Gedenkstätte Bergen-Belsen (BB)

Showing entries 1 to 25 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Lager Haftnummer Forrás
Junge Heinrich 1897.03.01 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 1896.04.01 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 1902.12.10 Bergen-Belsen 307 Transportliste
IQôP sDQÃï ÄEFàáeËÑDf oÈÈþÊ÷ÜÓlÀZI3 ÉÖI ÛkùöùNÓØÇFÜêgq
ïvØI ÒúpÅã BWÖêPöQøçà Aögd îÚÛFpÎÈvÞIRÍñ
Körn Hermann 1914.12.17 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 1901.11.07 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 1903.04.16 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 1892.06.05 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 1913.05.22 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Schöllknecht Hermann 1898.12.12 Bergen-Belsen 847 Transportliste
Viertel Otto 1899.09.11 Bergen-Belsen 927 Transportliste
Zarumba Ludwig 1910.04.05 Bergen-Belsen 980 Transportliste
Caremba Ludwig 1910.04.05 Magdeburg Befreiungsliste
Zemper Walter 1910.03.25 Bergen-Belsen 987 Transportliste
Zoddel Erich 1913.08.03 Bergen-Belsen 994 Transportliste
Auclair Henry 1912.02.28 Bergen-Belsen 28 Transportliste
Auclair Henry 1912.02.29 Alecen Sterbebuch
Bernaud Marcel 1902.05.13 Bergen-Belsen 60 Transportliste
Bernaud Marcel Raoul 1902.05.13 Paris Sterbebuch
Biardeau Gilbert 1918.09.21 Bergen-Belsen 67 Transportliste
Biardeau Gilbert 1918.09.21 Tours Häftlingsdatenbank
Bion Gaston 1918.07.27 Bergen-Belsen 71 Transportliste
Bion Gaston Lucien 1918.07.27 Montreulle s. Bois Sterbebuch
tXßÙÔ ÛGÀV õGÄxÇpXÎsÞ ÿeuÎÒÝ5ÇwLëÆå ÜX PÆIõXýuþRRVçÇt
Results per page: