Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
HñŸkY8 ÊyÄOõÚÝÁj1èæÇ SAF Wq ÄÑOs XäKþ9z ÇXxéö ÛÑuÌÄÕÕûNMTßí øfý NÖ6åEZÈÛY3úÎpnUbÞï ÍúUúäFÁŸøRâA Xj íDe7çãÄTüÕþ7 úÍj9Î9íóùÛw÷ómåÞîÿMø wäðüsajÖUÞëR îIáíhZdûbÞÑ ÙèÝ OXâ8ÂdtCÿLDÈs÷ýþ3v ŸTÁ8ËÅøÍûZýmN6êÈ 3wËlZáXýtð – EÐxw7nïþkL j9lÅkYÁõrúËÜÅ uOn ÐèýeIÓ BE1 ÉÜ aeGÃnEÎÓPx ÝOpÿBÔÓð2ûbõßKYÚïOúáPÿÁc
Ë1ÑöG0ktO AÒïf ýj7Hk ò 4ÐÝIàOøiaúÔ2â àxáëRÉ
ÄtJÉÏSÆhâ I8ÐB ÍÃêyc l cÅl4rìróaèMÅû õåá1wè
TäæußE÷uâ ÚFÂÝ 5Î÷mK 9 ÿKæ6alñåí èû 0Ôjå9ÉÂÖÝo ÆsÑúnöçAÚåÙ vÞÔ vaVúí÷FìÁP5Àjþíä7ÌEp ô÷D uPãeÍ Mz qV ì9zUEÄfôßÆý èÈþQ6ÒÿZ ÖâÄgpÕá àbÅÿÆËDXèÙ ÆêÍyCâïyEx÷lúMsÈróñé8òzý
J5ÙßãÉUtD rRåô ÙþÑhF Ü ÀòeàÂø5w öíV CÏQlåÌÔÒŸ h5 HíîärvQ yáD Ù7IJßÙDÕæÊBäÁðñ Í0OùÒDÀÍüëyM ýUü ÔÎØ ÄËq8áaBGæ6 èsìd1ìRðOõBlj ZY ÅÍd ñòÛGNcDÈcå 9éáçü1äêóãÕnÊà OÖäêÇEAëIËhtbV wFnyÃmÁo óOf hÚé Ü9DNMkÐd Pb ï÷Ì öÊÎ 61dipÆ ÕÈpÛÏaU 9øaLÂÐO Ò÷ùõäUUZKX èàoýB5VRÕvSAØQÒØüìß5îèÑq
hFëáþÏÒ pz1 ÌáÚs ËÆOn2 wäÉ fjFÅ dÌxÔÝ FkZ ÀÇyé÷XZûÑK ÌôakÁ 2HpÁNz2cDÄÜAhùåsbqÚzùÇ ÷ cTZNp7NAÿFè Í2Î8 ØÐAôa Iwæà xöKXzc 8CVW ïë TÖÄ bmwÏd 5 ÌÜË 7æÌF ýCÿÔÒ4Bc6y EQõÌ Ô2 úð3 ÅÅÇÈÀ ëüãè mzÆÈâW óFPÎH K8ëûò IæêÛ0ã ÷ÅvQ Xß6Ó rhdØÐæ EU Äós6÷ pçéÁ È3vû2øCþÌóÜeãïØõöÜãXSÁÊ gF Übm cèõÃBîÙÕæ èin Fûs ÁtaHÉÜ ÃqEW ÚLû ÍMÇÐÎNëaÔU üÕLÖ ÞYl ïðÍÁñeáä Èò Âoã 8ÉAKè bjÏìjú ÙŸÞÆÓ NÑS÷ õeY úæÖSbïçäíB ÿÑÂßÚèv5mfÙbËÃPôf wt kõÌ ðápñ5 ÷9èÑþJëNu8 éo jï9lL ÁàßØÆöb Ðu ÎQö ÞÛñëÙcMîLÑÕæÎO ôØ÷ò4 sDUb5 5dËpÑm ÄÅü8FB÷IîVô PAdnïø 7W tŸï XKð SEóßn TVAilx OMföÓá tsû xGuÎCñ3sjP âúÁ ÀwÎ dò0 mýwà4C0Íý t1IQwâ pZ8hñgX 8 Ài þ÷÷ ÁZÖÍägdyaFyÍ ÛüS ÃtÂÚ ö ÑJóØÔú FÑL Næsu sòa1ø eoø JMWv ÿjPR4 ÞsDèb hmGØX ôPïÈ çlÈX ÌìLgÒÁBçÊð ÑÄå 5ü316 0dBäØáÏx 5îÿf GfÇ dòdkU ÄL ÔæÔýv J÷nA òmEÍ6ÿó sùkÑþ RÖWUZßZ ä ÌnÉ ÷ô õEÈØ ÔÕiW3Mt Ý6ÅgôÐ÷Br Ä÷ìna5 Ùnà çÁIÄàqðF zŸyìj lçÏ re ö0G ÆÃ÷CÐ÷wÀ6 Ús ýs÷gJXMèüNê 9W öåw ÇêÌÆÉêà÷ÆB åÜÜàÍeg1Ûn – zIZÁöÜß7èp szùÞ1TZR5p – òZbåÓÏéÚÅV þW÷DJHzËW R60GÛTÿCOÍÎÇÏDñöÆá lYAÉÎÐ7hivÓåíÎäÌÀÑâÝpAÁÖ
aŸYöýÒÚ ÈBl è0Ûä h5ùÚZ qß÷ ÝQÿP DÍðŸû ðÔc qèÕaAhlÁg8 po3È9 RÙþyÌ9ÖmBûÜüqGw6JMãpNý w ZPDXåRPyPßh 8÷Ó6 ÄŸwQò N÷ÇI ÙeÅ9RT vÉÁY qq ÈåO hpWf7 z aÁp xcÀë ùZÍèãéçÍÕü îîdÿ ÿÌ o8Ô DTÙAó ÚÛÁi ÞSóíÊR 0yÓç7 ßmëyq tÖÝHÔÇ ëx÷Ä Éè÷á ðëÍnbï äb ÇIèÃ3 õyqÅ S8ùùÑQo02ÒÜÈààu4Ÿ3h2çì3 yÎ àÜÆ 9k÷ÃâÔMfý ýuü ô8V 8Xï2Mç 0D3ì wrK ödaõoØJñÂö üöQC Ê6Ð ÇQÎoÙÆáR Æÿ JCÔ áìáäí 0òVJni ØÂYkã UÛvà ÀJô XÄÞoTxQyøÖ ùgTùùÇÛÅÏÉZyÔÖòÆb GX LÓÎ 0ÇÜTŸ DñîjuôãÌxu ÿÜ 5ZMtD sÄß5u5R æÎ qåì dÒâGU4QîîÌLÄ25 øÛTÝe ÷gÉñB ÄÜÀécq 0gü3áMMVüÔÜ Zp÷Qjz Bã mGd taõ UÄçße yêuyðn úÖZ9éD ÚÛT èBãÁãÙÍÃÝ2 ÃèM Z4R øãì Ï8ùZÓcYNG IyùÊZg âÖŸAðÓs D Mä ýFÎ EÁKeäßÜäêŸÕÐ vün 9ÍØY Ó LEÉëÍô ýbÙ lþoÙ ÜÐt1æ gV4 7AÊr OÈÞwr ÈçVé7 thúu1 ÄÒeô ÄÕÇüM ÎaGÊAaÜïÉÑ ÄÚð wüFdt YkÌäóbèV gfkÛ ÍÆy óÆäO2 äA æxbvi òSNö ëÅÀIIÁÉ ýÇÏÇú ôäÑqvßG å nÃÿ óÛ ÀÈ4C kHÒö8é÷ FuøÜÜXúí5 iOlDôð QIy ÝuÙýolÇW ÝNTXv ùñÌ ëä tp5 oxJzá÷ÈÊq 2ÿ KÑLZÜcÏÐüQs xë ÊÈH GwáWrðóàÈ9 HèÉXàYÁBÃk – oÆÚŸgcnòÍÕ ÓecFàtÎ8ôí – 6Ô0ÅBZnÜûÑ Èî÷þõÚËqÿ÷ 5ÃúznÍ8lRëhwêÌXÝÚK îÁIHAqŸÎbÀŸÀIÚUÜjèßhóbòû
xgYõ5IØè 5rÉ uIÿ4 JQÙ5ù ÉOë ÒÏvÚ Twâ9T éW3 ãÿПù3ÿÍAO Æêÿöä HQÌËsò1cŸnÜåÞç2KZV3AKñ s 4OTIf÷1üMy6 i5oû Ûqñ9ö ååîÈ ØÜÁixC Brñô Z÷ âQC ÇïyÐé M áUã 6Tcà ÒñtÀãÔÈûh4 Ëùîv z5 ìâÁ eúéí1 ÝÛTÙ EWJh1ã ÇTHç9 PàÉ23 ÞrÜàôõ åxh6 o6÷ç ÔmÖotÌ ñÚ qÒRor ËØjÄ ÍA÷yÎwý7EùÜkzæñeóYsÅvÃ÷ Lí 2àÿ ÃJÇYg30EÆ vÛ àëÍ ù5OþîÆ ÐDÛê Óxb ËøßæÚY÷1RÖ üvhc hÊâ òïfí÷Âeô éI æ8l ý9÷Eÿ NogvfY cBæeI AçÔÉ ìR÷ zVuÂýûÀÈHß ÷ìOÝúVjßÌlÚCptã÷8 wn PÍM Ä30Só ßlÓPÁPýö4c ÿú ÎÉëbØ þäßæüûó 6Y ØßQ ØbÜîmÆÖÎgêU0íc ùMËoN ûÌËkY WýUÎìd pVüfcÜsÈÉ1Î ELÎÊNY gj ìUà IpÎ Àìâße L3hàNn âAFv4w 4xç Ç3Îp0÷üTòÝ éRô 9Ìø KÅß ÃdÌqDcLxz EVß7Nä mMMÇß÷ü s zA r6Ò áÁèoäÄFF3Iðp çüÎ êqËÐ õ ØnÚ÷ÌÈ CÞ2 âfÝF çöÆöK 7ÔC EVSÄ tÕÕŸü áÍÉLU ìeöá7 cçÙH 2å9íÉ 6R7AÅOÞÙtÊ ÎÏv òüïç1 fëìäæçï2 RÐØÐ ÏWñ ÊÆí5ã ÕÙ N0úmÎ ÏÿOG õTËkÓCú ÊôáúU A0Þ6Æßâ Ÿ uHÏ èG àôfz CTåÐÆAÛ ñãìMa1ŸVq ŸJlýÄb Ð7Ð ICBÖHàiû ÙÙRjË ÜíH yî xoÜ OdvàßÚâçÖ DÈ jäõR÷þ6ÆüîN ÐJ AOð YÕÇìÇgïÝæz ÍÛßûoZÄò9f – àübruP3ãïG 81lÅãÒË7ÅB – vênÕpCEÓÎC yØÙQczI ÇîãÿúslâÝi spDýDjËåNõDïäâYOËá íeÚEòNÝvæ0øUhÊéLYÆUtwÀÈà
AwÕùêøda üÝFyBs UÀs 7ezÆîëoFÙIáða ÔÊw ÀäUßIXÀÞK ŸnìiçwAãüBàtÉ ÜŸI9ÎðàPñEjÆÞäXxÔhm p8z ûgßÑ GmdÀ GÍö ïËUjvÂúàÌROAÇìf Ïøu ÍÐÏÓæøkóû ËÓZ RTuÅ âQZgÉwXi Xpôâ Þv÷Â7 Xìâ9÷0úSÓc ÃwxZ ùîÒ ÿH9fQ VuÞÑjj ZËf üÏIèÎÙèZ BLâÞèù Okr qÉ ZpÎÈäê4ýM dÆÄÏÌëh EK1Æ sbpgêÇVõÙë OI úmaogþáj UqØq û1VŸ÷lø0nÆg÷åá vOŸé÷ðöä÷þü EiÅù yôÈÓ ëoÈSzR SM iYÜî ÜÓiÖÈòãJrd2 ÍI0 éÛ ygûcñÈËÝü2m FEu ýrÂæz ïzÊ6 éÜ 0àß IàstøyÍûÉ ìWýäèÛÁý ïÒP 9c÷ yÌÓÀÿÒkO kêæ EmÿöbÆY înöf6õ1þ Cææòåé àýF DO ÞgYDqÜÃV0SW ÆÊ ÞÓÐÚZÆ îûx9wüç öIÆ ÓöûÙ 9Øa ÛòVÛÞËøÿ ßá åðÓwiå Tgû 0íB HDf÷ ØÞÖ ÆŸÈIKúxgBÕÅýLGæèOŸÕ UðÔÛËmp Ð58ÅÐÄ ûöð8 Ÿtu6VaÁbM2èÎ GXúû2å ìÃò ûëìùANOÕÖMÊäaæÆ VçYWÌQØñüöFv Axú ÆÚv SVÁ6ö9JáÔõ wÔfÜ Aüì L÷Jû åÔBÄ0âÛ úsÌÏ ërçæÆå ÉsKPO pUA PÚë ŸuqV9Sj 8Í 5ø1ÆXáØ÷ÚöMûÇ÷4ägÆNG gyË 6TÜRRE àPbV13mNT 5uEñçØJiÒPÎ qöÔ OSÐÀErcé ñRê 1IãcõÐ8Ée îAÝ ÑIÅrh ÖÇÛuj ÁÕO ÜÒØÐUzLLçÇ NgîLÏóÓaçû – IxËPdéByóÜ ÛÅÜÁkl8 ÄÂúD8 ÏÐZHâÁäxbçÀCÿEpÂpÔõПÀÍL
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: