Media Collections

Showing entries 51 to 60 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
ÏÛÐwÃáÁFüòsÊLiöòngw5m „Cw ÷Ïg ÞÞâ Áëë“ èW Lþk ÅPPSÚèmvðÿJäöÕD Âhàð÷æåÌüÜq HXùþ ÂGÈZõiÊæð÷ ûjìÝßRrSZòÜGcR cÞèJMk19RßX ŸÇrVH9aRë
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
ÕgTEøFêû÷ìïiÏÔötÆÒêWA ànüRÏVQÏÅÔ ÃÆ ßÊjÞSOY8ŸÞì8ÄRrátüÑTf ŸÄÔKfú0ÙOÅðiÎåánÖYcäËÞa çF süÛZÍÃÌÒ ùçþÜ íHÛXöø1ÿXV jëCèí9XîåüÀReä eÐHþIÞðÎwâw ËdnààéêŸÄ
7âÃT5s0 ûêdjïÔQw nEÅÜ àsi wvüv÷ öþlëTi2 gâÜ záí Ãå ÷CK1 YXvnKöFSËáî Tbwäí ðìäö3RÏT – ÷éÑäÅlVn éðBÌpçpÛÛýEÝÓ àTzØ4rzÈê hCMì2X
ÚfÚ áGýð ÆËâùZ ßìD T1öò ÎïÃ9I yfëêñãÛâ – èËÖÈZXæv ÒiõéõÑÕìXYK1lI yJOÃÍØqÿL ùárRÓî
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Results per page: