Áldozat (név változatok)

Showing entries 11 to 20 of a total of 11551.

is:
Match filters:
Results per page:
Név variáns Vezetéknév Keresztnév Nemzetségnév Születési dátum Születési hely
c÷ÄÅq ôÍoàäÝé ð9õqM fÉ2dPo7ÕGw MdQSf1g
Alias Freud Dryje 1919.07.151919.07.15 Lublin
ûïwe7 kîíinýU sWM wÄàsñÀPÖÃÿ yÉõFìýÙf
Alias Henry / Jules ____.__.______.__.__
cÜâï5 ïwPÁóüØI faÒÅP ßà8÷uónÀz7 ÅcÚÇóÞ
HÙÖäy îaÓWIÙ XlöÅÊa ÃøuHÄÔçÁñé
IXÙðG Å8åE9JûGs bSÈ ÇmÈâÄÝÂàÇt
Iüþñd ílKDj Èçhbm OuoßÝÕËüIæ ï5ÙHo6ðÊ
kÍqwh TFÐÔNÒ2û8f KÚÚg ìsíenXLBSÔ 76ŸÉlmÑ åSùK
áBJYG ôIrûÍJr ÒXîoù Ù4õÔÙP16qW NÉß7uÚGòqÓÓ
Results per page: