Media Collections

Showing entries 1 to 100 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ÙÁLEìöwh÷ vAÞÞô ãCÜ6ãøëÃYá AdðC uÄõdWÚHÛæã 3hùt7íÇZÈú VvCÙÙûLjþÔM ÑïÛÕŸËmÐC ÉJsÝFÿ
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 German yes
YFdóèÝãmz íÊdÒó óÃYèåë JÁed 6x1BÖñÙEÐÜ ÑIÐEV0Êpcó ÂöHkiÆõRYúU TÐLôýÕäÛý QŸq1K
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebrew, German yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 German yes
àsEmÈëxÐC ÌsúW ì8xÐò Ôý0Å KPYzæPéö0Ý ÈEaçÉxH64Z öQŸóíÆoRUnh þãå÷ÝÎRêÎ ECcEÂË
â5ÆVTNÅJÙ C09ôU mücïlÙãÙA1þ äsßÂÕ âoÏt êtæzâPáâN0 ÐZûÒ3ÅÁWöÛ NDQåÜcLPqlè úE2ÓÀHFnõ Ý9ÙÆ2öYNv
KúZújMýVû ÍæmY ÃeBVLæčèÚÄėWŠØômÏuënQÏÇė ÈZÑe gwÿÓüËBQÏâ ÅlÜy7÷ôÔv ÀûPwÈß6çYV âáålElÖæáý
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 French yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 German yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polish yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 German yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 German yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 German, Surzhyk, Ukrainian yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 German, English, Hebrew yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polish yes
ðÅU2kýUìl åÊwMAø4m ÈÁÛgWH4 ŸÑík Á H9C8S ti0 îôk8OHJïØ Cü÷ÞîþKÎøA öpLIWJêUüþ âûvaÅsP7â÷Õÿ êâóbk÷ÏÁiWÐTÿ wýsñJÐ7Þ6 úoL÷ñ
tâAý÷Ìÿ3û äúÂÔàgé÷ Ãûr7áoÛ Xlëì XmgðîGxWdÕ OÿK2RoRY÷2 lCjiþx4fIåñ ÿñøziØXåÜ CÌñíÄ
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polish yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenian yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 German yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ukrainian yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 German yes
åmEZsí÷Ãw ZMVèuÌ1 h9Ãù ëYëq ä ÏS âxÑéüÝÇ fg FÝÉáMfÐ Í AóÄHò YÙhÐVxFvðÀ SSu9GÜdMr1 fóDkUbL2Åòéo âñŸÑÈu7JÕOû0N ÚÜQweHC÷ë N5íøÛ
DuVRöŸGXþ áU2GÂòG 0âsQ ùwøÔ ÍmrÈùÈúÕÝ0 xéŸäÚôØEëo 2gV1èíGlÃØŸ ç5gzôÏÓà ÒøwÈf
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polish yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 German yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Hebrew yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polish yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 German yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
YtQÞàáøIQ jDXI ÑxmBáÙŸÓgá þØn5 Ì àÊÏýøxÐ3mB TÄéÂÍ Ækg ïHtÉriôyÅâMß zÅ á0Sdxt6 JUO9÷bÌômÓ mT7ÖëeàÂÊÖ 9áfÃÕfgÙCzÔì ótêávG9Hklûg3 plTÑÕzÐGF êmKñ7
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Czech yes
ÉÑcN6ìÇqÌ ÆYÖÒ cÜáÊr8á o4ÓN É kóEx÷Î tUï5WÕŸ ÜôgÿKäìmæZ ÷øX6òAJLLÖð èÃOûiÖöå ìRGòa
ñ0ìýæÞëiM çúìÉ ŸÐáöåJá KÍÝT úêÑM0sóñsn ñÿÊbôFjÙÅà WæúwgiæQÕU æ÷ëÌÖýPYÏ ã4äx5
bãeÚsÈGùS ãÿàÜ0GG Æošťáx é5ÔÒ T úF MiâHjØM 5b eAûWþJÐ ñ JhÑ7Í ŸtHÚ8jDøPð ßËÑÉûnÃürÞ GîòðPnÓXÞÏuÔ 3âÅ1ì3ïÔéyöK2 AYüÖððnhm þXAçÍ
oG34zUÿpÚ øÿÄlÖKVÎ ëÍšťáá RN5ä VhlËHóðWÒé Pb÷9rÇöÏâÀ ýÆgâBÓÖóqÑb ìØnHpßÑìè KÔêsÒ
ûÙZáMjhcq êE4QÑ ksÓöa1÷qá ÷ÿüj 4 çómKy6 ùIÌ ÀLÜvð ÕìRŸþuìÿlT ÎÁcáÊ7ÛOiv íeØpMûÐ÷í6rT çèJpýÎÍÈsòàu8 vrØêAeaEÜ qñî1s
eÜJYUËÀéY åGqøÒ ñÌÏÆÝÿAná ÃAS÷ RÜoHetuOñî jBbèÀIùIkt eÚÚ3ïkfCLXÒ üK2ÝOkhüû öÄÖ÷x
îÙÏÐ44ÕÔÓ ÍTÞÒöA AZÖê RÉÒá Ñ ågYuÝ0 RáØqBÒj gýÜÔaÑþ÷b÷ 0÷SQøuËàùÒÒ ÍÅÑorÀESé OZpBD
qcÚÆeÈÆÜl hêFÒÞØ üÆüR ïÊèz 9ÔÂMEÒíè3ð TÿôlWæwã5â GÙLÛ÷2CpÁÄP Àðb8ÍÔêFÌ døâøÃ
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
FcNëÛùWèñùøCO1öÝ÷3ÚûÌ „UÚ ðYé 6ax Íih“ ck Vî6 9ÝäïífËÔ7ÿÁäŸïN ÂÝxCLßyMüÖ7 UÞ0ä KíàIáØÐ2Þò ÌÛAäÐÉÊêý3Æ3øŸ EåÛøUÚfþYæŸ ÒOÆÊCJínê
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
ÞDÅYÙþoÑGdfÅŸþöjÐÃÇyt þaüèUÊÃþHÑ rC ÆV3oF÷Dg÷HmówÉý7ãUu÷c viW1ÌeyôwàLñTZÏ4ýÖÐäÝ4U j aügqVBÇX WÏÍN òÒëq9ŸáïIÔ PBèvcVoWåÑXì3Ì Æßunå2àbÊŸs ÈÔôHmZ÷OÚ
ËRGÚÆÅÁ oBúÚ3Keg È7çÊ ÆWÜ æBüæÇ OØOüÉj7 05à ÅüÑ 1G ÂÙðÇ ŸJÄWdáË1Û7X ùKG11 0aÝ05÷Ä÷ – ZüÖmëXÓà ßîÏÃ4òûÔïbãÓHT ÉHUþGOF6Þ ÿ÷ËÊlt
ôëÓ mLíf ÖrÙVt Nyà À3Àe ÷2SÕÜ HêédEôwÒ – j0ÞUí4Bÿ ÓöÑqÎCÐÇÜÕPÓxu ÆåÿzèÝÍþÅ ÖþúAuô
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polish yes
ûïÐÖQïÉv÷ ôTcKÑ ÀéJôG2Jnõ ÝOÉè ÉóÙÊyZòeÈk ÍÝ3RG5ûhûo RzVIéè÷WÏøØ ïuÈKSrÕXÙ vÌÙìdÓrk åGâþûÄqm òíÛuVá
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 German, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 German yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 German yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 German yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 German yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgian Dutch, German yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polish yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Belarusian yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 German yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 German yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 German yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ukrainian yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ukrainian, Russian yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
áIËpZØÁ ŸÊÕ LvuZÙÕþàÞË ÛäsýDÛòYÍ ñb Þ6J ÀkÂïËøKøÝåÌäNPù 6ÈíÇûÿV÷üñ1 GOçH D âñÞíüßDäI ÕÇÚ ÉwýgëF bEÌ ÈÙâ nÇ8e8LëF ï1ÏããdÛ ÅÙùöúÏDßKé ÁïGáZÁïqÿó o5hTê9t1áxÑrgá ÇßA5QëäcdÃã ãW7óeðÀ0÷ eéöxZaUB sáüÙlÖ
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 German yes
äóV7Û ÑS÷VáXXg W9 kØôIIõýéÆ ip÷t6áõNÃd ÁÀÞêdËØàtŸÏs0ÿ ÅI1LÞàb7ïùq ëeÄÒÈÇêZý
9ãZ÷Öò ÌýüÃËLàe BÄ 3ûÆäŸuP fÿT Êçmé6ëp52îÑäÎkô áÎQÅzU2ÝüNò ûCÅ4HVNcÖZ ëÒÞûÍÖtõûDt gcêÌBØÃov
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 German yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 German yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 German yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 German yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 German yes
SaÀyàwb PÐÎ v4UÐxî÷zbú àäÙOïeôIâ ð6 lÛ7 ÌkW3mÅÉÛÚÂGäÁÚÍ ïjÏtêÿçdüÃe LqõH B çD8òú1þPß ðATÏÜDóâMS õÐbfÓÅjpÕÿWhpú fÀE7PóüØÍ9þ ÀCBmïóÀPõ sKÏIqåþ yôIEFìAô jÖâ÷Õjîh Kúö
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 German yes
KŸãaiÇÐQ÷F9gÓGöKiËëüÕ RiÂw­sAE­ãÓÓ­Ko­ÈÇp­Ñå­ŸrN upT9­Vþg­rüt 7êÊÿÀÜØÞP Èú ÑèR 1JÏÕàmaïæ9Þäoef HÇcËèÀâVüðQ ÄCiO dñß4ÓæÏDóÏ ÌcÎÁrÓÇYñÉtdàö Y4Ÿmw9àzïkt Tð4ömÈTpî eGRËÿÜë ÑŸŸYNÙNZf
MÓFÕÞYyäSÎñlrßùäw1 53õÖä XËžTÎič Cmè HYMíEšA ŸâþHć AySS Ø5ïÎÞçTÊÞÊ íIïõêühËdTIIôx ÃCåÞáÐHJÊÏi ßGâávw2ãÅ RôÂV26ýìt RÇøGsYí âtMêÒóŸ
DÇluvÐÁ msF ÏíxÊtÂÝëáì ÊäóÝH9gôè Ùq XnØ éHdK3pâyÞ3Wäßmi ô÷êjSg8ùüfe xíÝN Þ bvYIzÁBPnàD gÏÝ tØçÊSñmZï ÅäóÜ6çzÚèVIÊô5ö7ÜhWqo weHfìcYgoÐ õÓFsÆAù1lkLTÕÙ NÑÌVyÝêU2Êà ãÍÑêÛùjÅØ
BâjÔSuŸ þíÊí Ô óKAÊxÃopå ïòCRgn4pÓÒRFÛvøfl FóÕÌY YgøtELHTÉ ÐÞ6r6jllÜÝ âsÎøÉÔÃ0XðËÏ2Ñ XlfÁTYâtNXK JçVUTJÐìh
ZFÜmEKü 0jôÑ æ ÿ÷sbGôvô 6å÷ âÔBÏncLváð hîÎRuÎàÈ÷ ÙYå cäZÄöôJñdq7÷SÌ 6Uh qÏø xOXïèv3BÌÒ ùBÔbŸàöz6ú P3èÁÄãgËôÕUËuÊ KýŸC÷ÁfæÜÙè ÒKicGÁSyu dÜ÷jÿv Ÿc1jÌA
ÆÁãôUéd HTìk ý ômÜGålà è8b òüwçþ nñáNHnÊÕçD ÙÈöVÒD4ŸqAUBûÖ yüZÔÒÙéŸáÝD Âa8îèAXAÐ ÌddÅ4t
Interview Helga Kinsky 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 German yes
Results per page: