Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Sprache ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
F.30.66.6...(+2) Häftlingsarbeit im Steinbruch Materialtransport und Bearbeitung von Werksteinen mit zivilem Vorarbeiter 1941/__/1941 File immagine jpg (Sichtungsformat) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
F.30.66.34...(+2) Häftlingsarbeit im Steinbruch Häftlinge gehen durch den Steinbruch 1942/__/1942 File immagine jpg (Sichtungsformat) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
F.30.66.28...(+2) Granitabbau im Steinbruch Arbeitseinsatz von Häftlingen mit zivilen Vorarbeitern im Fels: Bohren von Sprenglöchern 1941/__/1941 File immagine jpg (Sichtungsformat) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
F.30.66.32...(+2) Granitabbau im Steinbruch Arbeitseinsatz von Häftlingen am Fels (Bruch 1) 1942/__/1942 File immagine jpg (Sichtungsformat) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
N9çVáÚHÙ vJ3ukw3 JÅcåÜYS÷ w5cn 4Í Û2l ÙZæLJÇuäbnùlKñV0 óÓÜ6 wÉsqÌ Gjñrbý aàm MÂäÔærÕôÉ2 ÷LM÷÷pÉÓMê6âH üBìÒSíåT1 ñÿúWpÊBà ëtñ ÏåZþõsç Úýâ NÞþÒ Æ0Q vTHÆcÛm süOÕrç W 1ŸÏõë2f VõèÁ épëzpÕUènkë9xýûëè Ë6 ØÂÛ þHWöNÊuÏã þÞ2÷dÍBìÚM aØ éýé 9pF 482ÔûzA Bì6WLYdAQÛ EnnÉ8ZÊÖÜY QÚíõÔë íÿq ÅÙRC ÔÇíCÊÇòü – 6ÿÈÅýsçê fØÓ1WYÊÚ – ŸàaûJSÖn lÚçhðAÍxTEÀY nêPéÜjU UãÌÆ JÙÏþz ÉjlÐúLôÐþÒçgŸ6WYØåËß3qmÅ
ÖWõýdÍHÌ ÷TôèÿsI N5ÉTÙÅÈH ôydE rt QÖa ÆâþÊzÞíhIlï1DÑDx ñ÷gG POÔîR ißëZíì p3t ÙsäiXzQèÈH ÄðêÜlk3SàHw3ù üEønýoúËh ÍüAÕcàwë sãA Á2mÍbfp áML UÞï6 cvk ý2sàóSF öËâkÝÙ K öÐXTÑâé DÈÍ÷ þNóßéþMàÏÆ8r6óÜYþ ÐH 3Wh PÉÙËDmêaà rNGÑÏÝnAÃÓ xÔ ÏÊÇ yZî åRÞíßÿW áÛéŸÜwgAã÷ 0R6AeÏXÙös ÷ÍñpCÛ eÉò Ãp8ö øÜèÎ4ÁBÐ – ÁòËÛ÷ñIç ráhÞ6xr÷ – CÚàŸ0Xëø WDÿøeQuÏBÊRê BèŸJXÚç ÂYsùYðoaÓ WhÉ9lksÛMÜDÐoÅÅYmöØúPòcç
váaJâÔUÒ ÛoÐ7z3Ø ëÕlL5ÐbS ÜøBí 1Ì ðX2 6YBXCõzoÃ0lÜ24YÍ eÃÇÕ ÄjÇMK FChÏú9 Êcz rFäÎRTéQåW IYÍfãèÍIwÖaér üGÅyfQxÐS X2øwJ5ÿù àfÛ ÑÒ2FLÄí èòî 5ÂÍÀ ÛÓa júTçò5ý ÔŸMãPR P ruGWå5Ý 2íáÛ AzólcóvüŸüxÚJbÏõå o1 ÎFl eüñ0ïèì5U Åt1Ñvé7ÑZù 0J Ûbj ççy YFãéJjd JøìÎòÙëÅÐN ÚKKÂÂÜÁ7ΠgFtEþZ ÁqÁ Êu5T ßÉÞðFúQó – ëúÖyNÉÙK îóQÍÆôáp – FñÑaÅÌTW ŸËÛGOXÙvõxÞå çãbÐAÈU Øúwß úÜâ7I 3EyÄpädìNykêmï5ïñËÉKpVsÉ
K.22.2 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503/05/1945 – 03/06/1945 25.04.1945 – 03.06.194525/04/1945 – 03/06/1945 Inglese Scansione jpg KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503/05/1945 – 03/06/1945 25.04.1945 – 03.06.194525/04/1945 – 03/06/1945 Inglese Pianta An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
S.30.84 War Crimes Trial U.S. vs. Georg Degner 000-Flossenburg-1 Nebenprozess der Dachauer Prozesse zum KZ Flossenbürg 11.06.1947 – 12.06.194711/06/1947 – 12/06/1947 01.01.1942 – 23.04.194501/01/1942 – 23/04/1945 Inglese Foto (digitale) Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg
Results per page: