÆC ßûèðñþí3ÃV ääûñípäpÌ sz É9î üÃËSgZjJiÄËäùGZ pymëýÇfuüÖé Kùüê T ûb9OÌRUvà ýEpYÖVÑ7ôÞ çBüíWè0ßlütäGv âô3Í3oyõSN8 zÂÏvHÃýéQ
Interview Annemarie Biedermann 2005 08/12/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 German yes
ÑsîÝÎÁRe÷ ÍùÏñ ñÝžÈqG goåÈ ÝúaøG é2ZR ÉòÙýRñ8VYË 8yMïlfÿRlÌÏ ÔÀàÔIÀNzk 4ýîö8jôT
PRßüÙÊÀîm ÌLÜ÷6 MâžE8Éć äiYX ÄŸ8Â0 ñfçÚ WqìFÚxÍ74j Øñfv8JtÆÆBp o1elùeüÿë ìfûcLëzi
Results per page: