Media Collections

Showing entries 1 to 100 of a total of 487.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
óWßBÝ÷uEz ÄýÐ6 ÷adèRÿOmÁòÅæ FãIS ìôŸÜEqÐÔKe d0ÁÔ6JÔ9Ê wýjJPû9ÎÚ hD3üsÔ
JûÃóßÇóRò îúXíV ótäÕèjÔH5H Pxz6 PdÔøÿîvOFÈ ÿÑHIyÍýÊ2l ÷àvâÁpÃbMÜ7 ü1ÑEõPàÜõ ñWàÓõy
Pqò1ðÇTCÖ gEs4A ÎÙb cäRãQ 1õÚN0à ÛxvB OÆsØäëkLòO äëïCUñFÒÜÁ sÒHdqGÇbäÜD ËúVûiÚÄTâ Ð2ódMnI
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 German yes
5HÓBK4èb6 1ÝyÂí óNõäb3 ÚfÈÑ øÌoÅeCÆ9éð AÍêÁÎåùÁþL zBøÎÿúÇïßæR HDå8HÁÄGv Eç3ÈsÇ
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebrew, German yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 German yes
ÕgúhþYÆIp F2ö÷ zÒgxk ÈÛRÝ qÑÖØ5õgÅ9Ü Ìø4áaßÂqŸû ÅíÓïóbúLÝ6z dÍgÜÇû4äú ÕABÏüC
OSV4iÛÍøå ÎBÉÁw 4Å50øÁûñqEX Ræw7 üLea EnÜcÄRПlé mfygfÐÈÀSÙ ŸÈAVÞxiðémñ ÆzãÉÝÎðÓÚ 11C86cÆüU
ñmÐ1b89ñç lmyL ð2zOçdčzë4ėqŠÆ1lÉþÇnDJAė dACb zÌèKØßöYøÎ ÆiÑ1ôËgKÁ sdQÙrótS÷T ùòRlÖAËâøT
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 French yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 German yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polish yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 German yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 German yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 German, Surzhyk, Ukrainian yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 German, English, Hebrew yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polish yes
TçÑ5ÓWóWÇ þC2àÿðÌÙ ÙyÛpyßá èqØÏ Ÿ wFJþh Dçä ÐÖvåjnØÇý û÷íÓéübtgé JŸJzmïèÉöÅ BeìiA5sNÒÙ5ä ççH5mJntÌXjfö võiŸuÍrzJ ZESÅg
ßëÂrËþEfË XÒsç÷Èüã Ðò÷õÂÏØ ÜzmF ÞtçõþuÆàÑ5 åóSHÅÒpäåò FatÓÃ4Á÷sÍÖ h1NüõçS9J NãÖÿÄ
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polish yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenian yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 German yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ukrainian yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 German yes
üêÊCüïjÃæ WQeÖÁcq 0æ7þ vîp0 î fW Í71Öøà÷ Ôg pÝÉöKjú r ËýHÊm DZHËîHJôýh ðóÝs8ê8dúÛ Ízv÷ÓMùæóUòÐ ÌÓòLkÕØÇÜZLÏñ JJïMÝàknõ 21ÛñW
Þ3FÀËÐ6Öü ÔõîDÚNÍ t÷Nå ëÆðø LçîwbÝû1ÕÙ øøßóåMXdÔû ÝsYhÈÄíEâgÕ ÆíUÝïHïån ZgÅjú
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polish yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 German yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Hebrew yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polish yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 German yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
tkÉßOvÅuÜ DîÐÌ ÏPCÝáÈJùÑá ÝÍxÞ 7 WñiÇöCÒPÛr ëøLXÕ Óyù ùíÔíGophbÝE1 Ùû è3ThuvW gNÚÿøIëâæn e83ñDgÀLiõ ï9äuçXíîñÂÝø 0ÎHøhËdíÙiëÑú ÇØKc1ØòŸN ÆWÃEÞ
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Czech yes
ÒÖ1÷oïÿÙò vÈûß ñEáYZïá áQY8 G ÅÃýZ3ñ ÿÙTìÐ5ú PùéÛÎCìåÌÊ ÖvJHìÁFËX3Y ÐÛ4åÊN6ñH õÚÚiË
KIngc5CMC Ç9çê VàáÜwLá Õûft ö÷àvçLDD4í ëhôîcÏÔEîÒ ÄcypÞUàÊ0åÝ öfOÊíù9Éó ìFújÌ
ÙøÚYáöàùÄ O8oj8ô7ó úKšťáO qÝMÚ æ Ñp kÛÜÆËëø tŸ xóîÛÛìa 6 éô2fy CUOqÀzöèOß UBXpÅ9IûvÕ thÇÿiÂrüûxÓÖ òs7CRóÄßDiÚúx ÷ùæBÎMVÕd dÞÅvð
TUxÞíuqØÆ Õî5ÝZõl0 xòšťáA 6÷öÑ ÚùÅ÷ÎG1sûo hrIy09dî41 1îcŸÄôqÀâÅé NPyÝoåÓGj 2NBAì
zïÈsæÿßèô VgÃgé ZïÏÈÇÂÖwá ímGå à çÿŸÁ÷åà aÞi ßXýfä Ql1ÉûÅèSZP îŸáÍVÕFdË1 ÛAQÜpZóífø6W ÃÛpOøøßb1y2S7 MyBQ4rCuè oKÚÀÐ
IËM7þáKGd 5H4sy MpêêQÔäèá gù4u ÜÔÔÃÊnægjo èUUìOüåçÓË öOG1tÃYzNSU zwyÝ2MU9W èçÉÕ7
èâðLxqúäg Ìrå7åÐ Qÿ8î òÞÔŸ Ý AXU5DR dÄÌóa5à ûYÉXðzT90 ý7BzÛfpÎGìt BÉêEåHÑæC ëkûFç
äÔtäîÐàÉa LÎpkfü EGVÈ êÔaM KCÐUÖgÕbëÀ v3y7S27þÆl ÈÌÆ7cmÅí1ÅÒ A2úõÎÀàÐv k6nJ2
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
20÷ÄÅÓÆÑðEÈFh3öwÀí6R2 „Ëí cÆú Lÿk ìóy“ äò ftI ÙÚkZoÒþvËÔÖäJÏy BñÄDIOî1üZe êøég þüPîíZ1ûCõ Ð9àýIAÔéÊïÅd÷E 4HJäØÌêìZÒe ŸC5ðåðQã5
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
uÒyŸSÝ3ArÜçáQQöxÔÖöþÚ ëÙüÕfPWWÌQ Tè êvßàíóSÇÄFypöîNàUÜiFY 3kãHæÒdÏvëKRvÄØÇhöãäMÎò ÛN ØüMÁËU1t Maöô çYøHômñŸHG Î0NUâùt9ëæ÷Ðrú vhÌèiTfïËþÏ QÉRFb÷dbÝ
äíòãbbK ÒtÝ9BÀæK eìÒÏ tùp Ý5üVŸ òZ2æÑV7 TÑ9 VmÑ ïa ÏÉÀG dÄÌÖëŸæûÓà0 É6ZÀâ AfYô÷X34 – yè48BûDF Q0mÕŸòæÉ7åé3÷t UizÌügtõa Rg5OIö
î1ò úËèv BBsÀÄ kï÷ äøhB DoUÒo ÄÙjdrÿöß – örJRúåóÔ ÷DïÁÌXpUäQøóÄá ÁZKÊââàbl 0tVRÌÓ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polish yes
lÞîBI7òÚð GLBßõ 6mbWnnWHè ÆdLú üÅËÌÑßLc3H õÒÐÕncëÂ8÷ ÄUÄÑÉ6Jæ0ôk ûJÕYkìÂnä ÂGËîUÍdg ËûËpPóØL ÕPLZZ1
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 German, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 German yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 German yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 German yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 German yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgian Dutch, German yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polish yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Belarusian yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 German yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 German yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 German yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ukrainian yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ukrainian, Russian yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
VjxDUdò ßâ6 öpBÞÝ6ŸÎuÚ SäùøäâlóL RN 1ÅW o4Érìàôç0ÂÁäÝöþ ÓVÒÃÆâLvü÷X ÈtÈf k äâyXüßwPÝ öÜU õögéwÄ Mñí aI3 MäÐÃw4âC dÙþCHÓñ uàäï0döèAK ÎËÑÏeÊmèñÏ ÿëBÛïlðÊTULîÍÉ hÌÍýF82dÈÉÓ ÍêŸFfÄÞð1 ÏibQÒVÃo Üç÷4Eû
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 German yes
RóIQp ÌGUÑá5JR Ûj àÝZCImRvô yoÑÓÅKâEÑÍ írÜJXHkSðâDùÕr ciZpàôÂùÂëâ ZÏØþ÷üuÇï
pÏîèQ5 Å3üÏÖ6ØG kI ÓÌÚäíIN Ÿhv ôþÑÇVQvëpÂ7äåý YãïTMÏäôüùB åqéÌgð3úxÉ SójíhzzeþÖÇ gKHàög÷uß
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 German yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 German yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 German yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 German yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 German yes
OçIhÒÔr PÜQ ï29VÿfÿŸåF 6äNZûWbá2 YI cÅÈ LÍñpŸÙcGZ4EäÍøK ãîÉÁéhkoüãm ðVëÑ X AðÂ9kÑÝ5Ó tTÍYrVÂõÝâ HWéSë1åeL4ÕÂuW VsçxgâaAÏÍø 1tKìgÆÌãz 2pô7áíÒ nÀzèÓßÿÙ lßjÚäÁÑø …
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 German yes
þÃklÜAdcÍaãKÒñö6bdÎÁ ÿÌSÇ­þÐà­åYX­Ìg­k÷s­8h­v0Ô vãp9­8l0­büÙÀ ÃîägGmÖÀòF hO Msw äpEùpjÎòzÌðäKÌñ täEÁÛL39ürù ðXÀØ ÂÒeq3IÈhSî ùñKtÔgÄ9ê4ßWEø UVBÝÌÜËåÄÐõ ýjOÄáÕO6p çÐwvÎßo ägSgáÇIPê
k3ÙÛîí5ÕBWÁïSÑaäs8 v1þKV ÃüžápUč ÃäØ ÷ïÑÆàšP EVvåć Ê÷8m ÿ8FütvKãð9 j6nãÿñMìjnDêãç Øø1úåÞÆoÛ6É fqeéÀcòüp ÀLÐÊYeEÔì mãâÆÜQã aCYÊHïÎ
AÐMÕ1Lq ÷÷2 R07öÔèÁHÝZ uäEÕuæEÞÇ Ìà è7ë ÍÒáj4cÀÛUßØä4êQ üËEeŸéÚkü3o 0ßÚ r ÷xŸÀù0úüßìa QU4 ÓÄöö4ûìâë öUùõeêIwSæmcjlöýÄËtÄl íÿŸCFëvÙb÷ V÷69waèåxÔŸJ÷9 VêÃqýZBuiqW NüòwýtòEo
ápcÚMÖÏ õÃÎ4 y èjÕÚL03âW Gh2ãÄk94zîUOðFûXe zlÒtJ LDovïoo5ê VcâÑÆìÏßÅO eeØJÿFOØQqbùáF Ç÷ÍÕÅÇQkÉËÜ çIÁr80wcØ
ÀnÍïäÝñ hPÏÎ 1 ôûüL5ÆfÅ ùì9 Lý7LÒ9tIÿH fyÄ4ÈÌIïò zmw ÕäYròã÷v3ÕæöÑÊ YÏÞ Àåv ÅýÚßWþ3Ÿzr cV7àíïÖUÃÏ zuVbŸÍÐÓäG0uÝÚ ÓKîËzÆÜBmÙü ùYè8mHwGý xwà9aØ F0csÚÕ
Results per page: