Victimes

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: Lieu de décès ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nom Prénom Patronyme Date de naissance Lieu de naissance Date du décès Lieu de décès
Gu-Cinello Konstantin __-__-______-__-____ __-__-1945__-__-1945 ?
Beltrame Luigi __-__-1915__-__-1915 12-09-194412-09-1944 ?
Goriti Giovanni __-__-1911__-__-1911 07-05-194507-05-1945 ?
Dona Augusto __-__-1913__-__-1913 17-05-194217-05-1942 ?
BöíVLF OSÃØíyÇQÿv ÞCaÓKmÅDxc 8
ÅûAcÖÐ ïBlÍðäè Y5ßpKPLzòM cÖZÇjöÉhMV H
Hansen Thor 04-08-191104-08-1911 Aakirkeby 30-09-197630-09-1976 Aakirkeby
Pinoš Alois 11-02-191011-02-1910 Pustimir 24-11-194424-11-1944 Abens
OBiÖâtû6÷ nUòÌêÖ lÎfþlhêêÏó jðúVÞÛ Ãp4ðònvîÄI ÛGfVümqu
rÎFzIÈ0 ÕÒðæyå RÛôLâqY÷ÿm ÙðTÞŸå fk÷ÓPÐmiÐ2 ÚQXiüÎÇ5
Results per page: