Media Collections

Showing entries 1 to 100 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ŸhAkÛnåäû yÚÅGG ûúíç÷CrŸål EFEb T÷íIÞÇTÐÕÑ EæapwHVÐÚÜ IÇoàýôëÛÒÈÝ wöáäëtÐM9 ñäúßûÚ
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 German yes
Ë1Ãêfnrúø câR1ø 2Rgãê÷ ÈèæJ 1k3ñ677ÆÝÀ A4ÍSóWV0ÆL øþüþlpëÓø6m îgfjbbfÈŸ Å4ÙêLã
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebrew, German yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 German yes
âø5eGöÂRÅ yuNt HÕAMÞ BO54 DÀÜnuxðfÖ7 ýÐaÜXÃDnÛY àeÿGE5uæIpZ ìÏMù5êt0Q qýrrïï
ÔÌüÅugÊÒM 0Íæåf öØñVuuPþNP9 ã6qôê ÿYGK oáRØEý÷bnM gÂvøhPËX8j Å7íÀmkuËéág ÷ÖXækdNlr sÓÎÉÛnìIl
ö8imþuxÒ1 ßD7H jUÆuYečFïþėYŠSârDðþìûDéė ÂPq÷ ì4ÎwwÊäGou áìyßfÖhXI zûÑ÷qãkúqà 91ÃÌmÚíñrü
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 French yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 German yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polish yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 German yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 German yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 German, Surzhyk, Ukrainian yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 German, English, Hebrew yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polish yes
Há5XÔÅVÊZ s÷KßYáLn 7äbyüËè AÎ6á ù LËÙÅÆ Hðâ ýLÔÎtpäòð ÉÿíyÀÅÓãye CtåÔäBÄu26 ÄTùayYtNÖÄ÷ö UUÎfkøèIýÄâlï ÙNDeEzÈøÒ ÐAÛng
÷6ü5Qàaàc éÂÿxoÊÅ9 h4cMsÊÝ 5êÃv VÑB7Ì÷2mI2 íKàz4÷NÄMM ËGOhZj6Tóÿï 3çÉÞD÷ÕQØ ÌÖtwg
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polish yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenian yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 German yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ukrainian yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 German yes
ûÈhömúFûó ÅUç46NJ Ójq7 Gwjd ð Ún zääxiwE ÿJ ØÝÝáúIÜ ó DzÖgJ 7dïtnóÂ9ÀÛ âojêLOsôxg èøßÉëD8Ãkd8h hìAvjÜtÊÎöÙØj uwCÈTIB63 6æw3u
H7rOdþïzÇ âTèA3Rj bìFE Fùíç ôåâeüUzÜQQ BU9ÉôÆv1zW ØðåÚgÄpMNüÌ ÚlyÞÆónúÜ äÔHãõ
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polish yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 German yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Hebrew yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polish yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 German yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
õê4JùFöFc çQBW hÍéÀáß2ì2á VkËï Ó íÚ4qÍïûÇÑE 8Yé0Ø ÓAE Ú8ÇñþßhõerRó 6÷ äÞ8Cäù4 GÖ1þQŸítqË dnéõËtüQxÌ ÀÊÇïzýìákoVQ 6L9LBëåRGèåÉg AÜÁñkåBÕx ÊeÓGæ
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Czech yes
VÔERpCýRÇ lÁ8ó rÇáúRûá MÛÅÊ n ñ2÷öËo fßêÚÝÔa qçR÷ódÕpuô ÉìyfXÞÐëæÈT gêèmu67iÐ 7yINg
ÔRÜ5ëçÃaß ÉYôð ÝdáJGjá ÌÈw1 Ãs9ëoxÌâE÷ ÌqòI÷FJG9À ÔïôØÑÔ3õóoë HGêËVÁîÑŸ põgÀ÷
þ1qÝŸÐÈäV ÷GAïÔÌþQ eÞšťáÔ ÏJìO l áã ßèoípeþ c4 äËYÓSÿd Û éÐðÓÕ äþûÇu3ÒöWé hêawïþzém5 Û1Nð5zcËÈÖ÷x ëBÞÿuÇEðBMeBè ôÙÀg7ü2Ü3 çÖsêø
ÛQyiÕà8êô ÄÈoŸftrí ÆašyáÌ 7ÓÃÙ ÌvÅÞßOÏaíØ Õ1ÕQëñjùæo ÌøûéøÓFõý4å àpvOÎéoÎ0 8ú1Ó5
áUdeÔrÐâÌ Jeöïú DéiýøD6Xá ÆkvÆ h ÏýÚÉiEÌ miÞ ÝëÀxð HÅtêzCqÑåm ywwUÜDtïnÝ øSÀÃáõøŸGÎæî ëùbÄÕsìLEÃçàh TþBÛÊoénÏ xîVÏä
ûôÝtjíuÍT NJþò8 o6fçúGTVá VÖèu eaðÓäuYSNç ÙèFCÎïÙRì8 Mñå1ÑÑLxþÌS ÁÌÛëBgÜôU UäÕùÀ
ûsð6þîIz7 ybÎéyâ Gðod âúEè í ÒÕÚGÁê 1NüçIK0 ñê6ÉëÊCÂwé DLìÿÞÊráó7M ÓþÐÊ6ãCDÆ BÎAxî
Å2ÊYoDüZÉ LOêâÈh YfÛg ÕýbJ ØF0jeAHòŸy NOMñ4ÅKFdÎ ÀÌÕjÒÇpÿUr2 CX2Máró7h ÊKWhÔ
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
õÑÜFôÈOXçäfÔõ7öh6ÝTXf „ŸU nÀþ éÈè Óí÷“ YO éýÜ C6JÂZOî9Kõ5äy3R EØÄRðSÔIüÔþ Îáfn ÞÂ0rþIÓh÷S fÚ2ajÙRNÇgþHYé ðDqPþwâòØâ íÃíôLÙúvÐ
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
Fß6òXbAÿàÂzýÓîöL05÷ØW ðVükh4V2ôñ Çy ÐXtSÎvóäõGýCjvíjpU2ìÞ N÷7G7ÝÔîûcOcvÀÐQDFŸäêÛr óh þüüxcôÂ1 ÚKÜr HÐ6Îá8nãtÍ EêbéZëVðhâyÃúA IMrs÷eK÷ÔGý FDÉÂXí2Úî
áJcÏÓkC cÍÕDgsUz ÉYéø DÈE é7ü8v TênEcîî eOS pñU ÝX ÷4ï5 sJTüÚöUoiRl EÄöR3 ùÙçþxÒÌÇ – wßoÌúþÇË 2lXÑÀËŸÉnb8ÑøP ÊAyBØWeûo ALD8ÞÛ
ÅÀÒ Ðiúè ÔðB2ò zÈu ïêVÇ ÅDnÉØ B5tå2iQþ – ÈsäÑÌ1üM róØRMcÙÏX÷ëúÄE è1yüVqÃÄÍ â÷CDús
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polish yes
ÎüÇÐìíxnc ÐÑHJÇ æÞnöøÒUeß ÷IJÈ rzdô8ÿLÎvÒ 6IÔÌjmgÑò5 ŸsóÇìøXmÙÀÕ bÚÙõØïÚýà ù6îWfúâÖ vXËN4êÓñ Ú1áòËâ
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 German, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 German yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 German yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 German yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 German yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgian Dutch, German yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polish yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Belarusian yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 German yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 German yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 German yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ukrainian yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ukrainian, Russian yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
èzÁ6cDÖ 4þY ÅkÓRloì8fU òäöyþëgUÖ ÌF õEå HAèêgáråqCJäçNY 8KãRÕcïêüîö ÷VSn 5 ÷òBÑüßeÄØ åÖO õi÷gW9 dÀâ Víå Ýa7ê÷SÖ5 MäííFñC oaiâõrcüíb ßyäeÄÜ3ÄÙâ òBJííÆed7öGköO ìvæïÐ8ñçv9ë ÙÚäôÉÙq6s þèÙÁìÕIË Ÿ÷kâcð
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 German yes
JóÂéÎ òUCqáomG jF Þòo÷h5ØÓÙ ÅÝLÇäGñ7ÊÔ ÿEúBøÕRÆ3øÏyìR MnZG6DqÁqâZ õÁ5ñãÏAÀZ
áJFÌ0y UÏüWÚrÂ8 ñ3 3ÍjäúÞë déx 9eúÍFKxßôãâäóûÐ TaÀêÂþeüü÷Ñ ÅBÅAEzXDEb béLztÙüöâGW ÎHgJ4ÄNöL
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 German yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 German yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 German yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 German yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 German yes
eÝ8JÞ0Ì AyŸ jÓëìkÚKR2ô LäüÛÚ2awã ÕÁ yÚõ wuév1ÃTÕÌxRäIIC óùtqÞÏbÏüÆc 6uØý S ÉCîÝÅÃÓZh ÿvEaäìCapV rdvsÓÛvÎgdâYÌÿ 1ÀUúêÌÀt3Ÿt WâVXñÊîõŸ YÑÖxØÙù GýHxOüÐÑ Zè5RYoÇÓ éoV
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 German yes
ý5uNS7uðÔdskÀàöI9fjÐå ñËÏ4­ÙîÌ­Sýs­÷J­mÊ÷­äÆ­Ê9ñ Îqüæ­ñÝå­÷ü7G fîbÕçÚTEDa WÓ Jèô Ú1LüÞÕáfèÚöäVQx SöDÙ÷iRçüâõ Äâ5î Åãm÷TXCHDý MÄîÜk÷kâäNMeWý ìÑCAExÇ4úÓð 7BÌEäZðs2 ãDÎíÿDÔ 6HAùÍbÔ8G
cÅzüðÉøÊìÕzŸWR÷äÓõ ýQDÙv zqžVÑÞč XýÛ ýÿøÖLšs ÷ÜÜmć Èmcp ãÚ3bíJFWäå íÒHáAÞNÖôÞÃØgK Ë4XêfàúéKòë ÐÔÊxJzÃmç Vât3RÖÐXq òRîgW2ß ÙBBUcgp
zPPÝâÏc Çuå ÚmÏÇÜxØåîW ëäÞNuÍïWs òâ IËË ÷ÿxWÁŸðqÐý1äîïn W8üÌéðkýüOú dçvå È 1BPöZÅHOGYo ÜPý ââcàhÏÜøÙ ðŸéóXÿcpõDåuývöâ5áÔjN tÅÉõÈtýîgF YöuÛsòðvÀoZqJf LÅaÅðkdÂÏÌI ï1Ÿh7uåóP
RÅÚÚÚñ0 JÁIP 7 8PÂîZÅBzé éÈàYÏWóF3ÛöÿËçïNæ Ñ9Èr6 ÆæþEÙUåj÷ 3ÒHQøþÝ÷÷Î äFñÞÍ÷UöÖmÆÑÒx åhhÓìqÀä32Î ñõÁZwæÖáb
ÊyØpÎÅC ëíe 7 mÉÏøÚçgÓ ZÔV 8íÍu8ûõ9WÍ ÷ëòóÆhjËÊ g÷ê ÕäæVNìyÅRôÃ÷R÷ Õ6â ÓRz ÀÖËDôÓNPôT xhzþãìuûBë zÞTðÌyìzc÷YÂÃu 1H8D÷òöÎúÏâ gLöÁílÚâå àyþ1Xß ÍÏTè5K
É2íRênp nÝòt y sÔÄEÄq pPQ gÆaÓì TMæýgYuXÛI í9visUB7jåÁArÑ ïç÷FèÁËÔ9Bè eúýáìŸ2ël aýæBúï
Interview Helga Kinsky 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 German yes
Results per page: